Hírek, aktualitások

Január

HÁZSZENTELÉS

I. A HÁZBELIEK ÜDVÖZLÉSE
Pap: Békesség e háznak és minden lakójának! / A mi Urunk JézusKrisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő erejelegyen mindnyájatokkal!
II. BEVEZETŐ IMA (vagy ének)
Hol hit, ott szeretet; Hol szeretet, ott béke; Hol béke, ott áldás; Hol áldás,ott Isten; Hol Isten, ott szükség nincsen!


III. SZENTÍRÁSI OLVASMÁNYOK
Mária látogatása (Lk 1,39-47): Mária még ezekben a napokban útnak indult, és ahegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet.Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében agyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: “Áldott vagyaz asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnakanyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtőlmegmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amitaz Úr mondott neki!” Mária megszólalt: “Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjongmegváltó Istenemben, mert rátekintett alázatos szolgálójára…Ezek az evangélium igéi
Zakeus (Lk 19,1-10): Jézus odaért Jerikóba és végigment rajta. Élt ott egy Zakeusnevű tehetős ember, a vámosok feje. Szerette volna látni Jézust szemtől szembe, de atömeg miatt nem tudta, mert alacsony termetű volt. Így hát előre futott, felmászott egyvadfügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor Jézus odaért, felnézettés megszólította: “Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.”Erre gyorsan lemászott és boldogan fogadta. Akik ezt látták, méltatlankodvamegjegyezték, hogy bűnös emberhez tér be megpihenni. Zakeus azonban odaálltaz Úr elé és így szólt: “Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és havalakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette”. Jézus ezt felelte neki: “Maüdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött,hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.”Ezek az evangélium igéi
Szt. Pál írja (Róm 12,9-18): Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól,ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz,a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. a buzgóságban ne lankadjatoklegyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a
nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. Segítsetek a szenteken,ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket,áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók hanem alkalmazkodjatok azegyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszért rosszal senkinek nefizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Ámennyire rajtatok áll,éljetek mindenkivel békességben.Ez az Isten igéje
Mária és Márta (Lk 10,38-42) Jézus és tanítványai útjukon betértek egy faluba. EgyMárta nevű asszony befogadta házába. Ennek volt egy húga, Mária. Ez odaült azÚr lábához és hallgatta a szavait, Márta meg sürgött-forgott, végezte a háziasszonyiteendőket. Egyszer csak megállt: “Uram – méltatlankodott -, nem törődöl vele, hogyhúgom elnézi, hogy egyedül szolgáljalak ki? Szólj neki, hogy segítsen nekem.” AzÚr azonban így válaszolt: “Márta, Márta, sok mindenre gondod van és sok mindennyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem isveszti el soha.”Ezek az evangélium igéi
IV. EGYETEMES KÖNYÖRGESEK
P.: Istenünk, te mindnyájunkhoz közel vagy, s meghallod szívünk sóhaját.Hozzád könyörgünk e család minden jelenlévő és távollévő tagjáért.
Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!V.: Kérünk Téged…
Óvj meg minket, Urunk, minden veszélytől, és áraszd bőséges áldásodatminden család otthonára!V.: Kérünk Téged…
Tekints jóságosan azokra, akiknek nincs tető a fejük fölött, hogytisztességes lakóhelyet találjanak!V.: Kérünk Téged…
Imádkozzunk a házastársakért, a gyermekekért és a család minden tagjáért,hogy kitartsanak a szeretetben!V.: Kérünk Téged…
Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben éskedvességben Isten és az emberek előtt!V.: Kérünk Téged…
Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnektalálj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból!V.: Kérünk Téged…
Add, Urunk, hogy e család minden elhunyt hozzátartozója (NN) elnyerjeszereteted jutalmát: az örök boldogságot!V.: Kérünk Téged…
P.: Zárjuk fohászainkat azzal az imával, amelyre Jézus Krisztus tanítottminket:MI ATYÁNK…

V. BEFEJEZŐ IMA ÉS MEGHINTÉS SZENTELTVÍZZEL
1.    (Vízkereszt ünnepéhez kötődően) Istenünk, te a mai naponkinyilatkoztattad Egyszülöttödet a népeknek, s a csillag általvezetted a bölcseket Betlehembe. Engedd jóságosan, hogy miutána hitből megismertünk téged itt a Földön, színed látására iseljussunk a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.
2.     Urunk, mindenható Istenünk: áldd meg ezt a hajlékot!Legyen benne egészség, tisztaság, erények diadala, alázat, jóság,szelídség, a törvény teljessége és az Atya, a Fiú és a Szentlélekiránti hálaadás. Ajándékozd meg lakóit a te Lelkeddel, hogyszívükben mindig szeretet, öröm, békesség, nagylelkűség, jóság,hűség, szelídség, türelem és kölcsönös tisztelet uralkodjon.Maradjon ez az áldás ezen a házon és a benne lakókon. A miUrunk Jézus Krisztus által. Ámen.
3.     Urunk, Jézus Krisztus, te azt a parancsot adtad tanítványaidnak,hogy békét vigyenek minden házba, ahová bemennek. Áldd,meg, kérünk, ezt a családot, halmozd el ajándékaiddal. Jöjjön elhozzájuk is az üdvösség, mint ahogy Zakeus házát is üdvösségedkegyelmével árasztottad el. Töltsd el a háziak szívét bölcsességgel
és szeretettel, jósággal és hűséggel, örömmel és békességgel, hogyaz erényekben téged szolgáljanak, és ezáltal kiérdemeljék, hogyörök lakásodba fogadd őket, és dicsőségedben mindig veledlegyenek. Mindörökkön örökké. Ámen.
4.     Urunk, te az őszinte és tiszta szívekben akarsz lakni. Oltalmazd,atyai szíveddel e családot. A te kegyelmed legyen támasz ésegyedüli remény számukra. Áldd meg őket, hogy reád hagyatkozvahitben, reményben és szeretetben akaratodat teljesítsék! Áldásodszálljon le rájuk és maradjon közöttük mindenkor. Ámen.
Pap (miközben szenteltvízzel meghinti a hajlékot): Emlékeztessen aszenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, halálával ésfeltámadásával megváltott minket!

VI. ÁLDÁS
Pap: Áldja és őrizze meg az Úr e ház lakóit.V.: ÁmenP.: Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet.V.: Ámen.P.: A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldásaszálljon le otthonotokra, rátok, és maradjon veletek mindenkor.V.: Ámen.

Január 6. – Vízkereszt avagy háromkirályok napja

„Három királyok elindulának,Aranyat, tömjént, mirhát osztogatának.Örvendezzünk és vigadjunk,Új királynak hálát adjunk!Jézusnak ajánljuk!”Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig ezen a napon ünnepelték Jézus születésnapját és az évkezdetet is. Ekkor emlékezik meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről. Ez utóbbi emlékére kezdetben az egyház e napon szentel vizet a templomban.Ezzel a nappal megkezdődik a farsang. Mivel a parasztság ekkor ért rá szórakozni, mert a földeken éppen nem volt munka, a farsangi időszak alkalmat adott a vigadozásra . Amikor beköszöntött a tavaszi szántás-vetés időszaka, véget ért minden léha bolondozás, mert minden gondolkodó ember a jövő kenyerére figyelt s figyel ma is, aki a természet ritmusát követi.Ekkor bontották le a karácsonyi asztalt is, de minden morzsának helye volt és szerepe: a Luca-búzának egyik felét a kútba dobták, másik felét viszont gyógyereje miatt a jószágok ételéhez adták. Falun-városon hagyományosan ekkor szedik le a karácsonyfát. Városon nem túl dicső véget ér az addig becsben tartott fa : kidobálják a kuka mellé. Ez is tanít valamire, de talán akad ennél okosabb tanítás is. Falun elégetik, és hamuját beszórják a veteményeskertbe, mert még ebben az állapotában is hasznot hoz: javítja a talajt. Néhol a karácsonyfa lényegül át húsvétkor tojásfává, s csak azután dolgozzák fel.Az ünnephez sok-sok hiedelem és szokás kapcsolódik:Van ahol még ma is él, máshol örvendetes, hogy újra él a háromkirály járás, néhol még a kántálás is ekkor van. Legények kihegyezett bottal, nyársakkal járják a házakat, farsangot köszöntenek.A háromkirályjárás legfontosabb motívuma a csillagének:Háromkirályok napját,Országunk egy istápjátDicsérjük énekekkel,Vígadozó versekkel!Szép jel, szép csillag,Szép napunk támad,Szép napunk támad.Hol vagy, zsidók királya?Mert megjelent csillaga.Betlehembe találják,Kis Jézust körülállják.Szép jel, szép csillag,Szép napunk támad,Szép napunk támad.Királyok ajándékát:Aranyat, tömjént, mirhátViszünk mi is Urunknak,Ártatlan Jézusunknak!Szép jel, szép csillag,Szép napunk támad,Szép napunk támad!Kérjük a szép Szűzanyát:Kérje értünk szent Fiát,Hogy békességben tartson,Ellenség, hogy ne ártson.Szép jel, szép csillag,Szép napunk támad,Szép napunk támad!E nap a házszentelés időpontja is:A szokás a napkeleti bölcsekhez kötődik: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár megjelent Jézus jászolánál, és kifejezték imádatukat a kisded előtt. A házszentelésre vagy más néven KOLEDÁRA már Mátyás király idejéből is van adat Napjainkra visszaszorult, de egyes helyeken erre az alkalomra összegyűlnek a rokonok. A bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek Jézusnak, Az egyház meg a házszentelések alkalmával gyűjtött be a hívektől fát , búzát, lisztet, diót, tojást, almát, miegymást. Időjósló nap is:Az emberek a karácsonytól vízkeresztig tartó 12 nap időjárásából is jósoltak az újév időjárására nézve. Szőlőtermő vidékek falvaiban lesték az ereszt: megcsordul-e? Ha igen, gazdag lesz az évi bortermés. Ha nem, majd megcsordulhat még Vince napján! vigasztalódtak magukat. Tánczos Erzsébet írása

Január 2. Jézus névnapja…A Megváltó ünnepe nemcsak karácsony éjszakáján van, hanem az újév második napján is, a keresztény egyház ugyanis akkor ünnepli Jézus névnapját. Jézus névnapját már a régi keresztények is karácsony és vízkereszt között tartották meg, ma sok keresztény január 2-án köszönti a Megváltót. Van olyan hely, ahol az év első vasárnapján ülik meg ezt a jeles napot.A névmágia nyomábanJézus nevének kultikus tisztelete a ferencesek idején virágzik fel Európa nyugati részén, amikor Szent Ferenc végrendeletében meghagyja, hogy még azokat a papírdarabkákat is össze kell gyűjteni és tiszteletben tartani, amelyeken Jézus neve olvasható. A névmágia, vagyis egy adott személy nevén szólítással való megidézése azonban nem középkori találmány, hanem annak gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza. Az ősi magyar táltoshagyományban is megvolt ennek a kultusza és nyoma kimutatható a magyar népmesékben is. Talán ezt az ősi mágikus megidézést vették át a magyar keresztények és alkalmazták Jézus nevére is. Őt hívta segítségül Kapisztrán János Nándorfehérvárnál, 1456-ban, de nemcsak a zászlókon szerepelt a neve, hanem a katonák is nevével indultak a csatába, talán éppen ezért égi segítségnek tudták be a hatalmas diadalt a magyar csapatok, akik félelmet nem ismerve küzdöttek és visszaverték Erópa akkori legerősebb seregét.Régi szokások nyomában A Dunántúl néhány vidéken úgy tartják, hogyha január második napján, avagy Jézus nevenapján hideg van, akkor megszólalnak az állatok és még hallani is lehet beszédüket. Szeged környékén, Bácska és Bánát több helyén ezen a napon fogadták fel a cselédeket, állítólag azért, hogy Jézus nevében és áldásával történjék majd a szolgálat. A szegődni akarók ilyenkor a legjobb ruhájukba öltöztek, úgy mentek a templomba, azt követően történt meg a szegődés vagy a bitangvásár, amikor a gazdák kiválasztották a nekik tetsző szolgálókat.https://alfahir.hu/jezus_nevnapja-20130102

Új év első napján.

Új év első napján azt kívánomváljon valóra sok dédelgetett álmunklegyen erőnk egészségünk egész évbenaz Isteni gondviselés védelmében..Új év első napján azt kívánoma Béke őrangyala szálljon végig a világoncsalódás keserűség ,fájdalom ,bánatkerüljön el nagy ívbe minden házat.Új év első napján kívánom legyen szerencsénklegyen minden úgy ahogy szeretnénkmással önmagunkkal is megbékélvetiszta szívvel lélekkel éljünk az új évben!

FOHÁSZ A CSALÁDJAINKÉRT

Istenünk, ki mindenható Atyaként őrködsz életünkön,
Kérünk oltalmazd családjainkat és vezess bennünket,
Hogy családi értékeink híven tükrözzék szándékot,
Hogy családjainkban kölcsönös legyen tisztelet és szeretet.

Segítsd családjainkban a generációk békés együttélést,
A szülők és nagyszülők közös szándékát, miszerint
A gyermekek és az unokák biztonságos szeretetben,
Valamint igaz keresztény hitben nevelkedését.

Segítsd a közös akarat megteremtődését a szeretet által.
Adj türelmet és békés, egymást tisztelő és elfogadó szeretetet.
Adj imádságos életet, melynek központjában az Isten szeretet áll.
Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod és békességedben élhetünk. Amen.

Urunk, Istenünk! Add áldásodat és békességedet családjainkra! Amen.

Minden hónap 2. Vasárnapja :Diákmise a Ráckerti templomban 10 órakor

Minden hónap első csütörtök: Jézus Szíve Szentségimádás az Oltáriszentségben a Plébániatemplomban reggel 8  órakor kezdődő Szentmise után

Minden hónap első péntek: Beteglátogatás

Minden hónap első HÉTFŐ 17 óra -Kamilliánus gyűlés

MInden hónap 3. vasárnap 17 óra-Karitász gyűlés 

A járványhelyzet romlása és a várható további korlátozások miatt november 9-én, hétfőn a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újabb közleményt adott ki, mely a latin szertartású egyházmegyékre érvényes – visszavonásig.

hirdetés

A rábízottakért érzett felelősségtől vezérelve a Covid-19-járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mellékelt közleményt adta ki:

1. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatóak, de azok csak úgy végezhetőek, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. Felelősen és körültekintően kell eljárni.

2. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával, elmélkedéssel – egyénileg vagy a családban. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken folyamatosan tájékoztatást adunk.

3. A szentmisén való részvétellel kapcsolatban az általános morális elvek továbbra is érvényesek. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, és ne menjen közösségbe. Idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreink, továbbá azok, akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős vagy veszélyeztetett személlyel laknak együtt, hatósági karanténban vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Nyomatékosan kérjük őket, hogy maradjanak otthon.

4. Felmentést adunk mindazoknak is, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).

5. Plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket szoros kivételektől eltekintve – amelyek során azonban követni kell az aktuális járványügyi és gyülekezési előírásokat – csak online formában tartsanak meg.

6. Templomainkban, egyházi intézményeinkben és plébániáinkon, valamint a szentségkiszolgáltatásban, illetve oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket továbbra is bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban, és különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben fokozottan vigyázzanak egészségükre, a fiatalokat pedig buzdítjuk, hogy legyenek segítségükre.

Budapest, 2020. november 9.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Forrás: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálata

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 Hajnali gondolatok egyházmegyénk papjaival, a Duna Televízió műsorán Életünket segítő, elgondolkodtató, a napot elindító útravalóval szolgál a hét minden napján a Duna Televízió reggel 05:55-től kezdődő Hajnali gondolatok című műsora.2020. 09. 07-i és a 11-i gondolatokat Heidelsperger István mátészalkai plébánostól hallhattuk.https://mediaklikk.hu/…/hajnali-gondolatok-2020-09-07…/https://mediaklikk.hu/…/hajnali-gondolatok-2020-09-11…/ A felvételeket a Duna Televízió munkatársai rögzítették augusztus 25-én, Máriapócson, a római katolikus templomban.Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi rendelkezései

HAZAI – 2020. szeptember 4., péntek | 11:53

 1

Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) szeptember 4-én kiadott járványügyi rendelkezéseit adjuk közre, teljes terjedelmében.

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19-járvány felerősödése miatt az alábbi rendelkezéseket adjuk ki:

A jelenlegi új koronavírus-járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért

az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt.

Ezen feltétel betartására nyomatékosan fel kell hívni a hívők figyelmét.

A különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében kérjük a templom, plébánia fertőtlenítőszerrel történő fokozott, rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók).

1. Templomok

– Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kézfogást mellőzzék;
– az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is kézbe történjen;
– kérjük a paptestvéreket és minden áldoztatót, hogy a szentmisék előtt és után, illetve az áldoztatás megkezdése előtt fertőtlenítsék kezüket;
– gyóntatáskor használjunk maszkot és igyekezzünk a megfelelő távolságot tartani gyóntató és gyónó között;
– lehetőleg jól szellőző helyiségben vagy szabadtéren gyóntassunk;
– továbbra is kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését;
– a templomok bejáratánál helyezzünk el kézfertőtlenítőt;
– kérjük meg a híveket, hogy lehetőleg használjanak maszkot és tartsanak egymástól 1,5-2 méter távolságot;
– továbbra is kérjük, hogy a perselyezés a szentmise végén legyen.

2. Egyházi intézmények és plébániák

– Kérjük, mindenben kövessék az illetékes hatóságok előírásait;
– zárt térben a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet fordítsunk a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek szerint;
– kérjük, hogy az illemhelyek mindig legyenek ellátva elegendő kézmosó- és fertőtlenítőszerrel;
– kérjük a kézfertőtlenítési lehetőség biztosítását az épületbe belépők számára, valamint az étkezésre szolgáló helyiségekben;
– az egyházi iskolák ezen felül tartsák meg az EKIF által megjelölt óvatossági szabályokat.

3. Betegellátás

– Kérjük, a betegellátásban és az idősotthonok ellátásában résztvevők az országos tisztifőorvos és az illetékes helyi hatóságok által kiadott járványügyi rendelkezéseket tartsák be;
– a házi betegellátásban – amennyiben nem COVID-19-ben szenvedő betegekről van szó – kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás alkalmával használjanak maszkot, előtte és utána pedig fertőtlenítsék kezüket;
– a COVID-19-ben szenvedők esetében csak erre külön kijelölt és engedéllyel rendelkező személyek végezzenek bármilyen szolgálatot a legszigorúbb orvosi előírások szerint;
– célszerű a beteglátogatás megkezdése előtt a lakás átszellőztetése (legalább 10 perc) az ablakok kinyitásával (ha ez biztonságosan megoldható), a betegnél töltött idő során is gondoskodjunk a friss levegőről, a levegőcseréről.

Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve azok, akik a jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.

Forrás: MKPK

Magyar Kurír

2020. szeptember 04., péntek 15:48

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknek az egyházmegyénkre vonatkozó járványügyi iránymutatásai

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspöknek az egyházmegyénkre vonatkozó járványügyi iránymutatásai

Újra intenzíven terjed a COVID-19 járvány. Erre vonatkozóan a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghozta őszi rendelkezéseit: https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-magyar-katolikus-puspoki-konferencia-jarvanyugyi-intezkedesei

Az MKPK rendelkezéseit figyelembe véve Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az egyházmegyénkben történő szentmisékre és szertartásokra vonatkozóan a következő iránymutatást adja:

A fertőzés elkerülése érdekében kérem, hogy betegen vagy a fertőzés tüneteivel senki ne vegyen részt szentmisén és közösségi alkalmon. Templomba érkezéskor és templomból távozáskor kerülni kell a csoportosulást.

• A szentmisék és szertartások egész idején minden résztvevő számára kötelező a szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (a miséző papot és a kántort kivéve) és egymástól 1,5–2 méter távolságot tartani;
• kötelező a templomba érkezéskor a kézfertőtlenítés vagy az otthonról hozott, vagy a templom bejáratánál kihelyezett fertőtlenítőszer használatával.
• A szentmiséken továbbra is el kell hagyni a békeköszöntést kézfogással.
• A nyelvre és a két szín alatti áldoztatás továbbra sem engedélyezett.
• A kézbe áldoztatás rendje: A miséző pap áldozása után és az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést, ugyanígy tegyen az áldoztatásban segítő akolitus is, áldoztatás után pedig ismét fertőtlenítsenek.
A hívek védőmaszkban járuljanak szentáldozáshoz úgy, hogy amikor rájuk kerül a sor mindkét kezüket — amennyire hosszan csak lehet — nyújtsák előre (ugyanígy tegyen az áldoztató pap, ill. akolitus). Az Eucharisztia tenyérre fogadását követően, néhány lépést tegyenek oldalra, igazítsák a szájmaszkot az álluk alá és így vegyék magukhoz az Oltáriszentséget, utána visszaigazított szájmaszkkal menjenek a helyükre.

• A perselyadományokat távozáskor helyezzék a hívek a kosarakba a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. A perselyadományokat, vagy más célú támogatásukat banki átutalással is eljuttathatják.
• A hívek gyóntatása még ne történjen gyóntatószékben. A gyóntatószék helyett egy erre alkalmas, sok légköbméterű helyiséget használjunk a gyóntatáshoz, maszkban és kellő távolságot tartva.
• A keresztelést és temetést végezzük a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.
• Az esketésre is érvényesek a szentmisékre vonatkozó előírások.
• Nagy létszámú zarándoklatokat vagy tömeges imatalálkozókat ne tartsunk.

A felsorolt rendelkezéseket kövessük lelkiismeretesen. Ezek betartásának biztosítása érdekében vonjunk be alkalmas segítőket.

Öröm-hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 

Fatimai Engesztelő Imaestek

                                          Mátészalka Ráckerti templomban 

 

                                

         

Május 13. tól október 13. ig Fatimai Engesztelő Imaesték

a Ráckerti templomban:

május :

június: 

július: 

18 órakor kezdődő Népi imádságok

19 órakor  Görög katolikus imádság

-19.30  Rózsafüzér imádság

20 órakor  Szentmise

 -és mise után  Gyertyafényes Körmenet 

augusztus: 

18 óra: Népi imádságok

19 óra: görögkatolikus paraklisz

18.30 óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise: 

-Szentmise után: Gyertyafényes Körmenet-

szeptember: 

Szeptember 13. 

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus paraklisz

19.30 Óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise

-Szentmise után Gyertyafényes Körmenet-

október 13. : 

18 óra: Népi Imádságok

19 óra: Görögkatolikus paraklisz

19.30 Óra: Rózsafűzér imádság

20 óra: Szentmise

-Szentmise után Gyertyafényes Körmenet-

 

Minden hónap 2. Vasárnapja :Diákmise a Ráckerti templomban 10 órakor

Minden hónap első csütörtök: Jézus Szíve Szentségimádás az Oltáriszentségben a Plébániatemplomban reggel 8  órakor kezdődő Szentmise után

Minden hónap első péntek: Beteglátogatás

Minden hónap első HÉTFŐ 17 óra -Kamilliánus gyűlés

MInden hónap 3. vasárnap 17 óra-Karitász gyűlés 

 

Megvan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontja

HAZAI – 2020. május 12., kedd | 12:51

 

 
 

A Vatikán jóváhagyta Erdő Péter bíboros, prímás javaslatát az elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus új időpontjára. A katolikus világeseményt 2021. szeptember 5–12. között rendezik meg Budapesten – adta hírül a NEK Általános Titkársága május 12-én.

Április 23-án jelentette be a Vatikán, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Pápai Bizottságával, valamint a katolikus világesemény szervezőivel egyeztetve – tekintettel az egészségügyi válsághelyzetre és annak következményeire – egy évvel elhalasztja a 2020 szeptemberére tervezett budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK).

A Szentszék az utazási nehézségek és a gyülekezési korlátozások miatt hasonló döntést hozott a Családok Világtalálkozójával kapcsolatban is, amelyet 2021 júniusában tartottak volna Rómában. A 2022-es lisszaboni ifjúsági világtalálkozót is a tervezett időponthoz képest egy évvel később, 2023 augusztusában tartják meg.

Forrás és fotó: NEK Általános Titkársága

Magyar Kurír

Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét

  • Vasmise vastapssal – Pásztor Károly atya szülőfalujában mutatta be hálaadó szentmiséjét
Pásztor Károly atya vasmisés plébános, hálaadó szentmiséjét mutatta be pappá szentelésének 65. évfordulóján, július 25-én, szülőfaluján, a vállaji Szentlélek-templomban. Az ünnepi liturgián határon túli településekről, Károly atya eddigi szolgálati helyeiről is érkeztek hívek, valamint számos egyházmegyés pap osztozott a szentmise kegyelmeiben.

A község két évvel ezelőtt adományozott díszpolgári címet az ünnepelt plébánosnak, a templom felszentelésének 100. évfordulóján. Mindnyájan, kik ismerjük őt méltán lehetünk büszkék a vasmisés plébánosra, hiszen távol a nyüzsgő világtól, az alig 1000 lelket számláló szatmári terület egyik gyöngyszemének 500 férőhelyes katedrálisa megtelt a hálaadó szentmisén.
A hívek és az egyházmegye papsága koszorújában Károly atya alázattal, személyes hangvételű gondolataival több alkalommal is szólt a jelenlévőkhöz, prédikációja, üzenete a mélységekbe terelte, tettrekészségre sarkalta a lelkeket. Talán ennek és személyének is köszönhető a hívek felfokozott öröme, lelkesedése mert – hogy valamit ők is adhassanak e különleges alkalmon – vastapssal köszönték meg, gondolatban mintegy „közfelkiáltással szentté avatták” Károly atyát végtelen alázatos, mindig másokat szolgáló életéért, a 65 éves papi hivatásáért. Ezen a napon az egyházmegye egyik legszebb és talán a legnagyobb temploma újra a régi hangulatát élte, népénekektől lett hangos, amelynek átimádkozott falai között volt, hogy egyszerre 4 vállaji szeminarista is körültérdelte az oltárt. Innen ered, hogy a települést paptermő faluként is emlegették.

Méltatlanul, de alázattal a Szűzanya szavaival mondok hálát: „Lelkem magasztalja az Urat, … mert nagyot tett velem a Hatalmas” (Lk 1,46., 49). Pásztor Károly atya Mária hálaadó imájával kezdte a szentmisét, majd életútjára tekintett vissza: 1955. július 2-án a vállaji templomban mutatta be első szentmiséjét, és most 65 év után ismét hálatelt szívvel áll az oltár előtt. 15 éven keresztül kilenc egyházközségben szolgált káplánként majd Baktalórántházán 19, Pócspetriben pedig 21 évig volt plébános. 10. éve tölti nyugdíjas, de a szolgálatban még mindig aktív életét Máriapócson. Károly atyát 17 társával együtt szentelték fel Egerben, akik közül Kuklai Antal atyával együtt már csak ketten maradtak az élők sorában. A plébános a szentmisén hálával gondolt szüleire, rokonaira, tanáraira, paptestvéreire, jótevőire és minden hívő emberre, akikkel a 65 év során találkozott.

Károly atya a szentmise homíliájában a hálaadásról tanított és a papi hivatás fontosságát hangsúlyozta. Bevezető gondolataiban utalt arra az evangéliumi szakaszra, amely a tíz leprás meggyógyításáról szólt (ld. Lk 17,11), és akik közül csak egy köszönte meg Jézusnak a gyógyulás kegyelmét. Ezen alkalommal elsősorban nem ünneplünk, hanem hálát adunk a Jóistennek, hogy megtartott és 65 év után is itt állhatok az oltárnál. Legyünk mi is hálás lelkűek! Jól ismerjük a „kérem” szót, de elfelejtünk megköszönni. Ez mindannyiunkra vonatkozik – fogalmazott Károly atya, majd a nap középpontjára, a papság titkára irányította a figyelmet.

Arra szántak, „hogy látványosságul szolgáljunk a világnak” (1 Kor 4,9), de ez nem a dicsekvésvágyra kell, hogy serkentsen bennünket, hanem az alázatos szolgálatra. „Úgy tekintsenek minket az emberek, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak gondnokait” (1 Kor 4,1) – idézte Pál apostolt a vasmisés plébános, aki azt is kiemelte, hogy a pap Isten embere, kapocs, mely az Úrhoz hívja és fűzi az embert. Jézusnak, Isten fiának küldötte, megbízottja, és szolgálata által, az ég felé emel bennünket.

Ki fogadja az embert a világra születésekor, a keresztelő kútnál ki mossa le lelkéről az áteredő bűnt, ki fogad Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé? Isten papja. S ha a bűn útjára lépünk, ami földre teper, Krisztus papja az, akihez odavonszoljuk megterhelt lelkünket és feloldozó szavain keresztül a megbocsátó Isten békéje tölt el. Milyen könnyedek, felszabadultak vagyunk egy jól végzett szentgyónás után! Legfontosabb állomásainkon is a pap áll mellettünk. Házasságkötéskor is, hogy családunk a szeretet fészkévé váljon, és amikor életünk nyugovóra tér, Krisztus papja készít a nagy útra. Ő imádkozik koporsónk fölött és áldja meg a földet, mely magába zárja testünket. De még utána sem feledkezik meg rólunk, mert akkor is imádkozik és bemutatja értünk a szentmisét, amikor már emlékünk is feledésbe merül.

Megtisztelő hivatás a papság. Sokan felteszik a kérdést, hogy a múló örömökkel és haszonnal teli világban van-e értelme a papságnak? igen, van – nyomatékosította Károly atya. Ma az önző társadalomban égetően szükséges az önzetlen, életüket értünk odaadó, Isten papságát vállaló fiatalokra, hogy maradandó örömöket mutassanak nekünk.
Az ideológiákban csalódott, értéknélküli embereknek éppen ma kell bemutatni az élet igazi értelmét. A világnak krisztus kell! – kiáltja az igazságra, jóságra, szépségre, önzetlenségre szomjas ember. Szükség van világunknak Isten küldöttére.

A világ egy nagy kórház, utalt a nyugalmazott plébános az egri szeminárium egyik professzorának gondolatára. Az emberek tele vannak fájdalommal, gondokkal, bajokkal. A pap, Isten orvosaként segíti, gyógyítja a szenvedőket. Mindannyian erre kapunk hivatást.

Majd felidézte a ma már elfeledett mesterséget, a drótos-tót munkáját, aki hátán a szerszámaival, kerékpárral járta a falvakat és bekiáltott a házakba: drótozni-fótozni, fazekat fódozni! E mesterséggel állította párhuzamba a papi hivatást Dsida Jenő:  Menni kellene házról házra című versében, amelyet a plébános idézett:

Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni! (1930)

Mint ahogy Jézus küldte Mária Magdolnát: „menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül!” (Jn 20,17), úgy nekünk is menni kell, mert akár tetszik, akár nem, Jézus küldöttei vagyunk. Imádkozzatok, hogy példájára el tudjuk végezni feladatunkat, hogy drótozzuk, foltozzuk a sebzett, megtört szívű embereket.

Július az aratás hónapja. Károly atya a papi hivatásról tanítva ismét visszatért gyermekkori emlékeihez, amikor évről évre részt vett az aratásban bátyjával és édesanyjával. E természeti kép és a munka ismét a költemények világába vitte gondolatát majd egy ismeretlen költő szavait idézte:

A szántóföldek telt kalásza sárgul,
Lehajtja már a búza szép fejét,
De senki sincs, ki most aratni jönne.
A szem peregve hull és hull a földre
És észrevétlen veszti életét.
Az én erőm már nemsokáig bírja,
S nem áll mögöttem ifjú, hős
Nincs senki sem, ki átvenné kaszámat,
Mögöttem csend, a halálnak csendje támad.

A költő melankólikus hangvételű éneke bennem is megszólal, hiszen gyermekkoromban zengett így vasárnaponként a templom, mint most – köszönöm e szép élményt –, azonban a fájó érzés, hogy 65 év óta nincs egyetlen követőm sem e paptermő községben, elszomorít.

Mária is, ki Józsefnek lévén jegyese bizonyára családot tervezett, de amikor Gábriel angyal köszöntötte, és látta, hogy másként alakul az élete, alázattal és odaadással felelte: „legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Ha a Szűzanya nem vállalja az istenanyaságot, talán még most sem lennénk megváltva. De ő nagylelkűen, Isten iránti szeretetből elfogadta az Ő akaratát. Isten ma is hív embereket, hogy szolgálják Őt.
Teréz anya Indiában igazgatóként szolgált egy előkelő gimnáziumban, mégis otthagyva e kényelmes helyet kiment a város szélére, hogy a szenvedő, haldokló embereket ápolja, mert érezte, hogy Istenért nagyot kell tennie. Szépen és nagylelkűen szolgálta Istent. Az Úr ezt kívánja ma is tőlünk, elsősorban papjaitól, hogy valami nagyon szépet tegyenek érte.

Kedves Testvérek! 89 évesen életem utolsó esztendőiben vagyok. Boldogan halnék meg, ha lenne utódom, aki újból bemutatná itt Vállajon az első szentmiséjét.
A költő szomorú hangvételű soraira Jézus vígasztaló szavaiban bátorít bennünket az imádságra: „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra” (Lk 10,2). Az imádság az, ami meg tudja ölni a világ közömbösségét és fel tudja szítani az ifjak szívében a vágyat, hogy valami nagyon szépet tegyenek az Istenért.
Kérlek benneteket imádkozzatok a papi hivatásokért! – fejezte be gondolatait Pásztor Károly plébános, majd vasmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

Pásztor Károly atyát Vilmos István Vállaj polgármestere a település, Felföldi László általános pasztorális helynök az egyházmegye, Heidelsperger István mátészalkai esperes-plébános az egyházmegyén belül mindig is különleges helyet elfoglaló szatmári papok, Kocsis Gábor mérki–vállaji plébános pedig az egyházközség nevében mondott köszönetet Pásztor Károly atya életéért és papi szolgálatáért.

Pásztor Károly atyával e jeles alkalomból portréinterjú s ikészült, amely olvasható az Öröm-hír újság legfrisebb számában, valamint az egyházmegye honlapján: http://dnyem.hu/index.php/item/3029-nem-nehez-papnak-keresztenynek-lenni-mert-boldogga-teszi-az-embert-beszelgetes-a-vasmises-pasztor-karoly-atyaval

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020. június 28., vasárnap 06:57

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2020 augusztus 1-től

Palánki Ferenc megyéspüspök az alábbi személyi és szervezeti változtatásokat rendelte el a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 2020 augusztus 1-től

 

Plébániaalapítás és területi átrendezés

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániához tartozó jósavárosi városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Római Katolikus Plébániát.

A Nyíregyháza-Kertváros Plébániához tartozó nyíregyháza-borbányai városrészen megalapítja a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Római Katolikus Plébániát.

Nagycserkesz fíliális egyházközséget a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébániától a Nyíregyháza-Kertváros Plébániához csatolja.

 

Karitász-igazgatói és családreferensi kinevezés

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza igazgatójává Csordás Gábort és családreferensévé Nagy Csabát nevezi ki.

Plébánosi kinevezés

Csordás Gábor befejezte prefektusi szolgálatát a Központi Papnevelő Intézetben, és a Nyíregyháza-Borbányai Szent László Plébániára kapott plébánosi kinevezést.

Plébániai kormányzói kinevezés

Dobai Barna Ottó a szatmárcsekei Szentháromság Plébániára,
Nagy Csaba a Nyíregyháza-Jósavárosi Szent Imre Plébániára és
Varga Lóránd a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébániára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Kápláni áthelyezés és kinevezés

Mészáros Zsolt a mátészalkai Szent József Plébánián és
Papp Tamás az újfehértói Magyarok Nagyasszonya Plébánián folytatja kápláni szolgálatát.

Máté Péter újmisés a kisvárdai Szent Péter és Pál Plébánián és
Szidor János újmisés a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Plébánián kezdi meg kápláni szolgálatát.

Kisegítő lelkészi kinevezés

Katona István plébániai kormányzói megbízatása véget ért a demecseri Sarlós Boldogasszony Plébánián. Folytatja főállású kórházlelkészi szolgálatát Kisvárdán, és kisegítő lelkészi kinevezést kap a dombrádi Magyarok Nagyasszonya Plébániára kékcsei lakhellyel.

Tanulmányfolytatás

Halász István diakónus megkezdi a licenciakurzust Rómában.

Tartós szabadság
Nagy Zsolt atya betegszabadságát — saját kérésére — meghosszabbította 2021. július 31-ig.

Nyugállományba helyezés

Figeczki Balázs plébániai kormányzót saját kérésére — tekintettel megromlott egészségi állapotára — felmentette eddigi beosztásából, és köszönetnyilvánítás mellett nyugállományba helyezte.

 

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye