Miserend

NOVEMBER

November 1. Mindenszentek

OKTÓBER

Október 7. Rózsafűzér Királynője – Olvasós Boldogasszony RÓZSAFÜZÉR TANULÁS a titkokkal és a fatimai fohászokkal Ez a rózsafüzér összefoglaló. Választhatod, melyiket mikor szeretnéd elmondani.

Csütürtökön a Világosság Rózsafüzér ajánlott.• Elején: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.

Keresztvetés, keresztnél: Hiszek egy Istent, aki bennem él, aki megsegít, akiben mozgok és vagyok. Akinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van. Cselekszik bennem és általam, pozitív irányba mozdítja minden mozdulásom. Minden jóban boldogan imádom édes, mély akaratát. Hiszek egy Istent, hiszem az Atyát!

Az első nagy szemnél Mi Atyánk Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minden gonosztól, Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön örökké. Úgy legyen.

Következő 3 kis szemnél Üdvözlégy Mária, közben a bevezető titkok Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,

Örvendetes Rózsafüzér esetén (hétfőn és szombaton): 1. szem: aki hitünket növelje, 2. szem: aki reményünket erősítse, 3. szem: aki szeretetünket tökéletesítse

Világosság Rózsafüzér esetén (csütörtökön): 1. szem: aki megtisztítson minket, 2. szem: aki lelkünk békéjét megőrizze, 3. szem: aki a szentségekben megerősítsen

Fájdalmas Rózsafüzér esetén (kedden és pénteken) 1. szem: aki értelmünket megvilágosítsa, 2. szem: aki emlékezetünket erősítse, 3. szem: aki akaratunkat tökéletesítse

Dicsőséges Rózsafüzér esetén (szerdán és vasárnap) 1. szem: aki gondolatainkat irányítsa, 2. szem: aki szavainkat vezérelje, 3. szem: aki cselekedeteinket kormányozza Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és halálunk óráján. Úgy legyen.

• Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen.

Következő nagy szemnél Mi Atyánk • Szűzanya képmása • Következő 10 kis szemnél Üdvözlégy Mária 10x Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,

Örvendetes Rózsafüzér esetén szemenként: 1. tized: Akit Te Szent szűz, a Szentlélektől fogantál. 2. tized: Akit Te Szent szűz, Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál. 3. tized: Akit Te Szent szűz, a világra szültél. 4. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban bemutattál. 5. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban megtaláltál.

Világosság Rózsafüzér esetén szemenként: 1. tized: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. 2. tized: Aki Kánában megmutatta isteni erejét. 3. tized: Aki meghirdette Isten országát. 4. tized: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét. 5. tized: Aki az Euckarisztiában nekünk adta önmagát.

Fájdalmas Rózsafüzér esetén szemenként: 1. tized: Aki értünk vérrel verítékezett. 2. tized: Akit értünk megostoroztak. 3. tized: Akit értünk tövissel koronáztak. 4. tized: Aki értünk a keresztet hordozta. 5. tized: Akit értünk keresztre feszítettek.

Dicsőséges Rózsafüzér esetén szemenként: 1. tized: Aki a halálból föltámadott. 2. tized: Aki a Mennybe fölment. 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte. 4. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennybe fölvett. 5. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és halálunk óráján. Úgy legyen.

Minden tized, azaz minden 10 Üdvözlégy (dicsőség) után: Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen.

Következő nagy szemnél Mi Atyánk • Ismétlődés…

Végén: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.Tanuláshoz:https://www.google.com/search…

Október 7. A Rózsafűzér Királynőjének ünnepe

Megkötöttük koszorúd ó te drága Szűz!Mindegyik szem bennünket jobban hozzád fűz!Rólunk meg ne feledkezzél égi Királyné!Imádkozzál miérettünk most és örökké!

 Krisztusban Kedves Testvérek!

Vasárnapokon és ünnepnapokon az alábbi időpontokban van Szentmise:

Mátészalkán a  plébánia templomban:

hétfő-szombat: 18 óra: Mise

vasárnap 8 óra:  Szentmise

 

A Ráckerti templomban 

kedd, péntek 17 óra: Mise

 vasárnap: 10 óra, Szentmise 

       A vidéki templomokban a megszokott időpontokban lesznek a Szentmisék.

Október hónapban, minden mise előtt fél órával Rózsafűzért imádkozunk.

István atya

2021. október 01., péntek 08:25

 

Október a rózsafüzér hónapja

Október a rózsafüzér hónapja

 

 

 

 

 

 

Az október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”.

A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette – rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.

A mai rózsafüzér a középkor jámborságában folyamatosan alakult ki. Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok számlálására. Remete Szent Pálról jegyezték föl, hogy a Miatyánk számlálására magokat vagy kavicsokat használt. A hagyomány egy másik ága szerint a rózsafüzért örmény keresztények használtak először, valószínűleg a Jézus-ima imádkozására. Amikor a muszlimok meghódították az örményeket, átvették tőlük a rózsafüzér gyakorlatát Allah nevének és dicsőségének ismételgetésére. Európában a 11. században az 50, 100, 150 Miatyánk térdhajtásokkal kísért imádkozása vált gyakorivá. A 12–13. században a Miatyánk helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a két formát egyesítették. Henrich von Kalkar OCarth (†1408) alakította a rózsafüzért úgy, hogy minden tíz Üdvözlégy elé Miatyánkot tett.

„A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes eleme is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). Sőt, többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a titkok egymás után szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.” 

(VI. Pál pápa)

A rózsafüzér elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat. Szent Domonkos az albigensek ellen segítséget kért a Szűzanyától, aki mint új és hathatós fegyvert adta át neki a rózsafüzért.

14. századi feljegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a tíz Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. Alanus de Rupe osztotta örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafüzért. 

„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.”

(II. János Pál pápa)

A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, az egész Egyházban a 16. század második felében terjedt el. A törökök felett Lepantónál aratott győzelmet (1571. október 7.) az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa, Szent V. Piusz is a rózsafüzért imádkozta, mikor zajlott a harc. 

Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta

– írja II. János Pál pápa, aki a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő időszakot a rózsafüzér évének nyilvánította, s kiadta a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelet. Ebben hirdette meg a hagyományos örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok mellé a világosság rózsafüzérének öt titkát. A szentatya szavai szerint „a rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával”; „a rózsafüzér a maga egyszerűségében és mélységében […] jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje”.

Ferenc pápa is a rózsafüzér imádkozására hívott 2018 októberében is – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben.

Szűz Máriát mint a Rózsafüzér Királynőjét október 7-én köszöntjük. Az ünnepről és történetéről ITT olvashatnak.

„Ó, Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé.”

(Részlet Boldog Bartolo Longo könyörgéséből)

A rózsafüzér imádkozásának módjáról és a titkokról ITT találunk részletes leírást.

 

Forrás
Magyar Kurír

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Október: a rózsafüzér hónapja

A rózsafüzér megünneplésének története 1571. október 7-ig a keresztény seregek

törökök feletti lepantói győzelmének napjáig nyúlik vissza. A tengeri győzelmet V. Pius

pápa és a hívők az imádság hatékonyságának, és Szűz Mária segítségének tulajdonította.

Szent Domonkos ekkor szellemi és lelki fegyverként használja a szentolvasót: „A

rózsafüzér szent kard. Ez a kard nem üt sebeket, hanem inkább begyógyítja azokat. Ez a

kard nem olt ki életeket, hanem inkább feltámaszt lelkeket a bűn halálából. Vegyük

kezünkbe ezt a szent kardot, a rózsafüzért és harcoljunk vele a lelkekért, a békéért, a

szeretetért.” A rózsafüzér imamódjának kialakítása szent Domonkos nevéhez fűződik.

V. Pius pápa vezette be a minden év október első vasárnapján tartandó Mária ünnepet,

melynek hagyományát az utódai is tiszteletben tartották. Rózsafüzér hónapról XIII. Leó

levelei óta beszélünk, aki a rózsafüzér naponkénti elimádkozását szorgalmazta október

hónap folyamán.

A katolikus egyház a megemlékezés jegyében egész október hónapban tartja a közös

rózsafüzér imádságot. A rózsafüzér imádkozása közben együtt kísérik végig Máriát

életútján. A közös ima összeköti a híveket, és mindannyiunkért szól.

II. János pápa mondta, hogy „A rózsafüzérben a Krisztus-misztériumról való

elmélkedés sajátos módszere az ismétlés, mely természetes módon segíti elő a titkokkal

való azonosulást. Ha az imát felületesen végezzük, szárazzá válhat, de ha a szeretet

kifejezésének tartjuk, nem fáradunk bele, hogy újra és újra visszatérjünk a szeretett

személyhez. Az Üdvözlégyek ismétlése közvetlenül Máriához fordul, a szeretet aktusa

ővele és őrajta keresztül Jézusnak szól.”

📷 Pinterest