Ünnepeink

Rózsafüzér Királynőjének ünnepe hálaünnep a Szent Szűz közbenjárásáért, az Isten segítségéért.

V. Szent Piusz pápa 1571-ben Lepantói ütközet alatt a rózsafüzért imádkozta, így kérte Égi Édesanyánk közbenjárását a pogány törökök ellen vívott csata megnyeréséért. Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes hadak győzelmét látta. Szűz Mária segítségének tulajdonítjuk, hogy a csatát a keresztény seregek nyerték meg, és ezzel az ütközettel megkezdődött a török hatalom hanyatlása.V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteletére engedélyezte Rózsafüzér Királynőjének ünnepét. 1716-ban Péterváradnál is a rózsafüzér imádkozása segítette győzelemre a keresztényeket, ezért XIII. Gergely pápa elrendelte az ünnepet, majd XI. Kelemen pápa az egész egyházra kiterjesztette.

2021. október 07., csütörtök 07:11

A rózsafüzér Királynőjének ünnepe van

Nyomtatás 

E-mail

A rózsafüzér Királynőjének ünnepe van

Gianantonio Guardi: A Szűz és a Gyermek
Szent Domonkossal és Limai Szent Rózával (18. század)

Október a rózsafüzér hónapja Egyházunkban, október 7. Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, Isten segítségéért.

A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását a domonkosok népszerűsítették.

A törökök feletti Lepantónál aratott győzelem (1571. október 7.) után Szent V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes volt, az ég iránti hálából az évfordulóra elrendelte a Győzelmes Miasszonyunk ünnepét (Festum B. M. V. de victoria), és a loretói litániába bevezette a „keresztények segítsége” megszólítást. A diadalt az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa is a rózsafüzért imádkozta az ütközet ideje alatt, s közben látomása volt a győzelemről.

Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesztette ki, kezdetben csak azon templomok számára, mégpedig október első vasárnapján, amelyek rendelkeztek rózsafüzér-oltárral. Majd 1716-ban, a szintén a törökök felett aratott péterváradi győzelem után XI. Kelemen kiterjesztette az egész egyházra, Szent X. Piusz pedig 1913-ban visszahelyezte október 7-ére. A Rózsafüzér Királynője nevet Szent XXIII. János pápa adta az emléknapnak 1960-ban.

„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét és a családokat.”

(Részlet II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae
kezdetű apostoli leveléből)

A hagyomány szerint a rózsafüzér neve onnan ered, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette: „koszorút font” a Szűzanya számára.

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?” (II. János Pál pápa beszédéből, melyet a pompeji Rózsafüzér Királynője-szentélyben mondott 2003 októberében)

Kérünk téged, Úristen, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen 

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A Szent Kereszt első felmagasztalása: „Valóban az Isten Fia!” – Vértesaljai László SJ jegyzete

NÉZŐPONT – 2021. szeptember 14., kedd | 19:33

Vértesaljai László SJ, a Vatikáni Rádió magyar szerkesztőségének vezetője írását olvashatják.

Abban a hirtelen támadt péntek délutáni sötétben ott, a Golgotán, amikor a nap elhomályosodott, fényt gyúlt a kivégzést vezető római centurio szívében. Megfoghatatlan titok. Látja, akit megfeszíttetett, hallja a kiáltását és a beállott csendben utolsó leheletét is. Jézus Lelke árad ki a lándzsa nyitotta szívsebből, behatol a százados szívébe, aki metsző élességű kijelentést tesz: „Ez valóban az Isten Fia volt” (Mk 15,39).

„Beteljesedett” – hallotta a százados, bár még nem tudja, hogy a világ megváltása teljesedett be.

Kijelentése elismerés és hódolat. Magasztalja a megostorozott, lemeztelenített Üdvözítőt, aki érte is imádkozott, hiszen ő sem tudta, hogy mit tesz. Ez a Szent Kereszt felmagasztalásának az első pillanata.

A Kédron patakon, a városfalon túl még a Magasságbeli temploma is „érzi” ezt: meghasad a szentély kárpitja. Nem tömjénfüst, de az Úr Lelke maga tölti be a szövetség ládáját, és fölülírja a régi szövetséget, mert beteljesedett az új szövetség.

Szívek megnyitója, nagy Istenünk! Légy áldott e katona vallomásáért, Szent Kereszted jeléért! Add, hogy minden keresztvetésünk lelkünk térdhajtása legyen előtted, megmentő szereteted előtt! Hiteles, tiszta életünkkel válaszoljunk arra a kegyelemre, amit akkor kaptunk, amikor benned kereszténnyé lettünk. Szent Kereszted tanúságtevőivé! Ajándék és feladat, köszönjük!

Ezt a keresztet imádta és magasztalta lángoló szeretettel az assisibéli Ferenc a falakon kívüli, düledező San Damiano-templomban. Sírt örömében, hogy ilyen nagy a Megváltó szeretete. Számára a kereszt Jézus vért síró szíve lett, amit ő egész életében imádott, olyannyira, hogy eggyé lett vele. Az Úr pedig válaszként rátette saját pecsétjét Ferenc testére. A stigmák a kereszt ékesszólása – Eloquentia Crucis!

Nem véletlen, hogy az Üdvözítő keresztjének assisi ábrázolásán jobb oldalon együtt áll Jézus Anya és a szeretett tanítvány. És még a százados. Bár kicsi a mérete, de ott van a legbenső körben, a Fiát nekünk adó Édesanya mellett, a tanítványokat és a Jézus népét jelképező János mellett a pogány százados.

Együtt állnak a kereszt tövében. Együtt az Egyházban. Ők az Egyház. Nevüket odaírták az ikonra: Maria, Joannes, Longinus.

Mai evangélium – 2021. szeptember 14., a Szent Kereszt felmagasztalása

NAPI EVANGÉLIUM – 2021. szeptember 14., kedd | 0:01

Hogy örömhírrel induljon minden nap… – Jn 3,13–17

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.”

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír

SZEPTEMBER 8. FECSKEHAJTÓ KISASSZONY NAPJA.A fecskék ekkorra már összevárják egymást, s még a rossz idő beköszöntése előtt, a többi vándormadárral együtt melegebb égtájak felé repülnek. Ezért nevezik ezt a napot „fecskehajtó Kisasszonynak”.🍁🌻A néphagyomány szerint Szűz Mária születésének napja, ezért Magyarországon kedvelt búcsúnap, s az asszonyok számára dologtiltó nap. Különösen a fonás tilos, senkinek eszébe se jusson e napon fonni, legfeljebb hajat!Hajdanán az asszonyok együtt mentek ki a szabadba, úgy várták együtt a napfelkeltét. Úgy tartották ugyanis, hogy a felkelő napban megláthatja Máriát az, aki arra érdemes. a netán eső, vagy felhő akadályozta a lehetséges látomást, abból csapadékos vetésidőre következtettek az időjárás megfigyelői. A legenda szerint Mária születésének az éjszakáján keletkezett a hunyor, mely gyökerének gyógyerőt tulajdonítottak. (Amikor Jézust szülte, akkor keletkezett a gólyahír, amelyet szintén gyógyerejűnek tartanak. Máriának a menekülésekor hullott könnyeiből fakadt a gyöngyvirág, hajából az árvalányhaj, a gyermek Jézus mosdóvizéből pedig a nefelejcs.)🍁🌻Tennivalók Kisboldogasszony napján:Egyes vidékeken e napon kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra, tehát előző este kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, s így “az Úristen szentelje meg”. Fontos, hogy „Szent Mihálko má fődbe kerüljön a mag”. Az időjárást is figyelik a gazdák, mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre.🍁🌻Terményvarázslásra is alkalmasnak tartották Kisboldogasszony napját:A gazda megszentelte a vetőmagot. Ehhez tiszta ruhába öltözött, s menet közben senkihez egy árva szót sem szólt, vetés közben pedig főleg tilos volt káromkodni. Miután végzett, magasra dobta a zsákot, hogy akkorára nőjön majd az elvetett magból a gabona. Más vidékeken az elvetendő búzát Kisasszony napjára virradóra ( tehát 7-én estig) egész napra a harmatra tették azért, hogy meg ne romoljon, meg ne dohosodjon.Igyekeztek ekkorra összegyűjteni a tyúkok alól a tavaszig elálló tojást, megszedni a gyógyfüveket, alvóra szemezni a gyümölcsfákat. Az utóbbi természetesen a férfiak dolga volt, akárcsak a szántás, vagy az aktuális magvetés. Ellentétes nap is, mert amilyen az idő ezen a napon, annak az ellentéte következik majd be az ősz folyamán.Az időjárást is nagyon figyelik a gazdák ekkor, mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre. Ha bugyborékos vagy ritkaszemű az eső, esős időszakot jósol. A népi időjóslás szerint amilyen ennek a napnak az időjárása, annak az ellenkezője jellemzi az egész őszt. Hegyvidéken úgy tartják, ha Kisasszony napján nem köszönt be az éjszakai fagy, akkor hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek különösen a szőlészek szempontjából van nagy jelentősége, hiszen a régi mondás szerint:“Szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek.Ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek.Boldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időkből ered Boldogasszony ünnepek az egész évben felbukkannak, közös vonásuk, hogy mindegyik Szűz Mária ünnepléséről szól. Hét Boldogasszony ünnepet tart számon a néphagyomány, a hetes szám szakralitására kell odafigyelnünk!🍁🌻Kisasszony napja volt sokfelé a cselédek szolgálatba lépésének az ideje.Időjárásjóslás is fűződik ehhez a naphoz. Bugyborékos vagy ritkaszemű eső – esős időszakot jósol.Úgy vélték, hogy Kisasszony-napkor rózsát hány a nap. (Hasonló hiedelem él Nagyboldogasszony és Gyümölcsoltó Boldogasszonnyal kapcsolatban is.) A Középső-Ipoly menti községekben az asszonyok felmentek a közeli dombra a felkelő napot nézni, abban a hitben, hogy meglátják benne Máriát és a nap körüli rózsákat.Vetés kezdetét jelentette a nap. Pereszlényben ez hagyományosan úgy történt, hogy a gazda megszentelte a vetőmagot. Tiszta ruhába öltözött, s menet közben senkihez sem szólt. Vetés közben tilos volt káromkodni. Miután végzett, magasra dobta a zsákot, hogy akkorára nőjön a gabona. A Mura-vidéken Kisasszony-napkor az elvetendő búzát ponyvában kiteszik a harmatra, hogy meg ne dohosodjon. Ha ezt a vetőmag közé keverik, megmentik az üszkösödéstől.Pereszlényben úgy vélték, hogy Kisasszonynapkor búcsúznak a fecskék, de még nem indulnak útnak.” 🍁🌻/Forrá:kincskeresomuhely.huNetfolk/+2

Szent István király a halála előtti napon, 1038. augusztus 14-én

ezekkel a szavakkal ajánlotta Szűz Mária oltalmába hazánkat: »Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.«

Azóta a Magyarok Nagyasszonyához száll sok hívő imája.

Szent István király intelmei

“Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

“Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”

“Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.”

1038. augusztus 15-én halt meg Esztergomban Szent István, az utolsó magyar fejedelem és az első magyar király. Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony fia. A keresztény magyar állam megteremtője, az egyik első magyar katolikus szent, a magyar történelem kiemelkedő alakja és Magyarország fővédőszentje. 969 és 980 között született, keresztelésére 985 és 989 között kerülhetett sor. Liudolf Gizellát, II. Henrik bajor herceg leányát 995 körül vette feleségül. Már apja, Géza 997-es halálától magyar fejedelem, majd 1001. január 1-én (az akkor érvényes Julián naptár alapján 1000 karácsonyán) történt megkoronázása által „Isten kegyelméből” Magyarország királya. A magyarok országát, a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes keresztény állammá szervezte át. Ez az államalakulat 1028-tól kis híján az egész Kárpát-medencére kiterjedt és államformájában a 20. századig nem történt változás. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő magyar törzseket kényszerrel vagy békés úton maga mellé állította és az ellene irányuló lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-a, 1083-as székesfehérvári szentté avatásának évfordulója 1771 óta – kisebb-nagyobb megszakításokkal – nemzeti ünnep. Külföldön, mivel halála napján Nagyboldogasszony napja van, az azt követő napon, augusztus 16-án ünneplik. Mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb jelentős katolikus ereklye. Máig élő öröksége a magyarországi megyerendszer és az egyházmegyék rendszere.Legalább egy érsekséget, hat püspökséget és három bencés monostort alapított, így a magyar egyház a Szent Római Birodalomtól függetlenül működhetett. A kereszténység terjedését szigorú büntetésekkel kényszerítette ki. A közigazgatást a várak köré szervezte és kialakította a vármegyerendszert. Miután sikerült békét teremtenie, az ország a zarándokok és a kereskedők kedvelt útvonalává vált. “A szentséggel és kegyelemmel teljes Szent István király azután országlásának negyvenhatodik évében, a boldogságos, mindenkoron szűz Mária mennybemenetelének napján kiragadtatott e hitvány világból és a szent angyalok társaságába került. Eltemették a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett isten szentséges anyja, a mindenkoron szűz Mária tiszteletére. Sok jel és csoda történt ott e Szent István király érdemeinek közbenjárására, a mi urunk Jézus Krisztus dicsőségére és magasztalására, aki áldott legyen örökkön örökké, ámen.” – Kálti Márk: Képes krónika (Geréb László fordítása)Végakaratának megfelelően az általa Székesfehérvárott alapított Nagyboldogasszony-bazilikában helyezték örök nyugalomra. Halálának helyszínét egyetlen leírásban sem olvashatjuk konkrétan. Források említik, hogy palotájának nagyjai ágyához gyűltek halálakor, tehát minden bizonnyal a két főváros egyikében, Esztergomban vagy Székesfehérvárott halhatott meg. Egy legenda szerint testét halála után Székesfehérvárra vitték. “Gyásztisztességére Pannónia minden tájáról összesereglettek, a királyi székhelyre, azaz Fehérvárra vitték el a testet, s minthogy a tőle épített egyház a Szentséges Szűz tiszteletére még nem volt felszentelve, tanácsot tartván a főpapok, azt határozták, hogy szenteljék fel előbb a bazilikát, a testet a földnek csak azután adják át. A felszentelés ünnepségét megtartván, szent testét az épület közepén fehér márványból faragott szarkofágba helyezték” – Szent István király legendája Hartvik püspöktőlA későbbi magyar királyok, még Vazul leszármazottai is, hangsúlyozták, hogy megőrzik István király eredményeit. I. András, akit pogánylázadás juttatott hatalomra, betiltotta a pogány rítusokat, és deklarálta, hogy alattvalóinak István király törvényei szerint kell élniükA középkori Magyarországon ha közösségek védelmezni akarták kiváltságaikat, akkor Szent István királyra hivatkoztak, tőle eredeztették kiváltságaikat. Példa Táp község lakóinak levele 1347-ből a Pannonhalmai Főapátsággal szemben, amikor is arra hivatkoztak, hogy az apát nem jogosult megemelni az adóikat, mert az ellentmond a Szent István király idejéből származó szabadságuknak.István király a magyar kiemelkedő alaknak számít, személyét nagy kultusz övezi. A halálának 900. évfordulója alkalmából szervezett emlékévben az ünnepségek fő helyszínén, Székesfehérvárott a kihelyezett országgyűlés augusztus 20-át az államalapítás ünnepévé és Szent István emléknapjává nyilvánította. Nevét több falu, például Királyszentistván és Szentistván viseli; Esztergom és Székesfehérvár esetében a Szent István városa jelzőt is szokás használni. Nevét továbbá számos templom is őrzi, melyek közül a legnagyobb az Ybl Miklós által átdolgozott Hild József-tervek alapján épült, 96 méter magas budapesti Szent István-bazilika. Képek:- Szent István – Magyar hősök arcképcsarnoka- Beczúr Gyula: Vajk megkeresztelése, 1875 (Fotó: MNG)- István király a trónon a koronázási jelvényekkel. A Képes krónika miniatúrája.(Wikipédia, Katolikus.hu)

Szörényi Levente-Bródy János: ISTVÁN A KIRÁLY rockopera /részlet/

Oly távol vagy Tőlem Oh jó Uram, itt e földönválasztottad én vagyokRám bíztad e súlyos terhets, félek összeroskadokMondd, mennyit ér az ember,ha tisztessége gyenge?Mondd, mennyit ér,ha kárhozott a győzelemre?Oh, jó Uram, adj erőt,hogy elbírjam a terhedet!Törvényeid elfogadtamde más szolgája nem leszek!Mondd, mennyit ér, ki Tégedszívéből követne?Mondd, mennyit ér, ki ÉrtedVéled szállna szembe?Oly távol vagy Tőlemés mégis közelnem érthetlek Tégeds nem érhetlek elOly távol vagy Tőlemés mégis közelTe hallgatsz s Én érzema szívem felelHallgasd meg könyörgésem,hallgass meg Istenem!Légy hozzám irgalommal,légy úrrá szívemen!Töltsd el lelkemetfájó szívemethűséggel, jósággalszeretettelMondd, mennyit ér, ki Tégedszívéből követne?Mondd, mennyit ér, ki ÉrtedVéled szállna szembe?Oly távol vagy Tőlemés mégis közelnem érthetlek Tégeds nem érhetlek elOly távol vagy Tőlemés mégis közelTe hallgatsz s Én érzema szívem felel

2021. augusztus 14., szombat 16:02

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: “A Szűzanya az a csillag, aki utat mutat nekünk. (…) Ahogy a zsinat is tanítja, ő »a biztos remény és vigasztalás jeleként ragyog Isten zarándok népe számára« (Lumen gentium, 68.).

Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s a VIII. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.

Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

2020-ban Nagyboldogasszony ünnepén az Úrangyala imádság alkalmával a Szentatya így buzdított: A Holdra lépéskor hangzott el a híressé vált mondat: »Ez egy kis lépés az embernek, egy óriási ugrás az emberiségnek«. (…) De ma, Mária mennybemenetelével egy végtelenül nagyobb eredményt ünneplünk. A Szűzanya a mennybe tette a lábát: nemcsak lélekben jutott oda, hanem testével, egész emberségével is. A kis Názáreti Szűz e lépése volt a nagy ugrás az emberiség számára. Nincs sok értelme a Holdra szállni, ha nem élünk testvérekként a Földön. De az a tény, hogy egy közülünk testi mivoltában a mennyben él, reményt ad nekünk: megértjük, hogy értékesek vagyunk, hogy arra rendeltettünk, hogy feltámadjunk. Isten nem hagyja, hogy testünk eltűnjön a semmibe. (…) Máriában elérjük a célt, és a szemünk előtt van utunk oka is: nem azért, hogy meghódítsuk e világ dolgait, amelyek tovatűnnek, hanem hogy meghódítsuk a hazát odafent, amely örökké tart.”

Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep (ezeken a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika és számos templom tartja ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a templom védőszentjét.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Augusztus 6.

🇹🇯❤️🥀 Urunk Tábor-hegyi Színeváltozása Augusztus 6.
“Ott elváltozott előttük, arca ragyogott mint a Nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a Fény.”
Máté 17.2
“Hivatalos ünneppé III. Kallixtusz pápa emelte a nándorfehérvári diadal hálaemlékezetéül.
Az apostolok a színeváltozásban Isten országának a dicsőségét látják, amely a maga fenségében van jelen Krisztus személyében. Úgy látják, Őbenne valóban „tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék”, hogy „benne lakik az Istenség egész teljessége testileg”.
(Kol 1, 19; 2, 9)

Július

Július 22. Szent Mária Magdolna ünnepe

Mária Magdolna vagy Mária Magdaléna az Újszövetségben szereplő bibliai személy. Alakjával találkozhatunk az újszövetségi apokrifek között is. A katolikus, az ortodox és az anglikán egyház szentként tiszteli. Nevének jelentése: a Magdalából való Mária.

A megtérő bűnös nők, az orvosok és gyógyszerészek, a haldoklók, a foglyok, a borászok, a fodrászok és a parfümkészítők védőszentje.Mária Magdolna a keresztény legendairodalomban és művészetben, a vallásos néphitben a bűnbánat megszemélyesítője már a középkortól, de még inkább az ellenreformációtól kezdve, mely lelkesen szorgalmazta a hét szentség, köztük különösen a bűnbánat (gyónás) kultuszát. Bűnbánó Magdolna tisztelete azonban a Szentírás félreértésén alapszik. Az a bűnös asszonyszemély, aki könnyeivel öntözte, hajával törölgette és szent olajjal kente meg Jézus lábát – a bűnbánó „rossz hírű nő” képe e jelenetből származik – névtelen volt. Csak a hagyomány azonosította vele Magdolnát.Az igazi Mária Magdolna, helyesen: magdalai Mária – a Magdák, Magdolnák nevüket egy halászfaluról kapták, ahonnét Máriánk ered – egy megszállott, beteg asszony volt, akiből Jézus kiűzte az ördögöket, szám szerint hetet, s aki ezután Jézus állandó kísérője lett. Ott állott a kereszt alatt is, egyike volt azoknak, akik eltemették a Mestert, és oly kiváltságos volt, hogy kétszeresen is tanúja lehetett a feltámadásnak. “Ezután bejárta a városokat és falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla” (Lukács 8,1–3).Legismertebb legendáját a 13. századi genovai érsek, Jacobus de Voragine híres gyűjteményében, a Legenda Aureában találkozhatunk. Ebben már egyértelműen azt olvashatjuk, hogy Mária Magdolna szexuális bűnt követett el. A legenda szerint, miután megváltást nyert, Mária Marseilles városába került, ahol megtérítette a helyi uralkodó családját, közreműködött a királyné gyermekének megszületése során és feltámasztotta az anyát, aki életét vesztette a szülés közben. Mária ezután harminc évig elvonultan élt a vadonban, mielőtt az angyalok a mennyországba vitték volna.A hagyomány szerint 74. július 22-én halt meg Efezusban (ma Törökország) vagy Saint-Maximin-la-Sainte-Baume-ban (Franciaország). Ünnepét a 8-9. században Keleten július 22-én ülték, a nyugati egyházban csak a 12. század után terjedt el a tisztelete.Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2016. június 10-én dekrétumot tett közzé, mellyel Ferenc pápa kifejezett óhajára Szent Mária Magdolna eddigi emléknapját a Római Általános Kalendáriumban ünnep, „festum” rangjára emelte.

Kép: Veronese: Mária Magdolna megtérése (1547 körül)Forrás: Wikipédia, Magyarkurir.hu, Mult-kor.hu, Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium.

Az első eucharisztikus körmenet – Gondolatok Sarlós Boldogasszony ünnepére

NÉZŐPONT – 2021. július 1., csütörtök | 20:56

Kovács Zoltán mariológus, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet rektorának írását olvashatják az alábbiakban.

Sarlós Boldogasszony ünnepe (hivatalos elnevezése szerint: Mária látogatása Erzsébetnél) magyar és német nyelvterületen hagyományosan július 2-án szerepel a liturgikus kalendáriumban. A Péter-Pálkor kezdődő aratás kultikus tradíciója ehhez a naphoz kötődik: a munkálatokhoz használatos szerszámokat régebben egyes helyeken a pap megáldotta, de helyi hagyományoknak megfelelően sor kerülhetett egyes füvek megszentelésére is. A komolyabb fizikai erőkifejtést igénylő munkákból az asszonyok is kivették a részüket. Mint ismeretes, a várandós Szűzanya is felkeresi idősebb rokonát, aki szintén kiemelkedő prófétai sarjat hord a szíve alatt. Mindennapi tevékenységeinek egyre nehézkesebbé váló elvégzésében akar a segítségére lenni. 

A Világegyház ezt az ünnepet május 31-én üli meg. De miért ez az eltérés? A II. vatikáni zsinatot követő liturgikus reform után sor került az ünnepek liturgikus formuláinak felülvizsgálatára, hogy a jeles napok üdvtörténeti tartalma még inkább kifejezést nyerjen. Mivel Anyaszentegyházunk június 24-én főünneppel üli meg Keresztelő János születését, ezért némi disszonanciát eredményezett, hogy az újszülött előfutár megünneplése után bő egy héttel „visszatérünk” a magzati állapothoz, melyben János még mindig Erzsébet méhében ugrándozik. (Az evangélium erre éppen a görög skirtao szót használja, mely korábban akkor fordul elő, amikor Dávid király örömében liturgikus tánccal dicsőíti az Urat, akinek jelenlétére a Szövetség Ládája utal.) A városiasodó társadalom sajnos egyébként is egyre kevesebbet tud kezdeni a „sarlós” jelző korábbi népi tartalmával. Hová kerüljön tehát ez az ünnep? 

A fentebb mondottak miatt olyan időpontot kellett találni, amely megelőzi Keresztelő János születésének ünnepét, de mindenképpen Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe utáni, hiszen e nyár eleji ünnep evangéliumában már Isten Fia is magzatként van jelen Mária méhében. A nagyheti, húsvét-nyolcadi időszak nyilvánvalóan nem enged teret ilyen ünnepeknek.

Szent VI. Pál pápa 1974-ben a Szűzanya tiszteletéről szóló Marialis cultus kezdetű dokumentumával hathatósan védelmébe vette a valóban épületes, nagy múltú máriás népi jámborságokat, hangsúlyozva: nem szabad a liturgikus reform nevében és annak palástjával takarózva elfojtani a Szentlélek által a hívő és imádkozó nép szívében, hagyományában keletkezett imákat, gyakorlatokat, de azokat a mindenkor elsőbbséget élvező liturgiával értelmesen össze kell hangolni. A május hónap népi máriás jellegével a liturgia jóval kevesebbet tud kezdeni, mint például az apostolok alakjával. Ezt a hónapot általában nagyrészt még a húsvéti időszak fedi le. A fentebb jelzett dátum – figyelembe véve az említett időrendi korrekciót – végül is úgy lett megállapítva, hogy az Isten népe által litániával, rózsafüzérrel, zarándoklatokkal és egyéb máriás jámborsági gyakorlatokkal tarkított május hava annak zárónapján, 31-én ezzel a szép Szűzanya-ünneppel liturgikus-máriás színezetet is nyerjen. A liturgia különösen óv a túlzásoktól és eltévelyedésektől, mivel mindig a személyesen köztünk lévő Krisztust helyezi a figyelem középpontjába, még akkor is, ha az üdvtörténet olyan állomásának fényében ünneplünk, melyben édesanyja vagy a szentek hangsúlyosan jelen vannak.

A Szentszék azonban nemcsak merev előírásokat ad, hanem bizonyos esetekben rugalmasságról is tanúságot tesz. Tekintettel arra, hogy egyes területeken az ünnepnek kedvelt népi hagyományai vannak – számos templomot is e titulusra szenteltek, melyek hosszú idők óta megszokott ünnepe július 2-ra esik –, nem is beszélve a magyar népi vallásos nyelv igen kifejező, gazdag kincstáráról, mely ezt az ünnepet a „Sarlós Boldogasszony” névvel illeti, megalapozottnak tűnő kivételként engedélyezték, hogy nálunk és másutt megmaradhasson az eredeti dátum. 

A Világegyház azonban, mint mondtuk, Máriának Erzsébetnél tett látogatását – a visitatio jeles eseményét – a Szűzanyának szentelt tavaszi hónap végén ünnepli. Nem tette ezt másképp 2005-ben XVI. Benedek pápa sem. Róma akkori püspöke a következő mély gondolattal örvendeztette meg ezen a napon a vele imádkozókat a Vatikáni Kertekben lévő lourdes-i grottánál: 

Mária „fiatal leány, de nem fél, mert Isten van vele, benne. Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy az ő útja – és ezt az Eucharisztia évében különös örömmel emeljük ki – a történelem első »eucharisztikus körmenete«volt. Mint a testet öltött Isten élő tabernákuluma, Mária a Szövetség Szekrénye lett, akiben az Úr »meglátogatta és megváltotta az ő népét«. Jézus jelenléte a Szentlélekkel tölti be őt. Amikor belép Erzsébet házába, köszöntésében túlcsordul a kegyelem: János ugrándozik anyja méhében, mintegy felhívva a figyelmet annak eljövetelére, akit a jövőben hirdetnie kell Izraelben. Örvendeznek a fiak, örvendenek az anyák. Ez a Szentlélek örömével eltöltött találkozás a Magnificat énekében nyer kifejezést.”(A szerző saját fordítása; https://www.vatican.va/content/benedict xvi/it/speeches/2005/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20050531_rosary-may.html)

Mária Krisztust, a testet öltött isteni Igét hordozza a szíve alatt. „Krisztus teste” – hangzik az Oltáriszentséget nyújtó áldoztató részéről is. Ugyanaz a test, de másfajta jelenléttel. Nem túlzás akkor „eucharisztikusnak” mondani Jézus magzati jelenlétét Mária méhében? Tény, hogy nem egy Szentostyát visz magával Mária, hanem az Istengyermeket, aki bizonyos értelemben még vele is „egy testet” alkot. De a testet öltött Igében – akárcsak az Oltáriszentségben – Krisztus valóságos isteni és emberi természete is jelen van! A leendő Áldozati Bárány pihen Mária méhében, aki saját testét és vérét adja majd áldozatul – és elővételezve az utolsó vacsorán tanítványainak is nyújtja –, amikor a világmegváltó keresztáldozatot bemutató Megváltóként feláldozza magát. Ebből is látszik: a Mária-ünnepek lényege és végső célja nem az Istenszülő túlzott kiemelése, hanem Krisztus, aki örök főpapként maga vezeti testének, az Egyháznak ünneplését. De az eucharisztikus jelző itt másképp is helytálló: mint tudjuk, az eucharisztia szó hálaadást jelent. A két asszony és gyermekeik örvendezése Isten iránti hálaadásban teljesedik ki, amint azt a történetet továbbolvasva tapasztalhatjuk Mária hálaéneke, a Magnificat szavaiban. 

Benedek pápa az akkor nem sokkal korábban az örökkévalóságba költözött Szent II. János Pál pápa által elkezdett Eucharisztia évét is említi, mely még javában tartott. Most, tizenhat évvel később Magyarországon másfajta eucharisztikus évet élünk, lélekben készülve a várva várt szeptemberi budapesti világtalálkozóra, amely a számos rendezvény mélyén szintén magára Krisztusra mutat. Valahányszor örvendezve körbevisszük az Oltáriszentséget – legyen az úrnapi, feltámadási körmenet vagy egy hasonló ünnepélyes és imádságos vonulás a kongresszusi héten –, jusson eszünkbe a történelem első eucharisztikus körmenete, melyben a Szűzanya volt Isten élő szentségháza! Legyünk mi is Máriához hasonlóan és az ő segítségével a köztünk és bennünk élő Krisztus hordozóivá, hogy mindenki felé közvetíthessük a bennünk élő Isten kegyelmét, sugározva a hozzá tartozás tiszta örömét!

Kép: Giotto di Bondone: Mária Látogatása Erzsébetnél (1315–20; Szent Ferenc-bazilika, Assisi)

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2021. június 27-i számában jelent meg.

Június

Június 29. Szent Péter és Pál ünnepe

Péter és Pál apostol ünnepe

KULTÚRA – 2011. június 29., szerda | 16:02

A római egyházat alapító két apostol főünnepe, június 29-e az Egyház egységének és katolikus voltának ünnepe – mondta XVI. Benedek 2005-ben. Péter-Pál napja Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepe. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi.

„Uram, te egyszer megtanítottál a hullámokon járni,
vezess most biztos lábbal át ezen a kőtengeren,
amely felé közeledem.”

A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanúhalált Rómában, Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált lefejezték. Az üldözések idején mindkettejük ereklyéit a Szent Sebestyén katakombába menekítették. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter-bazilika és a falakon kívüli Szent Pál-bazilika – szerepel a Katolikus Lexikonban.

Az egyház már a III. század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az V. században Nagy Szent Leó  már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszél. A két apostol közös ünnepének egykor vigíliája és nyolcada is volt.

Péter-Pál a magyar kalendáriumban jeles nap: az aratás (más néven takarás) kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy ezen a napon hasad meg a búza töve, jelezvén, hogy aratható a búza, s kezdődhet az aratás. A népi megfigyelések szerint e napot követően vette kezdetét az igazi nyár.

*

Szent Pál, eredeti nevén Saul, Saulus szülei révén római polgárjoggal rendelkezett, ami különleges előnyöket biztosított számára: római állampolgárt nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, sem megkorbácsolni vagy keresztre feszíteni, így római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését: Listrában egy bénát meggyógyított, feltámasztott egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, és sok más csoda fűződik nevéhez. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt: lerázta magáról a tűzbe – olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.

Szent Péter a tizenkét apostol egyike, Róma első püspöke volt. Eredeti nevén Simon (héberül: figyelő, hallgató) Jézustól kapta a Péter nevet. Az apostolok közt mindnél lángolóbb volt: meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert – ahogy Ágoston írja – ha ezt megtudta volna, fogával tépte volna szét. Az Úr ezért nem akarta árulóját megnevezni, mert ha megnevezi, Péter tüstént felugrott volna, hogy megölje. Ő ment az Úrhoz a tengeren; színeváltozásakor is őt választotta ki az Úr; a mennyország kulcsait bízta rá Isten; bárányokat kapott Krisztustól, hogy legeltesse őket; pünkösdkor háromezer embert térített meg beszédével; meggyógyította a béna Aeneast, feltámasztotta Tabitát, testének árnyékával gyógyította a betegeket; Heródes tömlöcbe záratta, ám egy angyal kiszabadította – írja róla Jacobus de Voragine. Péter apostol a pápák, a halászok és Róma védőszentje.

Magyar Kurír

Június 27. Szent László ünnepe

1046. június 27-én született Szent László magyar király (ur. 1077-1095), a középkori lovagi eszményt megtestesítő uralkodó, aki 18 éves országlása során kiemelkedőt alkotott a törvényhozás, az egyházszervezés és a hadászat terén is.

László még a Vazultól származó hercegek lengyelországi száműzetése idején született, a későbbi I. Béla király (ur. 1060-1063) és Richeza hercegnő második gyermekeként. Családja csak András (ur. 1046-1060) trónra lépése után két esztendővel, 1048-ban tért haza Magyarországra. László fiatalkora apja és testvére hatalmi harcainak fényében alakult: 1057-ben – Bélával együtt – elismerte Salamon herceg – András fia – öröklési jogát, két évvel később aztán mégis apja pártjára állt a trónviszály során. I. Béla 1063-ban bekövetkező halála után testvérével, Gézával együtt Lengyelországba menekültek, majd II. Boleszláv király (ur. 1058-1079) segítségével visszatértek és megegyeztek a trónt birtokló Salamonnal (ur. 1063-1074). Géza és László a kompromisszum eredményeként dukátust – az ország területének egyharmadát – kapott a fiatal királytól.https://b2dfb8d97a8103c9ad76c750b3581328.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.htmlhttps://www.youtube.com/embed/0pIXHjQg5FU?feature=oembed

Béla fiai az első években számos alkalommal nyújtottak segítséget a királynak a kunok, besenyők és a bizánciak ellen folytatott háborúk során, az 1068-as, Kerlés mellett vívott ütközet nyomán született meg például a legenda László és a kun vitéz párviadaláról. Salamon király azonban később – tanácsadói befolyására – Gézáék ellen fordult, és többször is életükre tört, ami újabb belharcokhoz vezetett. László bátyja mellé állt a trónért vívott küzdelemben, és az 1074-es háború során döntő szerepet vitt a győztes mogyoródi ütközetben. A csata után Salamon elmenekült, és Géza (ur. 1074-1077) hároméves uralma következett, az ő halálát követően pedig az ország főnemesei és VII. Gergely pápa javaslatára 1077-ben Lászlót koronázták Magyarország királyává.

Az új uralkodó állítólag nem vágyott a trónra, hanem – a krónika szavai szerint – az „égi dicsőségre” pályázott, de hosszas rábeszélésére végül elfogadta a koronát. Regnálása első időszakát aztán a Salamon ellen folytatott küzdelem határozta meg, aki – IV. Henrik német-római császár (ur. 1056-1106) támogatásával – kezdetben Moson környékén rendezkedett be. László helyzetét nehezítette, hogy a hatalomra áhítozó Salamon felajánlotta hűbérül Magyarországot a császárnak, tehát Henrik támadása állandó veszélyként fenyegetett. A regnáló király mozgásterét ez a körülmény döntő módon határozta meg, hiszen csakis a császár ellen formálódó szövetséghez csatlakozhatott: bár nem értett egyet VII. Gergely egyházi reformjaival, és annak világi főségét hirdető ideológiájával, a pápaság mellé állt a kibontakozó invesztitúraharcban, miközben Henrik ellenlábasának, Rudolf trónkövetelőnek a lányát, Adelhaidot vette feleségül. A hercegnőtől később három leánygyermeke született, akik közül egyedül II. János bizánci császár későbbi feleségét – a Bizáncban szentté avatott – Piroska hercegnőt ismerjük név szerint.https://www.youtube.com/embed/RH92aZxBnJE?feature=oembed

Időközben aztán Salamon a Kárpátoktól keletre élő kunoknál és besenyőknél keresett támogatást László ellen, mígnem egy bizánci rablóhadjárat során feltehetően életét vesztette. Riválisának halálával a király rengeteg kötöttségtől megszabadult, és végre önálló külpolitikát folytathatott: utolsó éveit ennek megfelelően a dél felé irányuló terjeszkedés jellemezte. Zvoinimir horvát király (ur. 1076-1089) özvegyének kérésére 1091-ben bevonult a Szávától délre fekvő Horvátországba, majd többször folytatott – eredménytelen – hadjáratot Bizánc ellen, a Moesia területén élő keleti angolok meghódítására. Élete végén László állítólag a keresztes hadjárat gondolatának egyik legfőbb támogatója lett, ám annak megindulását – az 1096-os évet – már nem érte meg: utolsó háborúját rokona, Konrád morva herceg pártján vívta Csehország fejedelme ellen, ennek során szerzett betegsége vette el aztán életét, 1095. július 29-én.

Bár László volt az első magyar király, aki hódító külpolitikát folytatott, uralkodása során nem csak hadvezéri érdemeket szerzett: három törvénykönyvet is megalkotott, melyek egyrészt a keresztény vallás helyzetének megszilárdítására, másrészt a tulajdon védelmére törekedtek. Szent László legendásan szigorú törvényei híven mutatják be a 11. század végi magyar társadalom helyzetét, ahol az anyagi szempontok szerinti rétegződés már lassan végbement, így a magántulajdon tisztelete rendkívül fontossá vált. Éppen ezért László korában drákói szigorral büntették a lopást: a tetten ért tolvajra akasztás várt, miközben olyan kis tételek eltulajdonításáért, mint egy liba, vagy egy tyúk értéke is csonkítás, az orr, a fül vagy a kéz levágása járt. Még a templomba menekülő bűnös is szeme világával fizetett tettéért, tehát a tulajdon elleni bűncselekmények nagyobb súllyal estek latba, mint mondjuk a nemi erőszak vagy akár a gyilkosság.

E szigor oka vélhetően az esetek gyakoriságában rejlett, és Kálmán későbbi, enyhébb törvényei fényében kimondhatjuk, hogy a szent király kemény fellépése eredményre vezetett. László törvényeiből másfelől azt láthatjuk, hogy a kereszténység helyzete még korántsem volt stabil, máskülönben az 1092-es szabolcsi zsinaton hozott híres törvény, mely megtiltotta a kutaknál, fáknál történő áldozatokat, szükségtelen lett volna. Az egyházat érintő törvények emellett szabályozták a tized szedését, rendelkeztek a külföldről érkező klerikusokról, az ünnepekről, valamint a zsidók és az iszlám hitűek – az ún. böszörmények – helyzetéről is.https://www.youtube.com/embed/WTSllD8a2EM?feature=oembed

Szent László uralkodása során egyszerre lépett fel a keresztény hit és a szuverén Magyarország védelmezőjeként: hogy a görögkeleti egyház pozícióit visszaszorítsa, megalapította a zágrábi püspökséget, a kalocsai érsekség központját pedig Bácsba helyezte át. Közben számos szent helyet alapított, melyek közül leghíresebb a Berettyó melletti Szentjobb, valamint a somogyvári Szent Egyed-apátság voltak. Szintén kettős – nemzeti és vallási – célt szolgált az 1083-as szentavatási procedúra is, mely során László I. István mellett Imre herceget, Gellért püspököt, és a zobor-hegyi remetéket, Andrást és Benedeket is kanonizáltatta. Máig vita zajlik arról, hogy Róma hozzájárult -e a szentté avatásokhoz, melyekkel a király egyfelől népe vallásos érzését akarta növelni, másfelől pedig jelezni akarta az ország hűbéri alávetésére törekvő császárnak, hogy Magyarország – szentjei révén is – önálló tagja a keresztény Európa családjának. Ugyanezt sugallja egyébként a László korában megírt nagyobbik István-legenda is, mely a koronaküldés történetét úgy meséli el, hogy azzal egyszerre gátolja meg a császárság és a pápaság hatalmi ambícióit.

László uralkodása páratlan teljesítménye ellenére mindössze 18 esztendeig tartott, és már 1095-ben, ötvenedik életéve előtt véget ért. A köztiszteletben álló királyt Somogyváron, majd 1113 körül Váradon helyezték végső nyugalomra, sírja utóbb számos csoda színhelye és zarándokhely lett. 1192-ben III. Béla – pápai jóváhagyással – szentté avatta neves elődjét, ereklyéinek pedig hermát készíttetett, melynek utódja ma Győrben található meg. Szent László halála után elsősorban törvényeivel, pogányok elleni hőstetteivel, hatalmas testi erejével és erényeivel maradt meg a magyarság tudatában. Kanonizációja után harcos szentként emlékeztek meg róla, kultusza a lovagi eszmény Anjou-kori hódításával pedig tovább árnyalta alakját. Mind a mai napig egyik legjelentősebb királyunkként tartjuk őt számon, emlékét számos szobor és intézménynév őrzi.

rubicon.hu

2021. június 11., péntek 07:41

„Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá…” – Ma van Jézus Szentséges Szíve ünnepe, a papok megszentelődésének a napja

„Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá…” – Ma van Jézus Szentséges Szíve ünnepe, a papok megszentelődésének a napja

Jézus szívének tisztelete a Szentíráson alapul: Jézus kereszten átszúrt szíve a megváltó szeretet szimbóluma. Magát az Istenembert ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének szeretetét kifejezte. Jézus Szíve ünnepét IX. Piusz terjesztette ki az egész Egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek (idén június 11.).

Jézus szíve Isten emberré lett Fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így Szíve is az Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. 

Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét.

Az egyházatyák a Jn 7,37–38-ra hivatkozva („Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élő víz folyói fakadnak majd belőle.”) Jézus szívét az élő víz forrásaként jelölték meg.

A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a 13–14. század német misztikusainál a Jézus Szíve-tisztelet. Ezt követően a 16. században főként a jezsuiták és a karthauziak terjesztették a tiszteletet, aminek teljes kibontakozása a 17. században élt Alacoque Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik, melyek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, s a Szív tisztelőitől engesztelést, valamint gyónást és áldozást kért a hónap első péntekjén.

IX. Piusz pápa 1856-ban Jézus Szíve ünnepét az egész Egyházra kiterjesztette. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezenkívül Jézus Szívét ünnepeljük minden elsőpénteken és június havában.

Alacoque Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása: megnyitott, lángoló szív, melyből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.

Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Fausztina nővér látomásaiból született: az Irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből.

Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Szent II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus Szentséges Szívének ünnepén az Egyház világszerte imádkozzon a papok megszentelődéséért. Idén június 11-én kérjük kiemelten az Atyát a papi hivatás megerősödéséért, megújulásáért.

A papok megszentelődésének világnapja alkalmat ad arra, hogy a lelkipásztorok megálljanak az Úr jelenlétében, visszaemlékezzenek a Vele való találkozásra, és erőt merítsenek küldetésükhöz Isten népének szolgálatában; valamint a hívek figyelmét a papjaik felé fordítja, hogy imáikkal támogassák az egyházközségek vezetőit.

Ferenc pápa szerint a papok mindnyájan megtapasztalták az életükben valamilyen módon a találkozást Krisztussal, és mindegyikük vissza tud erre emlékezni lelkében, vissza tud térni ahhoz az örömhöz, amikor „megérezte magán Jézus tekintetét”. Az első tanítványok is átélték Jézus barátságának örömét, amely örökre megváltoztatta az életüket. Mégis, miután megjövendölte kereszthalálát, a lelkükre homály ereszkedett, és útjuk nehezebbé vált.

Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára,
Boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja.
Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,
Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját.

Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája,
A mennyei dicsőségnek legszebb koronája.
Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek,
Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd.

Jézus Szíve, add hogy mindig szeresselek jobban;
Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban.
Légy te, szent Szív, én istápom, légy te menedékem,
A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem.

Jézus Szíve, szűz Anyának drága szép virága;
Az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága.
Jézus Szíve s Máriáé, hajoljatok össze,
Szíveinket, ha szétválnak, Ti fűzzétek össze.

Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett!
Legyen hála szent Fiának, ki pokoltól mentett!
Hála néked, ó Szentlélek, minden ajk ezt zengje,
Hála Jézus szent Szívének mind földön, mind mennybe’!

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Jézus Szentséges Szívének ünnepe

Elmélkedések Jézus Szíve ünnepére
MagyarázatForrás:ÉE 718. oldal

Kotta

Az ünnep tárgya
 1. Jézus Szíve, amennyiben a második isteni Személlyel való titokteljes egyesüléssel isteni, és ezért imádásra méltó Szív;
 2. Jézus Szíve, mint Jézus istenemberi szeretetének székhelye és forrása, amellyel mennyei Atyja és az emberek iránt viseltetik;
 3. Jézus mindenekfeletti szeretete, ki szívéből merítette az erőt mindarra, ami lelkünk üdvözítésére végbevitt és visz most is mennyei dicsőségében és a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Az ünnep története

Jézus Szívének, irgalmas szeretetének tisztelete szellemében, tartalmában oly régi, mint maga az Egyház. Külső formáját azonban Szent Gertrúd, a lánglelkű bencés apáca alapította meg a 13. században. Miután sokan voltak még buzgó apostolai e kultusznak (Szent Mechtild, Eudes Szent János, Szalézi Szent Ferenc), az Úr Alacoque Szent Margitnak egy látomásban kinyilvánította azt a kívánságát, hogy e titoknak külön ünnepet szenteljenek. Egyúttal megígérte: „Azok neve, kik az én isteni szívemet tisztelik, s e tiszteletet az emberek között terjesztik, szívembe lesznek írva, s én sohasem akarom onnan kitörölni azokat.” XIII. Kelemen pápa hagyta jóvá ezt az ünnepet (1765), majd IX. Piusz pápa az egész Egyházban bevezetette (1856), hogy e tisztelet gyógyszer legyen a XIX. századi vallási lanyhulás, elhidegülés ellen. Az ünnep ma is a buzgóság élesztője, védelem minden olyan áramlat ellen, mely a vallásból az érzelmet kiküszöbölve, azt pusztán világnézetté formálná. Bár legújabb ünnepeik közül való, lényegében mégis azt a szeretetet ünnepli, amelyet Krisztushúsvéti misztériumában mutatott meg az emberiségnek.

Hogyan ünnepeljük e napot?

Ha csak lehet, menjünk el e nap a szentmisére, s járuljunk szentáldozáshoz. Engeszteljük az isteni Szívet azokért a bántalmakért, káromlásokért, melyekkel Őt a legméltóságosabb Oltáriszentségben illetik. Vegyünk részt azon az ünnepélyes felajánláson, mely által a hívők az isteni Szív szolgálatának szentelik magukat.

Az Úr magánkinyilatkoztatása különös lelki védelmet ígért azoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén szentáldozáshoz járulnak, s ezt felajánlják engesztelésül a világ bűneiért.

Mivel Jézus Szíve ünnepe legtöbbször júniusra esik, e hónapot a legszentebb Szív tiszteletének szentelve litániákat szoktunk tartani.

Június 6. Úrnapja

2021. június 05., szombat 11:54

Úrnapját, az Eucharisztia ünnepét tartjuk június 6-án, vasárnap

Úrnapját, az Eucharisztia ünnepét tartjuk június 6-án, vasárnap

Ismét elérkezett a nap, melyen az egyházi év egyik legnagyobb ünnepét, Úrnapját ülhetjük meg, idén június 6-án, vasárnap. Úrnapján az Eukarisztiában valóságosan jelenlévő Krisztust valljuk meg, és emeljük e szentséget a hívek figyelmének központjába. Ezen az ünnepen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban mutat be ünnepi szentmisét 9 órától, amely a szokásos útvonalon körmenettel, majd szentségi áldással zárul.  

Az ünnep szépsége, különlegessége még a nem hívő emberek szívét is megérinti. A hívek már előző nap lelkesen készülnek, szombaton elkészítik a négy sátrat és másnap kora reggel virággal díszítik az Oltáriszentség méltó fogadására.

Külön öröm az idén elsőáldozó gyermekek részvétele az úrnapi körmeneten, akik virágszirmot szórnak a körmeneten.

Úrnapja eucharisztikus ünnepének eredete a 13. század elejére nyúlik vissza, amikor az albigens és a valdi „újító” keresztények vitatni kezdték Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában.

Ezzel egyidejűleg 1209-ben a belga Liège városában Szent Julianna Ágoston-rendi szerzetesnővér látomásokban kapott felszólítást az Eucharisztia tiszteletére, méghozzá külön ünnep bevezetésével. Teológiai alapot adott hozzá az 1215-ben tartott lateráni zsinat, mely az átlényegülés tanával a kenyér és a bor Krisztus valóságos testévé és vérévé való átváltozását hirdette.

Döntő fordulatot egy zarándokcsoda hozott 1263-ban, a Róma-közeli Bolsenai-tó partján, amikor egy, az Eucharisztiában kételkedő cseh zarándok pap kezében a megtört ostya bevérezte az oltárkendőt. IV. Orbán pápa egy évvel később, 1264-ben elrendelte úrnapja ünnepét, és ezután épült az orvietói dóm a bolsenai csodát őrző ereklye tiszteletére. Az ünnepi szentmise szövegét és himnuszait az éppen Orvietóban tartózkodó Aquinói Szent Tamás szerezte, így az ünnep liturgiája hamar elterjedt az egész Katolikus Egyházban.

Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. Először csak kehelyben, illetve áldoztatókehelyben vitték az Oltáriszentséget, később már szentségtartót készítettek különleges díszítésekkel. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt.   

Az Oltáriszentséget rendszerint a miséző pap vagy püspök vitte díszes baldachin alatt. Az utcák díszítése is az ünnepléshez tartozott. Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek, és négy oltárnál álltak meg útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap, vagy a diakónus majd áldást adott; utána folytatódott a körmenet.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Az Úrnapja (A mi Urunk Jézus Krisztus szent testének és vérének ünnepe) egy rangos katolikus ünnep az eucharisztia (oltári szentség) tiszteletére. Sok helyen díszes körmenettel, virágszőnyeggel ünneplik.

Hivatalos dátuma a Szentháromság ünnepe utáni csütörtök, azonban legtöbbször a soron következő vasárnapon ünneplik, pünkösd után két héttel.

Az Úrnapja története

Az ünnep keletkezése a 13. századra megy vissza, amikor Liège-i Szent Julianna látomásaiban utasítást kapott az eucharisztia megünneplésére, külön üneppel. A látomásokról beszélt gyóntatójának, a későbbi IV. Orbán pápának is. (Érdekesség, hogy ebből a beéga városból indult a Szentháromság ünnepe is kétszáz évvel korábban)

Az úrnapját kezdetben csak Liège-ben ünnepelték meg, majd Julianna halála után ez is abba maradt. Az ünnepet végül a már említett IV. Orbán tette általánossá 1264-ben egy pápai bullával. Az ünnep officiumát, zsolozsmájának és miséjének szövegeit a híres teológussal, Aquinói Szent Tamás írta meg a pápa felkérésére.

Az első úrnapi körmentekről a 13. század végéről van adatunk.

Úrnapi körmenet és virágszőnyeg

Az úrnapi körmenetben a pap baldachin alatt viszi az oltáriszentséget, előtte a lányok kosárból virágszirmokat szórnak. A körmenet állomásai szabadtéri oltárok, úrnapi sátrak, amelyeket leggyakrabban lombokból, zöld ágakból készítenek el. Minden állomásnál felolvasnak az evangéliumból és áldást osztanak a híveknek.

Sok helyen szokás virágszőnyeggel borítani a körmenet útvonalát. A tömérdek virágsziromból sok órás munkával egyházi jelképeket és más alakzatokat raknak ki a hívek. Magyarországon különösen gazdag virágszőnyeg készül a körmenetre például Budaörsön.https://www.youtube.com/embed/Od8v2reVUY8?feature=oembed

Mikor van úrnapja?

Úrnapja a húsvét utáni 60. nap, pünkösd utáni második csütörtök. Legyakrabban vasárnap ünneplik, pünkösd után két héttel.

Május

GONDOLATOK SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁRA

Imádságainkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdjük.

Az Istenhez fordulunk, akit Berzsenyi így szólít meg: „Isten, kit a bölcs lángesze föl nem ér, / csak titkon érző lelke óhajtva sejt, / léted világít, mint az égő Nap, / de szemünk bele nem tekinthet.”Az ember, amióta világ a világ, szembesül a halandóság tényével. Vágyakozik a teljesség után. Az élet után. Mindannyian az életre születtünk. Szeretnénk az élet teljességét megtapasztalni. Szeretnénk szeretetben élni. A magányosság az egyik legszorítóbb emberi érzés. Nincs semmim, nincs senkim, nem tartozom sehová. Apátlan, anyátlan árvának érezzük sokszor magunkat. Zelk Zoltán egyik kétsoros versének a címe: Felelj, ha vagy! Így hangzik: „Szélfútta levél a világ. / De hol az ág? De ki az ág?”

Mindannyian vágyakozunk a teljesség megtapasztalására. De vajon lehetséges-e egyáltalán? Racionálisan gondolkodó emberek vagyunk, értelemmel rendelkezünk, keressük az összefüggéseket, szeretnénk fölnyitni a titkokat. A legnagyobb titok maga az élet. És ami hozzá tartozik: titok a halál. Szeretnénk bizonyosságot találni. Bizonyítékokat. Valaki mondja meg… „Valaki mondja meg, miért vagyunk itt,Anyám azt mondta, hogy boldog légy,De anyám azt nem mondta, mért nem e földön, Anyám nem mondta, mondd, miért.” (Admis Anna)Valaki… A Názáreti Jézus megmondta kétezer évvel ezelőtt… Vannak, akik számára egy legenda alakja, vannak, akik számára egy zsidó szekta vezetője, akit kivégeztek. Vannak, sokan vannak, akik számára az élet, a szó, a Logosz, akiben az Isten mondta ki önmagát az esendő ember számára. Vannak, akik számára az Isten Országának meghirdetője. A Galileai tó partján meghívja az apostolokat, városról városra jár, tanít és gyógyít. Tanításának központi üzenete, hogy nem vagyunk magunkra hagyva. A Hegyi beszédben szól az ég madarairól, a mezők liliomairól, akikre gondja van az Istennek. S fölteszi a kérdést: Nem többet értek ti náluk? (Mt 6,25-34) A mennyei Atyáról beszél, az Istenről, akit imádságunkban így szólíthatunk meg: „Mi Atyánk…” (Mt 6,9)Az egyik apostol, Fülöp nyomatékosan kéri Jézust, a Mestert, a Tanítót: Mutasd meg nekünk az Atyát!

Jézusnak a válasza: Aki lát engem, látja az Atyát is. Én és az Atya egy vagyunk. (Jn 14,9)Nincs vita tovább, bár fölfogni nem tudják. Ahogy nem tudják fölfogni, csak elfogadni Jézus szavait, hogy „a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,26) Jézus tanítványai, akiket elhívott a megszokott munkájuktól, és emberek halászaivá óhajtotta tenni őket, nem voltak filozófusok, nem voltak teológusok. Emberek voltak, akik meghallottak egy hívó hangot. S a hívó hangra a válaszuk egyszerűen az volt, hogy követték Jézust. Igaz, hogy nem volt könnyű elfogadni, amikor olyan hihetetlen dologról beszélt, hogy ő az Élet Kenyere. (Jn 6,35) Titokban valami mást vártak, mint ami történt: a széteső Izrael helyreállítását. (ApCsel 1,6) Királyt reméltek benne, és keservesen csalódtak, amikor gonosztevő módjára kivégezték, keresztre feszítették a Mestert. És emberileg nagyon is érthető: nem mentek vele a vesztőhelyre. De mégis valamiképpen egy közösséggé formálódtak, akik várták, hogy hogyan tovább. Mert akinek lándzsával átszúrták az oldalát, akinek megtörték a csontjait, akit sírba tettek, és ahogyan szokás, követ hengerítettek a sír elé, egyértelmű, hogy meghalt. De amikor ott, abban a bizonyos teremben, ahol együtt fogyasztották el a húsvéti vacsorát, ott, amikor együtt voltak a félelemben és a bizonytalanságban, valóságosan megjelent nekik az Úr. Békességet hirdetett. Engedte, hogy Tamás apostol a sebhelyeire tegye a kezét. Majd együtt étkezett velük. És amiről már korábban beszélt, az Igazság Lelkéről, amely megtanít a teljes igazságra, miután megígérte nekik a Lelket, kiáradt rájuk a Lélek, és emberfeletti erővel képesek voltak menni az emberek közé, hirdetve az élet teljességét. „Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!« (ApCsel 2,36)Az Isten: élet. Az Isten: szeretet. Szeretet közösség nélkül nem lehetséges. Az Isten belső életéről próbálunk emberi szavakkal beszélni, amikor azt mondjuk, hogy az Isten: Szent Háromság, – Atya, Fiú és Szentlélek. Jézus maga nem beszél a Szentháromságról. De beszél az Atyáról, beszél a Lélekről, és beszél arról, hogy kiárasztja ránk Lelkét, és hogy őt az Atya küldte, és ő és az Atya egy. Legyenek mindnyájan egyek, imádkozik az utolsó vacsorán. „Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” (Jn 17,11) A Lélekkel kapcsolatban pedig ezt mondja: Megdicsőít engem, mert az enyémből kapja, amit majd hirdet nektek. Minden, ami az Atyáé az enyém is. (Jn 15,26-27;16,12-15)Jézus küldetése, hogy egybegyűjtse és Istenhez vezesse a szétszóródott emberiséget.

Tanítványai küldetésének is ez a lényege. Menni az egész világra, és hirdetni az Isten országát, hirdetni a megtérést, hogy meg kell változtatni az életet. Megkeresztelni őket – az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, – az Isten teljességének, a szeretet, a közösség Istenének nevében. Márk evangéliumában így olvassuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül…” (Mk 16,16) Máté evangéliumának végén azonban már az ősegyház hite fogalmazódik meg: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!

Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére…” (Mt 28,19)Az Isten: titok. A legmélyebb titok. Az élet teljessége. A Szentháromság: titok. Az Isten belső életének titka, a megváltó szeretet felfoghatatlan dinamizmusa. Egész életünkben keresnünk kell őt. És föl kell fedeznünk működését a teremtésben, a szeretetben, a megbocsátásban, a megszentelésben, a vágyva vágyott egység és közösség megvalósulásában. Teológusok, filozófusok megpróbálnak beszélni róla. Az emberi gondolkodás különböző útjain próbálnak egyre közelebb jutni hozzá. Az Isten azonban több annál, hogy emberi ésszel föl tudnánk fogni. Véges értelmünkkel a végtelent, a teljességet befogadni képtelenek vagyunk. De képesek vagyunk arra, hogy megrendülten tudomásul vegyük, hogy benne élünk, mozgunk és létezünk. (Vö. ApCsel 17,28)

Hogy életünk nem az értelmetlen semmiből jön, és a semmibe tűnik el. Az Isten van. Létezik. Titok. Az élet felfoghatatlan teljessége. Akit egész életünkben keresni kell. Mert nem keresnél, ha már valamiképpen rám nem találtál volna – mondja Pascal.

Kányádi Sándor pedig így fogalmazza meg ezt az egész életen keresztül tartó feszültséget, amit az Isten keresése jelent: valaki jár a fák hegyénki gyújtja s oltja csillagod csak az nem fél kit a remény már végképp magára hagyott én félek még reménykedem ez a megtartó irgaloma gondviselő félelem kísért eddigi utamonvalaki jár a fák hegyén vajon amikor zuhanok meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagotvagy engem is egyetlenegy sötétlő maggá összenyom s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagonvalaki jár a fák hegyén mondják úr minden porszemen mondják hogy maga a remény mondják maga a félelem.

Imádságainkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kezdjük. Szép hagyomány, hogy dicsőítéssel fejezzük be: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, az Egyház születésének Ünnepe

Jöjj Szentlélek

Jöjj Szentlélek, mennyekből,Hószín galamb Istentől,Áldott égi szeretet,Töltsd be árva szívemet!Ó, Szentlélek, drága fény,Téged bírni vágylak én!Jöjj, foglalj el teljesenE csodás szép ünnepen!Szép tavasznak reggelénTündököljön hit, remény:Hogy te ápolsz engemet,S mennybe viszed lelkemet!Somogyi Imre

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe az egyház tanítása szerint. Pünkösd napján hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol Mária és a tanítványok ültek. Lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek leszálltak mindegyikükre.
Ezután különféle nyelveken kezdtek beszélni. A népek meglepődve vették észre, hogy amit az apostolok beszélnek, ki-ki a maga nyelvén érti. Ekkor sokan megtértek, és belőlük alakultak az első keresztény gyülekezetek. Pünkösd tehát az egyház születésnapja is.

Az ünnepről május hónapot pünkösd havának is nevezik.

Liturgikus színe a piros.

Urunk mennybemenetele

Abban az időben: A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” Elmélkedés:A mennybemenetel ünnepe kettős gondolatot tár elénk. Egyrészt a remény ünnepe ez, ahogy az a mise könyörgésében is megjelenik. Krisztus előre megy. Nyitva az ajtó, szabad az út a mennyei haza felé. Reményünk tehát az örök élet, ahová vágyakozunk. Mik a reményeim? Hogyan tudom megfogalmazni a reménységet, amely szívemben él? Életünkben számos helyzetben fogalmazódik meg valamilyen remény. Ezeknek egy része megvalósul, más esetekben csalódunk. Ezeket a csalódásokat nem mindig könnyű feldolgozni, sokszor megterhelik kapcsolatainkat. Mégis fontos, hogy tudjunk a szeretet, a másik ember mellett dönteni. Végső reményünk az örök élet. Hogyan tudok erről beszélni? Ebből fakad a nap másik hangsúlyos gondolata, az evangéliumi parancs: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot! Jézussal való kapcsolatunk, a hitünk nem azért van, hogy magunkban tartsuk. Arra kaptuk Istentől, hogy tovább adjuk, hogy elmondjuk másoknak. Jézus mennybemenetele nem eltávozás abban az értelemben, hogy már többet nem találkozhatunk vele, hanem jelenlétének új módja kezdődik el. A pünkösdkor kiáradó Lélekben, a kenyér és a bor színe alatt folyamatosan jelen van, táplál és erősít minket. Ebben az Isteni erőben tudunk odalépni a másik emberhez, tudjuk életünket keresztényként élni, tudunk tanúságot tenni Isten szeretetéről. A nagyböjt folyamán szemléltük Jézus szenvedését, megerősödtünk hitünkben. Húsvétkor átéltük a feltámadás dicsőségét, örömét, amelyet 40 napon át, Húsvét óta, őrzünk a szívünkben. Most itt az idő, hogy elinduljunk. Pünkösd ünnepe majd megadja a Lélek erejét. Addig is vessük tekintetünket előre! Keressük, kit tudnánk megszólítani, keressük, kit kellene kísérnünk keresztény életében! Húsvét ünnepére nagyböjttel készülünk, karácsonyra az adventi idővel. A következő néhány nap, bár nem kimondottan a készület napja, mégis legyen az indulásra való felkészülés ideje. Ima:Mennybe ment Urunk, Jézus Krisztus, a mai napon azt ünnepeljük, hogy Benned, a feltámadott és Isten dicsőségébe érkezett Isten Fiában van jövője a világnak, van jövője az emberiségnek, van jövője a mi személyes életünknek. Add, kérünk, kegyelmedet, hogy elvessünk mindent, ami összeegyeztethetetlen a Te szereteteddel, és vállaljunk mindent, amit szereteted megkíván tőlünk, s így egész életünk folyamatos mennybemenetel legyen, mely itt és most is történik velünk.

ÁPRILIS

búzaszentelés

a vetések megáldásának szertartása, amelyet a katolikus egyház Szent Márk napján, április 25-én végzett. A búzaszentelés a római ambarvaliákban gyökerezik. E napon tartották a könyörgő körmenetet, amely a Via Flaminiáról indult Robigus berkéhez (robigo = ’gabonarozsda’), ahol tömjént, bort, kutya és birka beleit áldozták fel Robigusnak. Ezt a körmenetet Nagy Konstantin óta a keresztények is megtartották, majd hozzá kapcsolódott a vetések megszentelésének szertartása, amelynek 9. sz.-i formulái Franciao.-ból, a 11. sz.-iak pedig Németo.-ból ismertek. A néphit, mint minden más szentelménynek, a megszentelt búzaszálaknak is különös erőt tulajdonított. Győr megyében 1758-ban azt a beteget, akinek a tagjai összezsugorodtak, a templomból szerzett Márk-napi koszorúval füstölték. Ugyanis szokásban volt, hogy búzaszenteléskor a templomi zászlókra és a körmeneti keresztre búzakoszorút kötöttek. Tolnában a megszentelt és hazavitt búzaszálakat az állatoknak adták, hogy ne dögöljenek. Pereszlényben, ahol a pap megfordult, amikor a négy égtáj felé hintette a szenteltvizet, onnan egy maroknyi földet vittek haza és elhintették a méhek előtt, hogy a raj ne menjen el. Nógrádban, Hevesben mindenki tépett egy-egy szálat, és a férfiak a kalapjuk mellé tűzték, az asszonyok imakönyvükbe préselték. Egyesek egész marokkal vittek haza, s abból vágtak a kislibák eledelébe, egy részét pedig eltették, és ha a gyereknek nyilallása támadt, belefőzték a teába, amellyel a fájós részeket borogatták. Néhol szokás volta búzaszentelésre zöldségmagvakat is elvinni, hogy azok is megszentelődjenek (→ zöldségtermesztés). – Irod. Artner Edgár: Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerítő leírása (Bp., 1923); Madarassy László: Palócföldi búzaszentelés (Ethn., 1930); Bálint Sándor: Sacra Hungaria. Tanulmányok a magyar vallásos népélet köréből (Bp., 1943).

MINDEN, AMIT AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁRÓL TUDNOD KELL

Szent Fausztina naplóját elevenítjük fel, hogy pontosan megérthessük, mit is jelent az Isteni irgalmasság vasárnapja.

Egyszer ezeket a szavakat hallottam: ,,Leányom, hirdesd az egész világnak felfoghatatlan irgalmamat! Kívánom, hogy az Irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, főleg a szegény bűnösök részére. Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége; a kegyelmek egész tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Az a lélek, amely gyónáshoz és Szentáldozáshoz járul, teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól. Ezen a napon nyitva állnak Isten zsilipjei, melyeken keresztül a kegyelmek folynak. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha a bűnei skarlátpirosak lennének is. Irgalmam oly nagy, hogy sem az angyali, sem az emberi értelem nem bírja kikutatni az egész örökkévalóságon át. Minden, ami csak létezik, irgalmamból származik. Az örökkévalóságban minden lélek irgalmamról és szeretetemről fog gondolkodni. Az Irgalmasság ünnepe bensőmből származik. Azt kívánom, hogy ünnepélyesen tartsák meg a Húsvét utáni első vasárnapon. Az emberiség nem talál békét, míg irgalmam forrásához nem folyamodik.” (Napló, 699)

Hogy még inkább bátorítsanak minket, hogy részt vegyünk ebben a hagyományban, 2002 óta teljes búcsút nyerhetnek azok, akik megfelelnek a szükséges feltételeknek.

Hogy készüljek fel az Isteni Irgalmasság vasárnapjára annak érdekében, hogy elnyerjem ezeket a kegyelmeket?

1. Tartsd meg ezt az ünnepnapot a Húsvét utáni vasárnapon!

2. Őszintén bánd meg az összes bűnödet!

3. Helyezd teljes bizalmadat Jézusba!

4. Menj el gyónni, lehetőleg vasárnap előtt!

5. Járulj szentáldozáshoz az ünnep napján!

6. Tiszteled* az Isteni Irgalmasság képét.

7. Legyél irgalmas másokhoz a tetteidben, szavaidban és imáidban.

*Egy szent kép vagy szobor tisztelete csupán azt jelenti, hogy valamilyen cselekedettel vagy mély vallási tisztelettel viseltetsz iránta, a miatt a személy miatt, akit képvisel – ebben az esetben a Legirgalmasabb Megváltót.

Hogy tudom megélni az Isteni Irgalmasság üzenetét az év többi napján?

Ez az üzenet nem csak arra az egy vasárnapra vonatkozik, hanem naponta meg kellene élnünk az irgalmat. Krisztus Irgalmasságának megértése kulcsfontosságú a vele való kapcsolatunkban. Az is elengedhetetlen, hogy mások iránt irgalmasok legyünk. A mi kultúránkban az irgalom eszméje kihalt. Azt követeljük, hogy mások fizessenek meg a hibáikért. Ritkán bocsátunk meg azoknak, akik nem „érdemlik meg” vagy nem kérnek bocsánatot. Az irgalom az evangelizáció egyik formája lehet. Bizonyára fel fog tűnni a körülöttünk lévőknek, amikor irgalmasok vagyunk velük, ahogy Krisztus is az (volt) velünk. Ehhez tanulmányoznunk kell az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, és gyakorolnunk is kell a mindennapokban.

Ne hallgasd el mások elől az Irgalmasság örömhírét. Gondolj vissza az elmúlt vasárnapra, amikor sok olyan embert láttál a szertartáson, akik csak Karácsonykor és Húsvétkor járnak templomba. Ismerős közülük valaki? Nem lehet, hogy a szomszédaidról, munkatársaidról, barátaidról vagy rokonaidról van szó? Hívd meg őket, hogy jöjjenek el misére most vasárnap! Oszd meg velük az irgalomban rejlő erőt és bűnbocsánatot, mellyel el akar árasztani az Úr ezen az ünnepnapon. Legyél te a bátorítás, amire valakinek épp most szüksége van ahhoz, hogy belépjen a templom kapuján és befogadja a kegyelmeket, amiket Isten nekünk akar ajándékozni. Amikor vesszük a bátorságot, hogy megismertessük másokkal az Isteni Irgalmasság vasárnapját, és belevonjuk őket az Eucharisztia ünneplésébe, észre fogjuk venni, hogy mi is kezdjük megérteni az irgalom üzenetét és a Feltámadt Krisztus szeretetét.

Fordította: Almási Laura

Forrás: Catholic Link

HÚSVÉT

Március

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY NAPJA az IGAZI NŐNAP Március 25.

„ISTEN áld meg a Magyart!”MAGYAROK IMALÁNCA:https://drive.google.com/…/1m6hMmypc5b1oshds8MB…/view…“A Nő mindig Boldogasszonyban láttaNőiességének örök példaképét,és ezért tiszteli mindig is őt a Férfi,mint Boldogasszonynak részére küldött földi mását!„BOLDOGASSZONY ANYÁNK, Segíts minden NŐT, hogy azANYASÁGBAN, az anyai hivatásban keresse és találja meg élete boldogságát!Te jól tudod, hogy az emberi kapcsolatokat mennyire meggyengíti a bűn és azönzés, s emiatt mennyire sérülékeny és törékeny a szeretet. Segítsd az Édesanyákat a gondoskodó szeretetben, a gyermekeket pedig a tiszteletben, hogy kialakuljon és napról napra erősödjön köztük a szeretet, a ragaszkodás, atörődés és a bizalom. Miként az édesanyák nagy szeretettel és gondoskodással fordulnak gyermekeikhez, ugyanígy Mária, nem csupán az ő fia iránt érzett szeretetet, hanem felénk is anyai szeretettel fordul. Az őszeretete kísérjen minket az esztendő minden napján!”Tegyük helyére értékrendünkhöz kapcsolódóan, hagyományainkra épülvee jeles napon a Nők köszöntését, mint ahogy az élet minden területén, atermészet rendjéhez igazodva munkálkodunk, hogy a dolgok rendben a helyükrekerüljenek.A termékenység és a tavasz kezdete, fák, virágok, rügyek éledése,Gyümölcsoltó Boldogasszony a fogantatás, megtestesülés napja, ez a napmárcius 25-e méltó a Nők köszöntésére. Ekkor kezdik oltani a gyümölcsfákat.A hosszú sötét téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák, mely az évfolyamán aztán meghozzák a jó munka gyümölcsét. Ezek a „kezdetektől” valótörténések igazi okot adnak e napon a Nők köszöntésére.Krisztus fogantatásának, az angyali üdvözletnek fényes napja a természeterejének, a termékenységnek nagy ünnepe. Amint a nap gyönyörű magyar neveis mutatja, a gazdák e napon oltották a kisfákat abban a hitben, hogy Máriáhozhasonlóan gazdag termést hoznak termőkorukban, s ha helyenként a metszéstmég nem is kezdhették meg a fagy miatt, jelképesen egy-egy vágást ejtettek afákon.„Nem véletlen, hogy az Asszony számára is kivételes jelentőséggel bírt e nap,hiszen a Szűzanyát vallásos buzgalommal, minden órában morzsolva arózsafüzért e szent napon volt érdemes kérnie: áldja meg őt gyermekkel.Csodákat is meséltek arról, hány meddő Nő fogant e fohászoknak köszönhetőens szült esztendőre.A mohácsi sokácok, villámlás, égiháború idején kezüket mellükön keresztültéve,anyanyelvükön ezt mondogatják: „Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem aTe igéd szerint!”A magyar néphagyományban Gyümölcsoltó Boldogasszony az oltás, szemzésnapja. Egy XVI. századi csíziónk szerint az ember ilyenkor Szűz Máriával almátolt. Országszerte máig általános szokás, hogy ezen az ünnepen kell oltani,szemezni a fákat. Székesfehérvár-Felsővároson, a déli Úrangyala-harangszóidején sorra rázzák a gyümölcsfákat, hogy majd bőven teremjenek. A békésiszlovákok is különösen foganatosnak tartják az ünnepet az oltásra, szemzésre."(Bálint Sándor „Ünnepi kalendárium” nyomán)Daczó Árpád (Lukács Atya) erdélyi Ferences szerzetes „Csiksomlyó titkaMária-tisztelet a néphagyományban” című könyvében olvashatók az alábbisorok:„Égi Édesanya! Minden bűnünk és hűtlenségünk ellenére Mária népevagyunk ma is! Mert Ö a Babba Mária betartja a szavát, amivel elfogadtaSzent István felajánlását, mikor is Mária oltalmába ajánlotta Magyarországot.Szent István tulajdonképpen csak megújította azt a valóságot, amivel márévszázadokkal talán évezredekkel azelőtt, ki tudja hányszor és hány törzsfő,nagyfejedelem vagy éppen király tette oda népét Boldogasszonya anyai ölénekoltalmazó biztonságába! Kutatásaim során – írja Lukács atya -, érdekesekvoltak a Nőkkel való ismeretségeim. Mindig azokat sodorta elém a SzűzAnya, akikben különösképpen is virágzott az igazi Nőiesség és a Máriáslelkület. A MAGYAR NŐ mindig BOLDOGASSZONYBAN láttanőiességének örök példaképét, és ezért tisztelte is őt a magyar férfi mindigúgy, mint a Boldogasszonynak részére küldött földi mását. Nemhiábadicsérik a krónikák mindig feltűnően őseink tiszta családi életét. Európaszerte közmondásszerű lett a „lovagias magyar nép” elnevezés. A lovagoknaképpen az volt egyik vállalt főtulajdonságuk, a Nőtisztelet. A férfi a ház ura és a nő az otthon úrnője.„A Férfi az erő, a Nő a szív, és ezen az egységen Boldogasszony Őrködik.”Ezen ismeretek és a röviden felvázolt világkép történései,értékrendünk s abból fakadó néphagyomány szerint, GyümölcsoltóBoldogasszony ünnepe (március 25.) méltó a Nők iránti tiszteletkifejezésének.Az emberben felmerül a kérdések sora:KárpátHaza Magyarországunk utóbbi idegen megszállása 1990-ben véget ért! A történelem süllyesztőjébe veszett április 4, november 7. stb.! Tovább március8-hoz sem kötődik semmi, amiért a nőket abban az időben köszöntötték.ISTEN teremtette Földön, a MAGYART Erős Hitben megtartó – RegnumMarianum – ősi hagyományok követése nélkül, nincs Család, Haza sNemzetek!Közős erővel szülessük újjá Regnum Marianum, Mária Országát sbizton mondhatjuk, hogy minden Magyar Érték a Magyar érdekeket fogja ismétszolgálni. Vigyázzuk, óvjuk Boldogasszony Anyánk oltalmában ÉdesHazánkat. Kérjük Áldását KárpátHazánk Magyarországára, a Nőkre, a MagyarNépre.Wass Albert Hagyatéka: az Úr… megszabadítani csak akkor fog benneteket,amikor visszatértek az Ö törvényéhez s egymás szeretetében, egymás támogatásában nemzetté váltok újra. Lélekben tiszta, jellemben erős,szeretetben tántoríthatatlan, s az Úr törvényének tudásában bölcs és engedelmesnemzetté, kikben önmagára ismerhet újra a Teremtő Atya. A szeretet erejemindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékotis!Pió Atya gondolatai: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még,ismét egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egészEurópában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mertáltaluk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyannagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak.”A Nők köszöntése napja kerüljön vissza méltó helyére, ahhoz azértékrendhez, amiért ISTEN Áldásával általuk e Földre megszülethetünk.A Nők méltó tisztelete hagyományainkra épülve előrelépést jelent acsaládalapítások növekedésében, a családok- s ezáltal a Hazamegerősödésében. Mindebből következően a népesedési (demográfiai)eredmények is felfelé ívelő pályára kerülnek.Kerüljön méltó helyére a Nőket köszöntő nap – NŐNAP, sköszöntsük a NŐKET minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszonyünnepéhez, az ISTEN adta Természet rendjéhez méltóan igazodva március25-én.Az ünnep előtt mindig nagy készülődések voltak. Az emberek kitisztítottáklelküket, életüket, házukat, istállóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat,megbocsátottak, megbékültek, misére mentek szép ünneplő ruhában, és délutánmegjárták egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, mindent meg tudtakmaguknak teremteni úgy, hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták, hogy mia rendje a világnak, mert a nap, a hold, a csillagok, az időjárás és a mélységeshitük útbaigazították őket. Akármit nem cselekedtek, akármit nem ejtettek ki aszájukon. Névtelen szentek között nőttem fel, akik a sereg gyermekükkelkörülvéve tudtak énekelve szőni, fonni, gyönyörűen hímezni, varázslatossá tenniazt a nehéz világot. Böjttel és imádsággal, Mária erejével elmeszítették a testi-lelki bajokat. Az ő képüket szeretném példaként a világ elé tárni." /Petrás Mária /Hiszek Egy Istenben, hiszek Egy Hazában,Hiszek Egy Isteni Örök Igazságban,Hiszek Magyarország feltámadásában!Isten Áldja Kárpát Hazánk Magyarságát,Boldogasszony Anyánk – Mária „Szent Korona Országa” ÉrtékRendjében,Isten Áldjon a Földön – Boldogasszony ölelésében – minden Jóakaratú Embert

Február

Február 2.

Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

KULTÚRA – 2021. február 1., hétfő | 20:52

A mai ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. 

Fra Angelico: Jézus bemutatása a templomban (1440–42)

A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson.

Giotto di Bondone: Krisztus bemutatása a templomban (1306)

Az Úr Jézus bemutatását (praesentatio Domini) Jeruzsálemben már a 4. században megünnepelték, ekkor még február 14-én, mivel karácsonyt január 6-án ülték. Attól kezdve, hogy Jézus születésének ünnepnapja december 25-ére került, Jézus bemutatását február 2-án kezdték ünnepelni.

Róma a 7. században fogadta el e liturgikus napot, a Simeon és a kisded Jézus találkozására utaló hypapante (találkozás) néven – ekkor találkozott először Jézus az emberiséggel, az emberekkel, akikért megtestesült. Az agg Simeon felé fordult, nagy örömmel ismerte fel benne az üdvösség hozóját: karjába vette a gyermeket, és áldotta Istent, hogy megérhette ezt a boldog napot. 

Rembrandt: Simeon hálaéneke (1669)

Simeon hálaéneke, a Nunc dimittis (Lk 2,29–32) a napi zsolozsma állandó része, a kompletórium kantikuma.

„Bocsásd el most, Uram, szolgádat, 
szavaid szerint békességben,
hiszen már meglátták szemeim,
akit küldtél, az Üdvözítőt.
Őt adtad számunkra 
csodájára minden népnek,
hogy fényeskedjék az egész világnak,
mint választott néped dicsősége.”

A 10. századtól a nyugati egyház liturgikus könyvei egyre inkább Mária tisztulását emelték ki, és erről nevezték el az ünnepet: purificatio. Majd a keleti egyház hagyományával teljes összhangban 1960 óta ismét az Úr ünnepeként, Urunk bemutatásaként tartjuk számon.

Jacopo Torriti: Urunk bemutatása
(a Santa Maria Maggiore-bazilika apszismozaikja; 1296)

Az 1092-es szabolcsi zsinat a kötelező ünnepek közé sorolta. A 20. század elejétől tanácsolt ünnep.

Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Guido da Siena: Jézus bemutatása a templomban (1270-es évek)

Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek.

Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára.

Imádkozzunk a szerzetesekért és a megszentelt életet élőkért, valamint a hivatásokért!

* * *

A magyar paraszti hagyományban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embert: keresztelésig az újszülött mellett világított; amikor a fiatal anya először ment templomba, szintén gyertyát vitt a kezében; gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy az ördög ne tudjon rajta győzedelmeskedni, körül is járták az ágyát, megkerekítették a testét vele, hogy mintegy elzárják a leselkedő gonosz elől. Bő, Osli asszonyai szerint a gyertya fénye mutatja a haldoklónak a mennyei utat, füstje pedig elűzi, távol tartja a lélektől a gonoszt.

A szentelt gyertyát a sublótban, ládafiában tartották, vagy szalaggal átkötve a falra helyezték, és főképpen vihar idején gyújtották meg és imádkoztak mellette.

Gyertyaszentelésre induló menyecske és leányok;
Csömör, Pest-Pilis-Solt-Kislun vm.
(Forrás: Sulinet Tudásbázis)

A szegedi táj népe úgy tartotta, ha szenteléskor nem alszik el a gyertya, akkor jó méztermés lesz. Ez utalás a gyertya viaszára. Kiszombori asszonyok a szentelésről hazaérve a gyertyából egy csipetnyit a kilincsre tettek, hogy mindig békesség legyen a háznál, és megveregették vele a gyümölcsfákat, hogy szépen teremjenek.

A magyar népi kalendáriumban Gyertyaszentelő Boldogasszony napja idő- és termésjóslásai szerint a hátralévő tél negyvenes rámutatónapja. A naphoz fűződő időjóslás egy középkori deák szentenciát őriz, eszerint: ha Gyertyaszentelőkor süt a nap, hidegebb lesz, mint előtte volt. (Vagyis: ha a medve meglátja árnyékát, visszabújik barlangjába, mert hideg napok jönnek még.)

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Magyar néprajzi lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.

Magyar Kurír

Január

2021. január 10. Urunk megkeresztelkedése

Abban az időben Keresztelő János ezt hirdette: „Aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam a saruszíját. Én vízzel keresztellek titeket, ő pedig Szentlélekkel keresztel majd meg benneteket!” Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek, mint egy galamb, leszáll rá. Az égből pedig szózat hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned kedvem telik!”Mk 1,7-11

Mai evangélium – 2021. január 6., Urunk megjelenése, Vízkereszt

NAPI EVANGÉLIUM – 2021. január 6., szerda | 0:01

 Hogy örömhírrel induljon minden nap … – Mt 2,1–12

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak.

Azok így válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: »Te, Betlehem, Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jő ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.«”

Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte!”

Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.

Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza országukba.

Magyar Kurír

Szűz Mária, Isten anyja

KULTÚRA – 2020. december 31., csütörtök | 20:53

A Boldogságos Szűz – akit nyelvünk szentségesnek mond – a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Már a 4. században megtalálható az „Isten Anyja” (Theotokosz) cím, amit az efezusi zsinat (431) tett dogmává. Ezt a hitigazságot ünnepeljük január 1-jén.

Január 1-je Caius Iulius Caesar rendeletétől kezdődően az év első napja (Kr. e. 45/46). (Korábban március 1-je volt.) A kereszténység főleg bűnbánati gyakorlatokkal kívánta felváltani a rómaiak tobzódásba merülő ünnepléseit, karácsony nyolcadának utolsó napjára és így a római naptári év első napjára helyezve az Istenszülőről való megemlékezést a görög szynaxisz mintájára.

Róma városának liturgiája az ősi időktől (már az efezusi zsinat előtt is) megemlékezett Szűz Máriáról mint Isten anyjáról, mégpedig a keleti kereszténységgel egyetemben. A 7. századtól kezdődően főleg a spanyol és gall liturgikus hagyományok hatására az ünnep háttérbe szorult, és átadta helyét az Urunk körülmetéléséről való megemlékezésnek, mely a 13. századtól következetesen kimutatható a római liturgiában. Mária anyasága liturgikus ünneplésének legkorábbi újkori nyomait Dél-Amerikában találjuk (1751). A 19. század folyamán több egyházmegyében is megünnepelték, más-más napon. Végül az efezusi zsinat 1500. évfordulója alkalmából Szent XI. Piusz pápa a Lux veritatis enciklikában elrendelte (1931. december 24.) a Boldogságos Szûz Mária anyaságának évenkénti ünneplését október hónap 11. napján. Szent VI. Pál pápa aztán a keleti szynaxiszünnepek mintájára helyezte az ünnepet január 1-jére 1969-ben, visszatérve ezzel a római Egyház kezdeti, ősi hagyományához. (A keleti szertartású katolikusok december 26-án ünneplik az Istenszülő Szűz Máriát, a koptok január 16-án.)

Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigazságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a Második Isteni Személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés – ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte.

Jézus Krisztus a Boldogságos Szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk.

Istenünk, te Mária szűzi anyasága által örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

* * *

Az Egyház tanításában négy dogma szól Isten Anyjáról:

1. Mária Theotokosz, mondják a görögök, Mater Dei, mondják a latinok, Isten Anyja, mondjuk magyarul a dogmát, amit az efezusi zsinat 431-ben fogalmazott meg. Minden, amit Máriáról hiszünk és hirdetünk, e misztériumban gyökerezik. Ezt ünnepeljük ma, január elsején.

2. Mária szűzen foganta és szülte Szent Fiát, szüzessége örökre megmaradt. Már az apostoli hitvallás mondja: „Születék szűz Máriától”.

3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt. E dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Piusz pápa. A Szeplőtelen Fogantatás ünnepe: december 8.

4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Piusz pápa. Ünnepe: Nagyboldogasszony napja, augusztus 15.

* * *

Az ószövetségi szentírásban jövendölések hangzottak el a Megváltó anyjáról:

– Kígyótipró asszony lesz: A bűnbeesés után a kígyó vereségét jelzi előre az isteni szó: „Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba” (Ter 3,15).

– Szűz anya lesz: Ácház király kapta a jövendölést, ami a szabadulás jele: „Íme, anya lesz a szűz és fia születik, és Emmánuelnek fogják hívni” (Iz 7,14–16).

– Betlehemben fogja szülni a fiát: „És te, efratai Betlehem, kicsiny vagy ugyan Júda fejedelmei között, mégis belőled származik nekem az, aki uralkodni fog Izrael fölött. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre megy vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül az, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék” (Mik 5,1–5).

– A Megváltó anyja egy lesz az Úr szegényei közül: a Messiás országa ugyanis a kicsinyeké, a szegényeké lesz, akik nem hadakozással, hanem engedelmes szolgálatukkal nyerik el részüket ebben az országban (vö. Szof 3,12; Zsolt 149). Mária, a Messiás édesanyja, „az Úr szolgáló leánya” az első a kicsinyek között, akinek alázatos szolgálata megnyitotta az utat a megváltás előtt.

– Ujjongani fog a boldogságtól: Jövendölések szólnak Sion leányának, Jeruzsálem leányának boldogságáról, ami abból fakad, hogy benne lakik az Úr (vö. Szof 3,14–15; Mik 4,8,10; Jer 31,22). Ez a Szűz anyaságában vált valóra, akit ezért mond boldognak minden nemzedék, s hívjuk így mi is: boldogságos.

*

Az újszövetségi szentírás a következőket mondja el:

Születését és gyermekkorát csak apokrif források mondják el. Az evangéliumokban először élete nagy fordulópontján tűnik fel a názáreti szűz, kinek neve Mária.

Az evangélium tanúsága szerint Mária jegyese volt már a Dávid házából való Józsefnek, amikor Isten elküldte hozzá Gábor angyalt a megtestesülés örömhírével. Az angyali üdvözlet után Mária sietve útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet. Három hónapig maradt ott, majd visszatért Názáretbe.

József az álmában kapott angyali intés szerint magához vette őt, majd hamarosan útra keltek Betlehembe, hogy a népszámlálás császári parancsa szerint a származási helyükön írják össze őket. Miközben ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai és megszülte a Fiút. Így teljesedett az Úr szava: a Megváltó Betlehemben, Dávid városában született.

Nyolc nap múlva körülmetélték a Gyermeket és miként Mária is, József is hallotta az angyaltól, Jézusnak nevezték el. Amikor Jézus hathetes lett, a törvény előírása szerint fölvitték Jeruzsálembe, ahol Mária a tisztulásáért, József az elsőszülött fiú megváltásáért áldozatot ajánlott fel. Mária ekkor hallotta Simeon ajkáról a jövendölést Fiáról és a maga sorsáról.

Az Úr megmutatta az ő üdvösségét, nemcsak a pásztoroknak, nemcsak Simeonnak és Annának, hanem a pogányságot képviselő napkeleti bölcseknek is, akik az ég jeleit figyelve látták meg a csillagot, mely elvezette őket Betlehembe, a házba, ahol megtalálták Máriát és a Gyermeket. E látogatás következménye lett a betlehemi gyermekgyilkosság, amely során Heródes megölette a két év alatti fiúgyermekeket Betlehemben és környékén. Józsefet azonban az Úr angyala időben figyelmeztette: „Fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba…”

Mikor pedig Heródes meghalt, a Szent Család visszaköltözött, de nem Betlehemben, hanem Názáretben telepedtek meg. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szülei fölvitték magukkal Jeruzsálembe, ahol a Gyermek elveszett. Hosszasan keresték, mert nem tudták, hogy Jézus „Atyja dolgaiban van”, végül megtalálták a templomban. Hazatért Máriával és Józseffel Názáretbe és engedelmes volt nekik.

Ezután eltelt közel húsz év imádságban, munkában, s közben Jézus felnőtt. József halála után Mária Jézussal együtt leköltözött Kafarnaumba, s egy ideig úgy ismerték őket mint a názáreti ácsot és özvegy anyját. Amikor pedig Jézus harmincéves lett, s elhangzott az Úr szava János felett, aki hirdetni kezdte a bűnbánat keresztségét, Jézus elbúcsúzott Máriától és megkezdte nyilvános működését.

Az evangélisták, amikor nyilvánvalóan Jézus Krisztusról írnak, Mária jelenlétét is tapasztalják és érzékeltetik:
– Mária ott van az első csodánál, a kánai menyegzőn;
– az emberek tudnak róla: „Boldog a méh…..”;
– a háttérben kíséri Jézust: „…anyád és rokonaid beszélni akarnak veled…”;
– ott van a kereszt alatt, ahol az Egyháznak is anyja lett;
– ott van a pünkösd várásában;
– ő a Napba öltözött asszony (Jel 12), kinek mennybevétele a bűn és a halál fölötti győzelem teljessége.

* * *

1968 óta minden év január 1-jén, a polgári év első napján ünnepeljük a béke világnapját, Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére.

Példáját követve a pápák január 1-jén évtizedek óta a békére vonatkozó gondolatokkal fordulnak a világhoz, mindenkor konkrét elmélkedési témát adva az embereknek. Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és az egész világgal.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Adoremus

Magyar Kurír

December 28. – Aprószentek napja

Kik az aprószentek?

Aprószentek napján a Heródes király által lemészárolt kisdedekre emlékezünk.Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a “zsidók újszülött királyát” keresik. Mivel a bölcsek nem tértek vissza hozzá, írástudói segítségével derítette ki, hogy a gyermek Betlehemben született meg. Hogy a „ konkurenciával” végezzen, Heródes Betlehemben és környékén az összes kétévesnél fiatalabb fiúgyermeket megölette. Így akarta biztosítani, hogy a “zsidók újszülött királya” nem maradhasson életben. E gyermekmészárlás áldozatait nevezi a magyar nép aprószenteknek.Jézus úgy maradt életben, hogy Józsefnek álmában megjelent egy angyal. Arra utasította, hogy a szent család meneküljön Egyiptomba Heródes vérengzése elől.Mi a vesszőzés szokása?Az aprószentek napi vesszőzés az egész magyar nyelvterületen szokás volt, Erdélyben s Moldvában még ma is élő szokás. A fiúgyermekek megvesszőzése a betlehemi kicsinyek szenvedéseire utal. A lányokét úgy magyarázzák, hogy betlehemben a fiúgyermekek haltak meg, és ezért – az igazságosság nevében- ezen a napon a lányoknak kell szenvedni.A szokásának kettős magyarázata van: egyrészt pogány eredetű szokás, mely termékenység- és egészségvarázslással függ össze. Másfelől a bibliai történetből eredő keresztény szokás.

Mióta szokás a vesszőzés ?Nem tudni, hogy az aprószentek napján szokásos korbácsolás rítusát és képzeteit az egyházi gyakorlatból, esetleg a szomszéd népektől tanultuk-e el, vagy történelmünk mélyebb rétegeibe vezet vissza. A pogány eredetű vesszőzésről nincs írásos adatunk. A források annyit árulnak el, hogy a 16. században már megszentelték a ” verőeszközöket”, mert az ilyen vessző vagy a belőle font korbács a betegséget hárította el. Tehát keresztény és pogány szokás prímán összhangba került.

Na de mi az a suprikálás?A vesszőzést aprószententekelésnek, odoricsolásnak, suprikálásnak, csapulásnak is nevezték. Az alkalmas vessző lehetett termőág, hajló fûzfavessző. Suprikálni fiúgyermekek, legények vagy pásztorok jártak, néhol még ma is járnak. Szerencsekívánó, egészségvarázsló szövegek kíséretében finoman megcsapkodták-veregették, a nőket, leánykákat vagy a gyermekeket. Hogyan zajlott le a vesszőzés?Galgahévizen így történik a vesszőzés :Hála Isten megértük az Aprószentek napját!Adja isten, többet is érhessünk, Nem ilyen búval, bánattal, Örvendetes napokkal!A supikáló korbáccsal ráüt az asszonyra, és ezeket mondja ( a szöveghez illő testrész gyenge suprikálása közben):Keléses ne legyen ebben az esztendőben!Jó, szófogadó legyen!A csúz meg ne járja a fejét!Ha vízért küldik, bort hozzon,Ha borért küldik, vizet hozzon!Hasfájós ne légy!Hátjájós ne légy!Derékfájós ne légy!Férjhez leány, férjhez! Házasodni, legény, házasodni! Friss légy, egészséges légy!Kölcsönverés visszajár, ezután a gazdasszony a nyalábból kihúz egy szál vesszőt, és képletesen megveri a pásztort, hogy jövőre jobban vigyázzon az állatokra.A suprikáló férfit étellel, itallal, kínálják, üveg bort, vagy pálinkát, kalácsot is adnak neki a jól elvégzett varázslásért cserébe. A megkorbácsolt lány pedig színes pántlikát kötött a korbácsra.A Dráva vidékén aprószentek napján a gyermekek fűzfavesszőből font korbáccsal odoricsoltak. Bekéredzkedtek a házakhoz és elmondták a mondókájukat. Ezután a többi fiút, néha a felnőtteket is megveregették. Ezért cserébe diót, édességet, pénzt kaptak. Ha ezen a napon esett az eső, megfigyelésük szerint kelésesek lettek a gyermekek. Ez ellen az alábbi mondóka védett:Ódorics, ódorics, Egészséges légy, Beteg ne légy, Keléses ne légy,Apádnak, anyádnak szót fogadj, Ahová küldenek, szaladj! Egészséges légy, keléses ne légy, Ahová küldenek szaladj!Ha borért küldenek, vizet hozz, Ha vízért küldenek, bort hozz!

Útravaló – 2020. december 27., Szent Család vasárnapja

NÉZŐPONT – 2020. december 27., vasárnap | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Decemberben Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

A Szent Család ünnepe kifejezi, hogy a világba lépő Isten Fia, mint minden más ember, egy kis családi közösségbe akart beilleszkedni. Amikor emberré lett, a mindenki által járt utat akarta követni: hazát és földi családot akart magának. Az Egyház ezen a napon a Szent Családot példaképül állítja a keresztény családok elé. A család Isten ajándéka, az ő áldása kíséri a teremtés hajnala óta. Saját képére teremtette a férfit és a nőt, és sajátos feladatot adott nekik. Isten tervéhez kapcsolódik, hogy teremt az embernek segítőtársat, aki hasonló hozzá. Így olvassuk a Teremtés könyvében azt az elemi igényt, melyen a férfi és a nő házastársi egysége nyugszik, és a család élete. Az ember közösségi lény, ahogy az Isten is közösség a Szentháromságban. Az embert nem magányra teremtette, szüksége van a másik emberre. Ennek igénye mélyen a lelkében gyökerezik.

Csak az ember tud kapcsolatba lépni másokkal, megtalálva önmagát az önátadásban. Ezért nem elégszik meg pusztán funkcionális kapcsolatokkal. Olyanra van szüksége, mely gazdag bensőségességben, érdek nélküli és adakozó. Ezek alapjában véve a családban valósulnak meg. Az emberi élet abból a kapcsolatból bontakozik ki és születik újjá, amivel a férfi és a nő felismeri, hogy egymás számára teremtettek, és elhatározzák, hogy egzisztenciájukat egy közös élettervbe olvasztják össze: „Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz.” Egy test! Hogyne ragadhatna meg ennek a kifejezésnek az ereje? A biblikus kifejezés: „test” nem csupán az ember fizikai létét idézi föl, hanem teljes önazonosságát, lélekben és testben. Amit a házastársak megvalósítanak, az nem csupán testi egység, hanem személyeik valóságos egysége. Olyan mély egység, mely valamilyen módon a Szentháromság egységének visszatükröződésévé teszi őket.

Hallom, ahogy mondod: Vannak nehézségek, problémák. Igen, vannak, de Jézus megígérte, hogy a házaspároknak megadatik a legyőzésükhöz szükséges minden kegyelem. Isten akarata, hogy a megkereszteltek számára a házasság megkapja a szentségi jel értékét és erejét, mely megerősíti őket ezen az úton. A szentségi házasságban tehát tanúságot tesznek a világ előtt az erős és feloldhatatlan szeretetről, amivel Krisztus szereti az Egyházat, ahogy Pál apostol mondja. Isten áldása nem csupán a házasság kezdetén van, hanem egész életük során. A gyermekekben találják meg a házasság beteljesedését: ők teszik „egy testté” a házaspárt; ez mind a házastársak természetes gyermekeire, mind pedig az örökbe fogadott gyermekekre vonatkozik. A gyermekek nem tartozékai a házasságnak. Nem esetlegesek, hanem legértékesebb ajándékai, beleírva magába a hitvesi egységbe. Ahogy a Szentháromság az örök szeretetegységéből embert teremt, úgy a házastársak szeretetegysége is embert teremt. Ehhez lényeges egymás kölcsönös, fenntartások nélküli elfogadása.

A Szent Család, bár kivételes küldetést kapott, ugyanazt az utat járta be, mint a mi családjaink, örömök és fájdalmak között, imádság és munka között, remények és csüggedések között, mindig Isten akaratában élve. Legyenek családjaink egyre élőbb közösségek, ahonnan naponta dicséret száll Istenhez és a szeretet megújító folyama árad a társadalomra.

Magyar Kurír

FOHÁSZ A CSALÁDJAINKÉRT

Istenünk, ki mindenható Atyaként őrködsz életünkön,
Kérünk oltalmazd családjainkat és vezess bennünket,
Hogy családi értékeink híven tükrözzék szándékot,
Hogy családjainkban kölcsönös legyen tisztelet és szeretet.

Segítsd családjainkban a generációk békés együttélést,
A szülők és nagyszülők közös szándékát, miszerint
A gyermekek és az unokák biztonságos szeretetben,
Valamint igaz keresztény hitben nevelkedését.

Segítsd a közös akarat megteremtődését a szeretet által.
Adj türelmet és békés, egymást tisztelő és elfogadó szeretetet.
Adj imádságos életet, melynek központjában az Isten szeretet áll.
Köszönjük, hogy imánkat meghallgatod és békességedben élhetünk. Amen.

Urunk, Istenünk! Add áldásodat és békességedet családjainkra! Amen.

December 24. Urunk Születésének éjszakája

Szenteste előtti 1. vasárnap: december 20. Negyedik vasárnap: SZERETET

– jelöli Keresztelő Szent János odaadását, aki hittel, reménnyel és örömmel hirdette a NEGYEDIK ÍGÉRET valóságát, Jézus eljövetelét, aki SZERETET által jut el az emberek szívéhez. (Az utolsó lila gyertya) Az adventi koszorú autentikus színei tehát az ÉLŐ, végtelen és örök ISTENNEL való megtisztult, közvetlen, örömteli lelki és szellemi kapcsolódás szeretetteljes egységét testesítik meg. De mint minden várakozás, az adventi hetek időszaka is elsődlegesen a lélek ráhangolódásának ideje, így ennek olvasatában az alábbi, további személyes elmélyülés segítheti tisztulásunkat, fejlődésünket:

Az élet négy legfontosabb pontja: a sarkalatos erények

Nemcsak az otthonnak van négy stabil fala, hanem a léleknek is van négy oszlopa, négy legfontosabb pontja, a sarkalatos erények, aminek megléte az igazán boldog élet titka.Bölcsnek lenni… /

Az első erény a bölcsesség. A bölcsesség arról szól, hogy mennyire hallgatunk a saját belső hangunkra, ami megsúgja az irányt. Ha nem figyelünk rá, akkor tele leszünk félelemmel és kétséggel. Ha megtanulunk hallgatni az intuíciónkra, akkor bármit elérhetünk az életedben, hiszen rá fog vezetni a helyes útra. Erről szól Advent első hete.Őszintének lenni… /

A második erény az igazságosság. Az igazságosság arról szól, hogy mennyire vagyunk őszinték magunkhoz, és ezáltal másokhoz. Ha az ember nem őszinte önmagához, akkor soha nem fogja azt érezni életében, hogy elérte, amit akart, mert becsapja magát és olyasmivel tölti az idejét, ami nem méltó önmagához. Erről szól Advent második hete.Erősnek enni… /

A harmadik erény a belső erő. Van az életünkben egy vállalt küldetés, egy olyan feladat, ami egész élet során elkísér. A belső erő arról szól, hogy mennyire vagyunk hajlandóak alávetni az életünket ennek a vállalt küldetésnek. Ez sokszor – úgy tűnik – lemondással jár, de ez koránt sincs így, hiszen elfogadni a feladatunkat és ezáltal úrrá lenni minden más vágyon, ami letérít erről az útról, a legnagyobb erő és boldogság forrása. Erről szól Advent harmadik hete.Mértékletesnek lenni… /

A negyedik erény a mértékletesség. A mértékletesség valójában arról szól, hogy képessé kell válni folyton fejlődni, megújulni, azáltal, hogy a végletek helyett megtaláljuk a feladatainkban a mindenkori arany középutat, vagyis azt a helyes arányt, aminek segítségével kiegyensúlyozottan élhetjük az életet. Meg kell tanulni egyik lépcsőfokról a másikra lépni, ami mindig fejlődést hoz.

Erről szól Advent utolsó hete.A négy adventi hét misztikuma, ennek a négy sarkalatos pontnak a megvizsgálásában is áll, így érdemes átnézni, hogy ezen területeken az életünk hol is tart éppen…És mivel az emberi erények száma több négynél, keresse meg ki-ki önmagában, mely saját oszlopai, milyen erősek, biztosak és fényesek jelenlegi életszakaszában.

Karsay István

🌹🌱❤️🌱🌹🇹🇯🥀 Szeplőtelen Fogantatás jelentése és ünnepe December 8.Égi Fogantatás, táltos születés – Isteni vérvonal a magyarÍrta: Sós EnikőA Szűzanya 1858. március 25-én mutatkozott be a Lourdes melletti Massabielle barlangban Bernadett-nek így:„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.” Ez az ünnepnap Mária szeplőtelen fogantatása Szent Annával, Mária édesanyjával, Szűz Mária születése előtt kilenc hónappal történt, tehát nem Jézus fogantatása. Az elnevezésből kiderül, hogy már Szent Anna is szeplőtelenül, azaz a Szent Lélek által fogant meg Máriával.Hatalmas testi-lelki-szellemi tisztaság szükséges ehhez a mennyei, égi kiválasztottsághoz.A mai naptól, azaz december 8-tól számítva kilenc hónap múlva, szeptember 8-án lesz Mária születésének ünnepe, ami Kisboldogasszony napja a magyar hagyomány szerint.A Szeplőtelen Fogantatás ünnepét III. Béla már az 1100-as évek II. felében meghonosította, míg Róma csak a magyarokat követően, XXII. János (1316–34) idején kezdte ünnepelni. IV. Sixtus 1476-ban vette föl a római kalendáriumba.Ez is azt jelzi, hogy semmit nem vettünk át Rómától, ellenkezőleg. Róma vett át és el a magyaroktól hagyományokat, régészeti leleteket, kincseket, stb,…A szeplőtelen fogantatás azt jelenti, hogy az isteni vérvonalat hordozók közül többen is közvetlenül a Szentlélek által fogantak, így apai ágon atyjuk maga a Teremtő.A Szeplőtelen fogantatást szokás még a Szentlélek madarával, a Turullal is azonosítani. Lásd Emese fogantatását.Ezt a szent vérvonalat a magyarok hordozzák.Noé, Atilla, Buda-Buddha, Turulok, Mátyás, Rákóczi,…. A szent vérvonal tovább élt, Mindszenty bíboros úr romlatlan testtel fekszik Esztergomban az egyház által elhallgatva.Jézus valótlan “szüzességére” (is) alapozva találták ki a katolikus papok számára a cölibátust, azaz a papi nőtlenséget, mely az elmúlt évszázadok alatt rengeteg bajt, betegséget, bűnt, fájdalmat okozott és okoz a mai napig is.A normál emberi szükségletek kielégítetlenségének ez a szélsősége, míg másik a korlátlan fajtalanság. Mindkettő megoldatlan problémákat gerjeszt.Teljesen téves az egyházi megfogalmazás, mely szerint a szeplőtelen fogantatás az ún. “eredendő bűn”-től való mentességet jelentené. Ezzel a hamis tannal lehet az isteni vérvonalat letagadni, a történelemből Jézus és Mária Magdolna házasságát az utódokkal együtt kiiktatni, lelkiismeret furadalást okozni az ember, mint faj szaporodásáért, mely a szerelem által a legszentebb teremtői akarat.Az ember áldott a fogantatás pillanatában, és nem bűnös. Minden magzat a Teremtő teremtménye aki Fényből születik, így nem lehet bűnös, és az ő fogantatását váró szülők sem.Ha valóban a ma terjesztettek szerint a földönkívüliek “állították volna elő” az embert rabszolgának, akkor nem Fényből lennénk.Az igaz, hogy a megszállás hosszú évezredei alatt az emberiségből rabszolgát “gyártottak”, hogy szükségleteik kielégítésére emberi bio robotként a mai napig használják.A teljes zombivá, robottá tétel napjainkban történik amennyiben nem ébredünk, és hagyjuk!A fenti félremagyarázással (is) nevezték el az áldott állapotot terhességnek, mert az ember, a Földön élő ősi faj teher, “terhes” a Földet megszálló, és leigázó idegen faj számára. Az emberiséget saját maguk helyett így kiáltották ki bűnösnek, akik az emberiség ellen elkövetett tetteikkel sok 1000 éve valóban bűnösök, akik most a bolygónk végleges átvételéért az emberiség ellen végső háborúba kezdtek, amiért hamarosan végleg felelniük kell.Kizárólag rajtunk, embereken múlik, hogy tudunk-e újból isteni Fényből teremtve valódi emberré, isten emberré válni, a Szent Korona, Jézus védelme alatt felemelkedni, Pio atya, a Biblia, az ősi próféciák szerint szeretetben az emberiségnek a Fény felé a kiutat, a megoldást példaként megmutatni, a lelkünkben élő és égő isteni tüzet lángra lobbantani!Tegyük ezt, és éljük a jó értelemben vett isten félő becsületes életet mely a Fény útjára felvezet, égi Atyánkhoz elvezet, a szentek égi seregéből álló végső küzdelem győzelmére vezet, mely elhozza Jézus közeli II. Eljövetelét a sötétség alóli végső felszabadulásként az egész emberiségnek!❤️🍀🇹🇯🍀❤️ Égi fogantatás, táltos születés, magyar vérvonal- Noé születésekor szeme Napként világított, felült, és az Úrról beszélt.- Melkizedek: Szülei nem ismerték a fogantatás módját, születésekor beszélt, és áldotta az Urat.- Buddha (Buda) a korai indiai szövegek alapján a Mennyországból szállt le az anyaméhbe. Édesanyjának különös álma volt (mint Emesének), amiből tudta, hogy fontos üzenetet kapott. A monda szerint fehér elefánt, a hatalmasság szimbóluma termékenyítette meg kívülről méhét.- Szűz Mária szeplőtelen fogantatásakor Gábriel arkangyal hozta számára a jó hírt Jézusról.Kr.e. 4000 évről ismerünk olyan leleteket, melyeken a Szűzanya kifejezés fogalmazódik meg: “a szűz, aki szül”- Zarathustrát az Égből érkezőnek tartották. Lelke az esővel jutott a Földre, növények közvetítésével a tehénbe, melynek tejét szülei megitták. A szülők ekkor szeretkeztek szűzként először.- Az Istentől való fogantatás a magyar Turul mondának az alapja. Egyiptomban több kopt-keresztény domborművet is találtak, melyeken sólyom termékenyíti meg a fekvő nőalakot.- Nagyszentmiklósi aranykincsek 2. számú korsóján látható az “égbe ragadás” jelenete. A Turul, Szentlélek madár ölelő karjaiban az Élet Vizével megtermékenyített, életfát tartó szüzet ábrázolták.- Emese fogantatása a Szentlélek által Anonymus leírása szerint:”… isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg Turul madár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak (Turul nemzetség),…”Írta: Sós Enikő 2019. december 8. és 2020. december 8.

December 8. -Mária Szeplőtelen fogantatása

KRISZTUS KIRÁLY

Krisztus király a porba hullva,
Imádva áld a por fia,
Ó sírva, árván semmisülten,
Karját feléd kell tárnia.

Krisztus Király öt szent sebedbe
Helyezzük sebzett életünk,
Ó égi béke nagy Királya,
Szent békességet adj nekünk.

Krisztus Király csak egy a vágyunk,
Te benned élni s általad.
Hogy minden nyelv csak Téged áldjon
Az égen, földön s föld alatt.


KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből – Mt 25,31-46

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.
Azután a király így szól a jobbján állókhoz: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!”
Erre megkérdezik tőle az igazak: „Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna?” Akkor a király így felel: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!”
Ezután a balján állókhoz szól: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!”
Erre ők is megkérdezik: „Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre?” Ő pedig ezt feleli majd nekik: „Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek!” Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.

Ezek az evangélium igéi.

 • * *

Az egyházi év utolsó vasárnapján Jézus Krisztust mint a világ és a történelem királyát ünnepeljük.
Jézus királyi méltósága, emberi szemszögből megdöbbentő módon, leginkább a kereszten mutatkozik meg (vö. 1 Korintusi levél 1,23-24), mivel a „kereszt-trónuson” tárul fel legteljesebben Isten szeretet-mivolta és hatalma, aki mindhalálig szeret minden embert (vö. Filippi levél 2,8; 1 János levél 4,9-10).

Az ő királyi voltát nem a zsarnokoskodás, hanem a szeretet jellemzi (vö. Máté-evangélium 20,25-28). Ezt sejtve a jobb lator bizalommal fordul a gyenge, kiszolgátatott és meghurcolt Mesterhez, megemlékezést, életet, örök életet kérve tőle.
Megható azt látnunk, hogy Jézus a földi életének utolsó pillanatában is mások javán, üdvösségén tevékenykedett.
Ő király tehát az irgalomban is, aki mindig kész megbocsátani! Továbbá Jézus a mennyország (a „paradicsom”) királya is: neki van egyedül hatalma ahhoz, hogy elvezessen és bevezessen minket az örök boldogság hazájába: a mennyországba (vö. János-evangélium 14,6).

Ez az életet, örök életet adó irgalmasság legyen számunkra is mindig remény- , megújulás- és örömforrás!
Így mi is remélhetjük szilárdan, hogy Isten nem felejt el minket, mert ő a mi királyunk is, aki szeret bennünket. A megtérő lator imája legyen a mi rendszeres imádságunk is Krisztushoz, a világmindenség Királyához: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmaddal!” (Lk 23,42).

Krisztus király ünnepe a „legfiatalabb” a főünnepek közül a római katolikus egyház liturgikus naptárában és más keresztény egyházaknál is.

A katolikusoknál

A katolikusok fő ünnepei közé XI. Piusz pápa vezette be az 1925-ös szentévben december 11-én Quas Primas című enciklikájában. A pápa elhatározásának háttere, hogy ebben az időben erősödni látta az ateista kommunizmus és a szekularizmus eszméit és ezt a Krisztustól és az egyháztól való elfordulás veszélyeként értékelte.

Eredetileg a Mindenszentek ünnepe előtti vasárnap tartották, a II. vatikáni zsinat után, 1969-ben került az advent előtti utolsó vasárnapra. (Korábban ez a nap “a pünkösd utáni utolsó vasárnap” nevét viselte, saját speciális misével, amelynek bizonyos részeit a Krisztus király miséjébe is beleillesztették.) Az ünnepen a megelőző vasárnapoktól eltérően, zöld helyett fehér ruhában miséznek a papok.

Mozgó ünnep, a november 23-hoz legközelebbi vasárnap, tehát november 20. a legkorábbi, és november 26. a legkésőbbi időpontja, ezek között mozog. Ezen ünnep a liturgiai évkör utolsó vasárnapja, az egyházi év vége. Adventtel (advent első vasárnapjával) új egyházi év kezdődik.

Bár ünnepként új, az alapgondolat az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza és az Újtestamentum számos része utal rá, többek közt Jézus és Pilátus párbeszéde János evangéliumában, amelyben Pilátus kérdésére, hogy valóban király-e Jézus, ő ezt válaszolja: “Az én országom nem e világból való.”

filippiekhez írt levélben idézett himnusz a feltámadás által megdicsőült Krisztus méltóságát a királykoronázás mozzanataival írja le. [1] Krisztus az utolsó ítélet bírája is. (Ezt jelképezi, hogy a II. vatikáni zsinat után Krisztus király ünnepe lett az egyházi év jelképes vége.)

“Krisztusról mint királyról a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén előremutat a történelem végső, nagy napja felé, mikor mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket” – írta az ünnepről Somfai Elemér.

Az ünnep tartalmát kifejezi az ekkor tartott szentmisékben gyakran felhangzó himnikus latin röpimaChristus vincit, Christus regnat, Christus imperat, azaz Krisztus győz, Krisztus kormányoz, Krisztus uralkodik“. [2][halott link]

November 1.-Mindenszentek

Halottainkra emlékezünk, átéljük anapot, pedig afájdalom szívünkben örökre nyomothagyott.Rideg sírok, kőrengeteg, testüketőrizte meg.A sírokat gyertyák, virágok borítják,szeretteikkezüket imára kulcsolva siratják.A mécsesekcsillagként pislákolnak a sötétben,a sebeketfelszaggatják, szíveket elszomorítják.Gyászolunkméltósággal, lelki veszteséggel, abánat,a szívfájdalom örök érzésével.A csendnyugalom, békés keresztek lélekbenmindig ott lesztek.

“Virágerdő sűrűjében,pihen egy szív csendesen,Rég nem dobbant családjáért,messze vitted Istenem.Álmainkban találkozunk,lelked vár ránk odafent,Hol uralkodik a hit,Békesség és szeretet,Telhetnek a hónapok,múlhatnak az évek.Mi örökké szeretünk és nem feledünk TÉGED

 

November 1-jén, mindenszentek napján ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, november 2-án pedig a halottak napját üljük, amikor a katolikus egyház minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről emlékezik meg.

Müller Péter: ” NINCS HALÁL. És nincsenek HALOTTAINK.”
“Mindenki él, csak nem itt, hanem ott. Tovább ment. Átköltözött. Akit szeretsz, az VAN. Szándékosan nem azt mondom, hogy akit „szerettél” – mert a szeretet nem múlik el soha. Gondolj rá, idézd meg magadban a lényét – s ő is azt teszi majd, mert ha valóban szeretitek egymást, összeköt benneteket az Aranyfonál.
Csak arra kérlek, ha anyádat, apádat, vagy nagyszüleidet idézed meg, ne öregemberként gondolj rájuk, mert nem azok! A lélek világában nincs elmúlás, így öregség sincs. Fiatalok ők. Ahogy lelked mélyén te is fiatal vagy. Akkor is, ha a tükör nem ezt mutatja. A rózsa csak a kibomlott Rózsa – a hervadó már nem az. Halottak napja nincs, csak Szeretet napja van, amikor a földön élők az eltávozottakra, az eltávozottak pedig ránk, földön élőkre gondolnak. És azt gondolják rólunk: „Szegénykék, nekik még nagyon nehéz!”… “

 

Augusztus 15. -Nagyboldogasszony ünnepe

 

FB_IMG_1565846506270

2019. augusztus 15. –  Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
Mária megszólalt:
„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,
amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!”
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Lk 1,39-56

 

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,
hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.
Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.
Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.
Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.
Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.
Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.
És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Ámen.

FB_IMG_1565848727273

 

Augusztus 20. Szent István -Államalapítás ünnepe

 

FB_IMG_1566240146472

SZENT ISTVÁN KIRÁLY

Augusztus 20.
a világegyházban augusztus 16. *969/970 +Esztergom, 1038. augusztus 15.

A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Elsősorban politikai megfontolásokból nyugat felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az ország kapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának befolyása is érvényesült. Beengedte az országba Pilgrim passaui püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg őt, Mihály testvérét és 973-ban vagy 974-ben fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor a passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Az országban azonban még túlsúlyban volt a pogányság, és a pogány elem keveredett a kereszténységgel. A királyi udvarban, Gézánál éppúgy, mint uralomra vágyó feleségénél, a keresztény gondolat kezdetben inkább dinasztikus és állami célokat szolgált, mintsem Krisztus szent ügyét. Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és István további képzését előmozdítsa. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szempontból előnyösen befolyásolta. Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor az ifjú trónörökös atyja halálakor, 997-ben átvette a hatalmat, a keresztény szellem és vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert benne.

Egyelőre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és Koppány halála őt legfőbb belső ellenségétől, az országot pedig a pogányságba való visszaeséstől szabadította meg. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította meg. Azonkívül István megszerezte magának a Tiszán és Dunán túl fekvő területeket, valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát.

Ezzel megteremtette messzenéző uralkodói programjának előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai fő feladatához. A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett: a kereszténység megkedveltetése és szívüggyé tétele, közösségben az apostoli székkel és Nyugattal; az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben; erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése központi kormányhatalom alapítása által; s végül mindamellett, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése a Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés közepette.

Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nemegyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra — a török-mohamedán keleten, a görög-szláv a Balkánon, a latin-német nyugaton és a pogány-szláv északon — feszültséggel teli területén kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentőségű tény: trónra lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a kereszténységet, egészen az Augsburg melletti Lech-mezőig hatolva előre. Az István által alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztény Nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben.

Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, éspedig bencéseket, kiváltképpen a clunyi reform követőit, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális életnek. Elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat, Veszprémben egy női apátságot, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot a székeskáptalannal együtt. Más templomokat gazdagon megajándékozott, javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ebben ő és pogány ellenlábasai egyformán koruk gyermekei voltak. Mindazonáltal nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a pogány ősöket és hősöket dicsőítették; a pogány korból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte: enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország első hithirdetői.

Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket, mindenekelőtt a frank grófság-alkotmányt a hazaiakkal. Ugyanilyen messzenéző megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit a határokon túl is. Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett.

Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetes ztján II. Szilveszter pápához fordult jogai megerősítéséért és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelkedjék, nemkülönben, hogy már eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki.

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.

Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő legbensejéig érintette. Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még halála előtt meg akarta vele osztani az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodótársává koronázása előtt, 1031-ben egy vadászat alkalmával vadkan támadta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban meghalt. Így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád-nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifjúkori ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte a fogságból, sőt azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi és trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató hálátlan rokon azonban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják és az országban visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott büntetlenül, életművét nem engedhette elpusztítani. A királygyilkosság szándékáért halálbüntetés járt. István az összeesküvés három fejének kiszúratta a szemét és levágatta a kezét: ez abban az időben a súlyos gonosztevők szokásos büntetése volt, és a megérdemelt halálbüntetés esetén, mint itt, kegyelmi aktusnak számított.

Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését. Közel hetven éves korában — a 11. században ritka magas korban –, 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt s akinek tiszteletére több templomot épített. Halála előtt neki ajánlotta az országot.

Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott, az általa alapított gyönyörű bazilikában — mely éppen akkor készült el, és ebből az alkalomból gyorsan fölszentelték — helyezték ünnepélyesen nyugalomra földi maradványait.

Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte: István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagasló uralkodó és államalapító hunyt el, az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta; mindazonáltal békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett, harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette, és a még túlnyomóan vándorló, nomád életet élő népet a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett, egyrészt történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más sorsüldözötteknek menedéket nyújtott, a Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított.

Mint uralkodó tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arculata abban a ,,fejedelemtükörben” is visszatükrözödik, amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. Talán nem ő maga írta, de mindenesetre az ő közelében, politikai s erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Az akkori Magyarországon mindenképpen a legjelentősebb irodalmi alkotás. Ezekben az Intelmekben (Admonitiones) többek között a következő uralkodói szabályok találhatók: ,,Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

Halála után még egyszer lázadást szított a pogány visszahatás; a császári hatalom nyomása is erősödött Magyarországgal szemben. Végül azonban az itt-ott fölbukkanó zűrzavar után különösen László és Kálmán király visszavezette az országot István nyomdokaiba. Azóta István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott föl. Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egységgé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti búcsújáró hellyé vált; számos imameghallgatás és csoda történt ott. Ünnepe nemzeti ünnep lett.

László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette Istvánt, Imrével és nevelője, Gellért csanádi püspök földi maradványaival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással.

István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is. Különösen Scheyernben és Bambergben, a bajor hercegi házzal való házassági kapcsolata következtében; azután Aachenben és Kölnben, ahová egyes ereklyéi is elkerültek; Montecassinóban, főleg a bencés rendnek tett kiváltságai miatt, és a belgiumi Namurben. XI. Ince pápa 1686 novemberében — Buda visszafoglalása alkalmából — az egész Egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án (mint Magyarország fővédőszentjét) ünnepli. Május 30-án a mai napig sértetlenül fennmaradt Szent Jobb ereklyét tiszteljük.


Istenünk, aki Szent István királyt, a te hitvallódat a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted, kérünk, add meg, hogy aki a hit terjesztője volt Pannóniában, Egyházad védelmezője legyen a mennyben!

 

“Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” 

– Szent István király 

 

SZENT ISTVÁN INTELMEI HOZZÁNK IS SZÓLNAK

Államalapító királyunk nemcsak egy sikeres vezető példáját állítja elénk, hanem egy gondos apáét is. Egy olyan férfi képét, aki fiának át akarja adni a sikeres kormányzás titkát. Ez a bölcsesség azonban sokkal inkább szól Isten helyes imádatáról, mint politikai fogásokról.

Hallgass, fiam, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását!… (Péld 1,8)

[Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek. (Péld 4,10)

Idézi Salamon király intelmeit Szent István. Sokan tanultunk a király intelmeiről az iskolában, de az idő és a nyelv változásai akadályozó falként tudják elrejteni előlünk a több száz évvel ezelőtt írott bölcsességeket. Fordítsuk hát le a ma emberének azokat a tanácsokat, melyek Szent István szerint sikerre vezetnek minket az életben.

Maradj meg a hitben!

Hiába mondjuk magunkat kereszténynek, ha az megmarad számunkra a szavak szintjén, és nem nyilvánul meg cselekedeteinkben. Szent István szerint fiának példát kell mutatnia a hitben, különben sem az alattvalók tetszését, sem az örök élet koronáját nem nyeri el. Ugyanakkor félti is a tévelygésektől, és a tiszta hit megtartására buzdítja, mely szerinte a következő: “higgy erősen a mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért a keresztfán szenvedett és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes oszthatatlan szeplőtelen istenségben, és kétely hozzád ne férjen.”

 

Építsd az egyházat!

Szent István szerint a királyi palotában a hit áll az első helyen, utána az egyház következik. Ez az egyház nem egy épület, hanem a Krisztusban hívők közössége. Szent István így fogalmaz: “Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” Ő ugyanis önnönmagát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szentegyháznak.

A király szerint csak azt nevezik nagyságos uralkodónak, aki ezt a szentegyházat építi. Fontos meglátnunk, hogy Szent István nem politikai sikerek alapjáról beszél, hanem az örök élet elnyeréséről. István király szerint csak akkor lehet boldog egy uralkodó  és sikeres egy ország, ha a hit megőrzése az uralkodó legfőbb célja.

“Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.”

 

Tiszteld az egyházi embereket!

István király szerint a főpapokat különösen meg kell becsülnie egy uralkodónak. De van még egy nagyon fontos dolog, amire felhívja a figyelmünket. Eszerint ne rágalmazzuk hamis vádaskodással Isten felkentjeit, és ne hurcoljuk őket a nyilvánosság elé. Az ilyen tett első sorban Istent sérti, hiszen ahogyan Dávid király is mondja “Felkentjeimet ne érintsétek!”. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy ha egy egyházi személy bűnt követne el, akkor ne lenne annak következménye. De még ebben a helyzetben is a Biblia tanácsát kell követni: “figyelmeztesd háromszor, négyszer is négyszemközt az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfeddni a következők alapján: Ha rád nem hallgat, jelentsd az egyháznak.”

 

Legyél türelmes és igazságos!

“A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak.”

Az a fantasztikus Szent Istvánban, hogy bölcsességét Isten igéjére alapozza. Többször is idézi Dávid király szavait, nem is csoda, hiszen egy uralkodónak a legjobb példakép. Lehet tanulni Istenkapcsolatából, de bűneiből is. “Ha [türelemmel] kitartotok, megmentitek lelketeket.” – idézi az evangéliumot István király. 

 

Figyelj az idősek bölcsességére!

A király nem javasolja fiának, hogy a tanács fiatalabb tagjaihoz forduljon kérdéseivel, hanem keresse meg vele a “véneket”. Manapság hajlamosak vagyunk az idősebbeket lealacsonyítani, pedig mennyi életbölcsesség és tapasztalat rejlik bennük! A jó társadalom alapját a fiatalokban rejlő alkotó erő és az idősebbek bölcsessége adja. Figyeljünk mi is nagyszüleink, szüleink tapasztalataira!

“Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel.” – írja Szent István.

 

Imádkozz rendszeresen!

A király szerint a rendszeres imádkozás megtisztít a bűntől és feloldoz. Hisz nemcsak a látható ellenségek ellen harcolunk, hanem a láthatatlanok ellen is. “Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, s így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet.”

 

Legyél erényes!

Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: “Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.”

Légy kegyelmes; erős; alázatos; türelmes; mértékletes; szelíd; becsületes; tiszta a bujaságtól. Összefoglalva: az Istennek tetsző élet alól egy király sem vonhatja ki magát. Hatalmas áldás, hogy elődeink ezt felismerték, és ma is tanítanak minket Isten követésére.

“Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.”

„ …Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” (Szent István)

Magyarország 2019. Augusztus 20. ???

“Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek.
Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg.

Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! Őrizd meg, hiszen ez a te életed!

Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj!

Hagyd el s ne menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat!
Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.

A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg.

Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre!
Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének.

Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát!

Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyengess sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid.

Se jobbra, se balra ne térj le az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad.

Ez az Isten igéje.” (Példabeszédek könyvéből, Péld 4,10-15.18-27 – Szent István király intelme: Járjunk az igaz úton.)

 

 

FB_IMG_1566295631390

20190820_113618

FB_IMG_1566297513281

FB_IMG_1566307595348 

 

November 1.-

Mindenszentek ünnepe

gyertyafény-emlékezés

“Most olyan napok jönnek, amikor azokra emlékezünk, akik már nincsenek itt közöttünk, de akiknek az emléke még ma is szívünkben él. Csak a testük nincs velünk, de csukott szemünk mögött felvillan szelíd mosolyuk, és még itt lebeg körülöttünk néhány itt hagyott szavuk. Hiányuk csendje még ma is gyakra n szívünkbe dobban, és az elmúló évek sem képesek arra, hogy elhalványítsák a lelkünkbe ívódott képüket. Emlékünk csillaga majd akkor is bennünk ragyog, ha porba hullnak mind az égi csillagok.”

Halottaknak napján,
gondolkozz el, kérlek!
Mennyire fontosak
azok, akik élnek?
Milyen gyakran gondolsz
rájuk szeretettel?
Jelenthet-e annyit,
mint ki régen ment el?

Ilyenkor az ember
temetőbe jár ki,
Elmúlt szeretteit
véli megtalálni.
Közben annyin élnek
magányosan, távol,
kire nem jut idő,
kit a szív nem ápol.
Pedig a halottak
a szívünkben élnek.
A hétköznapokba
bőven beleférnek.
M’ért nincs az élőkért
ugyanilyen ünnep,
ami lángra gyújtja
apró mécsesünket.

Aki elment, jól van,
csak egy más világon,
s nem tud örvendezni
levágott virágon.
Földdé porladt testet
látogatsz a sírnál.
Élőkért tehetnél,
ahelyett, hogy sírnál!
Oly sok a magányos,
kinek nem jut semmi.
Ki örülni tudna,
ha tudnák szeretni.
Ám ezt meg se látod
– tudod – attól félek.
Megbékélni kéne,
s nem visz rá a lélek.

Vársz, amíg késő lesz,
mikor már nem bánthat,
akkor száll szívedre,
majd a gyász, a bánat.
S jön halottak napja,
s mész a temetőbe,
bocsánatot kérni,
s elbúcsúzni tőle…

 

Aranyosi Ervin: Halottaknak napján

 Mikor kezdődik a vég?Mikor elvesztünk valakit, aki közel állt hozzánk, mi magunk is belehalunk kicsit a veszteségbe, nem visszavonhatatlanul,

csak úgy apránként.Mert akiket szerettünk, és aki szeretett bennünket,
az mind elvisz egy-egy darabot belőlünk.Mikor kezdődik hát a vég?
A sírba tétellel biztos nem.
Ha telik-múlik az idő?
Hát fordulhat feledésbe a valódi hiány?
Nem hiszem.Akiket igazán szerettünk, és akik által igazán szeretve voltunk nem hagynak magunkra bennünket, hanem tovább kísérnek az utunkon.És ez az egész folyamat független magától a haláltól, mert az igaz szeretet időtlen, korlátlan, határtalan. Életben-halálban egyaránt.Fontosabb talán azt tisztázni, hogy mi élők élünk-e igazán vagy sokszor tetszhalottként vegetálunk csupán? Merjük-e áramoltatni a szeretetet, képesek vagyunk-e a feltétlen odaadásra és elfogadásra? Hiszünk-e ténylegesen abban, hogy a szeretet teremtő erő, hogy ebben rejlik az élet veleje?A szeretet múlása a vég kezdete, ezért tartsuk életben az elevenség tüzét az emlékezés lángjaival is…Chatalinohalottak napja a temetőben

 

November 19.Árpádhűzi Szent Erzsébet ünnepe

Szent Erzsébet élete[

Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon. (Azonban ez a kérdés biztonsággal még nem tisztázott, Pozsony és Óbuda is a lehetséges születési helyek között szerepel.)

Az öt gyermek közül Erzsébet volt a harmadik. Bátyja később IV. Béla néven lett magyar király. Budán keresztelték meg, fényes pompával. I. Hermann türingiai tartománygróf kérésére Erzsébetet a kor szokásának megfelelően négyéves korában eljegyezték Hermann-nal, a tartománygróf fiával. Erzsébet Eisenachba, majd Wartburgba került. Az irodalom- és zenekedvelő tartománygróf és buzgón vallásos felesége mellett jó nevelést kapott. 1213-ban meghalt az édesanyja (a Bánk bán Gertrúd királynéja), ami után hosszú ideig rémálmai voltak. Vőlegénye, a betegeskedő Hermann 1216-ban 19 évesen meghalt, ekkor – némi politikai huzavona után – öccse, Lajos, aki Erzsébet legjobb pajtása volt, jegyezte el. Az esküvőt 1221-ben tartották Eisenachban.[1] Erzsébet a nála 7 évvel idősebb Lajossal boldog házasságban élt. Gyermekeik Hermann (1222. március 28.), Zsófia (1224. március 20.) és Gertrúd (1227. szeptember 29.). 1222-ben „utólagos nászútra” visszalátogatott férjével Pozsonyba; csak itt tudta meg anyja meggyilkolásának tragikus történetét.

Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran böjtölt, ostorozta magát, vezeklőövet is hordott. Éjjelente gyakran virrasztott. Első gyermekének születése után menedékhelyet alapított árva gyerekek részére, szegényeket segített. Második gyermeke születése után hálából 28 ágyas kórházat alapított, ahol maga is segített a betegápolásban.

1225-ben Lajos vazallusként II. Frigyes oldalán hadba indult, Erzsébet vette át a tartomány kormányzását. Az éhínségek, járványok okozta sebeket orvosolni igyekezett, kinyittatta Wartburg éléstárait, a szegényeket élelmezte. Maga is mértéktartóan élt. A családtagok aggódva nézték Erzsébet „pazarlását”, Lajos azonban visszatértekor mindent jóváhagyott.

II. Frigyes megkoronázásakor ígéretet tett III. Ince pápánakkeresztes hadjárat indítására. Ennek beváltása Lajost is érintette. Erzsébet maga varrta fel a keresztesek jelét férje ruhájára. Ettől kezdve gyászruhát hordott.

Lajos 1227szeptember 11-én elhunyt. Szeptember 29-én született Gertrúd lányát már nem láthatta. IX. Gergely pápa levelében atyai szavakkal bátorította Erzsébetet, és az igen szigorú Konrád mestert gyóntatójává és hivatalos védelmezőjévé nevezte ki.

Lajos öccsei, Raspe Henrik és Konrád igen keményen bántak Erzsébettel. A 20 éves özvegyet megfosztották a vagyona kezelésének jogától és férje birtokainak jövedelmétől.

  

Erzsébet leprás beteget fürdet; a kassaiSzent Erzsébet-dóm szárnyasoltárának szárnyain 12 képen Árpád-házi Szent Erzsébet életének eseményei láthatóak

A kialakult helyzet miatt egy októberi napon észrevétlenül elhagyta Wartburgot újszülöttjével, majd másnap két másik gyermekét is elhozatta. Fonással tartotta fenn magát, gyermekeit a megmaradt ékszereiből neveltette. Eckbert bambergi püspök befogadta Pottenstein várába, és Erzsébetnek az újraházasodást javasolta. II. Frigyes császár meg is kérte a kezét, ám Erzsébet nem akart újabb házasságot kötni.

Rövid időre még visszatérhetett Wartburgba, ám a család javaslatára Marburgba költözött. Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja lett, ettől kezdve egyszerű szürke köntösben járt. Bár II. András hívta, nem tért vissza Magyarországra gyermekei neveltetése miatt.

  

Sírhelye a marburgi Szent Erzsébet-templomban

  

Ereklyetartója a marburgi Szent Erzsébet-templomban

Erzsébet 3 nappal előbb megmondta halálának napját. Sírja mellett számos csodás esemény történt. IX. Gergely pápaavatta szentté1235-ben. A szentté avatás ugyanott történt, ahol 7 évvel korábban Assisi Szent Ferencé. A szertartás IX. Gergely pápa prédikációjával végződött. Beszédének szövege azonos lehetett, amelyet a pápa Kasztíliai Beatrixnek küldött az ezt követő napokban. Ebben a pápa összefoglalja Erzsébet nemes cselekedeteit és követendő példaként állítja Beatrix elé. Marburgi sírja fölé 1236-ban elkezdték építeni az Szent Erzsébet-templomot, mely 1283-ban készült el. Magyarországon IV. Béla, Erzsébet testvére építtette tiszteletére az első templomot Kápolnán.

Erzsébet és a rózsák[

  

Árpád-házi Szent Erzsébet és a rózsacsoda

Erzsébetet többnyire rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, eközben sógorával, Henrikkel találkozott. Arra a kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Amikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában – eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon. Más történetekben Erzsébet az apjával (3 évesen) vagy férjével találkozik.

Gyakran ábrázolják még korsóval, amelyből a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti győzelem jelképe.

Emlékezete[

  

Liezen-Mayer Sándor: Erzsébet szentté avatása 1235-ben (vázlat)

Marburgban lefolytatott szentté avatási per (1231–1235) aktáinak tanúsága szerint kevesebb, mint öt hónap telt el Erzsébet halála és a sírjánál történt első csoda között, ami hírének gyors elterjedését bizonyítja. A csodás gyógyulásról beszámolók többsége ugyan 50–100 kilométeres körzetből érkezett, de volt köztük egy utrechti, a következő évben pedig a liège-i egyházmegyéből is. A Német Lovagrend nevében Türingiai Konrád, Erzsébet sógora vállalta magára a szentté avatási ünnepség költségeit, és szintén a rend anyagi támogatásával kezdődött meg a ma is álló marburgi Szent Erzsébet-templom építése. Az ünnepélyes szentté avatásra a perugiai domonkos kolostorban került sor 1235 pünkösdjén, majd ezt követően nagymértékű Erzsébet-tisztelet alakult ki a közép-itáliai domonkosok körében. A 13. századi magyarországi és csehországi Erzsébet-kultusz is részben a domonkosokhoz köthető. V. István lánya, Mária királyné révén Erzsébet kultusza átterjedt a 14. századi Nápolyra is: valószínűleg ő volt a megrendelője a nápolyi Santa Maria Donna Reginaban található, Szent Erzsébet életét bemutató falkép-ciklusnak is.

 • Ünnepét 1670-ben vették föl a római naptárba temetésének napjára, november 19-ére. Az 1969-es naptárreform alkalmával ünnepét visszatették november 17-ére, halálának napjára, Magyarországon azonban maradt az eredeti napon.
 • Erzsébet tisztelete a 13. századtól nagyon gyorsan elterjedt egész Európában. Egymás után alakultak a Szent Erzsébet-kórházak, -templomok, -kápolnák és -kolostorok.
 • Az egyik legismertebb Szent Erzsébet tiszteletére szentelt székesegyház a kassaiSzent Erzsébet-dóm.
 • bogotai székesegyház az ő tiszteletére van szentelve.
 • Párizsban a Paroisse Elisabeth-templom viseli a nevét[2]
 • Londonban a Southwark Cathedral egyik kápolnája Erzsébet és Assisi Szent Ferenc nevét viseli.
 • A belgiumi Mons-ban is van Szent Erzsébet-templom, főhajója két oldalán két hatalmas történelmi magyar zászló függ.
 • A korábbi Erzsébetfalva névadását átértelmezve 1932-ben róla nevezték el Pestszenterzsébetet, a mai Budapest XX. kerületét.
 • Budapesten a VII. kerületben 1931-ben Szent Erzsébet halálának 700. évfordulóján a Szegényház teret, amelyen egy Szent Erzsébet tiszteletére emelt templom áll,[3] a szent legendája nyomán átnevezték Rózsák terére.
 • 2007-ben, a Szent Erzsébet-emlékév alkalmából az esztergomi Tabán híd a Szent Erzsébet híd nevet vette fel, a városban ezen kívül egy egyházi iskola és óvoda viseli a nevét.
 • A budapesti Árpád híd által kettéválasztott óbudai Szentlélek tér déli oldalát átnevezték Szent Erzsébet térre.
 • Ferenc József 1898. szeptember 17-én felesége emlékére és Szent Erzsébet tiszteletére Erzsébet-rendet alapított.
 • magyar katolikus egyház Erzsébet ünnepnapjához közel eső vasárnapon minden évben gyűjtést rendez a rászorulók javára.
 • Több helyütt az országban Erzsébet napja alkalmával jótékonysági bálokat rendeznek.
 • Ünnepnapja alkalmából osztják ki a Szent Erzsébet Rózsája díjat
 • Rómában 2000-ben aranyérmes lett Márk Gergely rózsanemesítő Árpád-házi Szent Erzsébet emléke nevű park-, illetve futórózsája
 • Az ő legendáját dolgozta fel Liszt FerencSzent Erzsébet legendája című oratóriumában.
 • Richard WagnerTannhäuser című zenedrámájának Erzsébete is az ő emlékezetét őrzi.
 • Életéről írt musicalt 2009-ben Andorka Péter zeneszerző Hajnal Géza szövegkönyvére, A Rózsalány címmel.
 • Az Erzsébet gyakori magyar lánynév.

 

Krisztus Király ünnepe

FB_IMG_1570774276528

Ezen a napon, az advent első vasárnapját megelőző vasárnapon köszönti a katolikus egyház KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉT. E csodás verssel emlekezzünk rá.????

Sík Sándor – Jézus Krisztus

Király, ki feltakart piros szíveddel állsz a vérző föld felett,
Míg mélye még féligcsitult világrengések forradalmas émelyétől
Embertelen görcsökben hánytorog,
S lábad körül az összevissza tipratott világmezőn
Véresre-rázott emberszív-rögök vonaglanak:
Krisztus-Király,
Egyetlen álló tiszta Csend a kábító hullámverésben,
Egyetlen élő Fény az érthetetlen örvény éjjelében,
Krisztus-Király, hozzád jövünk,
A mélységből kiáltunk hozzád.

Hajolj le hozzánk, halld az emberszívek sápadt kórusát,
Ezerszeres sirámmal vulkánlik feléd
Emberbűn, emberőrület és embergyötrelem.
Irgalmazz nekünk, Irgalom!
Mi már magunknak irgalmazni nem tudunk.

Szív, egyetlen Kiraly,
Fordíts meg minket és ömöld belénk
Megváltó véred életzsongító tüzét.

Ki Úr vagy miriádnyi mérhetetlen nagyvilágokon,
Építsd fel pártos szíveink kövéből
Emberországod templomát.

Emeld fel, ó Király, a koszorús keresztet,
S a kereszten az örök halmok óhaját,
A mindenség rejtelmes Fókuszát,
A minden-szív sugárzó Mágnesét,
Amelyben egy titokba forrt
A Végtelenség és a húsos ember,
Gyémánt végzet és anyás irgalom,
És mindöröktől minden szeretet.

Ó Szív,
Királyi Szív, ki Úr vagy,
és a mindenséget mozdulatlan mozgatod,
És mégis egy vagy miközülünk,
Testvér és kisded és jegyes,
Meleg, piros bor s fehér, lágy kenyér;
Ki most se nézed ráncba-vont homlok megett
Ítélkező Király-bosszúval
Halálba-táncos forgatag futásunk:
De mint az édes anyaszem
Simogató szigorral várja végig
A tehetetlen gyerektoporzékolást,
És korholása csókot ígér és büntetése is becéz:
Úgy vársz reánk, úgy hívsz magadhoz, úgy ölelsz:

Öleld magadhoz ezt az őrült századot:
A kisdedekért, akiket szeretsz,
A Magvakért, melyek mozdulnak a mélyben
S a rothadás csíráztató setét ölén
Tisztább tavasznak pattogják ígéretét,
Mert sejtjeikben napbanéző, hozzád-húzó emberösztön énekel:
Légy jó hozzájuk, keltető Nap, Ősmeleg!
Hadd bontsa fel rózsás fejét az új kelet,
Fagyott földünket hadd koszorúzza új kalász,
Hadd hullámozza ég felé megint a föld
Az ezredeknek ősdalát:
A nagy Királynak, kinek minden él,
A jó Királynak, kiből minden él,
A Szív-Királynak, kiben minden él.

 

VÁRT ÉS VÁR AZ ISTEN
Amíg a szívembe szent örömet hozott,
Kicsiny fűszálakon ezer könny csillogott,
És millió csillag ragyogott fölöttem,
S a nagy napon, melyen átölelt az Isten,
Millió kis madár én velem énekelt
És millió angyal én velem térdepelt.
A nagy napon, melyen megnyílt Atyám szíve
Én felém mosolygott minden fehér virág,
S kis bokor is súgta, hogy szeret a Király!

Hálám szent tüzétől majd elrepül lelkem:
Teljes valóság ez, új életet nyertem!
Új szívet, új lelket, új ruhát kaptam,
Mert a régit mind-mind a Golgotán hagytam!
S szól a drága Ige, hogy mindez nem érdem,
S hogy korona vár, ha utam elvégzem.
Átsegít mindenen a drága Mester,
Oltalmaz és vezet átszegzett kezekkel!

…Kicsiny fűszálakra könnycseppeket ejtett…
Mintha sírna Isten, ha elvész a lelked.
Felhők borítják a tündöklő napot,
És ott virrasztanak éjben a csillagok…
Vár a megváltottak fénylő öröksége,
Vár kegyelemnek Szent Királyiszéke
Vár áldott Golgota, hív Istened szava,
Tékozló utadról, még ma siess haza!

 

                                                  December 

Jézus Krisztus születése-december 24.

a szent családJézus születése

December 28. Aprószentek ünnepe

 December 28. – Aprószentek napjaKik az aprószentek?Aprószentek napján a Heródes király által lemészárolt kisdedekre emlékezünk.Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a “zsidók újszülött királyát” keresik. Mivel a bölcsek nem tértek vissza hozzá, írástudói segítségével derítette ki, hogy a gyermek Betlehemben született meg. Hogy a „ konkurenciával” végezzen, Heródes Betlehemben és környékén az összes kétévesnél fiatalabb fiúgyermeket megölette. Így akarta biztosítani, hogy a “zsidók újszülött királya” nem maradhasson életben. E gyermekmészárlás áldozatait nevezi a magyar nép aprószenteknek.Jézus úgy maradt életben, hogy Józsefnek álmában megjelent egy angyal. Arra utasította, hogy a szent család meneküljön Egyiptomba Heródes vérengzése elől.Mi a vesszőzés szokása?Az aprószentek napi vesszőzés az egész magyar nyelvterületen szokás volt, Erdélyben s Moldvában még ma is élő szokás. A fiúgyermekek megvesszőzése a betlehemi kicsinyek szenvedéseire utal. A lányokét úgy magyarázzák, hogy betlehemben a fiúgyermekek haltak meg, és ezért – az igazságosság nevében- ezen a napon a lányoknak kell szenvedni.A szokásának kettős magyarázata van: egyrészt pogány eredetű szokás, mely termékenység- és egészségvarázslással függ össze. Másfelől a bibliai történetből eredő keresztény szokás.Mióta szokás a vesszőzés ?Nem tudni, hogy az aprószentek napján szokásos korbácsolás rítusát és képzeteit az egyházi gyakorlatból, esetleg a szomszéd népektől tanultuk-e el, vagy történelmünk mélyebb rétegeibe vezet vissza. A pogány eredetű vesszőzésről nincs írásos adatunk. A források annyit árulnak el, hogy a 16. században már megszentelték a ” verőeszközöket”, mert az ilyen vessző vagy a belőle font korbács a betegséget hárította el. Tehát keresztény és pogány szokás prímán összhangba került.Na de mi az a suprikálás?A vesszőzést aprószententekelésnek, odoricsolásnak, suprikálásnak, csapulásnak is nevezték. Az alkalmas vessző lehetett termőág, hajló fûzfavessző. Suprikálni fiúgyermekek, legények vagy pásztorok jártak, néhol még ma is járnak. Szerencsekívánó, egészségvarázsló szövegek kíséretében finoman megcsapkodták-veregették, a nőket, leánykákat vagy a gyermekeket.Hogyan zajlott le a vesszőzés?Galgahévizen így történik a vesszőzés :Hála Isten megértük az Aprószentek napját!Adja isten, többet is érhessünk, Nem ilyen búval, bánattal, Örvendetes napokkal!A supikáló korbáccsal ráüt az asszonyra, és ezeket mondja ( a szöveghez illő testrész gyenge suprikálása közben):Keléses ne legyen ebben az esztendőben!
Jó, szófogadó legyen!
A csúz meg ne járja a fejét!
Ha vízért küldik, bort hozzon,
Ha borért küldik, vizet hozzon!
Hasfájós ne légy!
Hátjájós ne légy!
Derékfájós ne légy!
Férjhez leány, férjhez! Házasodni, legény, házasodni! Friss légy, egészséges légy!Kölcsönverés visszajár, ezután a gazdasszony a nyalábból kihúz egy szál vesszőt, és képletesen megveri a pásztort, hogy jövőre jobban vigyázzon az állatokra.A suprikáló férfit étellel, itallal, kínálják, üveg bort, vagy pálinkát, kalácsot is adnak neki a jól elvégzett varázslásért cserébe. A megkorbácsolt lány pedig színes pántlikát kötött a korbácsra.A Dráva vidékén aprószentek napján a gyermekek fűzfavesszőből font korbáccsal odoricsoltak. Bekéredzkedtek a házakhoz és elmondták a mondókájukat. Ezután a többi fiút, néha a felnőtteket is megveregették. Ezért cserébe diót, édességet, pénzt kaptak. Ha ezen a napon esett az eső, megfigyelésük szerint kelésesek lettek a gyermekek. Ez ellen az alábbi mondóka védett:Ódorics, ódorics, Egészséges légy, Beteg ne légy, Keléses ne légy,Apádnak, anyádnak szót fogadj, Ahová küldenek, szaladj! Egészséges légy, keléses ne légy, Ahová küldenek szaladj!Ha borért küldenek, vizet hozz, Ha vízért küldenek, bort hozz!

VÍZKERESZT ÜNNEPE

Január 6. – Vízkereszt avagy háromkirályok napja

„Három királyok elindulának,
Aranyat, tömjént, mirhát osztogatának.
Örvendezzünk és vigadjunk,
Új királynak hálát adjunk!
Jézusnak ajánljuk!”

Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör zárónapja.

Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig ezen a napon ünnepelték Jézus születésnapját és az évkezdetet is. Ekkor emlékezik meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről. Ez utóbbi emlékére kezdetben az egyház e napon szentel vizet a templomban.

Ezzel a nappal megkezdődik a farsang. Mivel a parasztság ekkor ért rá szórakozni, mert a földeken éppen nem volt munka, a farsangi időszak alkalmat adott a vigadozásra . Amikor beköszöntött a tavaszi szántás-vetés időszaka, véget ért minden léha bolondozás, mert minden gondolkodó ember a jövő kenyerére figyelt s figyel ma is, aki a természet ritmusát követi.

Ekkor bontották le a karácsonyi asztalt is, de minden morzsának helye volt és szerepe: a Luca-búzának egyik felét a kútba dobták, másik felét viszont gyógyereje miatt a jószágok ételéhez adták. Falun-városon hagyományosan ekkor szedik le a karácsonyfát. Városon nem túl dicső véget ér az addig becsben tartott fa : kidobálják a kuka mellé. Ez is tanít valamire, de talán akad ennél okosabb tanítás is. Falun elégetik, és hamuját beszórják a veteményeskertbe, mert még ebben az állapotában is hasznot hoz: javítja a talajt. Néhol a karácsonyfa lényegül át húsvétkor tojásfává, s csak azután dolgozzák fel.

Az ünnephez sok-sok hiedelem és szokás kapcsolódik:

Van ahol még ma is él, máshol örvendetes, hogy újra él a háromkirály járás, néhol még a kántálás is ekkor van. Legények kihegyezett bottal, nyársakkal járják a házakat, farsangot köszöntenek.

A háromkirályjárás legfontosabb motívuma a csillagének:

Háromkirályok napját,
Országunk egy istápját
Dicsérjük énekekkel,
Vígadozó versekkel!
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Hol vagy, zsidók királya?
Mert megjelent csillaga.
Betlehembe találják,
Kis Jézust körülállják.
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad.

Királyok ajándékát:
Aranyat, tömjént, mirhát
Viszünk mi is Urunknak,
Ártatlan Jézusunknak!
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad!

Kérjük a szép Szűzanyát:
Kérje értünk szent Fiát,
Hogy békességben tartson,
Ellenség, hogy ne ártson.
Szép jel, szép csillag,
Szép napunk támad,
Szép napunk támad!

E nap a házszentelés időpontja is:

A szokás a napkeleti bölcsekhez kötődik: Gáspár, Menyhárt, Boldizsár megjelent Jézus jászolánál, és kifejezték imádatukat a kisded előtt. A házszentelésre vagy más néven KOLEDÁRA már Mátyás király idejéből is van adat Napjainkra visszaszorult, de egyes helyeken erre az alkalomra összegyűlnek a rokonok. A bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek Jézusnak, Az egyház meg a házszentelések alkalmával gyűjtött be a hívektől fát , búzát, lisztet, diót, tojást, almát, miegymást.

Időjósló nap is:

Az emberek a karácsonytól vízkeresztig tartó 12 nap időjárásából is jósoltak az újév időjárására nézve. Szőlőtermő vidékek falvaiban lesték az ereszt: megcsordul-e? Ha igen, gazdag lesz az évi bortermés. Ha nem, majd megcsordulhat még Vince napján! vigasztalódtak magukat.

 

Március 15.Nemzeti Ünnep-A Magyar Szabadságharc Ünnepe

1848 

 

 Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet! (Petőfi)

 

Szent Józsefre, az egyetemes Egyház védőszentjére, a keresztény házasságok és családok, munkások, kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöttek és a jó halál védőszentjére emlékezünk főünnepén, március 19-én.

hirdetés

Szent József valószínűleg Kr. e. 30 előtt született. Ereklyéi nem maradtak meg, sírja feltételezhetően a názáreti Angyali üdvözlet-bazilika alatti barlangban volt, vagy a jeruzsálemi Jozafát-völgyben.

Guido Reni: Szent József (17. század)

Józsefről hosszabban csak a két gyermekségtörténet szól Máté és Lukács evangéliumában. Eszerint József Názáretben lakott, de „Dávid házából és nemzetségéből származott” (Lk 2,4). Ez a kifejezés valószínűleg azt jelenti, hogy a dávidi család jelentősebb ágához tartozott. Jegyességre lépett a fiatal, dávidi származású Máriával. Még mielőtt házasságot kötöttek volna, Máriát áldott állapotban találta. Megrendült, de egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket.

Gaetano Gandolfi: Szent József álma (1790)

Néhányan ezt a szentírási részt második angyali üdvözletnek tartják. Azzal a különbséggel, hogy míg Mária esetében nappal történt a jelenés, József esetében az isteni tervekről szóló megnyilatkozás éjjel zajlott, álmában. Élete másik két legfontosabb döntését József szintén éjszaka hozta meg. Úgy tűnik azonban, hogy nem pusztán a napszakról van szó. Az éjszaka jelentése abban az időben egyet jelentett a gonosz erők tevékenységével és a kísértések rendkívüli aktivitásával. Az éjszaka tehát József kétségekkel teli lelkiállapotára is utal. Lemondani saját álmairól és a legtisztább asszonnyal együtt élni teljes önmegtartóztatásban nem lehetett könnyű döntés Józsefnek. Amikor azonban elfogadta Isten akaratát, végig kitartott küldetése mellett, otthont adott Jézusnak, és gondoskodott Máriáról.

Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyjának. Atyai szerepe abban nyilvánult meg, hogy a Jézus nevet ő adta a gyermeknek.

Carlo Maratti: A Szent Család (17. század)

József kapcsolata Jézussal egyedülálló volt. József nem édesapja Jézusnak, hiszen Jézus emberségét Isten csodával szólította létbe. És Isten az, aki József fiává tette Jézust, amikor Mária méhében fogant, abban a Máriában, akire egyedül Józsefnek volt joga az eljegyzés címén. Az angyal álomban világosította föl arról, hogy Jézus apja lesz, és neki kell majd nevet adnia Mária fiának. József helyzetét Jézussal szemben Isten határozta meg. József és Jézus kapcsolata egyedül Istentől származott.

Józsefnek nagy üdvtörténeti szerep jutott. Az ő közvetítésével lépett kapcsolatba üdvtörténetileg Jézus az Ószövetséggel, róla szállt át az ábrahámi és dávidi örökség. Jézus átvette Józseftől ezt az örökséget, amennyiben ő lett az ószövetségi üdvrend beteljesedése. Máté genealógiájából kitűnik ez. 

Utoljára a tizenkét éves Jézus jeruzsálemi eltűnésekor olvasunk Józsefről az evangéliumban (vö. Lk 2,42). Amikor a názáreti „ács fia” elkezdi nyilvános működését, az evangélisták nem említik többet Józsefet. Akkor már egyébként valószínűleg nem élt. Ilyen közel lévén a Megváltóhoz, csendben élte le életét, „hallgató szentként” nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és „hallgatásáért” cserébe a legnagyobb ajándékot kapta: halálánál jelen volt Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő anyja.

Giuseppe Maria Crespi: Szent József halála (1712 körül)

A nyugati egyház naptárainak tanúsága szerint a 10. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet. Róma is ezt a napot vette át, és először 1479-ben, majd 1621-ben vették föl az általános naptárba.

Mindenható Istenünk, Te Szent József hűséges gondviselésére bíztad megváltásunk kezdetének titkait. Add, kérünk, hogy Egyházad az ő közbenjáró segítségével szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

* * *

A katolikus vidékeken József napja tavaszkezdetnek számít. Azok a szegediek, akik télidőben nem iparkodtak házuk előtt és udvarukban a hó eltakarításával, azt mondták tréfásan: „Nem vergődök vele, majd mögfogadom Szent Józsefot, majd elhordja ő.” Más mondás szerint: „Szent József után, ha pörölyvassal ütögetik is a földbe a füvet, akkor is előbújik.”

Az ország sok vidékén ezen a napon eresztették ki először a méhrajokat. Göcsejben a gazda e napon nem ment el hazulról, hogy méhei rajzáskor visszajöjjenek.

Források
Diós István: A szentek élete
Arkadiusz Nocoń: A hét szentje című sorozat – Vatikáni Rádió
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I.

Magyar Kurír

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe – Urunk születésének hírüladása

“Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága,
Könyörögj érettünk, Istennek anyja!
Ó, mely ékes vagy, Mária, bűnösöknek szószólója!”

(Erdélyi Mária ének)

☀️🌷 🐬
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
márcus 25. A valódi magyar nőnap! 🌷

A magyar hagyományban már nagyon régóta van a nőknek jeles napjuk, amelyen virággal köszöntjük őket.
Ez a nap egyszerre a nők, az anyák és a termékenység ünnepe.
Ezen a napon köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat!
A magyar mitológiában Boldogasszony ősi anyaistennő, a születést segítő lény neve.
A “nemzetközi nőnap” március 8.-án van, ami nem a nők, hanem a női egyenjogúsági mozgalom emléknapja.
Politikai ünnep.
Az ünnepet magát az Egyesült Államokban találták ki a XIX. század végén.
Évenkénti megtartását az I. Kommunista Internacionálé rendelte el.
A március 8-i dátum arra a nőtüntetésre emlékeztet, amely ezen a napon zajlott 1917-ben, Oroszországban, és aminek hatására II. Miklós cár lemondott és Kerenszkij került hatalomra. Magyarországi ünneplését 1948-ban Rákosi Mátyás rendelte el, és tette egyúttal kötelezővé.
Ezen a napon, március 25-én köszöntsük hát a lányokat, asszonyokat, édesanyákat, és felejtsük el végre a kényszerrel elrendelt, szovjet mintájú “nemzetközi nőnapot”.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja Jézus fogantatásának ünnepe.

Az év legjelentősebb Mária-ünnepe.

Az örömhírvivés ünnepe ez.
Gábriel arkangyal megjelent Máriának és megkérdezte tőle: akar-e Isten fiának édesanyja lenni.
Azzal a pillanattal, amikor Mária kimondta:
“Legyen nekem a te igéd szerint!”, megkezdődik a Megváltás.
A Fiúisten emberré lesz.
Gábriel arkangyal ünnepe (március 24.),
3 nappal van a tavaszi napéjegyenlőség (március 21.) után,
és ekkor történik a szellemi megfoganás.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja (március 25.) Jézus fogantatásának ünnepe,
Ki testet ölt Karácsonyra.
Gábriel arkangyal ünnepe (március 24.) érlelődik meg 9 hónapra rá, a téli napfordulóra (dec. 21.) és december 24.-re, Karácsonyra, a Fény Újjászületésének Ünnepére.
Olyan körülmények között születik meg a Fény, mikor a legsanyarúbbak a körülmények, a legsötétebbek a napok, a legkevesebb a fény.

Virágvasárnap a Nagyhét ünnepélyes megnyitása

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház. Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. Sokan a nép közül ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”

Ez a vasárnap az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában és hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Az Egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozva el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja minden hívőben.

Nagycsütörtök az Oltáriszentség és a papság alapításának ünnepe

 1

Nagycsütörtök napján két liturgikus ünneplést is tart a Katolikus Egyház, külön megemlékezve a papság (egyházi rend) és az Eucharisztia (Oltáriszentség) megalapításáról.

Délelőtt hagyományosan olajszentelési szentmisét vagy másnéven krizmaszentelési szentmisét tartanak a főpásztorok a papság tagjaival együtt az egyházmegyék székesegyházaiban. Ekkor szentelik meg a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát (olivaolaj és balzsam megszentelt keverékét). A szentmisén az evangélium elhangzása után újítja meg a papság a szenteléskor tett ígéreteit, kifejezve ezáltal közösségét a főpásztorral és az Egyházzal. Az idei esztendőben hazánk számos székesegyházában ezt a szentmisét egy későbbi időpontban vagy csak zárt körben tartják meg.

Az esti liturgia az utolsó vacsorát, Jézus elárultatását és elfogatását tárja elénk, a szenvedéstörténet kezdetét. Az utolsó vacsora az első szentmise, és az Oltáriszentség alapításának az ünnepe, arra a jézusi parancsra emlékezünk, hogy „szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” – egy olyan tanítás ez, amelynek szolidaritásra és összetartásra vonatkozó üzenete e napokban különösen is időszerű.

Az ószövetségi olvasmány (Kiv 12,1–8.11–14) felidézi az egyiptomi kivonulás éjszakáját. A zsidó peszah, a húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe. A szentlecke (1Kor 11,23–26) az utolsó vacsora termét jeleníti meg, ahogy Jézus a tanítványainak ezt mondja: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem…” Jézus saját testét és vérét hagyja ránk, hogy lelkünket táplálja, vére által megszabaduljunk a bűntől és az örök haláltól.

A nagycsütörtöki evangélium (Jn 13,1–15) a lábmosás szertartását tárja elénk, azt a jelképes cselekedetet, ahogyan Jézus, az Úr és Mester a legalantasabb munkát vállalva mosta meg a tanítványok lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. A nyilvános szentmisén az evangélium elhangzása után ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek lábát.

Az esti szentmise elején a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik. A liturgia színe fehér – ezért van a pap fehér miseruhában –, az öröm hangjaként szól a mise elején az orgona, és virág díszíti az oltárt. A „Dicsőség”-re minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, majd a „Glória” után elnémulnak nagyszombat estig. A mély gyász jeléül ezután csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek” és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, ahogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jelét adja.

A szentmise részeként az áldozás után az Oltáriszentséget a pap a templomon át elviszi őrzése helyére, egy mellékoltárhoz vagy egy kápolna tabernákulumába. Ez a cselekedet Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi. Ezután történik az oltárfosztás, amikor is eltávolítanak az oltárról minden díszt, beleértve az oltárterítőt is, emlékeztetve minket Jézus elfogatására és a passió kezdetére. A szertartás végén a csend jelzi a Jézus szenvedésével együtt érző fájdalmat.

Sajnálatos módon idén ez a liturgia is módosul. Az utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Kivételesen minden pap engedélyt kap arra, hogy megfelelő helyen, ezen a napon nép nélkül is misét (magánmisét) celebráljon.

Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke április 9-én, nagycsütörtökön 10 órakor mutat be krizmaszentelési szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, amelyet a Duna Televízió közvetít.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Wikimedia

Magyar Kurír

Nagypéntek – Jézus Krisztus kereszthalálának napja

KULTÚRA – 2020. április 9., csütörtök | 20:24     1

Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb ünnepe: Jézus kínszenvedésének, halálának és sírba tételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyomány szerint nem mutat be szentmisét ezen napon, mert maga az örök Főpap, Krisztus az áldozat a kereszt oltárán.

Az egyházi év legmegrendültebb liturgiáját ünnepeljük nagypénteken.

A nagypénteki szertartás három fő részből áll: az igeliturgiából (olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel), a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából.

A liturgia színe már előre jelzi a szenvedéstörténetet. A piros szín a vértanúság, a mártírság, a szenvedés színe. A pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz, majd leborul az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg.

Az igeliturgia olvasmányai Jézus szenvedésének titkáról szólnak. Az ószövetségi olvasmány Izajás próféta könyvéből hangzik el (Iz 52,13–53,12): az Úr szolgájának sorsáról, az Igaz szenvedéséről szól, akinek áldozatát Isten elfogadta. A szenvedő szolga az ószövetségi Üdvösségközvetítő, a Messiás előképe. A szentleckében Krisztus mint az új szövetség igaz és tökéletes főpapja jelenik meg előttünk (Zsid 4,14–16; 5,7–9). Ezután hangzik el a passió. A János-evangélium (Jn 18,1–19,42) drámai módon idézi fel Krisztus kínszenvedését, halálát és sírba tételét.

A szentbeszéd után az egyetemes könyörgések következnek, amikor – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az Anyaszentegyházért, a pápáért, a papságért, a hívekért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az Egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért és különösen a szenvedőkért. A tíz könyörgés után idén a járvány miatt külön egy tizenegyedik könyörgést iktatott be az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció, amelyben megemlékeznek mindazokról, akik gyászolnak, a betegekről és a halottakról. Ez a könyörgés magyarul így hangzik:

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért,
és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek,
hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:
– életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus,
a Mindenség Királya.
Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja:
Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra,
könnyítsd meg gyermekeid terhét,
fogadd országodba az elhunytakat
és erősítsd meg gyenge hitünket,
ahogy megerősítetted Szent Fiadat,
Jézus Krisztust,
aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét.
Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk
atyai gondviselésedben.
Krisztus, a mi Urunk által.
H.: Ámen.

A kereszthódolat szertartása a liturgia második fő része. Idén sajnálatos módon, tekintettel a járványveszélyre, templomainkban nem kerülhet sor a hívek kereszt előtti hódolatára, mivel hasonlóan az elmúlt napokhoz, a hívek fizikailag nem, csak lélekben és imádságban tudnak belekapcsolódni a liturgiába, és ezért egyedül a celebráns csókolhatja meg idén a keresztet.

A kereszthódolat után következik a szentáldozás szertartása. A Miatyánk és az Isten Báránya elmondása után szolgáltatja ki a celebráns a szentséget. A zárókönyörgés elmondása után a liturgia befejeztével a pap teljes csendben távozik a templomból.

A helyi szokásoknak megfelelően ekkor következhet a lamentáció, Jeremiás siralmainak a felolvasása.

Nagypénteken az esti szertartást megelőzi a délután három órakor végzett keresztút. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy nem a halálé az utolsó szó, hogy nagypénteket követi a feltámadás, a jó győzedelmeskedik a gonosz felett, a szeretet győz a gyűlölet felett, a harmadnapra Feltámadt Krisztus győzelme hirdeti, hogy az utolsó szó Istené, aki maga az Élet.

Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek legfeljebb háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket az Örök Főpap iránt, és a testi lemondás emlékeztet minket Jézus mindhalálig tartó szeretetére.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat


Nagyszombat –   A csend, az üresség napja ez, és a készületé

nézőZŐPONT – 2020. április 10., péntek | 20:50    1

Ebben az esztendőben a nagyheti szertartásokat a járványhelyzet miatt csak televízión, rádión vagy az internet révén számítógépen, okostelefonon követhetjük. Hogyan tudunk mégis ünnepelni?

Nagyszombati videójában Füzes Ádám úgy fogalmazott: a nagypéntek nem ért véget; Jézus meghalt és a sírban fekszik, ahogyan ott hagytuk őt nagypénteken.

A nagypéntek fontos eleme a csend: a döbbenet, a magány, az elszigetelődés csendje, és azt mondhatjuk, hogy ez tovább kísér bennünket nagyszombaton. „Békeidőben” ilyenkor ellátogatunk az üres templomba és a szent sírnál csöndben elidőzünk. Nézzük a halott Krisztus szobrát, hogy milyen ára volt a mi megváltásunknak. Most, amikor kinézünk az ablakon, azt látjuk, a tavasz dacára, hogy üresek az utcák, a közterek. A csend és az üresség tovább jön velünk erre a napra.

Mi az, ami velünk marad nagypéntekből? A kereszt, ami körül összegyűltünk imádkozni. A keresztet fontos helyre tudjuk tenni a mai napon is: tartsuk mellette a családi imát, a nap folyamán nézzünk rá, és akár csak csendben mondjuk: Köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem! Köszönöm, Uram, hogy így adtál életet nekem!

A nagyszombat a csend és az üresség napja. Az Egyházban nincs szentmise ezen a napon – és érdekes módon kapcsolódik ez a jelenlegi helyzethez, amikor sokan egyáltalán nem jutunk el szentmisére.

Ugyanakkor azt is mondhatjuk: ez a csend készülődés. Ha kinézünk az ablakon, látjuk a virágzó fákat, látjuk, hogy valami készül a természetben. Otthon is a készülődéssel telik a nagyszombat délután: megfőzzük a sonkát, a tojást… Készülünk az ünnepi vacsorára, készülünk, mert valami fog történni. Még nem az ünnep kezdődik, de a készület a maga visszafogottságában és reményteliségében ennek a napnak a fontos eleme.

Fotó: Pxfuel.com

Magyar Kurír
(sza)

Magyarországi keresztény egyházak közös húsvéti üzenete

HAZAI – 2020. április 12., vasárnap | 17:12

 1

2020 húsvétjára közös nyilatkozatot adott ki a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK). A dokumentumot az alábbiakban közöljük.

hirdetés

„Ámde Krisztus feltámadt” (1Kor 15,20)

Húsvét a keresztény világ örömünnepe. Nem lehet nagyobb öröm annál, mint hogy az élet győzött a halálon. Krisztus feltámadt, és feltámadásával Isten a mi jövőnket is kijelölte.

Kedves Testvérek! Még ha a járvány be is árnyékolja idei húsvétunkat, hisszük, hogy húsvét azért az ünnepek ünnepe, mert Krisztus feltámadásában látjuk Isten teremtette és Isten rendelte sorsunkat. Az az öröm tölt el, hogy Ő feltámadt, és Vele miénk az élet! A halálon győzött az élet!

Tudjuk, hogy ahol fény van, ott árnyék is van, s amíg fény van, addig az árnyék is megvan. Együtt kell élnünk az árnyékkal és a fénnyel is.

Húsvét újra és újra elhangzó hívása: ember, gyere az árnyékból a fényre! A fény éltet. A fény jövőt mutat. A húsvéti fény túlmutat a temetők kapujának „Feltámadunk” feliratán. Rámutat az élő Jézus Krisztusra, aki maga a feltámadás és az élet. Mindenki számára nyitva áll az út, a lehetőség. A keresztény világ példát ad, hogyan lehet élni az örök élet örömével. Ez a fényben élő egyház hite: „Az Úr feltámadott”. Ez a fény élteti a Feltámadottban hívőket.

Ezzel az örömhírrel köszöntjük a magyar keresztény testvéreket: Jézus él! Dicsérjük az Urat!

Húsvét, 2020

Dr. Veres András
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:

Dr. Szabó István
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Kondor Péter
evangélikus püspök

Papp János
baptista egyházelnök

Pataky Albert
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László
metodista szuperintendens

Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes
Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház 


Arsenios Kardamakis metropolita
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Mark budapesti és magyarországi metropolita
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

Siluan Mănuilă püspök
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Pantelic Lukijan püspök
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Antonii metropolita
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja következik – „Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja következik – „Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége”

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Fausztina nővér Napló-ja 1146)

Április 19-én ünnepeljük idén az Isteni Irgalmasság vasárnapját. Szent Fausztina magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért.

„Fausztina nővér (1905-1938) a második világháború előestéjén halt meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az Isteni Irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírt a Naplójában. A második világháború túlélői számára Szent Fausztina Naplójának e sorai olybá tűntek, mint az Isteni Irgalomnak egy különleges, XX. század nézőpontjából megírt evangéliuma. A kortársak felfogták üzenetét, mégpedig éppen a második világháború során drámai módon felhalmozódott rossznak és a totalitárius rendszerek kegyetlenségének a tükrében. Mintha Krisztus azt akarta volna kinyilatkoztatni, hogy a rossz – amelynek az ember létrehozója és áldozata – elé állított végső korlát éppen az Isteni Irgalom. Ennek az irgalomnak természetesen része az igazságosság is, ám a világ és az ember történelme során az isteni tervben nem kizárólag az igazságosságé az utolsó szó. Isten mindig el tudja választani a jót a rossztól, s azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére (vö. 1Tim 2,4): Isten a szeretet (1Jn 4,8). A Fausztina nővér előtt megjelent megfeszített és feltámadt Krisztus eme igazság legfőbb kinyilatkoztatása.” (Az irgalom misztériuma. In: II. János Pál: Emlékezet és azonosság, Budapest, 2005, 58–62.)

Különös egybeesések

Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét csak húsvét második vasárnapján került sor.

Ekkor hirdette ki a pápa a világ számára az Isteni Irgalmasság ünnepét is, e szavakkal: „Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” És a szentatya hozzátette, ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe.

„Egyetlen lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” (Napló 570)
„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” (Napló 699)

II. János Pál pápa, az Isteni Irgalmasság üzenetének fáradhatatlan hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott.

„Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa használ, egy utolsó kérdést teszek fel neki, amelyben sok másik is benne foglaltatik, és amelyik e párbeszéd legrövidebb válaszát kapja. Azt kérdezem tőle, hogy milyen imát mond a világért? Ezt feleli: „Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.” („Ne féljetek!” – André Frossard és II. János Pál pápa párbeszéde, Budapest, 1986, 199.)

És a szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála időpontja – 2005. április 2., az Isteni Irgalmasság vasárnapjának vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert.

A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az Isteni Irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben.

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.” (Napló 1146)

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 Forrás: Magyar Kurír

Szent György vértanú

KULTÚRA – 2018. április 24., kedd | 10:54

A világegyház április 23-án ünnepli Szent Györgyöt, a magyar egyházban azonban – Szent Adalbert ünnepe miatt – április 24-én emlékezünk meg róla. A középkorban az egyik leginkább tisztelt szent volt, egyike a tizennégy segítőszentnek.

hirdetés

Miniatúra a 13. századból

György történelmi személy volt; a palesztinai Lod, az egykori Dioszpolisz városában élő kultusza bizonyosan tényeken alapul. Diocletianus császár keresztényüldözése alatt, de mindenképpen a konstantini fordulat (313) előtt halt vértanúhalált Lodban. Tisztelete rendkívüli elterjedtségének oka, hogy életéhez és vértanúságához sok legendás elem kötődik, illetve hogy a földművelők és a katonák is patrónusuknak tekintik.

Vértanúsága legeredetibbnek látszó változatát állítólag szolgája, Paszikratész mint szemtanú írta meg. Eszerint Dadianosz perzsa király volt az, aki üldözte. György katonatiszt volt, aki anyja hatására keresztény hitre tért. Dadianosz börtönében borzalmas kínzásokat kellett elviselnie. Krisztus egy látomásban elmondta neki, hogy szenvedései hét évig fognak tartani, és ez idő alatt háromszor meghal és feltámad.

Paolo Veronese: Szent György vértanúsága (1564 körül)

A György-legenda az évszázadok során számos csodás elemmel bővült. A kutatók szerint olyan mitológiai alakokkal azonosították, mint Mithrász, Perszeusz, Hórusz vagy Tammúz. A sárkányölő motívum, mely elsősorban a költészetet és az ikonográfiát ihlette meg, csak később, a György-legenda nyugati hagyományában terjedt el. A legrégibb változatokból hiányzik, és olyan életrajzi klisé, amit legalább harminc más szentnél is megtalálunk.

Sárkányölő Szent György

A Legenda aureában ezt olvassuk róla:

Silena városa közelében volt egy tó, s abban lakott egy mérges sárkány. Már többször megfutamította a népet, amikor az fegyveresen ellene vonult. Így hát a polgárok naponta két juhot adtak neki. Amikor a juhok megfogyatkoztak, megegyeztek, hogy naponta egy embert áldoznak a szörnynek. Hogy eldöntsék, ki legyen az áldozat, sorsot vetettek, mely alól senki sem vonhatta ki magát. Amikor már a városnak szinte minden ifja és leánya áldozatul esett, történt, hogy a sors a király leányára esett. A király megkísérelte, hogy leányát megóvja a nyomorúságos haláltól. A nép pedig rettegett, hogy mindnyájukat megöli a sárkány.

A leány könnyezve ment a tóhoz. És akkor Szent György arra jött lóháton. Megkérdezte, mi baja van. A lány így válaszolt: „Jó ifjú, szállj gyorsan lovadra, és sietve fuss el innen!” – és elbeszélt neki mindent. Ő pedig ezt mondta: „Ne félj, segíteni fogok rajtad Krisztus nevében.” Még beszéltek, amikor a sárkány kiemelte fejét a tóból. A leány reszketett a félelemtől, György azonban lovára pattant, keresztet vetett magára, és szembelovagolt a sárkánnyal, amely rárontott. György nagy erővel megforgatta lándzsáját, Istennek ajánlotta magát, és olyan súlyos csapást mért a sárkányra, hogy az a földre zuhant. Akkor megparancsolta a leánynak, hogy az övét kösse a sárkány nyakára, és vezesse be a városba. Az megtette, és a sárkány úgy ment utána, mint egy szelíd kutya.

Vittore Carpaccio: Szent György és a sárkány (1516)

A városban a nép rettenetesen megijedt, de György így szólt hozzájuk: „Ne rettegjetek, mert az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt.” Így hát a király és a nép megkeresztelkedett, György pedig kihúzta kardját, és megölte a sárkányt. Ugyanazon a helyen szép templomot építettek, és az oltárnál élő forrás fakadt, amely meggyógyított minden beteget, aki csak ivott belőle.

Szíriában már a 4. században építettek György-templomokat; Egyiptomban mintegy negyven templom és kolostor, Ciprus szigetén pedig hatvannál is több szentély viseli a nevét. Konstantinápolyban maga Konstantin császár építtetett templomot a tiszteletére. A görög egyházban György Demeterrel, Prokópiosszal és Theodorosszal együtt a nagy katonaszentek közé tartozik, akiket gyakran a nagyvértanúk névvel illetnek, és teljes katonai díszben ábrázolják őket. Rómában már az 5. századtól volt saját temploma. Tours-i Szent Gergely azt állítja, hogy Galliában még ereklyéit is tisztelték, és a Merovingok ősatyjuknak tekintették. Mainzban Sidonius püspök építtetett bazilikát a tiszteletére. Angliában és Skóciában már az angolszász időkben meglehetősen nagy tekintélye volt. 

Kolozsvári testvérek: Szent György szobra Prágában (1373)

Tisztelete a középkori Európában volt a legerősebb: a lovagok és a zarándokok oltalmazójának tekintették. Különösképpen a középkori Angliában volt nagy kultusza: Oroszlánszívű Richárdnak személyes védőszentje volt, és III. Henrik idejében az 1222-es oxfordi nemzeti zsinaton az angol királyság oltalmazójává nyilvánították. A szigetországban több mint százhatvan templomot szenteltek Györgynek, s ünnepét kötelezővé tették. III. Eduárdtól ered az angol hadsereg csatakiáltása: „Szent Györggyel Angliáért!”, valamint ő alapította Szent György oltalmába ajánlva a Térdszalagrendet (1348). A szent lovag tisztelete V. Henrik idejében érte el csúcspontját, amikor a canterburyi érsek rendelkezése szerint Szent György ünnepe ugyanazt a liturgiai rangot kapta, mint a karácsony. A reformáció ellenére az anglikán egyház is megőrizte György iránti szeretetét. A 20. század elején XV. Benedek pápa Szent Györgyöt újból Anglia védőszentjének nyilvánította.

Szent György tisztelete hazánkban a kereszténység felvétele óta jelen van a bizánci misszió közvetítésének köszönhetően. Szent István király nagyobb legendája szerint Koppány lázadását a kereszt dicsőséges jelének és Isten Anyjának oltalmában, Márton püspök és György zászlaja alatt verték le. Szerepel a Szent Korona alsó, bizánci részének egyik zománcképén is. 1326-ban alapította Károly Róbert az első nem egyházi lovagrendet, mely szintén az ő nevét viseli: Szent György Lovagrend.

Képe a Szent Koronán

György azonban a középkorban sem kizárólag a lovagok, katonák szentje volt, hanem a földművelő népé is, mint segítő szent. Egyszerre volt patrónusa a parasztoknak, lovaiknak és állatállományuknak. Elsősorban a naptárban elfoglalt helye adta neki ezt a feladatkört, és a tavasz kezdetén Szent György számos ősi népszokást „megkeresztelt”, amiknek termékenységi és rontáselhárító szerepük volt. Ünnepe időjárásjósló nap is volt. Ekkor történt a pásztorok, kocsisok, cselédek elszegődése az évre, továbbá a városi és falusi tisztújítás is.

Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, amely erőt adott Szent Györgynek,
hogy kövesse a szenvedő Krisztust. Gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon
Magyar néprajzi lexikon

Fotó: Wikipédia; Artsy.net

Magyar Kurír

Márk napján, április 25-én tartják a búzaszentelést. Ezen a napon szólalnak meg a békák és pacsirták ( ha eddig még nem tették meg…

Ki volt Szent Márk?

Márk a bibliai négy evangélista egyike. A keresztény tanokat Márk idejében nem nézték jó szemmel, elfogták Márkot és lovakkal vonszolták végig az utcákon. Kínzói nem jártak sikerrel, börtönbe zárták, másodszorra is ugyanúgy megkínozták, amibe aztán bele is halt.

Eredeti neve János volt, később kapta a kereszténység felvételekor a Márk – római alakjában Marcus – nevet, mely a marco “kalapács” szóból ered. Az analógia a következő: Márk úgy formálta az embereket, mint ahogy a kalapács alakítja a vasat. Márk, a négy evangélista egyike,a hagyomány szerint Szent Péter „tolmácsolója” volt, az ő diktálása nyomán írta meg evangéliumát. Állítólag ő volt Alexandria első püspöke, ott is szenvedett mártírhalált április 25-én, húsvét napján (Márk a legkésőbbi szent a naptárban, akinek a névnapja még húsvéttal egybeeshet). Feltételezett maradványait Velence gyűjtötte be magának, azóta Márk a város védőszentje. A velenceiek mint védőszentjüket tisztelik, és székesegyházuk Szent Márk nevét viseli. Attribútuma a szárnyas oroszlán.

Márk a néphagyományban:

Szent Márk napján, április 25-én történik búzaszentelés , a határ, a búza- és gabonaföldek megáldása. A búzaszentelés a határ, a búza- és gabonaföldek megáldása pogány eredetű keresztény szokás. A rómaiak ugyanis ezen a napon áldozatokat mutattak be Robigo istennek, hogy a vetéseket védje meg a bajtól.

Hagyományosan a Szent Márk napját követő vasárnap volt a búzaszentelés. A szentmise után körmenettel, templomi zászlókkal, kereszttel a templom épületét megkerülve a katolikus pappal az élen, a hívők a templomhoz legközelebbi búzatáblákhoz vonultak, ahol a búza szentelés megtörtént, tömjénes füstöléssel, szentelt vízzel.

A búzaszentelő körmeneten a keresztutaknál és az ott elhelyezett határkeresztnél a megszentelt búzavetésből minden hívő kitépett egy szálat, melyet a férfiak a kalapjuk mellé tűztek, a nők pedig sok helyütt imádságos könyveikbe rejtettek.

A szentelt búza régóta megbecsült népi szentelmény. Tápén búzaszenteléskor sok koszorút szoktak készíteni a templom zászlóira, keresztjeire. Sok helyütt a kenyérkosárba is tesznek belőle. Csíkszentkirályon az ablak keresztjére kötik. Van, ahol minden letépett szentelt búzaszálra egy Miatyánkot kell elmondani. A bukovinai székelyek a búzaszentelést a Márk napját követő vasárnap ünnepelték. Szépen felöltözve ott volt az egész falu; a megszentelt búzából zászlókra, keresztekre koszorút kötöttek.

A megszentelt búzavetésből mindenki tépett egy szálat.

A hagyomány szerint Márk napja után már mezítláb is lehet járni, mert a földet szentelés érte, és így nem kell a fölfázástól tartani.

Mi lett a szentelt búzaszálak sorsa?

A szentelt búzát – mint általában a többi szentelményt – nagy becsben tartották, és mágikus hatást tulajdonítottak neki.
A szentelési szertartás alatt koszorúkat készítettek a búzából, melyeket a templomi zászlóra, keresztekre helyeztek, majd nyolc nap után levették, és a szántóföld négy sarkába helyezték jégverés ellen. Szentelt búzából font koszorút tettek a betegek feje alá, hiszen gyógyító erőt tulajdonítottak a szentelt búzának. A bukovinai székelyek a megszentelt búza főzetét lábfájás ellen használták.

A gazdasszony a tyúkok, kacsák elé szórt belőle, hogy ne érje őket baj.
Amikor karácsonyi morzsával füstöltek, szentelt búzát is keverek közé, hogy a hatást fokozzák. Az imakönyvbe tett búzaszálnak gonoszűző erőt tulajdonítottak.

Muravidéken e napon kell földbe vetni az indás növények magját. Ott különben e napból az egész évre jósolnak, tudniillik ha köd ereszkedik a tájra, akkor a megfigyelés szerint jégeső, sőt árvizek tesznek majd kárt a vetésben. „Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termést várhatsz, ellenben, ha hallgat a fülemüle, akkor változékony lesz a tavasz” -ezt is a Mura-vidéken tartják.

Ha ekkor már a fürj el tud bújni a vetésben, és netán még az ég is megdördül, akkor a néphit szerint, gazdag lesz az aratás.

A háziasszonyok számára részleges dologtiltó nap volt: nem volt szabad kenyeret sütni.

Búzaszentelés története

Április 26. / vasárnap/

A búzaszentelés története több ezer esztendős múltra tekinthet vissza. A római katolikusok Szent Márk napját április 25-én ünneplik, a bizánci szertartás pedig április 23-án. Magának a búzaszentelésnek nincs kapcsolata Szent Márk ünnepével. A búzaszentelő körmenetet Liberius pápa

rendelte el a 4. század közepén. Előzményei: a termesztett növényeket érő károsodást az ember istencsapásként élte meg, ezért ezt elkerülendő legtöbbször áldozatokat mutattak be isteneiknek. A római-görög mitológiában minden jelenségnek külön-külön istene volt. Ezek egyike

volt az ősi itáliai Rogibus istenség, aki arra volt hivatva, hogy a gabonavetésekről elhárítsa a gabonarozsda-betegséget. (Robigo –gabonarozsda.)

Robigus tiszteletére és engesztelésére minden év április 25-én mutatták be a szokásos áldozatokat. A rómaiak ilyenkor Robigus isten kertjéhez vonultak, és tömjént, bort, kutya- és birkabelet égettek áldozatként. A görögök idejében ezt a kultuszt a rozsdaistennek, Erysibiosznak mutatták be, hogy fordítsa el földjükről a rozsdajárvány betegséget.

Az egyház által hivatalossá tett búzaszentelési körmenet a pogányRoigalia vagy ambarvalia — körmenet a mezőre — szokásból eredeztethető. A rómaiak ezen a napon tartották a könyörgő körmenetet.

Latin neve: Litaniae maiores, vagyis nagyobb könyörgés. A keresztény egyház április 25-éhez kötötte ezt az eseményt. Ezen a napon Szent Márk evangélistát ünnepli az egyház, de az ősszel elvetett búza is ilyenkor a legfogékonyabb a gabonarozsda és más károsítók támadása iránt. A magyar

nyelvterületre a XI. században jut el német közvetítéssel a frankok földjén elterjedt magánájtatosságból kialakult és később hivatalos körmenettel egybekötött szentelési gyakorlat. Nem tudni, hogy Magyarországon mikor honosodott meg pontosan a szokás, de vélhetően igen

korán. Annyi azonban bizonyos, hogy a búzaszentelési könyörgő körmenet az egész keresztény világban gyorsan elterjedt. A Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalosan évente négy könyörgő ünnepet tart, ezek közül az

egyik a búzaszentelés. (A másik három: január 1-jén a világbékéért, farsangvasárnapján a világ éhezőiért való könyörgés, augusztus utolsó vasárnapján pedig hálaadás a termés betakarításáért.)

Szent Márk napján a hívőközösség a pap vezetésével kivonult a határba.

Magukkal vitték a templomi zászlókat és a feszületet. A

plébániatemplomból indultak a mezőre. A középkorban a szentek ereklyéit is vitték magukkal a körmeneten. A szertartást a pap és a hívek a négy égtáj felé fordulva végzik.

A búzaszentelő ének szövege:

 1. Észak felé fordulva: Aki gondolsz a madárra,/ Köntöst adsz a kis virágra,/ Kegyes szemed legyen rajtunk,/ Tebenned van bizodalmunk./ Téli fagyban, hóban, jégben,/ Te vagy minden reménységem./ Jön a tavasz, az

új élet,/ Abban minden újra éled.

 1. Kelet felé fordulva: Te, ki hinted Igéd magvát,/ Kemény szívünk alakítsd át,/ Vesd el benne szent Igédet,/ Abból fakad örök élet./ Itt a tavasz, fák rügyeznek,/ Álld meg a mi vetésünket./ Búzánk, árpánk aratásra,/ Hadd szökjön fel dúsan szárba.
 2. Dél felé fordulva: Kik bajukkal hozzád futnak,/ Segítségért folyamodnak,/ Nem szenvednek ők szükséget,/ Mindig érzik segítséged./ Ha velünk az úr áldása, nincs gondunk az aratásra,/ Százszoros lesz

termésünk,/ Áldj meg, urunk, erre kérünk.

 1. Nyugat felé fordulva: Úr, Jézus, ki azt hirdetted:/ Ki veled tart, el nem veszhet./ Erősítsd meg gyenge lelkünk,/ Örök tűzre ne kerüljünk./

És a vihar hogyha kerget,/ Nyugtot szívünk nálad lelhet,/ Édes Jézus, kérünk szépen:/ Áldd meg munkánk egész évben. (Várnagy Antal: Liturgika.

Lámpás Kiadó, Abaliget, 1995.) A szertatás végén a pap a négy világtáj felé fordulva négy evangéliumi szakaszt énekel, annak jeléül, hogy az áldást az egész határ, sőt az egész világ búzavetésére kéri.

A néphit ennek a szentelménynek is, mint minden másiknak, mágikus erőt tulajdonít. A szentelt búza régóta megbecsült szentelmény.

Búzaszenteléskor, a szertartás ideje alatt, koszorúkat fontak a templom zászlóira, keresztjeire. Nyolc napig ott maradt rajtuk, utána levették, és a szántóföld négy sarkában elrejtették. Jégverés ellen tartották fontosnak ezt a cselekvéssort. Egyes családokban a koszorút a beteg feje alá rakták. (Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium, I.) A magyar területeken

sokféle szokás volt. A szentelt búzából adtak az állatoknak, hogy fel ne fúvódjanak. Széttépve a vetésre szórják. A szentelt búza az asszonyok imádságoskönyvébe került. Égiháború idején a tűzbe vetettek belőle.

A búzaszentelési körmenetet az 1950-es évek elején betiltották, ezután a templom falain belül végezték el a szertartást.

Márk napja termésjósló nap is. ,,Ha megszólal a pacsirta, a béka, jótermést várhatsz.” (Muravidék — Panavin Olga). A csantavériek szerint,ha ezen a napon megdördül az ég, bő lesz a termés. Bánáti német hagyomány szerint Márk napja után mezítláb is lehet járni, mert a földet

szentelés érte, és így nem kell tartani a fölfázástól. A Vresec melletti Vatin falucskában az ortodox egyház hívei minden évben megszentelik a

faluhoz legközelebb eső búzatáblát. A szertartásról visszafelé jövőmenetet a magyar katolikusok várják, és különböző magvakat szórnak elébük: kukoricát, babot, búzát. A pravoszláv hívek megállnak a katolikus templom előtt, ekkor megszólalnak a harangok a Kisboldogasszony-templomban, a pópa megáldja a római katolikus híveket,

szenteltvízzel megszenteli őket, és csak ezután folytatják énekléssel, liturgiával összekötött útjukat templomukba. Az egymás mellett élés, az interetnikus kapcsolatok szép példáját mutatják a vatiniak.

Szent Márk neve az említett búzaszentelési szokás miatt és Szent

György-nap közelsége miatt igazán sohasem tudott kibontakozni. A szokásnak, bár Szent Márk napjához kapcsolódik, semmi köze sincs az evangélistához. Szent Márk valószínűleg sohasem látott búzát; sem

Jeruzsálemben, ahol ifjúkorát töltötte, sem később Rómában, majd Alexandriában, ahol 100 körül mártírhalált halt. Márk az idősebb apostolok, Péter, Pál és Barnabás segítője volt, sőt egyenesen ,,Péter tolmácsá”-nak nevezik, mivel evangéliumát az ő római prédikációiból írta

meg 50 és 60 között. Úgy tartják, Márk volt az alexandriai egyház alapítója, első püspöke, és valószínűleg Traianus császár uralkodása alatt ott szenvedett húsvét napján vértanúhalált. A keleti egyházban kezdettől fogva, a rómaiban a 11. századtól tartják ünnepét április 25-én.

Szent Márk neve a 9. század óta elválaszthatatlan Velencétől, amikor kereskedők Alexandriából városukba vitték hamvait. Azóta ő Velence védőszentje. Attribútuma — senki sem tudja, miért — a szárnyas oroszlán, középkori kommentátorok szerint azért, mert evangéliumát

Keresztelő Szent János pusztában ,,bömbölő” kiáltásával kezdi. Márk attribútuma naptári szempontból értelmetlen jelkép, nem helyénvaló.

Velence, amely megalapítása, 697 óta köztársaságként működött és uralkodott a tengereken, büszkén nevezte magát Szent Márk köztársaságnak. Pontosan 1100 évig tartott a dicsőség. Szent Márk kultusza azonban továbbra is töretlenül él Velencében. A város és benne a Szent Márk tér az emberi kultúra legfényesebben ragyogó kincsei közé

tartozik.

2020. május 01., péntek 07:17

Május 1-je a munkás Szent József, liturgikus emléknapja

Május 1-je a munkás Szent József, liturgikus emléknapja

Egyházunkban a munkás Szent József emléknapját XII. Piusz pápa vezette be 1955. május 1-jén.
József, a Boldogságos Szűz jegyese, a Megváltó nevelőapja foglalkozását tekintve ács volt – egyszerű, kétkezi munkás. Ezért tekintünk rá úgy mint a munkások védőszentjére. Emellett az ácsok, a favágók, az asztalosok, a kézművesek, a keresztény házasságok és családok, az üldözöttek és a jó halál, valamint a katolikus egyház patrónusa.

Életéről hosszabban csak a két gyermekségtörténet szól Máté és Lukács evangéliumában. Eszerint József Názáretben lakott, „Dávid házából és nemzetségéből származott” (Lk 2,4). A fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese lett. Mindkét evangélium úgy mutatja be Józsefet, mint aki az apa helyén áll a Megváltó életében. Lukács többször nevezi őt Jézus atyjának. Az Úr József mellett dolgozott, megtanulta tőle az ácsmesterséget.

Szent József a mindennapok hallgatag szentje. Nem hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. Csendben, hallgatva élte le életét a Megváltó mellett. A hagyomány úgy tartja, hogy hűségéért és „hallgatásáért” cserébe a legnagyobb ajándékot kapta: ahogy életében, úgy halálakor is jelen voltak Jézus és Mária. Egyetlen ember sem halt meg olyan szépen, hogy szemei előtt voltak Isten és az Ő anyja.

* * *

Részlet II. János Pál pápa Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdításából:

„Amiként a názáreti család az üdvösség és szentség rendjében az emberi családok példaképe, hasonlóképpen elmondhatjuk ezt Jézus munkájáról is, melyet József, az ács oldalán végzett. Korunkban az Egyház azzal kívánta kiemelni ennek a jelentőségét, hogy május hónap első napjára helyezte munkás Szent József liturgikus emléknapját. Az evangéliumban nagy becsületnek örvend az emberi munka, különösen, ha azt kézzel végezték. A munka együtt lépett be a Megtestesülés misztériumába Isten Fiának emberségével, sőt sajátos módon részesült a megváltásból. József, munkapadjának köszönhetően, amelyen Jézussal együtt végezte tevékenységét, az emberi munkát is közelebb vitte a megváltás titkához. […]

»Szent József a példaképe azoknak az alázatosaknak, akiket a kereszténység nagy célokra rendel… Ő annak a bizonyítéka, hogy nincs szükség rendkívüli dolgokra ahhoz, hogy az emberek Krisztus jó és hiteles követői legyenek, csak általános, emberi, egyszerű, de igaz és hiteles erények szükségesek.« (VI. Pál, Párbeszéd (1969. március 19.): Insegnamenti, VII (1969), p. 1268.)”

Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogy megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás: Magyar Kurír

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Május-Szűzanya hónapja

Egyházunk a Szűzanyának, Isten legszebb teremtményének ajánlja májust, a virágba borulás hónapját. Az Énekek éneke vőlegényének köszöntése méltó alapja tiszteletünknek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak” (vö. Én 2,10–12).
Először X. Alfonz, Castiglia királya kapcsolta össze májust a Szűz Mária személyével a 13. században – ilyenkor megkoronázta a Szűzanya képét, szobrát, és énekekkel magasztalta Máriát. Ez a májushoz kapcsolódó tisztelet kibontakozott szerte Európában; számos kiadvány jelent meg, és a pápák is jóváhagyták tanításaikkal, körleveleikkel. Egyre inkább elterjedt és általánossá vált, hogy a hívek litánia imádkozására gyűltek össze esténként.

A litánia kifejezés a görög litaneuó (könyörgök) szóból származik. A 7. századra alakult ki a mai formája: szándék – hívek válasza.

A loretói litánia a Boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság. A Párizsban fönnmaradt, 1200 körüli rímes litániára vezethető vissza, mely valószínűleg a bizánci szertartás akathiszt himnusza hatására készült. Mai formája a 16. századból származik: a fennmaradt adatok szerint nyilvánosan imádkozták Loretóban, a bazilikában lévő Szent Házban szombat esténként. Nyomtatásban 1558-ban jelent meg Németországban, valószínűleg Kaníziusz Szent Péter kiadásában, aki Loretóban járva hallotta az imádságot. VIII. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelte el a loretói litániát, a különböző helyi Mária-litániák helyett. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette.

A loretói litánia alapformája: 48 (12×4) invokáció, a Szűzanya 48 megszólítása. Ebből 13 Isten szűz anyját, 5 az erények hordozóját, 13 az ószövetségi előképekben jövendölt Máriát, 5 az oltalmazót, 12 a királynőt kéri: „Könyörögj érettünk!”
Mivel e litánia az Egyházban eleven valóság, újabb és újabb invokációi születnek – a II. vatikáni zsinat után például: „Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk!” Ide kapcsolódik a Ferenc pápa által elrendelt új ünnep, melyet idén pünkösdhétfőn ülünk meg először: Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapja.

Az egyes invokációkról részletesebben a Magyar katolikus lexikon megfelelő címszavainál olvashatunk.
A loretói litánia magyar énekelt változatában (Éneklő Egyház 693–694., Hozsanna 199–200.) négy invokáció után ismétlődik a „Könyörögj érettünk!” kérés.

Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban e litániát, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária-imádságok kapcsolódnak.
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás: Magyar Kurír
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

https://www.facebook.com/tamas.papp.56/videos/10222403367132520/

Május 8.

SZENT MIHÁLY ELSŐ FÖLDRE ÉRKEZÉSÉNEK NAPJA, MIHÁLY MEGJELENÉSE ÜNNEPE

Őseink ezt a napot ünnepnapként kezelték, a naptárak még ma is Mihály névnapot jeleznek, de a miértje elhomályosodott.
Május 8.- szeptember 29-ig tartó 144 napot Szent Mihály arkangyal fokozott jelenléteként élték meg őseink. Őrá bízták az éves termés megőrzését, őrá bízták az állatokat, őt kérték a jószágok és a pásztorok oltalmazására, de hozzá imádkoztak az életük, családjuk oltalmazásáért is. Hitük szerint a május 8.- szeptember 29-ig közötti 144 napot az archaikus ábrázolások alapján Szent Mihály kardja markolata kereszttengelyének, vagy a kétkarú mérleg vízszintes elemeként élték meg. Mivel a 144 nap alatt Ő oltalmazta az életüket, így szeptember 29-én a „számadásnál” neki mondtak köszönetet az éves termését.

A XXI. század embere siet, felgyorsult életet él, és kevesebben foglalkoznak földműveléssel, gazdálkodással, mint eleink – de a mi életünkben is van május 8-a és szeptember 29-e, ebben az időszakban ugyanúgy jelen van Szent Mihály Arkangyal, aki védelmezi a Föld terméseit, az ember is a földön él, alkot, teremt. Ha kérjük, ha elfogadjuk a segítséget ő ugyan úgy védelmezi a jelenkor embere „termését” is.
Áldott napot kívánok

Majus 21. Áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetelének ünnepe 😇

A húsvét utáni negyvenedik napon Jézus mennybemenetelére emlékeznek a keresztények. Római katolikus elnevezése Jézus mennybemenete, áldozónap, magyar nyelvterületen áldozócsütörtök, főünnep.

A szentmiséket ünnepi rend szerint tartják a templomokban. A református közösségekben a mennybemenetel ünnepét istentisztelettel ülik meg. Az unitárius egyház a tanítványok öntudatra ébredésére emlékezik ezen a napon. Márk és Lukács evangéliumában, valamint az Apostolok cselekedeteiben olvashatjuk Jézus mennybemenetelének leírását.

Az ősegyház a 4. századig pünkösdkor ünnepelte, később az Apostolok cselekedeteiből ismert húsvét utáni 40. napra került. A 12. századtól kezdett elterjedni az ünnephez kapcsolódó körmenetek, határjárások szokása, a jó termést célzó vallásos cselekedetek gyakorlása, a mennybemenetel templomi megjelenítése, a gyermekek megajándékozása és a kenyérszentelés. 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt, ebből ered az egyedülálló magyar név: áldozócsütörtök.

Lukács evangéliuma végén röviden leírja Jézus mennybemenetelét: Jézus itt búcsúbeszédében mondja:

„Meg volt tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát.” A Szentlélek majd megnyitja elméjüket, hogy megértsék az Írásokat. Csakugyan, pünkösdkor minden világos lesz az apostolok számára, ahogy Péter beszédeiből láthatjuk.

Lukács evangélista az Apostolok Cselekedetei elején, ahol folytatja Jézus üdvözítő művének hatástörténetét, hosszabban, szemléletesebben írta le az Olajfák hegyi mennybemenetelt. Jézus előbb küldetést ad apostoloknak, hogy az elküldendő Szentlélek erejében hirdessék az egész világon az örömhírt. „E szavak után szemük láttára fölemelkedett és felhő takarta el szemük elől. Miközben merően nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehérruhás férfi termett mellettük: „Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek fölment a menybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybeszállt.”

E szemléletes leírás értelmét kell megragadnunk: Jézus megdicsőülése, átmenete az Atyához a másik létrendbe már feltámadásával megtörtént. Most végleg eltűnik az apostolok szeme elől. Valójában nem úgy emelkedik fel az égbe, mint ahogy a helikopter felszáll. Ma már tudjuk, hogy a felhők felett nyílik a világűr, amelyet az űrhajósok bejárnak. Isten nem ott fenn „lakik”, a felhők feletti „égben”, ott a világűrben az űrhajósok nem találkozhattak vele. Hamis a Gagarinnak tulajdonított ateista mondás: „Nincs Isten, az űrben nem találkoztam vele.” Az ég nem fenn van, hanem ott, ahol Isten jelen van láthatatlanul. Közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz („interior intimo meo”, ahogy Szent Ágoston mondja). Az ég, a menny szellemvilág Istennél, akit körülvesznek a megdicsőültek.

A vasárnapi olvasmány az Efezusi levél elejéről (1, 17-23) a legjobb kommentárja a „mennybemenetel” misztériumának, ahogy ezt egy francia domonkos szentírástudós, Pierre Benoit magyarázta: A feltámadás után a negyvenedik napra tett és az Olajfák hegyére lokalizált mennybemenetel érzékletesen írja le Jézus megdicsőülését: „A halálon győzedelmeskedő Krisztus új életformát kezdett Isten mellett. Ő elsőnek lépett be a feltámadott életbe, hogy helyet készítsen választottainak: egyszer majd eljön újra, hogy megdicsőült híveit bevezesse magával az örök életbe”. Az első keresztények hite számára tehát nem az ősi kozmológia a lényeges, nem a mennybeszállás érzékletes leírása, hanem annak az igazságnak állítása, hogy a feltámadt Krisztust az Atya felmagasztalta, és Úrrá tette minden teremtmény, az egész kozmosz felett.” (Vö. P. Benoit, Exégèse et Théologie, I, Párizs, 1961. 363skk.)

A mennybemenetellel a megdicsőült Jézus az Atya „jobbján ül”, vagyis vele együtt a mindenségen uralkodik. Végleg megvonta látható jelenlétét övéitől, de Szentlelkével jelen van a benne hívők közösségében, az Egyházban, amely az ő titokzatos Teste. A világ végéig folytatja megváltó és megszentelő művét az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása révén.

(ApCsel 1,-11; Lk 24, 46-53)

https://www.magyarkurir.hu/hirek/urunk-mennybemenetele

A képen Jézus mennybemenetele


„Fölment a mennybe…”

NÉZŐPONT – 2020. május 23., szombat | 16:00

 1

Urunk mennybemenetele – Gondolatok az evangéliumhoz (Mt 28,16–20)

Mi hogyan jutunk oda? Hogy mehetünk Jézus után? Tamás apostolnak ezt a választ adta Jézus: „Én vagyok az út…” (Jn 14,6). Vagyis úgy, ha Jézus útján járunk: őáltala, ővele és őbenne élünk. Jézus mennybemenetele ünnep, és nem szomorúság, ugyanis Jézus nem kilép az életünkből, hanem a Szentháromság életébe visz minket. Nem faképnél hagy bennünket, hanem előremegy, nem cserbenhagy, hanem helyet készít nekünk, ahová hazavár. Krisztus úgy megy el, hogy köztünk és velünk marad.

Szent Lukács az evangéliumát azzal fejezi be, amivel az Egyházról szóló írását, az Apostolok cselekedeteit kezdi: Jézus mennybemenetelével. Ezzel hangsúlyt ad ezen történésen túl annak is, hogy Jézus a mennyből, az Atyától jött közénk, és emberségünket az Atyához vitte, miközben személyével mindig is az Atyánál volt.

„(…) nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai” (Ef 2,19). Jézus mennybemenetele megérinti személyes sorsunkat, hiszen országának meghívottjaiként ma annak örülünk, hogy a mennyország nem néhány kiváltságos jutalma. A menny a mi otthonunk, és velünk kapcsolatosan is igaz, hogy Isten akaratából születünk ebbe a világba, vagyis „a mennyből jövünk”, és az egész keresztény életünk „egy nagy mennybemenetel”, vágyódás az atyai házba és – hitünk szerint – célba érkezés.

Krisztus mindent magával vihetett a mennybe, mert nem volt egyetlen tette, gondolata, szava sem, amely ne lett volna összhangban az Atyával. Jézus Krisztus magával vihet minket is, akiknek üdvösségéért jött az Atyától, akiket keresztjével megszabadított a bűntől és a halál hatalmától.

Csak rajtunk múlik, akarunk-e vele a mennybe emelkedni. Ha igen, akkor úgy kell élnünk, hogy életünk, emberi kapcsolataink, döntéseink, cselekedeteink „örökkévalósíthatók” legyenek. Csak az az emberi szeretet menthető át az örökkévalóságba, amely Isten törvényével, akaratával harmóniában van.

A mennybemenetel számunkra mindig aktuális valóság, itt és most zajlik, velünk történik, amikor elvetünk mindent, ami összeegyeztethetetlen Isten akaratával, és vállalunk mindent, amit az Úr szeretete megkíván tőlünk.

Mennybemenetelekor Jézus egyetlen feladatot bízott az apostolaira: az evangélium hirdetését. A tanítványok elfogadták a küldetést, és mentek hirdetni az evangéliumot. A mi mennybemenetelünknek is ez a feltétele: mindennap elfogadni és megcselekedni azt, amire küld minket az Úr.

A misszió kezdete búcsúzás, elválástörténet, amelyben nincs zokogás és fájdalmas elköszönés. Itt nagy öröm van, hiszen az apostoli közösség nem a magára maradottságot éli át, hanem azt, hogy az Úr vele van, mindörökké velünk marad és munkálkodik.

Az első és az utolsó találkozó mindig döntő. Jézus és tanítványai esetében ez különösen igaz. Az első találkozás gyökeresen megváltoztatta az apostolok életét, az utolsó pedig értelmet adott ennek a megváltozott életnek. A Feltámadott elküldi övéit, hogy hirdessék az evangéliumot mindenkor és mindenhol. Amióta Jézus elküldte tanítványait, hogy menjenek, és kereszteljék meg a népeket, attól fogva folytatódik, és ma is tart a hit átadásának láncolata a keresztség révén. Mindannyian egy-egy fontos láncszem vagyunk ebben a sorban. Mesterünk számít ránk.

Németh Norbert

Magyar Kurir

Pünkösd- 2020.május 31.-június 1.

A húsvét utáni ötvenedik napon, az idén május 24-én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját. A néphit szerint ha e napon szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket.

Pünkösd

A húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep neve a görög pentékoszté (ötven) szóból ered. Az ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep vagy az első zsenge ünnepe volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet sávuótnak, a “hetek ünnepének” nevezik, mert hétszer hét nappal pészah után ünneplik.

A keresztény egyház születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését. A katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Bár pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban – 1993 óta Magyarországon is – munkaszüneti nap.

A néphit szerint ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket. A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koronát – uralkodásának rövid idejére utal a “pünkösdi királyság” kifejezés. Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király vagy királyné körmenete: a legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal királynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról házra járnak köszönteni.

Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye lett. 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a Nagyerdőnél győzelmet arattak, megvédték ősi katolikus hitüket. Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ más tájairól is.

Pünkösd

Aki nem tud a hit szárnyán
a magasba szállni,
nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
ahol nincs Szentlélek.

Azért tehát Őt várjátok,
Őt várjátok! – eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő…

Eljön Krisztus szeretettel,
eljön Szentlelkével,
ha várjátok s imádjátok
pünkösdi reménnyel!

Megtelik a szív és lélek
nemes indulattal,
ha bevonul oda Krisztus
teljes diadallal.

Csak úgy lehet pünkösd napja
áldás, öröm, béke –
a győzelmes, igaz hitnek
gyönyörű pecsétje!

Úrnapja (lat. Festum Eucharistiae, Solemnitas Corpus Domini): az →Eucharisztia ünnepe a →Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön. – A 13. sz. elején az →albigensek és a →valdiak vitatni kezdték Krisztus reális jelenlétét az Euch-ban. Ugyanebben az időben, 1209-: Lüttichi Szt Julianna látomásokban kapott felszólítást az Euch. külön ünneppel való ünneplésére. Julianna 1229: beszélt gyóntatójának látomásairól, tanácsot kért teol-októl, többek között Jacobus Pantelonistól, a későbbi IV. Orbán p-tól. – Az ~t 17 évig csak Lüttichben ülték meg. Első officiumát Julianna ösztönzésére Johannes ágostonos knk. írta prózában. 1246: Róbert lüttichi pp. az egész egyhm. számára kötelezővé tette az ünnepet. Halála után az ünnep elenyészett, csak a Szt Márton knk-ok tartották meg. Hugo a S. Caro OP bíb., p. legátus tudomást szerezve az ünnepről, egész legátusi ter-én elrendelte, de nem lett maradandó hatása. 1258: Julianna halálakor ismét csak a Szt Márton knk-ok ülték meg. – 1261: amikor J. Pantaleonis p. lett, egy Éva nevű reklúza sürgette Henrik lüttichi pp-öt, hogy kérje a p-tól az ünnep ált. elrendelését. 1264: IV. Orbán a →bolsenai mise hatására adta ki a Transiturus bullát, melyben ált-sá tette ~ ünnepét. Céljaként az Euch. melletti ünnepélyes hitvallást jelölte meg. Az ünnep officiumát az épp Orvietóban tartózkodó Aquinói Szt Tamással íratta meg, aki munkájában fölhasználta a ciszt-eknél már használatos himnuszokat is. Marescotti Szt Jácinta (1585–1640) ~ nyolcadában nyilvános szentségimádást kezdeményezett.–

IV. Orbán halála után az ünnep ismét háttérbe szorult, csak Germánia néhány egyhm-jében és Mo-on (1271) fogadták be. V. Kelemen a vienne-i zsin-on 1311–12: ismét felhívta a figyelmet az ~ra, s ettől kezdve az ünnep gyorsan elterjedt az egész Egyh-ban, s évszázadokon át az egyh. év legnagyobb ünnepei közé tartozott. →úrnapi körmenet **

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe

Az Úrnapja Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, Magyarországon a következő vasárnapon tartott főünnep, idén június 14-én, vasárnap tartjuk.
Az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja.

A XII. században nagyon elterjedt Berengar Tours-i kanonok (†1088) tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta Krisztus jelenlétét a kenyér és bor színében, és csak jelképes jelenlétet vallott. Bár többször letette az igaz hitvallást, de ezt minden alkalommal visszavonta.

Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magánkinyilatkoztatásnak, amelyben Szent Julianna ágostonrendi szerzetesnővér részesült. Az Üdvözítő azt a szándékát közölte vele, hogy a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus Testének és Vérének. Ő ezt 21 év múlva mondta el lelkiatyjának, és csak 37 év múlva, 1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich városában.

IV. Orbán pápa (1261–64) csak akkor rendelte el az ünnepet, amikor 1264 nyarán tudomására jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor a Szentostya vérezni kezdett. A véres korporálét megmutatták a szomszédos Orvietóban tartózkodó pápának, aki ekkor elrendelte az ünnepet. Hirtelen bekövetkezett halála miatt azonban a végleges rendelkezés csak 1312-ben készült el. Ennek ellenére A népi jámborság és a liturgia direktóriuma című instrukció az ünnep elrendelésének dátumát 1264-re teszi. Ebben a lelkileg és szellemileg is nehéz században hihetetlen erőforrást jelentett az Eucharisztia ezen kiemelkedő ünnepe.

Az ünnephez később kapcsolódott a körmenet is. Először csak kehelyben, illetve áldoztatókehelyben vitték az Oltáriszentséget, később már szentségtartót készítettek különleges díszítésekkel. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt.

Az Oltáriszentséget rendszerint a miséző pap vagy püspök vitte díszes baldachin alatt. Az utcák díszítése is az ünnepléshez tartozott. Szebbnél szebb virágszőnyegeket készítettek, és négy oltárnál álltak meg útközben, ahol egy-egy evangéliumi részletet olvasott fel a pap, vagy a diakónus majd áldást adott; utána folytatódott a körmenet. Ennek rendjét a ma is érvényben lévő Rituale tartalmazza.

Fotó: Hasulyóné Rutkai Éva

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2020.június 14. Úrnapja-Körmenet a templomkertben Mátészalkán

Római Katolikus Plébániatemplom

Miközben ettek, Jézus fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odaadta tanítványainak e szavakkal: »Vegyétek és egyétek, ez az én testem.« Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal: »Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
(Mt 26,20-29)

020. június 18., csütörtök 13:07

Jézus Szíve ünnepe a papok megszentelődésének világnapja

Jézus Szíve ünnepe a papok megszentelődésének világnapja

Szent II. János Pál pápa 2002-ben kezdeményezte, hogy Jézus Szentséges Szívének ünnepén az Egyház világszer-te imádkozzon a papok megszentelődéséért.

1856. augusztus 25-én Boldog IX. Piusz pápa felvette a liturgikus naptárba Jézus Szívének ünnepét, melyet minden évben az Úrnapját (Krisztus Teste és Vére főünnepe) követő pénteken ünneplünk, ez évben június 19-én.

A Jézus Szíve-tisztelet az újabb kor egyik legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata, amely a társadalom erkölcsi megújulásával kapcsolatos vallási mozgalom. Nem az Üdvözítő személyének és életének részletezéséből fakad, hanem abból a törekvésből, hogy Jézus benső világába, lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek ismeretébe behatoljunk, és Krisztushoz való viszonyunkat, ennek megfelelően szeretetteljesen elmélyítsük. Jézus Szíve, azt az emberi „szívet” jelenti, amely az ember testi-lelki mivoltának bensejét, mint erkölcsi életének forrását, nevezetesen pedig mint a szeretet székhelyét jelöli.

Ilyen értelemben használja a Szentírás is a „szív” szót. Az ünnep válasz Jézus óhajára, melyet Boldog IX. Piusz pápát megelőzően, mintegy két évszázaddal korábban, 1675-ben a francia vizitációs apácának, Alacoque Szent Margitnak fogalmazott meg.

Szent Margitot 1920. május 13-án kanonizálták, öt nappal Karol Wojtyła születése előtt, aki pápaként az új évezred hajnalán Jézus Szíve ünnepét a papok megszentelődéséért való imádság világnapjává tette.

A papságért szóló imádságok mellett, íme, néhány javaslat arra vonatkozóan, hogyan segíthetjük lelkipásztorainkat és plébániánkat.

Nemcsak Jézus Szíve ünnepén, hanem mindennap imádkozzunk a papságért!

Egyesüljünk imádságban, szentmisében és szentségimádásban az egész világon, fohászkodjunk szent életű lelkipásztorokért!

Szervezzünk szentségimádási órát, és imádkozzunk papjainkért!

Imádkozzunk rózsafüzért a papokért, különösen a világosság rózsafüzérét, és elmélkedjünk az eucharisztiáról szóló titokról!

Kérjük a szentek közbenjárását értük!

Imádkozzunk a misszionáriusként dolgozó papokért!

Mondjunk köszönetet lelkipásztorunknak szolgálatáért!

Ajánljuk fel segítségünket, kapcsolódjunk be a templomi és a plébánia körüli munkákba!

Ajánljuk fel pénteken fájdalmainkat, szenvedéseinket a papok megszentelődéséért!

Délután 3 órakor (mindenhol helyi idő szerint), az Isteni Irgalmasság órájában, bármivel is foglalkozunk, álljunk meg rövid időre, s töltsünk el néhány pillanatot csendben, a papságért való hálaadó imádságban!

Fotó: Jézus Szíve-szobor – Csesztve, Szent Márton-templom

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Litánia Jézus Szent Szívéről
Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! (fentieket a hívek megismétlik) – A következő mondatokra a válasz: Irgalmazz nekünk!
Mennyei Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve, az örök Atya fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív, Jézus Szíve, végtelen fölségű szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,
Jézus Szíve, minden erény mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya és középpontja,
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
Jézus Szíve, melyben a mennyei Atyának kedve telt, Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,
Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív


folyamodnak, Jézus Szíve, az élet és szentség forrása, Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
Jézus Szíve, benned reménylők üdvössége,
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége,
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit; Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.
Könyörögjünk: Mindenható örök Isten! tekints szeretett Fiad szívére és mindama dicséretre és elégtételre, amelyet a bőnösök nevében Irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Péter és Pál apostol ünnepe

KULTÚRA – 2011. június 29., szerda | 16:02

A római egyházat alapító két apostol főünnepe, június 29-e az Egyház egységének és katolikus voltának ünnepe – mondta XVI. Benedek 2005-ben. Péter-Pál napja Szent Péter, az apostolfejedelem és Szent Pál, a népek apostolának közös ünnepe. Vértanúhaláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi.

„Uram, te egyszer megtanítottál a hullámokon járni,
vezess most biztos lábbal át ezen a kőtengeren,
amely felé közeledem.”

A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanúhalált Rómában, Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé; Pált lefejezték. Az üldözések idején mindkettejük ereklyéit a Szent Sebestyén katakombába menekítették. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter-bazilika és a falakon kívüli Szent Pál-bazilika – szerepel a Katolikus Lexikonban.

Az egyház már a III. század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az V. században Nagy Szent Leó  már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszél. A két apostol közös ünnepének egykor vigíliája és nyolcada is volt.

Péter-Pál a magyar kalendáriumban jeles nap: az aratás (más néven takarás) kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy ezen a napon hasad meg a búza töve, jelezvén, hogy aratható a búza, s kezdődhet az aratás. A népi megfigyelések szerint e napot követően vette kezdetét az igazi nyár.

*

Szent Pál, eredeti nevén Saul, Saulus szülei révén római polgárjoggal rendelkezett, ami különleges előnyöket biztosított számára: római állampolgárt nem volt szabad bírósági tárgyalás nélkül bebörtönözni, sem megkorbácsolni vagy keresztre feszíteni, így római polgárjoga Pál apostolt többször is megmentette. A keresztény hitre tért Pál a pogányok között teljesítette apostoli küldetését: Listrában egy bénát meggyógyított, feltámasztott egy ifjút, aki kiesett az ablakból és meghalt, és sok más csoda fűződik nevéhez. Málta szigetén vipera marta meg a kezét, de nem ártott neki, sőt: lerázta magáról a tűzbe – olvasható Jacobus de Voragine Legenda Aurea című művében.

Sarlós Boldogasszony…ének

Magasztalja lelkünk az Urat!
Boldog, aki hozzá hű marad!
Aki Őt szolgálja igazán,
Bízva csügghet szebb hazán!

Jámborok, hű társak, térdre mind!
Magasztaljuk Istent szív szerint!
S áldjuk és szeressük Máriát
Minden nemzetségen át!

Ha égő szívünkben seb sajog,
Mária csöppent rá balzsamot;
Rózsa lesz utunkon mind a rög,
Ha Ő értünk könyörög!

Mária meghallgat s bátorít,
Ha csapás kétségbe tántorít;
Közbenjár Istennél kegyesen, –
S aratásunk bő lészen!

Ha kedves szívünknek Mária,
Lehajol mihozzánk szent Fia:
Rengeteg mélyében nyújt kezet
S célt jelölve kivezet.

Örvendjünk az Úrban szüntelen,
És az elvetett mag megterem!
Mária erénye lesz velünk –
S megárnyékoz Istenünk!

Július 2., Sarlós Boldogasszony napja:

a búza beérésének, az aratásnak az ünnepe, melynek patrónája: a Szűzanya. A népi gondolkodás összekötötte a szakrális ünnepet a mezei munkáéval; és a Szűzanya áldását kérték a termésre, az aratók munkájára. Néhol nem Péter-Pálkor kezdték az aratást, ahogy a kalendárium előírta, hanem a Sarlós Boldogasszony-ünnep másnapján.

Ezen a napon csak jelképesen dolgoztak: a szerszámokat megáldatták a pappal, a búzából koszorúnak, szentelménynek, szobadísznek valót szedtek. Néhány helyen ezen a napon csak egy rendet vágtak le az asszonyok sarlóval, a learatott gabonát pedig elvitték a templomba, ahol Máriának, a sarlós asszonyok védőjének áldását kérték.

Az ünnep a „sarlós” jelzőt az aratás egyik eszközéről kapta. Valójában a régi sarlós aratást idézi, amely egykor alapvetően női munkának számított. Az első rendeket Sarlós Boldogasszonykor az asszonyok vágták le sarlóval, és nyomukban járva a férfiak kötözték a kévét, azt a bibliai példát jelképezve, hogy a Szűzanya arat, és a fiára hagyja, hogy gyűjtsön, és a búzát a konkolytól elválassza.
Az „élet” (a gabona, de főképpen a búza) Isten ajándéka…
Az alföldiek szent énekeket énekeltek munka közben. Azt tartották, hogy minden aratásban az ítélet napja jelenik meg: a konkoly elválik a búzától.

Az ünnep hiedelem- és hagyománykincse nagyon gazdag. Virágszentelés, szegények istápolása, anyaság, de legfőképp az aratás a tárgya. Az ezen a napon szedett fűszernövényeket, gyógynövényeket különösen erős hatásúnak tartják, a gabonafélék pedig szentnek számítottak, varázserőt tulajdonítottak nekik. Szegeden és Tápén fodormentát szenteltek a templomban, melyből később gyógyteát főztek, valamint a halottak koporsójába is tettek belőle.
Sok helyen ekkor tartották az aratási vásárokat. Ezen a napon készítették el összefont kalászból a búzaboronát, mellyel azután a szobát díszítették.

Az aratást másnap szent rítushoz illő áhítattal kezdték. Tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdepeltek és imát mondtak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték, az első két kévét keresztbe rakták. Az aratás során nem vágtak le minden búzaszálat, hanem néhányat országszerte meghagytak az ég madarainak vagy Szent Péter lovának, ha arra jár. Az elhullott kalászok összegyűjtése pedig a szegények joga volt.
Szeged környékiek déli harangszókor levett kalappal, kévére ülve imádkozták az Úrangyalát; magukra és a búzaföldre keresztet vetettek.
Mindez az „életet” jelentő új kenyérnek szólt, kultusza Jézus Krisztus testének, a szent ostyának vagy kenyérnek tiszteletében napjainkig töretlenül tovább él.
A hajdan volt ember annyi termést kért minden esztendőn az Úrtól, hogy jusson a szegényeknek, az ég madarainak, az anyaföldnek és az elhunyt lelkeknek (Isten nevében) is belőle.

Sarlós Boldogasszony napja emléknap is: Szűz Mária Szent Erzsébetnél, Keresztelő Szent János édesanyjánál tett látogatásának emléknapja. Az ünnep vigíliáján emlékeztek meg Mária anyaságáról. Magyarország északi vidékein a ház elé virággal díszített széket tettek, hogy ha az áldott állapotban lévő, „nehézkes” Mária arra jön Erzsébethez tartván, le tudjon ülni, megpihenni.

Július 26. Egyházmegyei Búcsú-Máriapócson

Augusztus 6. 🙏🏼

Krisztus színeváltozása vagy Urunk színeváltozása a római katolikus egyház ünnepe. Hivatalos ünneppé III. Kallixtusz pápa emelte, amikor Rómában hírét vette 1456. augusztus 6-án, hogy Hunyadi János felszabadította a török ostrom alól Nándorfehérvárt, a keresztes hadat toborzó Kapisztrán Szent János segítségével.”Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit.Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt.Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.”

egy újabb év eltelt-2020.

2020. augusztus 13., csütörtök 17:38

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

Augusztus 15-én Mária mennybevételét ünnepeljük

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A II. Vatikáni Zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (LG, 58). Ezért ő előttünk jár ezen a zarándokúton, elkísér és támogat bennünket.

Jeruzsálemben az V. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A VI. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a VII. században vette át, s a VIII. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevételé”-nek nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.
Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.
Ahogy az Evangéliumban olvashatjuk „azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik” (Lk 8,21). A mai kor embere számára is fontos ez az üzenet, mert ha figyelmesen hallgatjuk Krisztus tanítását az evangéliumon keresztül és azt a mindennapokban megvalósítjuk, akkor Szűz Mária nyomában járhatunk életünk útján és érezhetjük Égi Édesanyánk ránk sugárzó szeretetét. Imáinkban forduljunk hozzá bizalommal, mert Ő segít nekünk és fia, Jézus elé viszi kéréseinket.

Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep (ezeken a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen esik vasárnapra.
Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika és számos templom tartja ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a templom védőszentjét.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szűz Mária mennybevétele – Nagyboldogasszony

KULTÚRA – 2020. augusztus 14., péntek | 19:48

 1

A Katolikus Egyház augusztus 15-én Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Ferenc pápa így fogalmaz: Mária hite életút. A II. vatikáni zsinat leszögezi, hogy Mária a „hit zarándokútját járta” (Lumen gentium, 58). Ezért ő előttünk jár ezen az úton, elkísér és támogat bennünket.

Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a Boldogságos Szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet Dormitio sanctae Mariae, azaz „a szentséges Szűz elszenderülése” névvel illették. A 6. század során egész Keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. században vette át, s a 8. századtól kezdve Assumptio beatae Mariae-nak, azaz „a Boldogságos Szűz mennybevételének” nevezték. XII. Piusz pápa 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a „Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe”.

Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot a Szűzanya oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el.

Ahogy az evangéliumban olvashatjuk „azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik” (Lk 8,21). A mai kor embere számára is fontos ez az üzenet, mert ha figyelmesen hallgatjuk Krisztus tanítását az evangéliumon keresztül, és azt a mindennapokban megvalósítjuk, akkor Szűz Mária nyomában járhatunk életünk útján és érezhetjük Égi Édesanyánk ránk sugárzó szeretetét. Imáinkban forduljunk hozzá bizalommal, mert ő segít nekünk, és fia, Jézus elé viszi kéréseinket.

Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep (a katolikusoknak az Egyház szentmisén való részvételt ír elő), amely nem szükségszerűen esik vasárnapra.

Hazánkban több székesegyház, köztük az esztergomi bazilika és számos templom tartja ezen a napon a búcsúnapját, vagyis ekkor ünnepli a templom védőszentjét.

Forrás és fotó: MKPK Sajtószolgálat

Magyar Kurír

Augusztus 15 – Nagyboldog Asszony ünnepe. Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe.

Ezen az ünnepen tarthatjuk Magyarország Patrónájának a napját is, a Mária-kegyhelyekre való zarándoklattal, körmenetekkel és az országszerte rendezett búcsúkkal. Különösen a Nagyboldogasszonynak szentelt templomok plébániái készülnek erre a napra nagyobb ünnepléssel. Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsúnap, például Hadikfalván. Ilyenkor háromnapos táncmulatságot rendeztek a fiatalok. A Bács megyei Topolyán a Nagyboldogasszony-napi búcsú a mulatság, ismerkedés alkalmát is jelentette.A moldvai csángó magyarok ezen a napon virágot, gyógynövényt szentelnek, hogy ennek füstjével kezeljék a betegeket.A Muravidéken „dologtiltó nap”, nem szabad sütni, mert a tűz kitör a kemencéből. Baranyában most vagy egy nappal előbb vették ki a beáztatott kendert.A Drávaszögben azt tartották, hogy ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába, hogy egészséges legyen, és sokat teremjen. A két Boldogasszony-ünnep köze, vagyis augusztus 15. és szeptember 8. (Kisasszony vagyis Mária születésnapja) varázserejű időszaknak számít, ekkor kell szedni a gyógyfüveket, ki kell szellőztetni a hombárt, s a téli holmit, a ruhafélét, hogy a moly bele ne essen. A búzát is ekkor kell megszellőztetni, hogy ne legyen dohos, és ne essen bele a zsizsik. A hiedelem szerint az ebben az időszakban ültetett tyúk az összes tojását ki fogja költeni. Az ünnephez kapcsolódó úgynevezett Mária-virrasztás szokása azt a hitet tette hagyománnyá, amely szerint a napfelkeltében meg lehet látni ezen a napon a „Napba öltözött Boldogasszonyt”. A 20. század elején az egész magyar nyelvterületen élt a nagyboldogasszonyi virágszentelés, virágáldás népi szokása, amikor is virágszentelést tartanak, és virágokból koporsót (Mária-koporsót) készítenek. A megszentelt illatos füveket később a halott koporsójába tették (hogy Máriához hasonlóan dicsőségre jusson), beépítették a ház alapjába, vagy a csecsemő bölcsőjébe vagy az új pár ágyába tették. Nagyboldogasszony időjárása termésjóslónak számított: „ha a nagyasszony fénylik, jó lesz a bortermés”. A Nagyboldogasszonyt követő időszakban van még egy lassan teljesen feledésbe merülő, ősi népünnepünk, amelyet régen „Boldogasszony másnapjának” neveztek. Ez augusztus 16-a, tartalma pedig a magyar őstörténetig vezethető vissza. Egyes történészeink szerint ezen a napon történt, hogy a hét törzs vezérei Álmost fővezérré választották, neki engedelmességet fogadtak, és ezt vérszerződéssel pecsételték meg. Egyesek szerint a vérszerződés a magyar nép születésnapja volt.A „két asszony köze”, vagyis a Nagyboldogasszony és kisboldogasszony (szeptember 8.) közötti időszak a népi kalendáriumban varázserejű időszaknak számított./Forrás:Wikipédia, www.arcanum.hu/+2

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJÁRA!.

Nagyboldogasszony.Földünknek égbe szállt csodájadicső kegyes Nagyasszonyunk,neved szívünk ezerszer áldja,ha vigadunk, ha zokogunk..Te vagy akit nem ér vád,Te vagy kit minden ember áld:Te vagy a jó, a szent, a szép,Örökre fényes példakép

.http://martinkertvaros-plebania.hu/page.php?4.25.

Nagyboldogasszony napja (augusztus 15.), Szűz Mária mennybevételének katolikus ünnepe. Szent Gellért püspök érdeme, hogy Jézus anyja magyar földön a „Boldogasszony” nevet kapta. Az Árpád-korban Szűz Mária lett a magyarok legfőbb oltalmazója. A sokat szenvedett Szűz Máriát, Hétfájdalmú Szűznek, Mater Dolorosának is hívjuk. De Isten megdicsőitette őt és felvette az égbe. Így lett a “Mater Dolorosa”-ból “Mater Gloriosa”, a dicsőséges Anya.

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJÁNAK HAJNALÁN

-Ima a magyarért, ima Magyarországért-Drága Istenanya, Magyarok Nagyasszonya!Alázatosan kérlek, hogy légy jóságos hozzánk, hogy minden erőnkkel követhessük Szent Fiad elrendelését, s mutass nekünk utat, hogy legyőzhessük a bennünket körbe vevő veszélyt! Térdemet meghajtva könyörgöm, hogy légy segítségünkre, hogy ne dúljon közöttünk széthúzás, viszály és pártoskodás a bajunkban, hanem jöjjön el végre a magyar összetartás! S mikor a gonosz a kertünk alatt jár, akkor is azért esdeklem, hogy hazánk ellenségeit békítsed, nemzetünk barátait segítsed meg!

Boldogságos Szűz Mária!Te tudod mindenekfelett, hogy a nagyvilágon nincs nemzet, amely olyannyira szeretné a honát és tisztelné Égi Édesanyját, s annak Fiát, mint a magyar. Nem ismerek senki idegen nemzetet, amely képes volt kibírni annyi szenvedést, mint a mi fajtánk. Amelyet ártó szándék által megcsonkítottak, megtiportak és porba sújtottak. Hidd meg nekünk, hogy megérdemli ez a nemzet, hogy feltámadhasson! Feltámadhassunk, mint Krisztus fiad a kereszthalál után.

Népek Krisztusa:Magyarország.Szent Nagyasszony, áldd meg a hazát!

Zetényi-Csukás Ferenc

1038. augusztus 15-én hunyt el I. (Szent) István (születési nevén: Vajk; latinul: Sanctus Stephanus; született: 975 körül) az utolsó magyar fejedelem és az első magyar király. Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony fia. A keresztény magyar állam megteremtője, az egyik első magyar katolikus szent, a magyar történelem kiemelkedő alakja és Magyarország fővédőszentje.969 és 980 között született, keresztelésére 985 és 989 között kerülhetett sor. Liudolf Gizellát, II. Henrik bajor herceg leányát 995 körül vette feleségül. Már apja, Géza 997-es halálától magyar fejedelem, majd 1001. január 1-én (az akkor érvényes Julián naptár alapján 1000 karácsonyán) történt megkoronázása által „Isten kegyelméből” Magyarország királya. A magyarok országát, a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes keresztény állammá szervezte át. Ez az államalakulat 1028-tól kis híján az egész Kárpát-medencére kiterjedt és államformájában a 20. századig nem történt változás. Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő magyar törzseket fegyverrel vagy békés úton hódoltatta, az ellene irányuló lázadásokat leverte.A magyarok – nagy valószínűséggel – nem István uralkodása alatt ismerték meg a kereszténységet: már a honfoglalás, sőt az őshazából Európa felé vándorló eleink is találkozhattak a Megváltó eszméjével. Feltehető, hogy a honfoglalók között már keresztények is voltak. A legkorszerűbb kutatások megerősítik: a kereszténység felvétele a magyarok számára nem alternatíva, hanem egy fajta diktátum volt.Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-a, 1083-as székesfehérvári szentté avatásának évfordulója 1771 óta – kisebb-nagyobb megszakításokkal – nemzeti ünnep. Külföldön, mivel halála napján Nagyboldogasszony napja van, az azt követő napon, augusztus 16-án ünneplik. Mumifikálódott jobb keze, a Szent Jobb jelentős katolikus ereklye.Legalább egy érsekséget, hat püspökséget és három bencés monostort alapított, így a magyar egyház a Szent Római Birodalomtól függetlenül működhetett. A kereszténység terjedését szigorú büntetésekkel kényszerítette ki. A közigazgatást a várak köré szervezte és kialakította a vármegyerendszert. Miután sikerült békét teremtenie, az ország a zarándokok és a kereskedők kedvelt útvonalává vált.Szent István 1038. augusztus 15-én halt meg.”A szentséggel és kegyelemmel teljes szent istván király azután országlásának negyvenhatodik évében, a boldogságos, mindenkoron szűz mária mennybemenetelének napján kiragadtatott e hitvány világból és a szent angyalok társaságába került. Eltemették a fehérvári bazilikában, amelyet ő maga építtetett isten szentséges anyja, a mindenkoron szűz mária tiszteletére. Sok jel és csoda történt ott e szent istván király érdemeinek közbenjárására, a mi urunk jézus krisztus dicsőségére és magasztalására, aki áldott legyen örökkön örökké, Ámen.” Kálti Márk: Képes krónika (Geréb László fordítása)Székesfehérvárott temették el, az általa építtetett bazilikában, melynek védőszentje Szűz Mária. “Gyásztisztességére Pannónia minden tájáról összesereglettek, a királyi székhelyre, azaz Fehérvárra vitték el a testet, s minthogy a tőle épített egyház a Szentséges Szűz tiszteletére még nem volt felszentelve, tanácsot tartván a főpapok, azt határozták, hogy szenteljék fel előbb a bazilikát, a testet a földnek csak azután adják át. A felszentelés ünnepségét megtartván, szent testét az épület közepén fehér márványból faragott szarkofágba helyezték” – Szent István király legendája Hartvik püspöktőlHalála után belháború dúlta az országot. Örökösként apja testvérének fiai, azaz István unokatestvérei, Vazul és László jöhettek számításba, azonban László még mindig pogány hitet vallott, Vazul pedig bizánci rítusú keresztény volt. Választása végül Ilona nevű lánytestvérének fiára, azaz unokaöccsére, Orseolo Péterre esett, aki már az 1020-as évektől a magyar királyi udvarban élt, mert az Orseolo-család ellen fellázadtak a velenceiek, így Péter anyjával és húgával együtt István udvarába menekült. István döntése Vazulból elégedetlenséget váltott ki és kevéssel 1031 előtt merényletet követett el a királya ellen. István nem ítélte halálra a lázadó Vazult, de uralkodásra alkalmatlanná tette azzal, hogy megvakíttatta. Csak későbbi forrásokban szerepel, hogy Vazul fülébe ólmot öntöttek. Ám István törekvései ellenére a későbbi magyar királyok Vazul ágából kerültek ki. I. (Szent) László király és az akkori pápa, VII. Gergely több alkalommal érintkeztek egymással, amit hiteles vatikáni források is bizonyítanak. Az a levél azonban nem maradt fenn, amiben Szent László a pápai engedélyt kérelmezte István szentté avatáshoz, ám Szent Gellért püspök írása megőrizte a pápai engedélyét, amely írás így szól: „emeljék fel azok testét, akik Pannóniában a hit magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben tartsák és méltó tisztelettel illessék.”1083. augusztus 20-án László az első magyar királyt, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében István király ezüstládába zárt ereklyéivel a székesfehérvári királyi bazilika oltárára emeltette, ami a szentté avatását jelentette. Ezután „a felszentelés ünnepségének befejeztével a szent testet az egyház közepén fehér márvány szarkofágban helyezték el.” Ezzel ő lett az első magyar katolikus szent és egyben az első magyar szent király is. Ugyanezen a napon avatták szentté Imre herceget és Gellért püspököt is.

“A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak.”Szent István (Vajk) király“Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az erények ura a királyok királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kerekedjék ki tíz parancsból. Kell hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni.” István király intelmei Imre herceghez (részlet)

 2020. Augusztus 20. Szent István király

 |  | 

Szent István király

Ünnepnap számunkra, kiemelkedő ünnepnap. A kezdetekre emlékezünk, arra az útra, amelyen a szent király indította el nemzetünket, és amelyet ma nekünk kell járnunk, amelyet ma nekünk kell megtalálnunk, és másoknak is megmutatnunk. Csak a szentistváni út járható ma is. Csak ezen az úton boldogulhat nemzetünk.

A magyar törzsek fejedelmei között Géza különleges hatalmi pozíciót vívott ki magának. Elsősorban politikai megfontolásokból nyugat felé fordult, és megnyitotta a kereszténységnek az ország kapuit. Ebben keresztény feleségének, az erdélyi Saroltának befolyása is érvényesült. Beengedte az országba Pilgrim passaui püspök követeit. A bajor papok egyike keresztelte meg őt, Mihály testvérét és 973-ban vagy 974-ben fiát, Vajkot, aki a keresztség vizében és lélekben történt szent újjászületésekor a passaui egyházmegye védőszentje után az István nevet kapta. Az országban azonban még túlsúlyban volt a pogányság, és a pogány elem keveredett a kereszténységgel. A királyi udvarban, Gézánál éppúgy, mint uralomra vágyó feleségénél, a keresztény gondolat kezdetben inkább dinasztikus és állami célokat szolgált, mintsem Krisztus szent ügyét. Géza, hogy a kereszténység felvételét és ezzel kapcsolatban a nyugati orientációt biztosítsa, s házának hatalmát megszilárdítsa, kizárta a trónöröklésből versenytársát, Koppányt, és termetre ugyan kicsiny, de jellemben, bátorságban és helytállásban messze kiemelkedő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Prágából meghívta Adalbert püspököt, hogy a megtérést elmélyítse, és István további képzését előmozdítsa. Adalbert volt az is, aki a fejedelmi ifjút megbérmálta, és vallási szempontból előnyösen befolyásolta. Ő közvetítette 995-ben az István és Gizella között létrejött házasságot is. Amikor az ifjú trónörökös atyja halálakor, 997-ben átvette a hatalmat, a keresztény szellem és vallásos világnézet már szilárd gyökeret vert benne.

Egyelőre azonban még véres csatákat kellett vívnia az ellene fölkelt törzsfőkkel. A Veszprém melletti győzelem és Koppány halála őt legfőbb belső ellenségétől, az országot pedig a pogányságba való visszaeséstől szabadította meg. A Konstantinápolyban megkeresztelt Gyula és Ajtony leverése viszont a Bizánchoz való csatlakozás tervét hiúsította meg. Azonkívül István megszerezte magának a Tiszán és Dunán túl fekvő területeket, valamint Erdélyt, és ezáltal gyarapította országát, uralmát és birtokát.

Ezzel megteremtette messzenéző uralkodói programjának előfeltételeit, és szívós energiával, okos taktikával fogott hozzá nemzetpolitikai fő feladatához. A történelmi keresztút előtt álló országban négy nagy probléma jelentkezett: a kereszténység megkedveltetése és szívüggyé tétele, közösségben az apostoli székkel és Nyugattal; az állam önállósága, vagyis nemzeti függetlenség mind a német-római, mind a bizánci császársággal szemben; erős monarchia és politikai egység fölépítése, vagyis a törzsi önállóság és hűbéri hatalom megszüntetése központi kormányhatalom alapítása által; s végül mindamellett, amennyire csak lehetséges, a magyar népi jelleg és szokások megőrzése a Nyugat-Európába való egyidejű beilleszkedés közepette.

Diplomáciai és politikai érzéke, mellyel nemegyszer a gyakorlatban egymásnak ellentmondó célokat is el tudott érni, korának, sőt mondhatni, az egész magyar történelemnek legnagyobb államférfiává avatta. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének. A magyarságnak négy különböző szomszédos kultúra — a török-mohamedán keleten, a görög-szláv a Balkánon, a latin-német nyugaton és a pogány-szláv északon — feszültséggel teli területén kellett ezek ostromló befolyásával és ellentmondásaival küzdelmet folytatnia. A változást, amelyet István hozott, jól megvilágítja egy világpolitikai jelentőségű tény: trónra lépése előtt nem egészen fél századdal a magyar lovascsapatok még halálosan fenyegették Nyugatot és a kereszténységet, egészen az Augsburg melletti Lech-mezőig hatolva előre. Az István által alkotmányában, kiterjedésében, kultúrájában és történelemformáló erejében újjáalakított Magyarország ezzel szemben a keresztény Nyugat előretolt bástyája lett az előnyomuló mongol és török veszély ellen, és évszázadokon keresztül védőfal az ázsiai hódítók barbárságával szemben.

Nagy érdemeket szerzett az ország katolikus egyháza érdekében kifejtett munkájával is. Szerzetes papokat hívott Bajorországból, Csehországból, Olaszországból, éspedig bencéseket, kiváltképpen a clunyi reform követőit, Dél-Magyarországra pedig a görög bazilita rend férfi és női tagjait. Szent Márton hegyén (Pannonhalmán) apátságot alapított. Sok kolostort létesített, amelyek missziós központjai és gyújtópontjai lettek a vallásos s kulturális életnek. Elrendelte a vasárnap megszentelését és minden tíz falu számára templom építését. Saját költségén emelt Esztergomban, palotája közelében egy gyönyörű székesegyházat, Veszprémben egy női apátságot, és fölépítette Budán a Szent Péter és Pál templomot a székeskáptalannal együtt. Más templomokat gazdagon megajándékozott, javaikat közvetlen védelme alá vette. Ami a keresztény vallással és keresztény törvénnyel nem volt összeegyeztethető, annak hadat üzent és büntetéssel sújtotta. Ebben ő és pogány ellenlábasai egyformán koruk gyermekei voltak. Mindazonáltal nem nyúlt a régi mondákhoz és énekekhez, amelyek a pogány ősöket és hősöket dicsőítették; a pogány korból származó népszokásokat, ha az új hittel nem ellenkeztek, megőrizte vagy megtöltötte őket keresztény tartalommal. E tekintetben a bölcs alkalmazkodás módszerét követte: enyhébb, józanabb, eredményesebb volt, mint Magyarország első hithirdetői.

Az állami törvényhozásban, a kormányzásban és gazdasági vonalon sikerült szerencsésen összeolvasztania a nyugati elemeket, mindenekelőtt a frank grófság-alkotmányt a hazaiakkal. Ugyanilyen messzenéző megértéssel képviselte népe sajátosságát és érdekeit a határokon túl is. Gondolt Európa és a keresztény világ egységére. A keresztény magyar szellemet külföldön is jelenvalóvá tette: Jeruzsálemben bencés kolostort, Rómában zarándokházat, Konstantinápolyban díszes templomot építtetett.

Egyik fő munkatársa, a 993-ban Prágából érkezett Asztrik szerzetes ztján II. Szilveszter pápához fordult jogai megerősítéséért és a teljhatalom kieszközléséért. Célja az volt, hogy a keresztény királyság méltóságára emelkedjék, nemkülönben, hogy már eleve kizárjon mindenféle függőséget a német birodalomtól és a szomszédos bajor egyháztól, s országa egyházát az állammal szorosabban egybekapcsolja. Asztrik valóban kieszközölte urának a koronát, az előtte hordozott keresztet és azt az apostoli kiváltságot, hogy püspökségeket alapíthasson és egyházi főméltóságokat nevezhessen ki.

Az 1000. év karácsonyán kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esztergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi méltóságra emelésével és apostoli küldetésének elismerésével. A pápától kapott előjogra támaszkodva birodalmának szilárd egyházi szervezetet adott: tíz egyházkerületet alapított (12 volt tervbe véve), köztük két érsekséget: Esztergomban és Kalocsán, valamint nyolc püspökséget.

Két fájdalmas esemény árnyékolta be élete alkonyát, mindkettő legbensejéig érintette. Imre fiát, a rendkívül erényes ifjút rendelte és készítette elő trónörökösévé. Még halála előtt meg akarta vele osztani az uralmat. Imrét azonban közvetlenül uralkodótársává koronázása előtt, 1031-ben egy vadászat alkalmával vadkan támadta meg és sebezte halálra. István másik gyermeke már korábban meghalt. Így nem maradt közvetlen örököse. Az Árpád-nemzetség egyetlen leszármazottja Vazul volt, ő azonban ifjúkori ballépéseiért börtönben ült. A súlyosan beteg király megkegyelmezett neki, kiengedte a fogságból, sőt azon gondolkodott, hogy még életében maga mellé veszi és trónra emeli. A rossz tanácsra hallgató hálátlan rokon azonban egy galád összeesküvésbe keveredett, aminek az volt a célja, hogy a királyt meggyilkolják és az országban visszaállítsák a pogányságot. Ilyen gazságot István nem hagyhatott büntetlenül, életművét nem engedhette elpusztítani. A királygyilkosság szándékáért halálbüntetés járt. István az összeesküvés három fejének kiszúratta a szemét és levágatta a kezét: ez abban az időben a súlyos gonosztevők szokásos büntetése volt, és a megérdemelt halálbüntetés esetén, mint itt, kegyelmi aktusnak számított.

Amikor halálát közeledni érezte, magához hívatta tanácsosait, s velük egyetértésben Pétert, Velencében élő nővérének fiát tette utódjává. Mindenkit arra intett, hogy maradjanak meg az igaz hitben, szeressék az igazságosságot, és főleg hűségesen ápolják a kereszténység zsenge vetését. Közel hetven éves korában — a 11. században ritka magas korban –, 42 évi uralkodás után halt meg Mária mennybevitelének napján, akit oly bensőségesen tisztelt s akinek tiszteletére több templomot épített. Halála előtt neki ajánlotta az országot.

Istvánt az egész nemzet gyászolta. Temetésére az egész országból sereglettek az emberek Székesfehérvárra. Ott, az általa alapított gyönyörű bazilikában — mely éppen akkor készült el, és ebből az alkalomból gyorsan fölszentelték — helyezték ünnepélyesen nyugalomra földi maradványait.

Az általános gyász igazi és szívből jövő volt. A nép érezte: István király személyében a dinasztia megalapítója, a kimagasló uralkodó és államalapító hunyt el, az erős és igazságos király, aki a szigort szelídséggel tudta párosítani. Tudott harcolni, ha a szükség úgy kívánta; mindazonáltal békeszerető volt. Támadó hadjáratot nem kezdeményezett, harcias nemzetét a gyümölcsöző béke világába vezette, és a még túlnyomóan vándorló, nomád életet élő népet a letelepedésre szoktatta. Az ország határain kívül is nagy tiszteletnek örvendett, egyrészt történelmi szerepe miatt, másrészt azért, mert menekülteknek és más sorsüldözötteknek menedéket nyújtott, a Szentföldre, Konstantinápolyba, Ravennába vagy Rómába zarándokló idegeneknek pedig vendéglátást és kedvező átvonulást biztosított.

Mint uralkodó tudatában volt Isten előtti felelősségének. Ragyogó példája volt ennek, hogy Szent István templomában hivatalát évente letette, annak jeléül, hogy csak kölcsön kapta Istentől, és annak bizonyságára, hogy hatalmát Istennek áldozza. Lelki arculata abban a ,,fejedelemtükörben” is visszatükrözödik, amelyet fiának hagyott hátra latin nyelven. Talán nem ő maga írta, de mindenesetre az ő közelében, politikai s erkölcsi elvei értelmében szerkesztették. Az akkori Magyarországon mindenképpen a legjelentősebb irodalmi alkotás. Ezekben az Intelmekben (Admonitiones) többek között a következő uralkodói szabályok találhatók: ,,Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék. Minden nép saját törvényei szerint él; add meg az országnak a szabadságot, hogy aszerint éljen!”

Halála után még egyszer lázadást szított a pogány visszahatás; a császári hatalom nyomása is erősödött Magyarországgal szemben. Végül azonban az itt-ott fölbukkanó zűrzavar után különösen László és Kálmán király visszavezette az országot István nyomdokaiba. Azóta István a nép szívében mindinkább legendás hőssé, népe apostolává, védelmezőjévé és Magyarország eszményévé magasztosodott föl. Benne és vele a korona, királyság és nemzet szinte misztikus egységgé olvadt össze. Sírja sokat látogatott nemzeti búcsújáró hellyé vált; számos imameghallgatás és csoda történt ott. Ünnepe nemzeti ünnep lett.

László király 1083. augusztus 20-án pápai engedéllyel, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében oltárra emeltette Istvánt, Imrével és nevelője, Gellért csanádi püspök földi maradványaival együtt. Ez akkor egyenértékű volt a szentté avatással.

István tisztelete nemsokára elterjedt az ország határain túl is. Különösen Scheyernben és Bambergben, a bajor hercegi házzal való házassági kapcsolata következtében; azután Aachenben és Kölnben, ahová egyes ereklyéi is elkerültek; Montecassinóban, főleg a bencés rendnek tett kiváltságai miatt, és a belgiumi Namurben. XI. Ince pápa 1686 novemberében — Buda visszafoglalása alkalmából — az egész Egyházra kiterjesztette szeptember 2-ára helyezett ünnepét. Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án (mint Magyarország fővédőszentjét) ünnepli. Május 30-án a mai napig sértetlenül fennmaradt Szent Jobb ereklyét tiszteljük.

Istenünk, aki Szent István királyt, a te hitvallódat a földön országunk koronájával ékesítetted és szentjeid közé emelted, kérünk, add meg, hogy aki a hit terjesztője volt Pannóniában, Egyházad védelmezője legyen a mennyben!

forrás: katolikus.hu

Szeptember 8..

A Szűzanya születésnapján az Egyház a megváltás első napjának hajnalát ünnepli azzal, hogy megjelenik a világban a Megváltó édesanyja. A Boldogságos Szűz egyedülálló helyet foglal el az üdvösség történetében, és a legkitüntetettebb küldetést hordozza minden teremtmény között. 

Őt ünnepelve örülünk együtt annak, hogy Isten Anyja a mi anyánk is. Gyakran hívjuk a Boldogságos Szűzanyát “örömünk okaként”, litániájának egyik legszebb megnevezéseként.

Fotó: bucsujaras.hu

Ma született e világra
Egy ékes kisasszonyság,
Kinek kebléből bimbódzik
Fölséges nagy uraság.
Fellegek és az egek közt
Ma tartatik vigasság,
Az angyalok énekelnek,
Zengenek a muzsikák
Szent Dávidnak sok húrját
Bár egyenként verhetném,
Szűzanyám kis pólyácskáját
Én azzal tisztelhetném,
Kissszonynak, Máriának
Versét énekelhetném,
Bölcsőcskéjét vigadozva
Örömmel rengethetném.

Mivel szeptember 8. a nyár végét és az ősz kezdetét is jelenti, ez a nap számos hálaadó ünnepséggel és szokással rendelkezik. A római szertartások könyvének régebbi formájában ezen a napon megáldják a nyári szüretet és az őszi magvetést.

A franciaországi bortermelők ezt az ünnepet “A Szüret Miasszonyának” nevezték. A legjobb szőlőket a helyi templomba hozták megáldásra, majd néhány csokrot a Mária-szobor kezéhez rögzítenek. Az új szőlőt tartalmazó ünnepi étkezés ennek a napnak a része.

Az ausztriai Alpokban ez a nap a “lehajtás napja”, amely során a szarvasmarhákat és juhokat a legelőkről vezetik le a lejtőkön, és a völgyekben lévő téli szállásukra viszik őket. Ez általában egy nagy karaván ünnepély volt, minden finomsággal, dekorációkkal és hatalmas ünnepséggel. Ausztria egyes részein az ezen a napon fejt tejet és az összes megmaradt ételt a szegényeknek adják a Szűzanya születésének tiszteletére.

Mária a világ Megváltójának anyjaként, minden ember lelki anyjaként és Isten teremtményeinek legszentebb anyjaként jött világra. Fiának végtelen érdemei miatt makulátlanul fogant és született meg az Isteni kegyelem által. Márián keresztül, aki a Menny és a Föld királynője, a kegyelem elérkezett az emberekhez. Rajta keresztül, a Szentháromság akarata szerint a hitetlenek megkaphatják a hit ajándékát; a sanyargatottaknak az irgalmat ajánlják fel; és Krisztus tagjai növekedhetnek a hitükben. Máriában minden emberi természet felmagasztosul. 

Ünnepeljük együtt Mária születésnapját, ahogy az egyház a legkorábbi időktől fogva tette ezt. Ez egyike volt az egyházi naptár három legkorábbi születésnapjának is – Jézus születése (december 25.), Keresztelő János születése (június 24.) és Mária születésnapja.

A Stella puerpera Solis („hajnali szép csillag”) tiszteletére szokás volt szeptember 8.-a hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő Napban a bölcsőben fekvő Máriát.

„Mennyországnak királynéja,
irgalmasságnak szent anyja.
Tengernek ezer csillaga,
üdvözlégy szép szűz Mária.
Légy segítője népednek,
az elveszett bűnösöknek.
Kísérője istenednek,
anyja lettél teremtődnek.
Halleluja”

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony

KULTÚRA – 2020. szeptember 8., kedd | 7:00

 6

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése: Kisasszony) napján Egyházunk Szűz Mária születésnapját (Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.

A jeruzsálemi hagyomány a Betheszda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg I. Sergius pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd IV. Ince pápa a 13. században nyolcadot csatolt hozzá, mely 1955-ig élt.

Domenico Ghirlandaio: Mária születése (1486–90)

Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújárónap. A Stella puerpera Solis (’hajnali szép csillag’) tiszteletére szokás volt szeptember 8. hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék Kisasszonykor indulnak útnak.

Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt. Ebből a szimbolikából nőtt az a 19–20. század fordulóján még élő Balaton-vidéki és göcseji szokás, hogy a vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban kitették a harmatra, hogy ne üszkösödjék meg. A nép nyelvén a két nagy Mária-ünnep (augusztus 15. és szeptember 8.) közti időszak neve a kétasszonyköze.

Benozzo Gozzoli: Mária születése (1491)

Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, s ezek kódexirodalmunkba is bekerültek. A 16. századi Teleki-kódex Anna-legendájában olvasható: „Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek néminemű keddin szüle. Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltul megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosojtója és asszonya és tengörnek csillaga.”

Esteban Murillo: Szűz Mária születése (17. század)

„Ma, szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában […], mert tudatában vannak annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő Fia között.

Örvendezzünk tehát, ahogy megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent Péter mondotta: »Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző áldozattal ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba, szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között.«

A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos imádságunkat a világért és az Egyházért.”

Szent II. János Pál pápa

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Magyar néprajzi lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
II. János Pál: Minden napra egy ima

Magyar Kurír

Szeptember 8. Fecskehajtó kisasszony napja, Szűz Mária születésének napja

A fecskék ekkorra már összevárják egymást, s még a rossz idő beköszöntése előtt, a többi vándormadárral együtt melegebb égtájak felé repülnek. Ezért nevezik ezt a napot „fecskehajtó Kisasszonynak”.A néphagyomány szerint Szűz Mária születésének napja, ezért Magyarországon kedvelt búcsúnap, s az asszonyok számára dologtiltó nap. Különösen a fonás tilos, senkinek eszébe se jusson e napon fonni, legfeljebb hajat!Hajdanán az asszonyok együtt mentek ki a szabadba, úgy várták együtt a napfelkeltét. Úgy tartották ugyanis, hogy a felkelő napban megláthatja Máriát az, aki arra érdemes. a netán eső, vagy felhő akadályozta a lehetséges látomást, abból csapadékos vetésidőre következtettek az időjárás megfigyelői. A legenda szerint Mária születésének az éjszakáján keletkezett a hunyor, mely gyökerének gyógyerőt tulajdonítottak. (Amikor Jézust szülte, akkor keletkezett a gólyahír, amelyet szintén gyógyerejűnek tartanak. Máriának a menekülésekor hullott könnyeiből fakadt a gyöngyvirág, hajából az árvalányhaj, a gyermek Jézus mosdóvizéből pedig a nefelejcs.)Tennivalók Kisboldogasszony napján:Egyes vidékeken e napon kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra, tehát előző este kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, s így “az Úristen szentelje meg”. Fontos, hogy „Szent Mihálko má fődbe kerüljön a mag”. Az időjárást is figyelik a gazdák, mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre. E napon kezdik a dióverést, ezért ideillik a vers:Nagy László: Dióverés Elsuhogott az a füttyössárgarigó délre.Sárgul az árva diófazöld terebélye.Levelek lengnek, akár aszínarany rigó-szárnyak,elszállnak ők is a szélbenpuszta határnak.Áll a diófa, és érettkincsei válnak tőle:szellő ha bántja az ágat,buknak a földre.Szaporább kopogás, csörgéstámad, ha jön az ember,s bottal az ágak bogáraboldogan ráver.Földre, fejekre, kosárbakopog a dió-zápor,burkos dióra a gyermekkővel kopácsol.Már, mintha álmodnék, hallomzaját a jó örömnek,darálók forognak, diósmozsarak döngnek.Fagyban és nagy havazásbanmeg kell maradnunk jónaks tisztának is, hogy örüljünkcsörgő diónak.Majd csorgó hó levén ring apicike dió-csónak,s lomb zöldül újra a füttyössárgarigónak.Terményvarázslásra is alkalmasnak tartották Kisboldogasszony napját:A gazda megszentelte a vetőmagot. Ehhez tiszta ruhába öltözött, s menet közben senkihez egy árva szót sem szólt, vetés közben pedig főleg tilos volt káromkodni. Miután végzett, magasra dobta a zsákot, hogy akkorára nőjön majd az elvetett magból a gabona. Más vidékeken az elvetendő búzát Kisasszony napjára virradóra ( tehát 7-én estig) egész napra a harmatra tették azért, hogy meg ne romoljon, meg ne dohosodjon.Igyekeztek ekkorra összegyűjteni a tyúkok alól a tavaszig elálló tojást, megszedni a gyógyfüveket, alvóra szemezni a gyümölcsfákat. Az utóbbi természetesen a férfiak dolga volt, akárcsak a szántás, vagy az aktuális magvetés.Ellentétes nap is, mert amilyen az idő ezen a napon, annak az ellentéte következik majd be az ősz folyamán.Az időjárást is nagyon figyelik a gazdák ekkor, mert ha esik, nem lesz jó idő a vetésre. Ha bugyborékos vagy ritkaszemű az eső, esős időszakot jósol. A népi időjóslás szerint amilyen ennek a napnak az időjárása, annak az ellenkezője jellemzi az egész őszt. Hegyvidéken úgy tartják, ha Kisasszony napján nem köszönt be az éjszakai fagy, akkor hosszú, meleg lesz az ősz. Ennek különösen a szőlészek szempontjából van nagy jelentősége, hiszen a régi mondás szerint:“Szeptemberi meleg éjszakák finom bort érlelnek.Ha hidegre fordulnak Máriák, savanyúak lesznek.Boldogasszony hitünk jóval a Jézus előtti időkből ered.Boldogasszony ünnepek az egész évben felbukkannak, közös vonásuk, hogy mindegyik Szűz Mária ünnepléséről szól. Hét Boldogasszony ünnepet tart számon a néphagyomány, a hetes szám szakralitására kell odafigyelnünk!Kisboldogasszony katolikus egyházi ünnep, amelyet minden év szeptember 8-án tartunk. Kisboldogasszony ünnepe egyben Szűz Mária születésének ünnepe is, feltételezhetően Mária születése a jeruzsálemi Betheszda-fürdő mellett volt. Azért lett szeptember 8-a az ünnep, mert ezen a napon szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot, amely azon a helyen áll, ahol a hagyomány szerint Szűz Mária született. Ez a templom ma is áll, Szent Annának szentelve.A hagyományok szerint Krisztus anyja nevét a magyar nép nem mondja ki, hanem saját nyelvükön csak Királynénak, Nagyasszonynak nevezik.Miért “Boldogasszony”?A Boldogasszony elnevezés az ősi magyar hitvilágból származik. E szerint Boldogasszony az ősi asszonyistenség neve, melyet Szent Gellért püspök tanácsára a keresztény térítők Szűz Máriára alkalmazták. Szent Gellért legendája szerint „És az ő (t. i. Szt. Gellért) tanácsának intéséből akkoron kele fel, hogy az szíz Máriát ez Magyarországban Bódog-Asszonnak, avagy ez világnak nagy asszonyának hívnák.” (Toldy Ferenc: Magyar szent. leg. III. fej.)Az elmélet Kálmány Lajostól származik, aki a 19. század végén Szeged környéki gyűjtése és a Mária-ünnepek elnevezései alapján arra a következtetésre jutott, hogy Boldogasszony a magyar ősvallás istenasszonya volt. Egyik erős érve a “Boldogasszony ágya” kifejezés, melyet a gyermekágyas asszony fekvőhelyére használtak. Ezt az elméletet tette magáévá később Bálint Sándor néprajzkutató és Dömötör Tekla néprajztudós is, és az ismeretterjesztő irodalomban is teret nyert.Babba Mária, ősi Istenanyánk:Sehol a világon nincs annyi Mária kegyhely, mint a Kárpát-medencében, sehol nem volt olyan mély a Mária-tisztelet, mint a történelmi Magyarországon. A székely nép ma is Istenként tiszteli Krisztus édesanyját, a “Babba Máriát”. (A “Babba” jelentése: gyönyörűséges.) A legborzalmasabb pusztítást a negyvenévi kommunista uralom azzal okozta a magyar társadalom lelkivilágában, mikor ezt az ősi Mária-tiszteletet igyekezett a magyar lélekből kiölni. Nem sikerült.Kölcsey Himnusza előtt a Boldogasszony Anyánk kezdetű ének töltötte be a Himnusz szerepét a katolikusok számára.

Szűz Mária szent neve

KULTÚRA – 2020. szeptember 12., szombat | 7:00

 14

Szeptember 12-én a magyar és a német nyelvterületen a Boldogságos Szűz Mária neve napját tartjuk. Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683-ban a keresztény seregek megfutamították a Bécset ostromló török hadsereget.

Mária szent nevét ünnepeljük szeptember 12-én – ez a Boldogságos Szűz Mária neve napja a liturgikus naptárban. Mária nevét különböző napokon a 11. századtól kezdve ünnepelték.

A bodajki Segítő Szűz Mária

Az ünnepet az egész Egyház számára XI. Ince pápa rendelte el a török felett Bécsnél 1683. szeptember 12-én aratott győzelem emlékére, hasonlóan a nándorfehérvári győzelem után, 1456-ban elrendelt Urunk színeváltozása hálaünnephez, illetve Rózsafüzér Királynője emléknapjához, melyet a Lepantónál, szintén a törökök felett aratott győzelem (1571. október 7.) után vezetett be Szent V. Pius pápa.

Szűz Mária szent nevének napja először a Kisboldogasszony nyolcadába eső vasárnap lett. X. Pius pápa aztán  áthelyezte az ünnepet a győzelem napjára. A Bécsnél aratott győzelmet 1686-ban követte hazánk felszabadítása is, melyet szintén Mária közbenjárásának tulajdonítottak.

Az innsbrucki oltár

Nyugaton az első Mindenkor Segítő Szűz Mária-képet idősebb Lucas Cranachnak tulajdonítják (1537); az innsbrucki Szent Jakab-templom főoltárán látható. Számtalan másolata ismert, például a passaui kegykép. 

Közép-Európában a kultuszt főként a passaui Mariahilf (Mindenkor Segítő Szűz Mária) tisztelete ihlette, akinek kegyképét 1618-ban egy Pius nevű passaui festővel készíttette Markward von Schwendy kanonok. A helyi kapucinus templomban már 1622-ben nyilvánosan tisztelték. Bécs ostroma idején I. Lipót császár és udvara Passauba menekült, és a kapucinus kolostor e kegyképe előtt könyörgött a szabadulásért. Az 1683. szeptember 12-i kahlenbergi győzelmet (Bécs felszabadítását) a passaui Mindenkor Segítő Szűz Máriának tulajdonították. 

A passaui kegykép

A győzelem után a kegykép tisztelete hozzájárult az ünnep gyors terjedéséhez. A 18. században hazánkba települő németek, de a magyar kamarai telepítések is szívesen választották az új templomok, kápolnák titulusául Mária nevét, s általában a Mariahilf-kegykép másolatát helyezték oltárukra.

„Jó illatot árasztok, mint a szőlőtő, és virágomból pompás, dús gyümölcs terem. Anyja vagyok a szép szeretetnek, az istenfélelemnek, megismerésnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, nálam az élet és az erény minden reménye. Jöjjetek hozzám mind, akik kívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom jobb a lépes méznél! Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak, aki rám hallgat, meg nem szégyenül, s akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.”

Az ünnep olvasmánya Sirák fia könyvéből (A bölcsesség dicsérete)

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására engedd, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Restauratorkamara.hu

Magyar Kurír

A Szent Kereszt felmagasztalása

KULTÚRA – 2020. szeptember 14., hétfő | 6:00

 3

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepli Egyházunk.

A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a legendá? s történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt és az INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilátus az Úr keresztjére tűzetett. Nem lehetett azonban megállapítani, hogy a három kereszt közül melyik volt Krisztusé, ezért Makárius jeruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz, aki az egyiktől meggyógyult. Így azonosították, melyik Krisztus keresztfája.

335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a megtalált keresztereklyét – felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Az ünnepet előbb Konstantinápolyban, majd a 7. századtól már a nyugati egyházban is megünnepelték.

614-ben a perzsák elrabolták az ereklyét. 628-ban Hérakleiosz császár szerezte vissza, és ünnepélyesen, mezítláb, viseltes ruhában vitte vissza Konstantinápolyba az Aranykapun át.

M. S. mester: Kálvária (1506 körül)

A keresztfa eredetének egyik legendaváltozata szerint a tudás fájáról hozott és a haldokló Ádám nyelve alá tett három almamagból háromágú fa nőtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a harmadik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, a halál fájából az élet fáját.

„Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső választ, amit keres” – írta Szent II. János Pál pápa Fides et ratio kezdetű enciklikájában.

Munkácsy Mihály: Golgota (1844)

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás
II. János Pál pápa: Fides et ratio

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I–II.
Katolikus.hu
Jelesnapok.oszk.hu

Magyar Kurír

A Fájdalmas Szűzanya
emléknapja.

Simeon megjövendölte Mária szenvedését, a hét Tőrszúrást, latinul „Transfixio”-t (Lk 2, 34-35).
A művészek ábrázolásain gyakori a szenvedő Anya ábrázolása, igen gyakran ölében a halott Fiával szerepel (Pieta).
Az Egyház megemlékezik Mária életének, a vértanúk királynéjának többi szenvedésére is.
Isten Anyjának szenvedéseit már a liturgikus ünnepek elrendelése előtt is tisztelték. 1233-ban hét firenzei alapító: a szerviták rendjét (Mária szolgáinak rendje) alapította. Feladatul tűzték ki a fájdalmas Anya tiszteletének ápolását és terjesztését. 1304-ben XI. Benedek pápa jóváhagyta a rendet. 1888-ban XIII. Leó pápa a „hét alapítót” szentté avatta és ezt az ünnepet február 11-ére tette.
Az 1423-i kölni zsinat elrendelte ennek az ünnepnek a beiktatását, Húsvét utáni 3. vasárnapjára. XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a huszita képrombolás kiengesztelésére.
1814 után VII. Piusz pápa a napóleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember harmadik vasárnapjára tette.
Most szeptember 15-én ünnepeljük.

október

Októberben két egymást követő napon, 2 nagy Mária ünnep van. Október 7. Rózsafűzér Királynője – Olvasós Boldogasszony Október 8. Magyarok NagyasszonyaA magyarok imája ebben a vészterhes időben, és ezeken a napokon különösen nagy jelentőséggel bír, hatalmas ereje van! A III. vh. a szemnek nem látható és álszent módon a háttérben Magyarországon is folyik!Kivétel nélkül szükség van minden Magyarra Hazánk megmentésére, megtartására határon innen és túl! Kérlek, közvetítsd ezt minden lehetséges módon minden irányba, minden ismerősödnek, barátodnak, hírforrásnak!Az asztrológusok, asztrozófusok ajánlása jelen, és az elkövetkező néhány hónapra: Napi minimum 1 óra ima, fohász, meditáció a békéért.Ennek tudatában kérlek, vedd komolyan Jézus üzenetét! 🙏🥀🤯💕🇹🇯 JÉZUS üzenete: MAGYAROK FEGYVERE az IMA!A MAGYAR MEGMARADÁS és a BÉKE egyik FELTÉTELE:Magyarországról elinduló, világméretűvé kiteljesedő imalánc mindenki megtérését kérve.A családodért is, a szomszédodért is, a papokért is, a politikai vezetőkért is, a világot irányítókért is, …… MINDENKIÉRT SZÓLNI KELL a FOHÁSZNAK!!!Közös időpont: Magyar idő szerint minden este 20 órakor.Ha más időpontban van lehetőséged akkor mond, mikor Neked alkalmas.Pl. Mi Atyánk ….. “szabadíts meg a gonosztól…”Kérlek, legalább annyit mondj bárhol a nap során:Kérlek Uram, téríts mindenkit a Hozzád vezető helyes útra!Rózsafüzér tanulás a füzet végén részletesen:https://drive.google.com/…/1m6hMmypc5b1oshds8MB…/view…________________________________________RÓZSAFÜZÉR TANULÁS a titkokkal és a fatimai fohászokkalEz a rózsafüzér összefoglaló. Választhatod, melyiket mikor szeretnéd elmondani. Ezen a héten szerdán a Dicsőséges, csütürtökön a Világosság Rózsafüzér ajánlott.• Elején:Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.• Keresztvetés, keresztnél:Hiszek egy Istent, aki bennem él, aki megsegít, akiben mozgok és vagyok.Akinek tenyerén megsimulhatok, akinek rám is éber gondja van.Cselekszik bennem és általam, pozitív irányba mozdítja minden mozdulásom.Minden jóban boldogan imádom édes, mély akaratát.Hiszek egy Istent, hiszem az Atyát!• Az első nagy szemnél Mi AtyánkMi Atyánk, aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is.Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket,Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minden gonosztól,Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön örökké. Úgy legyen.• Következő 3 kis szemnél Üdvözlégy Mária, közben a bevezető titkokÜdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,- Örvendetes Rózsafüzér esetén (hétfőn és szombaton):1. szem: aki hitünket növelje,2. szem: aki reményünket erősítse,3. szem: aki szeretetünket tökéletesítse- Világosság Rózsafüzér esetén (csütörtökön):1. szem: aki megtisztítson minket,2. szem: aki lelkünk békéjét megőrizze,3. szem: aki a szentségekben megerősítsen- Fájdalmas Rózsafüzér esetén (kedden és pénteken)1. szem: aki értelmünket megvilágosítsa,2. szem: aki emlékezetünket erősítse,3. szem: aki akaratunkat tökéletesítse- Dicsőséges Rózsafüzér esetén (szerdán és vasárnap)1. szem: aki gondolatainkat irányítsa,2. szem: aki szavainkat vezérelje,3. szem: aki cselekedeteinket kormányozzaAsszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és halálunk óráján. Úgy legyen.• Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől!Vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen.• Következő nagy szemnél Mi Atyánk• Szűzanya képmása• Következő 10 kis szemnél Üdvözlégy Mária 10xÜdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled.Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus,- Örvendetes Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Akit Te Szent szűz, a Szentlélektől fogantál.2. tized: Akit Te Szent szűz, Erzsébetet látogatván, méhedben hordoztál.3. tized: Akit Te Szent szűz, a világra szültél.4. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban bemutattál.5. tized: Akit Te Szent szűz, a templomban megtaláltál.- Világosság Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.2. tized: Aki Kánában megmutatta isteni erejét.3. tized: Aki meghirdette Isten országát.4. tized: Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.5. tized: Aki az Euckarisztiában nekünk adta önmagát.- Fájdalmas Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Aki értünk vérrel verítékezett.2. tized: Akit értünk megostoroztak.3. tized: Akit értünk tövissel koronáztak.4. tized: Aki értünk a keresztet hordozta.5. tized: Akit értünk keresztre feszítettek.- Dicsőséges Rózsafüzér esetén szemenként:1. tized: Aki a halálból föltámadott.2. tized: Aki a Mennybe fölment.3. tized: Aki nekünk a Szentlelket elküldötte.4. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennybe fölvett.5. tized: Aki Téged Szent szűz, a Mennyben megkoronázott.Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,Imádkozzál érettünk gyermekeidért, most és halálunk óráján. Úgy legyen.• Minden tized, azaz minden 10 Üdvözlégy (dicsőség) után:Úr Jézus, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a Mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Úgy legyen.• Következő nagy szemnél Mi Atyánk• Ismétlődés…• Végén:Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája.
Ant. Köszöntsük Szűz Máriát, Magyarország Nagyasszonyát, s örvendjünk az Úr előtt!

FOHÁSZ
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyújtsd ki mennyből, ó, szent Anyánk, kezedet, meg ne utáld ínségében népedet, oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettünk, mert Istennél szavad nagy!
Boldogasszony, édes, hozzád esd ma néped!…

Imádság:
Urunk Jézus, a Te szent akaratod szerint, és első királyunk végrendelete alapján Édesanyád a mi Anyánk is. Köszönjük Neked az ő anyai közbenjárását és hathatós pártfogását, melyet nemzetünknek annyiszor volt alkalma megtapasztalni az elmúlt ezer esztendő folyamán. Add, hogy ma is érezzük irántunk való megkülönböztetett szeretetét és oltalmát, s annyi baj és nehézség közepette élő reménységgel töltsön el bennünket, hogy hozzá tartozunk. Ámen
(Barsi Balázs OFM)

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.