IMÁK

Felkelt a nap itt a reggel,

köszöntelek szeretettel!

Két karomat össze fűzted,

imámat a mennybe vitted .

Köszöntelek drága Anya,

csodálatos Szűz Mária!

Lábad elé leborulok,

mindenért ma hálát adok.

Kérem a segítséged,

Vidd fiadhoz kérésemet!

Betegekért fohászkodom,

gyógyulásért imádkozom.

Vírustól a nagy veszélytől ,

bűntől és a gonosztól .

Ments meg minket arra kérlek,

Adj erőt egészséget!

Nyitottam a Bibliámat,

olvastam a tanításodat .

Innen tudom mit kell tenni ,

hogy is kéne jónak lenni!

Köszönettel hálát adok,

hogy imámat meghallgatod!

Lelkemből szólt ez ima:

HÁLA NEKED SZŰZ MÁRIA!

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én szívemet.

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én lelkemet.

Jézus Szentséges szíve, légy az én mesterem.

Jézus Szentséges szíve, légy az én eledelem.

Jézus Szentséges szíve, neked ajánlom életem.

Jézus Szentséges szíve, Te mindig szeretsz engem.

Jézus Szentséges szíve, imádkozz én értem.

Jézus Szentséges szíve, lakozz mindig én bennem.

Jézus Szentséges szíve, védelmezd az emberiséget.

Jézus Szentséges szíve, bocsásd meg a bűneinket.

Jézus Szentséges szíve, gyere jöjj el közénk.

Jézus Szentséges szíve, Te mi értünk élsz.

Jézus Szentséges szíve, gyógyítsd meg a betegeket.

Jézus Szentséges szíve, ne hagyj el a nehéz időkben minket.

Jézus Szentséges szíve, áldd meg a haldoklókat,

akik a mennyben örök boldogságot kapnak.

Emlékezzél meg ó legkegyesebb Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és pártfogásért Hozzád folyamodott. Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád ó Szüzek Szüze, Angyalok Királynéja, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott Édesanyja! Hozzád tekintek fel ó tenger csillaga. Én nyomorult bűnös, sírva és zokogva lábadhoz borulok. Ne vesd meg könyörgésemet, ó, Hatalmas Asszonya a világnak, és Anyja az örök Igének, hanem fordítsd rám figyelmedet és hallgasd meg kérésemet e siralom völgyében, most és főképp hálálom óráján, ó irgalmas, ó kegyes, ó, édes Szűz Mária.

Uram! Adjál nekem

Erőt és egészséget,

Hogy a megfáradt lábak

Még elbírjanak engem.

Adj a lelkemnek erőt,

Hogy minden terhet viseljek,

Táplálj édes testeddel,

Hogy veled egyesüljek.

Amikor szomjazom,

A Te kutadból iszom,

Te lettél az életem,

Kegyes, Drága Jézusom.

Szeretetre éhezőt,

Úgy fohászkodom hozzád,

Fordítsd felém, Jézusom,

A Te édes orcád.

Házad nékem otthonom,

Mert ahol Te vagy, Uram,

Én lélekben ott lakom.

Te lettél a vezetőm,

Édes Drága Jézusom,

Áraszd reám kegyelmed,

Hogy végig menjek utamon.

Lehet, hogy egy műalkotás erről: 2 ember

Áradjon Rád az Áldás:

ISTEN gazdagsága és hűsége

ISTEN ereje és vigasztalása

ISTEN öröme és irgalmassága!

Áradjon Rád az Áldás:

hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni Téged,

hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott

és ISTEN öröméből élj!

Járjon Veled a kegyelem,

ma és életed minden napján

és töltse be szívedet

ISTEN nagy békességével!

JÖJJ EL SZENTLÉLEK

Fájó emberszívbe, mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe, mint hódító dallam,
zokogó sírásra, mint öröm harangja,
életnek, tavasznak hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge női szívbe, mint az erő lángja,
kereső lélekbe, mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének,
ártatlan lélekbe, mint a vidám élet,
ezüstkacagással, angyalseregekkel,
atyai mosollyal, igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája,

  • békesség, boldogság borulván így rája, –
    magas palotáknak fényes nagytermébe,
    kicsi házikóknak virágos csendjébe
    Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez, mint a remény napja,
éhező árvákhoz, mint az árvák atyja,
könnyek törlésére, orvosság-adásra,
testvéri szent csókra és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében hánykodó habokra,
minden nemzetekre, kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával, Jézus szerelmével,
az örök Atyának örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

HISZEK SZENTLÉLEKBEN

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől,

megváltoztatja szokásaimat,

legyőzi közömbösségemet.

Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet,

Megállít a rossz elkövetése előtt,

Felbátorít a jóra.

Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat,

Szeretettel tölt be Isten Igéje által.

Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet,

Megerősít szenvedésemben.

Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

(Karl Rahner katolikus teológus imája, 1904-1984)

Hol az Úr Jézus jár, a gonosz meghátrál, beteg gyógyul, talpra állván, hol az Úr Jézus jár.

Ahol Ö a gazda, senkinek sincs gondja, javait nagy bőven osztja, ahol Ö a gazda.

Aki hisz Ö benne, követi mindenbe, vele együtt lesz a mennybe, aki hisz Ö benne.

Volnék én bárányka száz közt egy nyájban. Volnék én, bár a pásztor, tudom rám találna.

Mindenütt nyomában mennék. Merre menjek? Ha elfáradnék is, két karjába venne.

Megtalált a pásztor, körül vett a nyája, mendegél előttünk, ballagok utána.

Megtalált a pásztor, vagyok báránykája, vezet élő víznek, örök forrására.

IMÁDKOZZUNK CSALÁDJAINKÉRT!

Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! – Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni nehézségeinkkel!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői hivatására!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is tudják azt a nagy feladatot, ami gyermekeik és unokáik nevelésében még
mindig rájuk vár!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

Oltalmazó Anyánk odafent az Égen,
Vigyázó két szemed óvjon, mint régen!
Esthajnalcsillagod szórja ránk Fényedet,
Kérünk, segítsd meg eltévedt népedet!
Az Élet Fájából faragták ki trónod,
Szarvasként, Hazánkat hétszeresen óvod.
Szívünkben hordozzuk dicső képedet,
Vezesd a Tudással, elárvult népedet!
Sólyom vagy Te a riadt istenek között,
Titkok Nagyasszonya, ki Napba öltözött.
Aranyló szárnyad beragyogja az Eget,
Ne hagyd elveszni magyar népedet!
Boldogasszonyunk, őrizzük nevedet,
Imáinkba foglaljuk áldó két kezedet.
Nap Atyánk Fénye kísérje léptedet,
Ne feledd el soha a Te hű népedet! 🙏💕🇭🇺

Ó.J.

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.Taníts meg a kis lépések művészetére!Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!Segíts engem a helyes időbeosztásban!Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!Taníts meg a kis lépések művészetére!

Áldjad lelkem

Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!Hálaének drága illata az, ha szívedből fakad.

Refrén: Minden reggel, délben, vagy ha jő az est, szálljon hálaáldozat.

Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!

Krisztus Jézus, Isten Szent Fia elhagyta dicső honát,És mint bárány, mert úgy szeretett, értünk adta önmagát.

Irgalmas és kegyelmes az Úr, vétkeinkre nem tekint.Nem cselekszik és nem is fizet Ő a bűneink szerint.

Ismer minket és emlékezik, tudja, hogy porból vagyunk,Ám előtte bűnbánó szívvel mindig leborulhatunk.

Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá, s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép.

– Tiszteld a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más isteneid ne legyenek! Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!

Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja.

Tiszteld Őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát.

Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr.

– Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is.

Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.

– Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged.- Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozgatni vele!”Wass Albert: Hagyaték (részlet)

https://www.facebook.com/100007949160063/videos/956304628356245/

Uram!! Tudom hogy előre megmondtad hogy a háborúnak, éhségnek, járványoknak el kell jönnie. De úgy érzem mégsem könnyű nem állunk készen de azt is mondtad hogy ne féljünk mert ez még nem a vég. Ha lehet múljon el ez az egész. Adj még lehetőséget Atyám!! Ha vannak vágyakozó szívűek hadd mehessenek hozzád akik úgy érzik hogy szeretnének megváltozni akkor adj még esélyt .Várunk vissza győztes Király! Hisz a tieid vagyunk. Áld meg azokat akik ezt olvassák és hisznek benned, jó reményseggel szólítanak meg. ❤️🙏🏽

Imádság

Drága jó Istenem, segitsd tiszta lelkem,

Kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen.

Engedd, hogy a hitünk, mint a mag kikeljen,

Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen.

Engedd szines álmunk valósággá válni,A béke madarát a vállunkra szállni.

Az emberek lelke tisztuljon meg szépen,Ragyogjon a jóság az emberek szivében.

Szeretetet szórjunk az éhező világra

Szivünk hangolódjon köszönő imára!

Add Uram, hogy kapjak: hitet, bátorságot!

Szeretettel teremts egy boldogabb világot!

ERŐTELJES IMA UKRAJNÁÉRT

Miközben a világ szeme Ukrajna és az ország határánál zajló háború felé fordul, az első és legjobb, amit tehetünk az az, hogy Istent kérjük imádságban, hogy béke legyen a világban.

Urunk,

Köszönjük, hogy minden helyzetben, minden sötét pillanatban mellettünk vagy és közöttünk tevékenykedsz. Még akkor is, ha a dolgok a legsivárabbnak tűnnek, bízunk a hatalmadban és az erődben. János evangéliumában azt mondtad:

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (János 16:33)

Miközben figyelemmel kísérjük az ukrajnai háború kibontakozását, kérjük kegyelmedet és békédet, hogy uralkodj minden érintett szívében és lelkében!

Imádkozunk Ukrajna népéért

Istenünk, buzgón imádkozunk Ukrajna népéért. Ez a nemzet és népe egy évszázada küzdött Oroszországgal, és már több mint 13 ezren haltak meg a kisméretű háborúban, amely 2014 óta dúl Ukrajna délnyugati részén. Egy ellenálló és kitartó népről beszélünk, amely a világnak egy olyan részén él, amely rendszeresen háborút és felfordulást tapasztalhatott. Amikor Jézus a Földön járt, hasonló, elnyomástól és a könyörtelen birodalom döntéseitől sújtott területeken tevékenykedett.

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” (Ézsaiás 26:3)

Azt kérjük, hogy Ukrajna népe biztonságban legyen, és ne csak a földi békét ismerjék meg, hanem az Te igazi és megingathatatlan nyugalmadat is.

Imádkozunk a világ vezetőiért

„Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: arra vezeti, amerre akarja.” (Példabeszédek 21:1)

Imádkozunk most azért, hogy munkálkodj a világ vezetőinek szívében, és ösztönözd őket a béke megteremtésére! Imádkozunk azokért, akik oly sokakat érintő döntéseket hoznak, és fel kell készülniük egy nagyszabású háború lehetőségére is. Kérünk, Istenünk, hogy indítsd békére szívüket, hogy megtalálhassák a háború békés alternatíváját, és abban megegyezzenek.

Imádkozunk a katonákért

Imádkozunk a hadseregek tagjaiért is, akiket az esetleges közelgő csatára való felkészülés érdekében hívtak be. Urunk, elkötelezték magukat, hogy mindent odaadnak mások védelme érdekében, és imádkozunk értük, hogy védd meg őket, ahogyan azt korábban megígérted:

„Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom!” (Zsoltárok 91:1-2)

Imádkozunk a keresztény testvéreinkért

Imádkozunk sok felebarátunkért, akik Ukrajnában végzik a munkájukat, melyre Te kérted őket. Számos misszionárius, pap és egyházi vezető tevékenykedik a helyszínen, és naponta szolgálja az ukrán népet. Kérjük, hogy védd meg őket, és add meg, hogy továbbra is szabadon szolgálhassanak Téged és a körülöttük élőket. Kérjük, hogy ne féljenek és szabadon hirdessék Igédet, tedd lehetővé számukra, hogy a Te erődben járjanak, és szilárdan kiálljanak a gonosz ellen, amellyel most szembenéznek.

Imádkozom, hogy az ukrajnai hívők a félelemmel szemben találjanak lehetőséget Krisztus örömhírének közvetítésére, aki tökéletes békét kínál nekünk a világban.

„A tanítványok pedig Jeruzsálemből minden irányba elmentek, és mindenkinek hirdették az örömhírt.” (ApCsel 8:4)

Tudjuk, hogy többet tudsz tenni, mint amit most kérünk vagy el tudunk képzelni, és ebben a bizalomban imádkozunk a békéért.

Ámen.

Forrás: iBelieve

Ujhelyi Dóra

ITT A VÁLASZ AZ EDDIGI IMÁKRA IS: OROSZORSZÁG ÉS UKRAJNA EGYETÉRTENEK ABBAN, HOGY

BEFEJEZZÉK A HÁBORÚT, ÉS TÁRGYALJANAK ERRŐL !

TARTSATOK KI TOVÁBBRA IS IMÁBAN.

ÜZENET AZOKNAK, AKIK SZERINT FELESLEGES A BÉKÉÉRT IMÁDKOZNI

Többen is gúnyolódva fordultak hozzánk, azt követően hogy az imaláncunk elindítását követően Oroszország megtámadta Ukrajnát. Mi azonban máshogy gondoljuk: nincsen kárba veszett vagy feleslegesen elmondott ima. Hisszük, hogy a lehető legtöbbet tesszük, amikor fohászra és böjtölésre buzdítunk minden jószándékú embert. Sokan kérdezik Tőlünk ezekben a órákban, hogy miért gondoljuk, hogy az imának hatása van. Nyilvánvalóan annak, aki egyáltalán nem hisz Istenben szinte lehetetlen elmagyarázni, hogy miért érdemes imádkozni ilyen nehéz helyzetben. Hiszen az alapvető kiindulópontunk, hogy Isten létezik – és ő teremtette az embert. Ha ez pedig így van, akkor azt jelenti, hogy Isten ismeri a legjobban az embert. Ha pedig Ő ismeri legjobban, akkor ő tud rá a legnagyobb hatással lenni. Amikor az ember imádkozik, akkor a Teremtőjéhez fordul, aki megálmodta, megtervezte és létrehozta. Ezek a pillanatok pótolhatatlanok és megismételhetetlenek, éppen ezért nem lehet kárba veszett imáról beszélni, még ha most azt is gondolhatják sokan, hogy teljesen hasztalan volt: imádkoztak, mégis kitört a háború. Pedig ezzel szemben az történt, hogy sok ezer ember este elcsendesedett és Istenhez fordult, vannak olyanok, akik hosszú évek után először, sőt, akik életük során először. Sokan most Istent okolják más emberek bűneiért, mások pedig azt kérdezik tőlünk, hogy mi értelme volt sok ezer embert imára hívni? Megfordítanám a kérdést: mit veszítettünk azzal, hogy elcsendesedünk és Istenhez fordulunk, a halottakra és sebesültekre gondolunk? Semmit sem veszíthetünk, de ha tényleg igazunk van, és Isten létezik, akkor rengeteget nyerhetünk. Lehet, hogy egy földi háborút nem tudtunk megakadályozni, de sok ember életét megváltoztathatjuk és jobbá tehetjük – ez pedig nem kis eredmény. Azoknak az embereknek az életét is akár, akik most még rossz vagy jó szándékkal, de értetlenül kérdezik tőlünk, hogy a fegyverek ellen hogyan lehet békével harcolni. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem hívőként egy ilyen üzenet hatására kinyitják a Bibliát és megtalálják benne ezt a mondatot: “Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.” Ne zárjuk ki annak a lehetőségét – sőt, legyünk tisztában vele -, hogy igenis képes egy “imahadjárat” változást hozni, csodát tenni, mert ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Az ima gyógyít – nem csak azt gyógyítja, akiért imádkoznak, hanem azt is, aki fohászkodik. Nincsen vesztenivalónk, a hitünk vezet előre bennünket és az a bizonyosság, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Megértjük, hogy ez sokaknak furcsa lehet, akik nem hisznek vagy bizonytalanok – de nekik is csak azt ajánljuk, hogy csatlakozzanak hozzánk és minden este 20 órakor csendesedjenek el. Elfogadjuk a kételyeiket, de azt is meg kell érteniük, hogy először ki kell nyitniuk a szívüket ahhoz, hogy megérthessék, miért tesszük ezt. És akkor ők is megtapasztalhatják azt a kegyelmet, amely semmihez nem hasonlítható.Semmit nem veszíthetünk, de rengeteget nyerhetünk.#legyenbékeMartí ZoltánAz imalánc hivatalos oldala ide kattintva elérhető.⤵️https://777blog.hu/…/uzenet-azoknak-akik-szerint…/

„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.

Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat.

Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd világít. […]

Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden civódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolog.[…]

ne vedd el tőlem, ne vedd el tőlünk a kérés nélküli imádságot.

A kérés nélküli imában nemcsak én, de az egész mindenség hallgat, s hallgatnak azok is, akik – egy szinttel még mélyebben – torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek.

A nem kérő imádságban azonban, imádkozza bárki is, az egész világ térden áll a »teremtés egyességében«.”(Pilinszky János: Imádságért, részlet)

Egyedüli reményem, ó Isten csak te vagy…!

Uram,a nyomorultat,

A gyöngét el ne hagyd,

Az árvát, elhagyottat

Gyámolítsd te magad!

A szegényt, ki remélve,

Csak reád néz az égre:

Úr Isten,el ne hagyd!..

Adj békét, Istenünk!

Szentgyörgyi Albert imája

“Uram, mentsd meg gyermekeinket.

Mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.

Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk,

ne őket pusztíthassák,

hogy jobbak lehessenek szüleiknél,

hogy építhessék önnön világukat,

a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát.

Melyet a béke és a szeretet kormányoz Mindörökké.”

(( Wass Albert -Miatyánk

Ki vagy a mennyekben. Emberfölötti roppant magasságban. Szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban! Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén, s legyen meg a Te akaratod, mint a mennyekben-úgy odahaza is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg éhező véreinkről sem Erdély meggyötört földjén.Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök. De míg népünket kínozzák odahaza, ne kívánd, Uram, hogy megbocsássunk a kínzóinknak! Idegen ország jólétében ne vígy bennünket a kísértésbe, se minket se a gyermekeinket, se az unokáinkat, hogy magyar voltunkról megfeledkezve hűtlenek legyünk a szenvedőkhöz.De szabadíts meg, Uram, a gonosztól! Hogy Tied lehessen újra magyarok földjén az ország, a hatalom meg a dicsőség, örökkön örökké. De ha lehet, még holnap, mert gyöngül már bennünk a honvágyba belefáradt élet, s ha nem igyekszel, Uram, maholnap idegen földbe temetik csontjainkat, s bús lelkünknek nehezére lesz majd meglelnie a szörnyű távolságon át a régi otthon helyét, ahova emlékeink sokasága már régen hazavár.

Imaláncot indít a 777 csapata az orosz-ukrán háború miatt amelynek során arra kérünk minden jóérzésű embert, hogy minden este 20 órakor Istenhez fordulva imádkozzunk a helyzet békés rendezéséért és a kárpátaljai magyarokért. Otthonainkban gyújtsunk egy gyertyát, csendesedjünk el, és akár saját szavainkkal, akár kötött imát elmondva kérjük a Teremtőt, hogy a békés megoldás felé vezesse az országok vezetőit.

Több felekezet képviselője is imát írt az imalánchoz kapcsolódva, hogy ilyen módon is közösen tudjunk fohászkodni. Sőt, nem csak a hívő embereket hívjuk, hanem mindenkit, akit aggaszt a háború, és aki az erőszak helyett a párbeszédben látja a megoldást.

Különösen aggódunk és imáinkban hordozzuk a kárpátaljai testvéreinket, akiket nem csak a háború, hanem a besorozás félelme is érint. Imáinkban, gondolatainkban veletek vagyunk ezekben a napokban is, nem engedjük el a kezeteket!

Hamvazószerdáig böjtre is buzdítunk, amelyhez mi magunk is csatlakozunk. Mondjunk le egy számunkra kedves dologról, lehet az étel-ital vagy cselekvés. Természetesen tarthatunk „pozitív böjtöt” is, amikor nem lemondunk valamiről, hanem elhatározunk valami olyat, amely áldozattal jár (plusz ima, másokon való segítség).

Legyen békesség köztünk mindenkor!

Hogyan lehet csatlakozni az imalánchoz?

  1. Minden este 20 órakor gyújts meg egy gyertyát vagy mécsest, csendesedj el és mondj el egy fohászt Európa és a világ békéjéért, az orosz-ukrán konfliktus békés rendezéséért és a kárpátaljai magyarokért.
  2. Ha szeretnéd, akkor jelöld be az oldal alján lévő térképen, hogy honnan imádkoztál.
  3. Buzdítunk arra is, hogy a fohászt követően a meggyújtott gyertya képét fotózd le és a #legyenbéke hashtaggel oszd meg a közösségi oldalakon.

Gájer László római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárának imája a békéért:

Mindenható Urunk! Te azért küldted el Jézust, hogy általa lépteinket a béke útjára vezesd.
Tudjuk, hogy te nem úgy adod nekünk a békét, ahogy a világ adja. Tudjuk, hogy a benned való megnyugvás csak a te Országodban jön el maradéktalanul. Mégis a világ békéjét kérjük tőled. A te Igédre hagyatkozva könyörgünk így, hiszen te azt mondtad: Éljetek egymással egyetértésben és békében.
Szorongattatott helyzetünkben ma különösen Ukrajna békéjét kérjük tőled. Az országban élő magyarsággal is közösséget vállalva imádkozunk a megnyugvás és a kölcsönös elfogadás lelkéért.
Az ember szívének vágya az élet és a béke. Lelkünk legmélyéből kérjük tehát a szív, a családok, a közösségek és a népek békéjét. Minden bűnünk ellenére add meg nekünk a kiengesztelődés kegyelmét.
Jézus, a Béke Fejedelme által, a Szentlélekben imádkozva kérjük ezt Tőled. Ámen.

Horváth Zoltán római katolikus pap, a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia plébánosának, a Pesti-Belső Espereskerület esperesének imája a békéért:

Béke a rend nyugalma (Szent Ágoston; KEK 2304).
Istenünk, Te megteremtetted a rendezett és gyünyörű világot, azért, hogy békében és szeretetben élhessünk. Kérünk, teremts békét a különböző népek és nemzetek életében és szívében! Add, hogy Oroszország és Ukrajna vezetői és népei megtalálják a Hozzád vezető utat, aki meg tudod adni számukra, a mostani konfliktus helyzetben a békét és a nyugalmat. Ámen

Bedekovics Péter református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze, a Magyar Cserkészszövetség elnökének imája:

Istenünk! Hozzád könyörgünk ma, aki nem csak Jézus Krisztus atyja, s általa a mi Mennyei Atyánk is vagy, hanem a Békesség Istene is! Hozzád kiáltunk, aki az Igazság Istene vagy, akihez kiálthatnak a bajban lévők és a nyomorultak! Hozzád könyörgünk, aki elküldted a Vigasztalás és az Erő Lelkét, aki azt ígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig!
Hatalmas Isten, kérünk Téged, hogy ne hagyd a világ vezetőinek szívét megkeményedni, hanem puhítsd fel, formáld át! Adj nekik bölcsességet, adj nekik higgadtságot, adj nekik békességre való vágyat – hiszen boldogok a békességet munkálók, mert ők Isten fiainak neveztetnek!
Imádkozunk kárpátaljai testvéreinkért is, adj nekik erőt, kitartást! Aggódó szülőknek adj megerősítést, beléd vetett bizalmat, az ifjaknak bölcsességet, s mindenkinek felebarát felé nyúló, segítő kezet!
Ne hagyj el bennünket, Magasságos Isten – de bármi is történik, legyen meg a Te akaratod! Ámen.

Kiss Máté a Komáromi Evangélikus Egyházközség lelkészének imája:

Drága Mennyei Atyánk! Mindenható Istenünk! Áldunk és magasztalunk azért, mert Tiéd a hatalom, mennyen és földön. Alázattal és Jézus Krisztus által jövünk most eléd. Tudjuk, hogy Te kezedben tartod a világ történéseit is. Könyörgünk Atyánk, ha lehet, irgalmaddal és kegyelmeddel, Te tartsd meg a békét Oroszország és Ukrajna között, legyen meg a Te akaratod ebben is.
Könyörögve kérünk testvéreinkért, adj most nekik Tőled jövő békességet és ha egyezik akaratoddal, őrizd meg őket. Külön kérünk magyar testvéreinkért, a kárpátaljai magyarságért. Rombold le a gonosz munkáját, őrizd meg őket és adj Tőled jövő békességet testvéreinknek. Nyisd meg Urunk a szívünket és a kezeinket, hogy amiben csak tudunk segítsük testvéreinket. Kérjük, adj békét akaratod szerint, és tedd naggyá nevedet ebben a konfliktusban is. Ámen!

Boros Dávid, a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lelkipásztora, a Budapesti Egyházkerület elnökének imája:

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is!” (Jeremiás 29, 7.)
Békesség Istene, Jézus Krisztus, hogyan adod nekünk a békességedet most, amikor a világ sehogy sem adja? Szüksége van erre lelkünknek, családunknak, országunknak, világunknak.
Kezdd, Uram, bennem a békéltetés munkáját: csendesítsd el nyugtalan szívemet, tisztítsd ki, vedd el a haragot, erőszakosságot, önzést, piszkosságot, töltsd be Szentlelkeddel! Adj tiszta, igaz gondolatokat, érzéseket, telve hittel, reménnyel, szeretettel! Vezesd, Uram, a szavam, kezem, lábam is a Te utad szerint, hogy a békességért fáradozzak magamban, környezetemben!
És most, amikor messzebb tekintek, e fáradozásomban csak imádkozni tudok embertestvéreimért, akikhez én nem, de a Te kezed elér! Könyörgöm, hogy mentsd az embert – ahogy mindig is tetted! Mentsd a testét és mentsd a lelkét! Adj békességet vagy légy velük a háborúságban!
Megvalljuk, Te vagy az Úr mindenek felett, Téged nem lehet legyőzni, hogy Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké! Ámen.

Papp Miklós görögkatolikus pap, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, a Pesti Esperesi Kerület esperesének gondolatai:

A keresztények számára minden nehéz helyzet megoldásához útmutató a három legnagyobb ünnepünk. Karácsonykor az isteni Szó testesült meg, aki békességet akar Isten és az emberek között. Karácsony óta hisszük, hogy az Ige azóta is testet tud ölteni a történelemben, a jó szó tud békességet teremteni az emberek között. A keresztények a nagypénteki per óta tudják: megtörténhet, hogy mindenkinek van rész-igaza, mégis elsikkadhat a nagy igazság, s a legártatlanabb jár a legrosszabbul. Nagypéntek óta tudjuk, hogy abszolút igazság nem lesz a földön, de az erőszak és a saját igazság hajszolása nem visz előbbre. És pünkösd óta azt is tudjuk: a legkülönfélébb nyelveket és érdekeket is képes a Lélek áthidalni és összekötni. A Lélek képes olyan magasabb szintű igazságra, egységre elvezetni, amelyet korábban el sem tudtunk képzelni.
A történelemben talán kevés olyan nemzet tudja annyira, mint a magyarok, hogy mit jelent, ha a történelmi határok igazságtalanok, ha a kisebbségnek nehéz sorsa van, ha a nagyhatalmak a fejünk fölött döntenek rólunk. Vannak és lesznek történelmi igazságtalanságok, a mennyek országa maradéktalanul sohasem valósul meg a földön. Ám a megoldás nem lehet a háború. Mindig a legártatlanabbak szenvednek a legtöbbet, őket állítják a frontra és majd nekik kell felépíteni a rommá lőtt otthonokat. Megtanultuk a történelemből azt is, hogy az emberi jogokra hivatkozva roppant hasznot lehet kicsikarni a zavaros helyzetben (fegyverek, részvények, befolyás). Szemünkbe hintik a hangzatos szavakat, és folyik a háttérben a sátáni alku. A morálteológia el tudja fogadni a jogos önvédelmet, az erkölcsileg igazolt forradalmat – de a jelen helyzetben nem látszik erkölcsileg igazoltnak a fegyverek használata.
Az egyházak hivatása most az keleten és nyugaton is, hogy a békére sürgessék a vezetőket, és leleplezzék az álnok szándékokat. A nyugati katolikus, protestáns, és a keleti ortodox egyházaktól is elvárt, hogy a karácsony, a nagypéntek és a pünkösd szellemében szóljanak.
Urunk, Jézus Krisztus, élő Isten Fia – könyörülj rajtunk, bűnösökön!

Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnökének imája:

Mindenség Ura, a Világ Alkotója!
Áldj meg minket arcod fényével, melyben ránk ragyogtatod kegyes szeretetedet, éltető tanodat, és a békesség áldásával ajándékozol meg minket.
Hatalmas vagy te a magasságokban, ki erejed teljében trónolsz. Te vagy a béke, és béke a Neved!
Kérünk Téged Jóteremtő – mentségünk és segítségünk – fogadd most szánk szólását és szívünk kérését.
“Szim salom, tová, uvráchá” – hozz békét, jót és áldást ránk, világunkra, az ukrán népre és a kárpátaljai magyar közösségekre, testvéreinkre, hogy mindig és minden órában a te békéd járja át a mi szíveinket.
Áldott vagy Te, Örökkévaló, aki békével áldja meg a népeket!

3 935IMÁDKOZÓ

❤Nézz le rám Istenem❤Hatalmas Isten! Nézz le rám.Te akkor is értesz, ha néma a szám.A kereszt, amit adtál, Nehéz.Te tudod, hogy nem panaszképp…A vágy, amit belém oltottál,A magány, amit társul adtál…Én tudom, hogy nem adsz nehezebbetMint amit elbírni képesek az emberek.Azt is tudom, hogy amit kaptam,Azt nem tarthatom magamban.Fáklya vagyok, de kérlek Uram,Ha túl nehéz lenne az utamÜlj le mellém, bár nem érdemlem,És fogd meg kérlek akkor kezemÖlelj át kérlek csendesen,Hadd sírjam ki magam a szíveden,Hadd mondjam el milyen nehéz,Hogy milyen sok a szenvedés,Ne szólj semmit, csak ölelj szorosanÜljünk ott ketten, könnyesen, porosan,Mert Te alkottál engem,A Te lelked van bennemÉrtesz akkor is, ha néma a számHatalmas Istenem nézz most le rám,Hozd el nekem a békét kérlek,Én nagyon nagyon Szeretlek Téged Istenem!❤❤

Amiről sokan nem tudnak: ilyen hatással van a “Miatyánk” imádság az emberi testre!

A gyűlölet és a féltékenység a félelemből ered. És a félelemből számtalan rossz dolog születik, amelyek károsan befolyásolják az életünket. A félelem legjobb ellenszere a szeretet, a hit, a megértés, amelyek kivezetnek minket a sötétségből, és megszabadítják testünket a dühtől, amely az egész lényünket megmérgezi. Ennek véget kell vetni, mert különben többféle betegséggel fogjuk szembe találni magunkat.

Minden atom saját energiával rendelkezik, amelyek kölcsönhatásban vannak a Univerzum összes atomjával. A fizikai és lelki megtisztulás azért fontos, mert így sokkal több ideig tudunk egészségesek maradni.

Edgar Cayce szerint az endokrin mirigyeknek nagyon nagy szerepük van az egészség megőrzésében, ezért különösen oda kell figyelni erre a területre. A félelem, a düh, az irigység mind-mind olyan negatív érzelem, amely a sejtjeinkre, belső elválasztású mirigyeinkre, sőt szinte az összes szervünk működésére is károsan hatnak.

Cayce úgy tartja, hogy az agyalapi mirigy működése szorosan kapcsolódik a fényhez, és leginkább csendben képes fejlődni. A tobozmirigy szabályozza a fogantatást, a pajzsmirigyek akkor válnak aktívvá, mikor fontos döntést kell meghozni. A csecsemőmirigy a szívműködéssel kapcsolatos. A mellékvesék az érzelmi központunkat jelképezik. A Leydig-sejtek a férfi-nő kapcsolat egyensúlyára vonatkoznak.

A gyógyulást akkor érhetjük el, ha a csakrákat tisztító, pozitív energia áramlik át. Ezt rendszerint meditációval és/vagy imádkozással érhetjük el.

Miatyánk!
Cayce tanulmányaiban kifejtette, hogy a Miatyánk imádság mondása közben egyes szavak gyógyító mantrákként hatnak, tehát a rezgésszámuk megegyezik az előbb felsorolt mirigyek, sejtek rezgésszámával, így tisztulást, jobbulást idézve elő a szervezetben.

E szerint a:
“Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved”, a toboz mirigyre van jó hatással.
A “jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”, a pajzsmirigyekre hat.
A “mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, ez a hormonális és szex csakrákra érvényes.
“És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, a mellékvesékre, azaz érzelmi központunkra van pozitív hatással.
“És ne vígy minket kísértésbe”, ez a Leydig-sejtekre vonatkozik.
“De szabadíts meg a gonosztól”, a mondat a csecsemőmirigyet érinti.
Végül a “Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké ámen” zárómondat a pajzsmirigyek, az agyalapi mirigy és a toboz mirigy tisztulását segíti elő.

Az imádkozás megváltoztatja az imádkozó mentális és fizikai testét. Cayce sok esetben az alternatív terápiákat javasolja, mint gyógyulási út, így beszél a fitoterápiáról, diétás terápiáról, agyagkezelésről, beöntésről, masszázsról, kristályterápiáról, színterápiáról, zeneterápiáról, aromaterápiáról és a hangterápiáról.
https://funland.hu/gyogyito-ima-mondd-el-ezt-az-imat-minden-nap-es-meggyogyulsz-testileg-es-a-lelkileg/

ESTI IMA📿

Köszönöm Istenem a mai napot neked, hogy átölelt áldásod, fényed és kegyelmed. Hálás szívvel megköszönöm jóságod, hogy ezen a napon is megőriztél engem. Ma is megmutattad segítő kezedet, meghajtom előtted fejemet. Hálatelt szívvel kérlek Uram, segíts emlékeznem szent igaz valómra, hogy tisztán ráláthassak a ma véghez vitt dolgaimra. Ha hibáztam segíts, hogy kijavítsam. Ha nyugovóra is tért a napod világa, Te maradj velem a sötét éjszakába.Vedd gondjaidba testemet, lelkemet, ne hagyd gonosz kézre jutni életemet. Most kérlek az est beköszöntével, továbbra is vigyázz rám, családomra és minden emberre kik a Világban élnek, és a betegekre mielőbbi gyógyulást kérek!… KÖSZÖNÖM!!!🙏….S ha a reggel majd újra ébred, áhítattal zengem a Te dicsőséged!

Fohász Atillához Atilla! Hunok királya! 🇭🇺

Hozzád szól néped imája.

Szálljon közénk sólyom lelked,

Világunkban tegyél rendet!

Már másfélezer év is eltelt,

De nyughelyedre senki nem lelt.

Pedig szükség lenne arra,Hogy megkerüljön Isten kardja.

És a kő és arany táblák,

Mert üzeneted sokan várják.

Táltosaid rájuk vésték Az ősök tudását, törvényét.

Szétszaggatva él ma néped,

Kikezdte már az enyészet.

Csak pislákoló lélekfények Őrzik tovább az emléked.

Nincs összhang az Ég Urával,Sem a földdel, sem a fákkal,Sem a vízzel, sem egymással.

Ma kufár harcol a kufárral,

Erkölcstelen, csúf világ van,Mint egykor Rómában, s Bizáncban.

Pénzen vett a kéj, a mámor,

Az emberiség szennyben gázol.

E fertőtől mentsd meg népünk!

Tőled ősi áldást kérünk!

Vedd kezedbe Isten kardját,S hirdesd a szeretet hatalmát!

Ébredj Atilla népe!

F. Váradi Hun György

Magyarságnak vére,tekints fel az Égre!

Reménységnek éke,jövő üdvössége

gyermeki lélekkel áhítozz a Fényre!

Szíved csodálata

minden nemzetségre árassza erejét –az Emberiségre!

Népünknek Szent Anyját és Krisztust is kérve:

Sorsunkat betöltve áldozhassunk Érte!

Uram kérlek

Uram kérlek! Segíts meg engem!

Oly sok dolgom van idelent!

Ne engedd azt, hogy le győzzön kórság,s szétszaggassa a testemet.

Még annyi mindent szeretnék tenni azokért, kiket szeretek,

hadd láthassam, hogy boldogok lesznek, mielőtt végleg elmegyek.

Szívemben annyi kétség gyűlt fel, olyan sok féltés, szeretet,

ki fogja őket védelmezni amikor én már nem leszek?

Uram! Hallgass meg, kérve kérlek!

Hadd legyen még a gyermeked kicsit boldog e földi létben,hol olyan kevés a szeretet.

Minden feltörő fénysugár csak Terólad árad énekem,

melynek fényeit arra öntöm,aki oly kedves énnekem.

Uram. Kérlek, most ments meg engem!

S oly hálás leszek teneked minden percért, mit kapok tőled,

s áldalak, míg csak megleszek.

Meggyesi Éva

CSODASZÉP IMA…,

“Hatalmas Isten! Nézz le rám.Te akkor is értesz, ha néma a szám.A kereszt, amit adtál, Nehéz.Te tudod, hogy nem panaszképp…A vágy, amit belém oltottál,A magány, amit társul adtál…Én tudom, hogy nem adsz nehezebbet Mint amit elbírni képesek az emberek.Azt is tudom, hogy amit kaptam,Azt nem tarthatom magamban.Fáklya vagyok, de kérlek Uram,Ha túl nehéz lenne az utam Ülj le mellém, bár nem érdemlem,És fogd meg kérlek akkor kezem Ölelj át kérlek csendesen,Hadd sírjam ki magam a szíveden,Hadd mondjam el milyen nehéz,Hogy milyen sok a szenvedés,Ne szólj semmit, csak ölelj szorosan Üljünk ott ketten, könnyesen, porosan,Mert Te alkottál engem,A Te lelked van bennem Értesz akkor is, ha néma a szám Hatalmas Istenem nézz most le rám,Hozd el nekem a békét kérlek.én nagyon-nagyon szeretlek Téged Istenem!”

Családok imakönyve 7.0

KULTÚRA – 2022. január 27., csütörtök | 10:33

Az imádság ereje megsokszorozódik, ha együtt, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár hetedik alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

„A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona” – hangzott el Ferenc pápa 2020. december 27-i beszédében, melyben meghirdette a családnak szentelt évet. Ebben a különleges évben a Családok imakönyve 7. kiadása is hozzájárulhat keresztény létünk, Istennel folytatott párbeszédünk elmélyítéséhez. Örömmel ajánlom a kiadványt minden családnak, mert ahogy Szent II. János Pál pápa is megfogalmazta a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában, a keresztény család mint családi egyház csak úgy tudja megvalósítani méltóságát és feladatát, ha szüntelenül élvezi Isten segítségét, melyet kétségtelenül el is nyer, ha alázatos és hívő imádságban kéri (FC 59.).

Örömben, bánatban, reményben és szomorúságban, kétségek és elhatározások idején is imádkozzunk és adjunk hálát az Úrnak a családunkért!”

Marton Zsolt,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
családreferens püspöke


A kiadvány a család apraja-nagyjának szól, közös, tartalmas együttlétre hív. Figyeljünk oda egymásra, nyissunk egymás felé, imádkozzunk szeretteinkért együtt és egyénileg is. Az imádság ereje megsokszorozódik, ha közösen, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár 7. alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

Kérjük Isten segítségét, hogy mutasson jó irányt mindebben. Rajtunk is múlik azonban, hogyan tudunk jót és jól tenni, hiszen ahogy a XIV. századi ima is mondja: „Krisztus a te kezeddel cselekszik – Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk.” (részlet)

Az imakönyv minden korosztálynak szól. Megtalálhatók benne a családok közös imádságai a családi békéért, a gyermekekért; a házastársak imái családi felelősségtudatért és a szeretet megmaradásáért. A különböző litániák mellett a magyar és külföldi irodalom legszebb versei közül is jó néhány színesíti a kiadványt.

A törődést és odafigyelést legkönnyebben családi berkeken belül valósíthatjuk meg. Ott, ahol a legkönnyebb szeretni, ahol a szeretet jelenléte állandó és magától értetődő. Értékeljük azt, ami a miénk, amiért már nem kell megküzdeni, hiszen szeretetkapcsolataink ápolása mindig szükséges. Innen, a családi, baráti körből aztán tovább tudjuk adni a tágabb környezetünkben élőknek is mindazt a jót, amivel feltöltődtünk. Kosztolányi Dezső versben igyekszik megfogalmazni, mit is jelent számára szeretett hitvese.

Megszoktalak, akár a levegőt,
bármerre nézek, mindenütt te vagy,
szekrényem alján, a fiókjaimban,
az agyvelőmben, és nem veszlek észre.
De múltkor este, amikor bejöttél szobámba,
s mondtál valamit nekem,
sok év után egyszerre ráocsudtam,
hogy itt vagy, és szavadra sem figyelve
ámulva néztelek. Szemem lehunytam.
Ezt hajtogattam csöndesen magamban:
„Megszoktam őt, akár a levegőt,
Ő adja nékem a lélegzetet.”

Külön fejezet készült az édesanyák és külön az édesapák számára, a gyermekek pedig testvérükért, szüleikért (anyák napján édesanyjukért) imádkozhatnak. Ezenkívül a nagyszülők, az idősek és a gyászolók (imádság elhunyt házastársért, meg nem született gyermekért) is megnyugvást találhatnak egy-egy számukra kínált imádság olvasása, imádkozása közben.

„Szeretet Istene! Te nem engeded, hogy örökre elváljunk egymástól. Hiszem, hogy ő látja szívünk szomorúságát, amellyel utána sírunk, s látja már előre az időt, amikor az örökkévalóságban ismét találkozunk. Istenem! Ő e földön is növelte boldogságomat. Mennyivel boldogabbak lehetünk majd ott? Boldog volt az a néhány év is, amelyet együtt töltöttünk. Vele az egész örökléten át együtt élni boldogan – ez az a boldogság, amelyet te készítesz a téged szeretőknek, és bizonnyal ezt készíted számomra is. Ámen.”

A bővített kiadás előszavában Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a gyerekek és fiatalok lelki fejlődésének fontosságára irányítja az olvasó figyelmét. Mint fogalmaz, „nagy veszélyben vannak tehát a gyermekek és a fiatalok, akik az élet rendje szerint a családon kívülről is rengeteg benyomást és információt kapnak. Szükség van tehát arra, hogy értük és velük sokat imádkozzunk, hogy személyiségükben érett és az elköteleződésre kész életállapotra jussanak, amely mind a házasságnak, mind a családi életnek feltétele.”

Székely János szombathelyi megyéspüspök úgy véli: „A gyermek legfőbb nevelője Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog tudni elvégezni egy gyermek lelkében, azt Isten meg tudná tenni. Milyen nagy áldás, ha oda tudjuk vezetni őket a legfőbb Mesterhez, a mennyei Atyához, a Szűzanyához.” Mindebben segítségünkre lehet a Családok imakönyve.

Levehetjük a polcról, ha életvezetési tanácsra van szükségünk, vagy ha imádkozni vágyunk egyedül, netán többen együtt, vagy ha csak irodalmi olvasmányélményre, feltöltődésre vágyik lelkünk.

Jó szívvel ajánljuk minden hívő – legfőképpen pedig a hitben elmélyülni, megerősödni vágyó családok – figyelmébe, különböző alkalmakra, együtt és külön imádkozáshoz, lelki elmélyüléshez, útkereséshez, megerősítéshez.

Forrás és fotó: Martinus Kiadó

Magyar Kurír

Régi szép imádság!

Édes jó Istenem, mindnyájunknak Atyja,

Te vagy az én lelkem minden gondolatja.

Mikor a fejemet álomra lehajtom,

nyugvó párnámon is nevedet sóhajtom.

Mikor az ég alján kél a piros hajnal,

Téged hívlak, Atyám hálaadó szóval.

Téged hívlak Atyám mindig segítségül,

nálad nélkül minden csak homokra épül.

Gyönge a mi munkánk, erőd nélkül elvész,

ha Te meg nem áldod, elfújja a szélvész.

Mindenütt erődnek őrködő hatalma,

a Napot, a Holdat a Te kezed tartja.

Gondviselője vagy az egész világnak,

Mennyei jó Atyám, a porban imádlak.

Wass Albert – Magyar Miatyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Tarts meg minket szeretetben,

Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,

Akkor se, ha méltatlanul szólunk.

Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,

Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.

Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,

Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,

A bölcsőinktől a sírunkig Teveled

Igaz magyar hitben megmaradjunk,

Magyar voltunk mellett hitet valljunk,

Ne foghasson rajtunk, mi idegen,

Áruló közöttünk sohase legyen.

Hű gyermekként kövessünk Téged,

És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,

Legyen velünk atyai jóságod,

Minden magyar szerte e világban,

Térdre hulljon hálaadó imában!

Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,

Kopogtató testvért ki ne zárjuk.

Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,

Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Fohász a családomért

Vigyázd a családom drága Istenem.

Ne hagyd, hogy a mindennapjuk kínlódva teljen.

Ne hagyd, hogy szívük fájja az a bizonytalanság,mely annyi embert kísért egy emberöltőn át.

Adj nekik vigaszt, Uram, ha néha-néha nap,arcukon pár könnycsepp futva átszalad,

s ha túl nehéznek érzik azt a súlyos földi terhet,amit mások gonoszságból vállaikra tettek

.Én, óvom, védem őket, mindaddig, míg élek,de tudod, hogy az én időm is lejár egyszer végleg,

s akkor menni kell tovább hátrahagyva mindazt,amit öregedő szívem magáénak vallhat.

Ezért hát téged kérlek, Uram, legyél mellettük,ha túlságosan sebzett lenne gyermeki szívük,

s ha éreznék, hogy senki nincs, ki úgy szeretné őket,min én, aki általuk nyert értelmet a létnek.

NAPZÁRÓ IMA

Ó, édes Istenem!

Hálát rebeg lelkem,Hogy egész napon át Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,Szent Fiadnak vére,

Mossa meg kegyesenSzívemet fehérre!

Virrasszon felettemGondviselő szemed,

Kérlek, óvd az éjjelTestemet, lelkemet.

Szűzanyám, s Őrangyal,Legyetek énvelem,

Ha ti rám vigyáztok,Nyugodt lesz éjjelem.

CSÜTÖRTÖK VAN 🙏AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPNAPJA.

IMA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELŐTT

Kérlek, Jézusom,

segíts, hogy életem minden napján csak neked szolgáljak.

Kérlek add meg a kitartás kegyelmét,

hogy minden körülmények között meg tudjam találni

a Te rendszeres dicsőítésedre szánt időt,

mert semmihez sem mérhető az a béke és erő,

amit eléd borulva, az időmet Neked szánva kapok Tőled.

Dicsőséges Szentháromság, Szűz Mária, Szent Angyalok!

Segítsetek, hogy Jézust

az Oltáriszentségben rendszeresen tudjam imádni, és ezt soha abba ne akarjam hagyni!

Szent Ignác fohászai

Kun Magdolna

FOHÁSZ. ( Somogyi Zsolt )

Felnézek az égre minden áldott este,

Keresem az Istent, mert beszédünk lenne.

Nehéz szívvel várok csöndben a soromra,

Tudom odafönn is rengeteg a dolga.

És csak halkan mondom az ég csillagának;

Szólhatna egy jó szót az Úr angyalának,

Hogy a Jó Istennek súgja oda csendben :

Uram ! A világgal valami nincs rendben !

Hallgassa meg imám, más kérésem nincsen,

Segítsen mi rajtunk, hiszen Ő az Isten.

Ember az embernek farkasa lett régen,

Gyűlölet vert tanyát sok ember szívében.

Rengeteg a földöna hontalan, árva,

Uram, ez a világ saját sírját ássa !

Túl sok már a fájó, bús könny a szemekben.

Uram ! A világgal nincs valami rendben !

Anya a gyermekét sorsára hagyja,

Pénzért az embera lelkét is eladja.

Háborúk zajában ártatlanok halnak.

Jól tudom Uram,Te nem így akartad.

Nagyon nagy a bűnünk, amit meg kell bánnunk,

Bocsásd meg, úgy kérlek, minden gonoszságunk !

Könyörögve száll fel fohászom az égbe :

Uram ! A világnak Tenélküled vége !

Reményik Sándor:

Imádság

Uram, rövid pár évre add csak A szavak csengő színezüstjét,Vert aranyát a gondolatnak,

Képek suhanó selymét nékem,Hogy csendbe rejtsem, álomba zenéljem

Mind, mi nekem fáj s szívemen át másnak.

Tudjam: mögöttem százak, ezrek állnak,Némák, akiknek én vagyok a nyelve,Tüzes nyelv.

Kar, értük fegyverre kelve,Árvák, akik nevében én beszélek

S ha elnyelik szóm puszták, sötétségek,Tudjam: egy világ kínja kihallgatlan.

Hadd dolgozzam selyemmel, vert arannyal S ki magam itt bolyongok tépve, árván:

Hadd legyen minden sorom súlyos márvány,Márványba rótt sok-sok mély jelbetű.

A száz sziklába befalazott kincset Hadd hordjam össze egy roppant halomba,

A szerteszálló sok-sok kósza jajszót Ezer hangon búgó egy fájdalomba

,Szakadjon le az idegenség fátyla:Aki engem lát, bennem magát lássa,

S kik rongy létem ma méltó gúnnyal nézik,Az égből orzott láng, én Istenem.

Égessen be a szívök közepéig!Pár évet adj csak.

Akkor én, Uram,Kezedbe adom vissza minden vágyam,Mert mind betelt.

És nem éltem hiában.

1917

Posztós Lenke: Ima

Szülőfalum templomába jöttem imádkozni:A jó Isten kegyelméért ismét hálát adni.

Megköszönni életemet, s mindent amit adott;

Bármerre is vitt a sorsom, Isten el nem hagyott!

Harangszónál tanított meg engem jó anyám:Térden állva, alázattal mondjam el imám.

Hitet vésett a szívembe kicsinykorun, régen Azóta egy harang se szól, oly gyönyörű szépen.

Rég elhagytam én a falút, az idő elszaladt,

Kongása a vén harangnak szívemben megmaradt.

Hívogatott örömökben, de bánatban is ott volt,Mikor Isten árvasággal, könnyel próbáltatott.

Bármerre visz sorsod útja, s mint múlnak az évek;

Visszacsalnak olykor -olykor a régi szép emlékek.

Gyermekkorom, ifjúságom, úgy szívemhez tapadsz-Köszönöm, ó kongó harang, hogy haza hívogatsz!

Köszönöm, a jó Istennek, hogy itt lehettem ma;

Felüdült a lelkem, mint a folyómenti fa,

Mert szent ez a hely, mely ölébe fogadott,

Szent e templom, s e falú, mely keblén ringatott!

Áldottak legyenek azok, akik csendben érkeznek életünkbe, könnyű léptekkel, hogy ne ébresszék fájdalmainkat, ne ébresszék fel a szellemeinket, ne keltsék fel félelmeinket.

Áldottak legyenek azok, akik könnyedén, kedvességgel közelednek hozzánk, beszélik a béke nyelvét, hogy ne ijesszék meg lelkünket.

Áldottak legyenek azok, akik szeretettel megérintik szívünket, tisztelettel tekintenek ránk, és minden hibával és tökéletlenségével egészben elfogadnak minket.

Áldott legyen az, aki bármi lehet az életünkben, válassz adományt.

Áldottak legyenek azok a felvilágosult lények, akik angyalként érkeznek hozzánk, mint virág vagy madár, akik szárnyat adnak álmainknak, és szabadságuk van választani, hogy maradjanak és fészkük legyenek.”(Edna Frigato)

Adj még Uram időt

Adj még Uram erőt, hogy ne fáradjak el azon a hosszú-hosszú úton, amin menni kell,mert úgy szeretném érezni még egy kicsikét az őszbe szökött napláng langyos melegét.

Adj még Uram időt, hogy vágyott álmaim túllépjenek fájdalmamnak könnyes kínjain,s én bátran hihessem, van még annyi évem,amennyi feledteti velem minden szenvedésem.

Adj még Uram időt, pár reményteli évet,hogy boldogságban teljen ez az elröppenő élet,mert oly közelről fúj már az a sarki hideg szél,mely virágzó tavaszról többé nem mesél.

Kun Magdolna

FOHÁSZ A CSALÁDOMÉRT

Atyám, őrizd óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom.

Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket.

Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te dicsőségedbe vonja lelküket.

Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben.

Engedd, hogy szép legyen életük: áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és szeretetedben.Élvezzék a földi boldogságot, melyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.

Kun Magdolna: Hálaima

Köszönöm, Istenem, hogy megadtad nekem azt a sok-sok napot, évet, mit eddig élhettem,és köszönöm azt is, hogy megismerhettem azon kedves barátokat kikben örömöm, leltem.

Köszönöm a családom, kik úgy néznek reám,mintha én lennék számukra az egyetlen mentsvár,s mintha én volnék az-az otthont adó fészek,melyben bánatukat enyhíteni olykor hazatérnek.

Köszönöm szeretteim, kik már közeledben vannak,s kik nem éreznek többé keservet, fájdalmat,mert kegyes szíved által abba az új hazába értek,ahol csupa-csupa napfény, boldogság az élet.

Köszönöm az édesanyám, és köszönöm apám,kik kéz a kézben sétálnak most a csillagok nyomán,s kik el nem múló hálával köszönik neked,hogy kegyességed jóvoltából felnevelhettek.

Megköszönök, Uram, minden napot, évet,amivel biztosítod számomra a nyugodt öregséget,hisz te is tudod, e-földön élni csak úgy érdemes,ha vannak, akik védelmeznek, és viszont szeretnek.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,

Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,Amikor testünket betegség kínozza.Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.

A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.

Életünk hajója háborgó tengerén,Ha Ő koronázza békességbe mégyen.És ha életünk végórája jönne,Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.

Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,S csak Miatyánkot mondjunk utoljára.