Rózsafüzér Társulat

Akit te, Szent Szűz, a világra szültél – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség 2023. júniusi rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

Az Örvendetes Olvasó harmadik tizedét imádkozva, figyeljünk a gyermekét világra hozó Máriára és világra jövő Fiára, Jézusra.

Miben követhetem Máriát? Szent Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írt első levelében, hogy „a Lélek ajándékait ki-ki azért kapja, hogy használjon vele” (1Kor 12,7). Mondhatjuk azt, hogy Szűz Mária a legnagyobb ajándékot kapta a Szentlélektől. Az ő testéből alkotta meg a Megváltó emberi testét. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda érte. Mária tehát tökéletesen szolgál a kapott ajándékkal, amikor arra a világra szüli gyermekét, amely világ megváltásáért a méhében testet öltött. Jó, ha minden szüléshez közeledő édesanya és férje gondol erre.

Istentől kapták az ajándékot, hogy gyermekük fogant, úgy készüljenek gyermekük születésére és felnevelésére, hogy segítsék felismerni azt a hivatást, amire az Isten már anyja méhétől meghívta őt. Ha papi szolgálatra, vagy szerzetes életre szóló hivatás jeleit fedezik fel, akkor annak követésében segítsék találékony szeretettel, ahogyan József és Mária tették ezt Jézussal. Olyan hitben és szeretetben élő családi légkört alakítsanak ki, amely segíti gyermekük hitben való elmélyedését, hogy Isten vonzását felismerje, és kész legyen annak követésére. Az Imaszövetség magányos, vagy idősebb tagjai pedig ilyen lelkületű keresztény családokért imádkozzanak.

Mit tanulhatunk az e világra született Jézustól? Ő volt az egyetlen, aki megválaszthatta volna, hogy milyen körülmények közé szülessen. Ő viszont „kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember” (Fil 2,7). Az anyaméh biztonságából a zord világba csöppenve, teljesen kiszolgáltatottá vált. Mária és József nem kényeztették, de mindenre készek voltak, hogy gyermeki kiszolgáltatottságában, a veszélyektől megvédjék. Ő pedig engedelmeskedett nekik.

A gyermekvédelem, nem a mindent megadó kényeztetést jelenti, hanem a kiszolgáltatottságban, próbatételekben biztonságot nyújtó mellettük állást. Ha ezt jelenti számukra a család, akkor könnyebben engedelmeskednek. Isten hívásának, akaratának engedelmeskedő fiatal, csak engedelmességre nevelt gyermekből lesz. Ez is gyakran szerepeljen imaszándékunkban, hogy a családokban újra verjen gyökeret a szeretetből való engedelmesség.

Más síkon is elmélkedhetünk erről a titokról. A legtöbb helyen június hónapban történnek a papszentelések. Gondolhatunk arra, hogy a hivatások a papszentelésig a „méhen belüli” állapotban vannak, a felszenteléskor „születnek erre a világra”. Amint az Egyház a „méhen belüli” állapotban volt, amíg Jézus emberi testben tanítványaival volt, és akkor született meg, amikor kiáradt a Szentlélek.

Sokan azt gondolják, hogy a papszenteléssel célba ért a hivatásokért végzett ima. Úgy tudom, Kodály Zoltánnak tulajdonítják ezt a mondatot: „Ki miben kezdő, abban gyermek.” Az újmisés pap, „újszülött pap”. Nagyon is rászorul az Imaszövetség és a helyi (ahova kerül) egyházközség imájára, nem kényeztető, de óvó, védelmező szeretetére. Imádkozni kell érte és segíteni, hogy papi méltóságát ne tekintse olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kész legyen magát kiüresíteni, hasonlóvá lenni az emberekhez, akikhez küldetett. A meg nem értésekből, kudarcokból, szenvedésekből ne elkeseredés, hite-vesztés fakadjon, hanem engedelmességet tanuljon, engedelmességet a Szentléleknek, engedelmességet azoknak, akik Isten akaratát közlik számára. Ennek a mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig való engedelmességnek a megérésében nagy segítséget jelent a rábízottak engedelmessége, akik papjukban Isten szavának, akaratának a tolmácsát látják. Az imádság mellett így is hozzá lehet járulni, papjaink hivatásukban való megerősödéséhez, megszentelődéséhez.

Jézusodat világra szülő Mária, Egyházunk anyja könyörögj a papi édesanyákért, az Egyháznak papot nevelő keresztény családokért, és oltalmazd papságra készülő, papi szolgálatukat megkezdő gyermekeidet!

Fodor András nyugalmazott plébános

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség 2023. májusi titkáról

kovacs.agi

Az Örvendetes Olvasó második tizedét imádkozva figyeljünk Máriára és a Szentlélekre. A Szentlélekre, hogy mire indít, – Máriára pedig, hogy hogyan követi a Szentlélek indításait. Amikor Rózsafüzért imádkozunk, Máriával együtt vagyunk Isten jelenlétében. Az emberek közül Mária az, aki földi életében is a legtökéletesebben élt Isten jelenlétében és most már az örök dicsőségben is, örökre vele van. Az üdvözlégyek mondása úgy kapcsol bennünket Máriához, mint amikor a kisgyermek édesanyja kezét fogva jár. Minél „zajosabb” a környezet, minél nagyobb a bennünket körülvevő idegen tömeg, minél nagyobb az elszakadás veszélye, annál szorosabban fogjuk–, és fogja Édesanyánk is a kezünket. Máriához kötődésünk, az Istennel való együttlétünket szolgálja, mintegy megvéd bennünket a környezeti ártalmaktól, hogy teljesen az Isten titkaival tudjunk foglalkozni. Így próbáljunk most, Mária hónapjában Rózsafüzért mondani. Az Imaszövetség tagjaként pedig az Örvendetes Olvasó második tizedének titkáról elmélkedve, papi és szerzetesi hivatásokért imádkozni.

Amikor Mária igent mondott Isten rávonatkozó tervére, a Szentlélek által megfogant méhében Jézus. Ettől kezdve hordozta őt a méhében. Más édesanyáktól eltérően, arról is tájékoztatást kapott, hogy Istennek mi a terve azzal az élettel, amit a szíve alatt hordoz. Minden édesanya tudja, hogy egyetlen gyermekének sem tervezhette meg az életét. Semmi „hatalma” sem volt a méhében hordozott magzat fölött. Amit tehetett, hogy szeretettel várta és fokozottan figyelt önmagára, hogy testileg–lelkileg egészséges életet éljen, hogy ilyen élet bontakozzon ki méhének gyümölcsében is. A keresztény édesanyák azt is tudják, hogy Istennel való kapcsolatuk, lelki és imaéletük, valamint az emberekkel, férjükkel való szeretetkapcsolatuk is „átcsobog a köldökzsinóron”. Az a vágyuk, azért imádkoznak, hogy gyermekük élete Isten terve szerint bontakozzon méhükben, és formálódjon tovább születésük után, mert egyedül csak Ő tudja, hogy milyen feladatra szólította létbe az ő (szülők) közreműködésükkel.

Így van ez a papi és szerzetesi hivatással is. Egy-egy élő keresztény közösség „méhében” fogan meg, és a keresztény közösségnek kell „kihordania”. Azaz, az élő keresztény közösség minden édesanya tagja álljon készen arra, és úgy hordozza gyermekét, hogy annak élete Isten rávonatkozó terve szerint formálódjon. Minden magzatot szeretettel hordozzon, mint olyat, akit Isten anyja méhétől ismer és örök életre szóló terve van vele. Már kismama korában azért imádkozzon, arra készüljön, azért hordozza őt Isten jelenlétében, hogy segíteni tudjon gyermekének felismerni Isten hívását, hogy készen álljon igent mondani Isten gyermekére vonatkozó tervére.

A Szent László Imaszövetség, nő és férfi tagjai ilyen élő keresztény közösséget alkossunk, amelyben ilyen lelkületű leendő édesanyák és édesapák nőnek fel. Amikor pedig gyermekét méhében hordozó édesanyával találkozunk, arra gondoljunk, hogy a bennünk lakó Jézus úgy találkozik azzal a bontakozó élettel, mint a Mária által hordozott, találkozott Keresztelő Jánossal. Higgyük azt, hogy a mai magzatok is felujjonganak, ha Jézussal találkoznak.  Miközben az Imaszövetség tagjaiként imádkozunk, Isten jelenlétében azon elmélkedjünk, hogy mit kell tennünk azért, hogy közösségünk ilyen lelkületűvé formálódjon. Imádkozzunk hitünk és bizalmunk növekedéséért, hogy Isten ránk bízza majd az anyjuk méhétől papi és szerzetesi életre meghívottak „kihordását”. Óvakodjunk attól, hogy egyetlen hívatást is abortáljunk (rossz példánkkal, botrányos életünkkel), de attól is, hogy Isten hívása nélkül akarjunk valakit ilyen hivatás vállalására, lelki kényszerrel rávenni.

Mária, Édesanyánk! Segítsd Imaszövetségünk tagjait, hogy ne csak „ledaráljuk” a vállalt Rózsafüzér tizedet, hanem veled járva, a tőled tanult kimondhatatlan szeretettel hordozzuk Jézust, hogy ma is sokan felujjongjanak örömükben, amikor velünk találkozva, Jézussal találkoznak, és meghallják az ő hívó szavát.

A fenti elmélkedés kapcsán felidéződött bennem egy diakónus korombeli élmény, amit most megosztok az Imaszövetség tagjaival:

1970-ben diakónusként Békésre jártam ki hétvégeken, segíteni az ottani idős, beteges plébánosnak. Az egyik kis fíliába, Muronyba vonattal mentem, hogy ott igeliturgiát tartsak és az elsőáldozásra készülőket tanítsam. Az áldoztatáshoz Békésről vittem magammal a szívem fölött az Oltáriszentséget. Elvégezve az ottani szolgálatot (a maradék Eucharisztiával a nyakamba akasztott burzában), indultam vissza. Az állomás peronján jó néhány édesanya várakozott karon üllő, vagy bepólyált gyermekével. Szombat délután volt, akkor még szombaton is nyitva voltak az egészségügyi intézmények, rendelők. Én nem az állomás bejáratához legközelebb álló kocsi ajtajában várakoztam a vonat indulására. Néhány perccel az indulás előtt megindultak az édesanyák, és mind ahhoz, a számukra távolabb lévő kocsihoz jöttek, amelyiknek ajtajában én álltam. A gyerekek mosolyogtak és integettek, amikor segítettem az édesanyáknak fellépni a magas lépcsőn. Csak amikor már mindenki felszállt, akkor döbbentem rá, hogy ezeket az édesanyákat és gyermekeket – láthatatlanul – Jézus vonzotta ahhoz az ajtóhoz, amelyikben én álltam, és lélekben kértem, hogy áldja meg ezeket a gyermekeket és a vonat valamennyi utasát. Ez a „kép” 53 év távlatában is elevenen él bennem.

Fodor András nyugalmazott plébános

Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére

Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve­szi körül a lelket“. Az általános ígéret így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, … ha ez megegyezik akaratommal.” Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem jó az embernek sem, főleg örök boldogságára vonatkozóan.
Más helyen ezt mondta Jézus: „E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod Hozzám az emberiséget.”

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.”

BEVEZETÉS:
Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

(Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.)
NAGY SZEMEKRE:
Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE:
Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után – háromszor):
Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Kapcsolat

DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR

Keresztre – Hiszekegy

Nagy szemre – Miatyánk

3 kis szemre – Üdvözlégy a következő titkokkal:

1. . AKI GONDOLATAINKAT IRÁNYÍTSA

2. AKI SZAVAINKAT VEZÉRELJE

3. AKI CSELEKEDETEINKET KORMÁNYOZZA

DICSŐSÉG

Nagy szemre – Miatyánk

5×10 kis szemre- Üdvözlégy a következő titkokkal:

1. AKI A HALÁLBÓL FELTÁMADOTT

2. AKI A MENNYBE FÖLMENT

3. AKI NEKÜNK A SZENTLELKET ELKÜLDTE

4. AKI TÉGED SZENT SZŰZ A MENNYBE FÖLVETT

5. AKI TÉGED SZENT SZŰZ A MENNYBEN MEGKORONÁZOTT

DICSŐSÉG.

FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR

Keresztre – Hiszekegy

Nagy szemre – Miatyánk

3 kis szemre – Üdvözlégy a következő titkokkal:

1. AKI ÉRTELMÜNKET MEGVILÁGOSÍTSA

2. AKI EMLÉKEZETÜNKET MEGERŐSÍTSE

3. AKI AKARATUNKAT TÖKÉLETESÍTSE

DICSŐSÉG

Nagy szemre – Miatyánk

5X10 kis szemre – Üdvözlégy a következő titkokkal:

1. AKI ÉRETTÜNK VÉRREL VERÍTÉKEZETT

2. AKIT ÉRETTÜNK MEGOSTOROZTAK

3. AKIT ÉRETTÜNK TÖVISSEL MEGKORONÁZTAK

4. AKI ÉRETTÜNK A KERESZTET HORDOZTA

5. AKIT ÉRETTÜNK KERESZTRE FESZÍTETTEK

DICSŐSÉG.

Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség áprilisi rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

Bevezető gondolatok – előkészület az elmélkedésre
A Szent László Imaszövetség tagja papi és szerzetesi hivatásokért imádkozik, erre a szándékra mondja naponta az egy tized rózsafüzért. Mint minden imakezdéskor, itt is érdemes tudatosítanunk, hogy mit jelent imádkozni. Az imádkozó ember Isten jelenlétébe helyezkedik, Isten elé viszi a szívében hordozott ügyeket. Ezt nem azért teszi, hogy az Istent „tájékoztassa”, ilyesmire az Úrnak nincs szüksége. Azért teszi, hogy Isten jelenlétében, felismerje, hogy neki magának mi a tennivalója, hogy Istennel személyes beszélgetést folytatva, feltáruljon számára az Isten akarata, és az Isten szeretetének erőterében megfoganjon benne a készség: Igent mondani erre az akaratra.

Az elkövetkező húsz hónap alatt ezek az elmélkedések ebben akarnak segíteni. Közben remélhetőleg az is feltárul számunkra, hogy a rózsafüzér milyen hatékony „imaeszköz”, nem a nyakunkba, vagy a visszapillantó tükörre akasztva, hanem bennünket az Isten üdvtörténeti tetteihez láncolva, arra motivál, hogy üdvtörténetünk jelenkori eseményeinek tevékeny résztvevői legyünk.

Imádkozni, az Istennel „szóba állni” csak a Szentlélek által tudunk. Aki csak egy szöveget mond, de nem engedi, hogy a Lélek sóhajtozzon benne, az nem imádkozik. Az örvendetes olvasó első tizedét imádkozva figyeljünk Máriára és a Szentlélekre. A Szentlélekre, hogy mit akar bennem megújítani, életre kelteni, – Máriára pedig, hogy hogyan mondjak igent.

Fra Angelico: Angyali üdvözlet (1430–1432) Prado, Madrid

Elmélkedés: Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál

Szűz Mária az Isten jelenlétében élt. A KEK-ben (A Katolikus Egyház Katekizmusa) ezt találjuk: „Az Atya… először a lakóhelyet gondolta el, ahol az ő Fia és az ő Lelke az emberek között lakhatnak.” (KEK 721.) Amikor ezt a tervét Gábor angyal által közölte Máriával, akkor az ő jelenlétében élő Szűz, Igent mondott erre a tervre – „Legyen nekem, a te Igéd szerint.” És a Szentlélek által megfogant benne Jézus élete.

Az Atya minden embert lakóhelyének gondolt el. Jézus által ezt így nyilatkoztatta ki: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23) Ha Isten jelenlétébe helyezkedve szemlélem a Megtestesülés titkát, azzal szembesülök, hogy Isten bennem is jelen akar lenni az emberek között. A Szentlélek indításaiból azt is felismerem, hogy milyen élettel, tettekkel mondhatok Igent, tehetem megtapasztalhatóvá Isten jelenlétét. Amikor a Szent László Imaszövetségben papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, nem az a feladatunk, hogy az általunk kinézett személy számára „ki imádkozzuk a hivatást”, hanem az, hogy az imában felismert saját hivatásunkat úgy éljük meg, hogy az emberek között lakhasson az Isten, és akár általunk is meghívjon egyeseket a papi és szerzetesi életre. Mert nemcsak úgy lehet valakit meghívni, hogy felteszem neki a kérdést, „te nem szeretnél pap lenni?” Sokkal inkább lesz meghívó, ha úgy élem meg az Istennel és az Egyházzal való kapcsolatomat, hogy látják rajtam, hogy szükségem van a pap szolgálatára. A közösség, amely „használja” és nem „kihasználja” a papot, hivatásébresztő és hivatás erősítő. Az Imaszövetség tagjai ilyen hivatásébresztő életre törekedjenek, és ebbe a papot szerető, szolgálatát igénylő, és szolgálatában készségesen segítő „Szövetségbe” hívjunk meg fiatalokat is, hogy meghallják a Lélek hívását, ha Isten az ő papi, vagy szerzetesi életük által akar jelen lenni az emberek között. Ma nincs a fiatalok számára olyan Isten jelenlétében élő közösség, mint Mária korában. Ezt hívatott „pótolni” az Imaszövetség. De Máriát se a korabeli vallásos légkörben élő emberek hívták meg az Istenanyai szolgálatra, hanem maga az Isten, őket az Isten arra választotta ki, mint minket ma, hogy olyan közösséget alkossunk, ahol meghallja az ember az Isten hívását. Isten így veszi igénybe a mi szolgálatunkat azok meghívásához, akiket ő kiválasztott.

Röviden: Imánkkal és életünkkel olyan miliő kialakításán fáradozzunk, amely fogékony a Szentlélek indításaira, amelyben a Szentlélek által mindenkiben megfoganhat (mindenki felismerheti, hogy mi) a saját hivatása, és erőt kap ahhoz, hogy igent mondjon rá, mint Mária.

A Rózsafüzér újra felfedezéséhez ajánlom a Rózsafüzér füzet használatát:

Rozsafuzer-fuzet-bibliai-idezetekkelLetöltés

Fodor András nyugalmazott plébános
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Jézus, Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott – Elmélkedés a Szent László imaszövetség márciusi rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

A MENNYEI JERUZSÁLEM (Jel 21,1-8)

Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé.  Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: „Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak.” Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáteremtek mindent!” Majd hozzám fordult. „Írd fel: ezek a szavak hitelesek és igazak.” Aztán folytatta: „Megtörténtek. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből.  Ez lesz a győztes öröksége: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál.”

Elmélkedés.

A Jelenések könyve szemléletes képben mutatja be a Mennyei Jeruzsálemet, az üdvözültek, az Istenben hazataláltak országát. A mi vallásos szóhasználatunkban ez a mennyországot, az üdvösséget, az ember életének beteljesülését jelképezi.  Ebbe az Országba vette föl Jézus édesanyját testével-lelkével, ahogyan imádkozzuk a Rózsafüzérben: „Aki téged Szent Szűz a Mennybe fölvett.” De ezzel még nem fejeződik be a Máriával közösen végzett Rózsafüzéres utunk, és Mária édesanyai szolgálata. Az utolsó titok – Aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott – kifejezi azt, hogy Mária a Mennyországban is „feladatot” kap, királynője, égi édesanyja lesz az üdvözülteknek, úgy, ahogy volt a földön vándorló gyermekeinek.

Emlékeimben él, ahogyan szülőfalum hívei vasárnapról vasárnapra földíszítették a templomot.  A virágot nem üzletből vásárolták, hanem szombaton a hívek azt hozták, ami az ő portájukon éppen nyílott. A templomdíszítők ebből válogattak, ezeket rendezték, hogy vasárnapra szép legyen az oltár és a templom.

Így foghatjuk fel a mi mindennapi rózsafüzér imádságunkat. Rózsafüzérrel a kezünkben, imával a szívünkben járjuk életünk útját. Különböző élethelyzeteken vezet keresztül ez az út, és mindenütt teremhet valami, amit csokorba köthetünk, és Mária kezével Istennek ajánlhatunk. Ő befogad minket boldogságának Országába. A mennyország nem a „magányos” szentek gyülekezete, hanem közös otthon, közös boldogság. Ott is Mária a királynőnk, mennyei édesanyánk.

Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak szent anyja.
Élet, édesség, reménység, üdvözlégy szép Szűz Mária.

Ó édes Szűz irgalmadat, mutasd meg kegyes voltodat.
Holtunk után szent Fiadat, mutasd meg boldogságodat.
(Hozsanna 207. sz. ének)

Bosák Nándor nyugalmazott püspök
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

,,Jézus, Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett” – Elmélkedés a Szent László Imaszövetség februári rózsafüzér titkáról

kovacs.agi

Magnificat (Lk 1,46-55)

Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.” Mária még ott maradt három hónapig, aztán hazatért.

Elmélkedés
A katolikus hagyomány őrzi és megvallja Mária életének, Istentől rendelt hivatásának végső állomását. Ezt valljuk meg a dicsőséges olvasó negyedik tizedében: Testével és lelkével – egész emberségével – fölvétetett a mennyországba. Ő az első ember Jézus után, akitestével is a mennyországban van. (A többi üdvözült számára ez majd az utolsó ítéletkor valósul meg.)

Milyen érdekes: Az Isten Fia Mária testében kap helyet. Mária méhében kezdi meg istenemberi életét. Mária a kapu az emberré (testté) lett Ige számára. Mélységes kapcsolat ez az ember világa és Isten között. Jézus, Aki teljesítette az embereknek üdvösséget hozó feladatát, föltámadva a halálból, visszatért a mennybe. Mária pedig földi életének végén Fia kegyelméből, testével és lelkével felvétetett a mennybe. Jézus Mária által lesz emberré. Mária számára pedig Jézus nyitja meg a mennyországot.

Mária életének két meghatározó pontja:
… Akit te a Szentlélektől fogantál…
… Aki téged a mennybe fölvett…

Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, ismételjük a Jézusra és Máriára vonatkozó titkokat. Beiratkozunk Mária iskolájába – ahogyan Szent II. János Pál pápa mondja – és tanuljuk Máriától, Máriával a személyes „dicsőséges”, üdvösségre vezető utunkat. Azt az utat, amely Jézus tanításának befogadásával indul, és Mária követésével, példaadásával és közbenjárásával halad az üdvösség felé.

Imádkozzál értünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Bosák Nándor nyugalmazott püspök
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Rózsafüzér, a lélekre ható gyógyszer

2022.aug.30. 10:52

A lélek gyógyszere

Szokatlan „találmánnyal” jelentkezett Horváth István Sándor, azaz István atya, aki korábban zalalövői plébánosként, jelenleg a zalaegerszegi Szent Rafael kórház lelkészeként szolgálja Istent és az embereket.

Rózsafüzért ajánl mindenkinek.  A sokak által ismert és használt kis tárgy egyediségét az adja, hogy a csomagolása gyógyszeres dobozhoz hasonlít. A füzér fából készült, semmi műanyag, semmi giccs!

Érdekesség, hogy a kartondoboz rejt magában egy „betegtájékoztatót” is, amely részletesen ismerteti az imádkozás célját, az alkalmazás módját, a lehetséges „mellékhatásokat”, valamint azt is, hogy az egyes szemekre melyik imádságot és titkot kell mondani. A leírás alapján azok is könnyen megtanulhatják a rózsafüzér imádkozását, akik számára eddig ez nem volt ismert.

Az ajánlóban szerepel, hogy a rózsafüzér imádkozása javasolt egészséges embereknek, testi- vagy lelki betegségben szenvedőknek, gyermekeknek, fiataloknak, időseknek egyaránt. A javallat szerint minden rózsafüzér-imádságot érdemes valamiért, valakiért felajánlani.

István atya féltő intésként felhívja a figyelem arra is, hogy a rózsafüzér imádkozása nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszereket! Azokat változatlan adagolásban kell alkalmazni!

A kedves ötletesség szívmelengető ajándék lehet szeretteinknek, magunknak, vagy olyan ismerőseinknek, akik billegnek a hit és hitetlenség mezsgyéjén.

A rózsafüzérrel kapcsolatban készült István atyával egy kedves, alig több mint egy perces kisfilm is, ami itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=mFKsHnMF4Ck

—————————————————————————————————————–

István atyáról

Az 1969-ben született István atyának nem ez az első szokatlan, vagy inkább újszerű próbálkozása az emberek megszólítására, arra, hogyan forduljanak Isten, az Evangélium felé.

Zalaegerszegen született, a pannonhalmi bencés gimnáziumban érettségizett, Szombathelyen tanult teológiát. 1994-ben szentelték pappá. Az ország több településén szolgált káplánként, plébánosként, püspöki titkárként és a püspöki konferencia titkárságának irodaigazgatójaként. Három évig Rómában egyházjogot tanult, majd Zalalövőre került plébánosnak, 2021. augusztus 1-jétől pedig a zalaegerszegi Szent Rafael kórház lelkésze.

István atya termékeny egyházi író is. Zalalövői plébánosként már mintegy tíz könyve jelent meg. Szerzőként jegyez néhány okostelefonon elérhető elektronikus egyházi kiadványt is. A 2000-es évek derekán kitalálta, hogy e-mailekben küldi el a napi evangéliumot azoknak a híveknek, akik a templomi misékről bármilyen okból lemaradnak. Azóta több operációs rendszerre is kifejlesztette szolgáltatását, a naponta küldött Napi e-vangéliumra is roppant könnyű feliratkozni, csupán egy „Evangélium feliratkozás” üzenetet kell elküldeni a katolikus.hu címre.

Érdemes kipróbálni és olvasni, csak gazdagodhatunk vele.

B. A.

A rózsafüzér jót tesz a szívnek

A rózsafüzér imádkozása közben minden katolikus hívő érzi, hogy megkönnyebbül a lelke, most azonban tudományosan megállapították, hogy a rózsafüzér jót tesz a szívnek. Azt eddig is tudták, hogy a jóga gyakorlatok a szervezetben nyugalmat idéznek elő, de hogy a rózsafüzér imádkozása szabályozza a lélegzést és a szívverést, azt csak most bizonyították be tudományosan. Az erre vonatkozó közlés nem kisebb forrásból, mint a tekintélyes British Medical Journalból származik.

A milánói Corriere della Sera napilap egész oldalas cikkben számol be a felfedezésről. A kutatás Luciano Bernardi professzor kezdeményezésére, a páviai egyetemen indult meg, az oxfordi Radcliffe és a firenzei Santa Mária Nuova kórházak, valamint a lengyelországi gdanski egyetem közreműködésével, egészséges szervezetű önkéntesek segítségével. A kutatók figyelmét az a felfedezés keltette fel, hogy a rózsafüzér elimádkozása során a percenkénti önkéntelen 14 lélegzetvétel 6-ra csökken.

Gyakorlatilag a rózsafüzér imádsággal a lélegzés szinkronba kerül a szívdobogással és a vérkeringéssel – jelentette ki Simoné Cencetti doktor, a firenzei Santa Mária Nuova kórház belgyógyásza, a kutatómunkáról írt beszámolóban. A kísérletben részt vett önkéntesek lelassult szívverését elektrokardiogram jelezte, vérnyomásukat pedig szabályos időközökben mérték. Az orvostudományban eddig nem remélt eredményeket érhetnek el a rózsafüzér imádkozásával, elsősorban olyan szívbetegeknél, akik szívverését csak gyógyszerek alkalmazásával tudták szabályozni – mondotta a milánói Seregno kórház kardiológus főorvosa.

A kutatásról beszámoló Corriere della Sera cikke végül megemlíti, hogy a rózsafüzér imádságának alapformáját a keresztes lovagok terjesztették el Európában, akik az araboktól vették át azt, azok pedig még korábban a tibeti buddhista szerzetesektől és a hindu jógiktól tanulták.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉR

EEzt az imádságot Jézus Vilniusban, 1935-ben diktálta le Fausztina nővérnek. A következő kinyilatkoztatásokban megmutatta értékét és hathatóságát, és hozzáfűzte ígéreteit.Ebben az imában felajánljuk az Atyaistennek Jézus Krisztus „Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét”, egyesülünk az Ő keresztáldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor fölajánljuk az Atyaistennek az ő „szeretett Fiát”, a legerősebb motívumhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk. Saját magunkért és az egész világért könyörgünk.A „nekünk” az imádkozót jelenti és mindazokat, akikért az imádkozó szeretne, vagy köteles imádkozni.Azonban az „egész világ” az minden ember, aki a földön él és a tisztítótűzben szenvedő lelkek.Amikor e rózsafüzér szavaival imádkozunk, az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk, amely – a bizalom mellett – a kegyelmek elnyerésének nélkülözhetetlen feltétele.”Úgy tetszik nekem – ígérte Jézus – hogy megadjak mindent, amit ezzel az imával kérnek tőlem” (N 1541) és hozzátette: „ha az (….) megegyezik akaratommal” (1731)A részletes ígéretek a halál órájára vonatkoznak: a boldog és nyugodt halál kegyelmét jelentik. Ezt a kegyelmet nemcsak azok kérhetik, akik bizalommal és kitartóan imádkozzák a rózsafüzért, hanem a haldoklók is, akik mellett mások e rózsafüzér szavaival imádkoznak.”A papok – mondta Jézus – úgy fogják a bűnösöknek ezt nyújtani, mint az utolsó mentőövet. Ha csak egyszer is elimádkozza valaki, legyen bár a legmegátalkodottabb bűnös, elnyeri végtelen irgalmam kegyelmét (N 687). Legalább egyszer, de olyan hozzáállással, amely egyezik az ima tartalmával, elsősorban hittel, bizalommal és alázattal, valamint őszinte és mély bűnbánattal.

2022.JANUÁR

Egyed Bernadett Rita OP: A rózsafüzérről mindenkinek

KULTÚRA – 2022. január 29., szombat | 15:11

A szerző domonkos rendi szerzetesnővér, könyvében bemutatja a rózsafüzér imádságot mindazoknak, akik most találkoznak vele először, vagy még kezdők a lelki életben. Ám hasznos lehet azoknak is, akik régóta nem imádkozták a szentolvasót.

Rita nővér kiemeli: a keresztény lelki élet három imamódja jelenik meg a rózsafüzér imádságban, így a szóbeli ima, az elmélkedés és a szemlélődés. A szentolvasó olyan összetett imaforma, amelyben ezek a megnyilvánulások az imádság három árnyalatát tárják elénk. Az Istenhez fordulásunkban sokféleképpen fejezhetjük ki magunkat, éppen úgy, ahogyan a hétköznapi életben embertársainkkal kapcsolatban is. Mindegyik imamód rendelkezik valamilyen egyedi jellegzetességgel, ám közös pontként lelhető fel az imádság, ami jelen esetben a rózsafüzér ima.

A szóbeli ima, az elmélkedés és a szemlélődő imádság átjárják egymást, közösen léteznek benne.

A rózsafüzér lehet imádság, paraliturgikus szertartás, ájtatossági gyakorlat.

A könyv írója történeti áttekintésében emlékeztet rá: a rózsafüzér egyik sajátossága, hogy az imák ismétlődnek benne. Ennek eredete egészen a remetékig nyúlik vissza, akik a nap folyamán többször ismételgették az Úr imáját, a Miatyánkot. Remete Szent Pálról feljegyezték a kortársai, hogy az imák számlálására magokat vagy apró köveket használt. Remete Szent Antalról pedig úgy tudjuk, csomózott zsinórja volt. A rózsafüzér elnevezést egyrészt egy XIII. századi legendához kötik, melyben megemlítenek egy Szűz Máriát tisztelő embert, aki gyakran rózsákból font koszorúval díszítette a Szűzanya szobrát. Egy látomásban üzenetet kapott a Szűztől: inkább imádkozza el ötvenszer az Üdvözlégyet, mert az imák a Szűzanya kezében rózsákká változnak, amiből ő maga fonja a legszebb rózsakoszorút.

A rózsa a keresztény szimbolikában Szűz Mária virága, a koszorú pedig az örök életet jelképezi.

A XV. század második felében a Domonkos-rendi Alanus de Rupe (1428–1475) írt le egy Szent Domonkoshoz fűződő legendát. A Szűzanya egy rózsafüzért nyújtott át Szent Domonkosnak, hogy az eretnekek elleni küzdelemben segítségére legyen. A későbbi pápák tőle eredeztetik a szentolvasó imádságot.

Rita nővér leszögezi: a rózsafüzér kemény munka, abban az értelemben is, hogy kitartásra nevel. Gyakran valóban monotonná válhat az ima, mégis ki kell benne tartanunk. „Kitartunk, mert másnak talán segíthetünk vele, Jézus elé vihetjük az ügyét. Igen, a rózsafüzér imádság kitartásra ösztönöz, fegyelemre és összpontosításra tanít. Megtanít arra, hogy figyeljek a másik emberre, a saját magam jelzéseire, de főként Márián keresztül Jézus Krisztusra, aki az egyedüli utunk az Atyához. A rózsafüzér elvezet minket Istenhez, ha hagyjuk, hogy kézen fogjon bennünket a Boldogságos Szűz. Ő megtanít bennünket az igazi imádságra.”

Azzal a kifogással kapcsolatban, hogy a rózsafüzér túl hosszú, elimádkozására nincs időnk, a szerző kifejti: mindennap vannak olyan időszakok az életünkben, amikor nem csinálunk semmit, pedig az üresjáratokban éppen imádkozhatnánk is. A rózsafüzér „remek ima, mert bárhol és bármikor végezhető”. Nincs időhöz, helyhez kötve, imádkozhatjuk a csendes, üres templomban, de a zsúfolt buszon vagy metrón utazva is. Sőt vezetés vagy főzés, takarítás, vasalás közben is. „A tevékenység és a rózsafüzér ritmusa képes nagyon hamar összhangba kerülni, ami segítheti az imádkozást. A mindennapi tevékenységben Istenre gondolok, általa megszentelődöm, így ekkor is Jézussal vagyok. Az így létrejött imádságban a profán tevékenység mintegy megszentelődik.”

Természetesen mint minden fohászt, a rózsafüzér imádságot is felajánlhatjuk valamilyen szándékra: „a családban vagy a környezetünkben mindig akad olyan ember, helyzet, akiért vagy amiért imádkozhatunk”. Merjünk kérni, és kérjük Istentől azt, ami embertársunk számára a legjobb.

Szemlélhetjük imádkozás közben Jézus, a Szűzanya, a Szent Család, valamelyik szent képét, vagy a titkokat ábrázoló jeleneteket. Ha valakinek van kedve és érzéke hozzá, le is rajzolhatja vagy festheti azt, amit elképzelt. Mivel a rózsafüzér imádsághoz sok szent, pápa, teológus írt elmélkedéseket, ezeket bátran olvasgathatjuk, a magunk tempója szerint. Az elmélkedéseket forgathatjuk magunkban, vagy tovább is gondolhatjuk. A rózsafüzér imádságban mint „máriás” imádságban egyszerű közvetlenséggel szólhatunk Szűz Máriához, ahogyan azt Lisieux-i Kis Szent Teréz tette egyik versében:

„Amikor az életeden elmélkedem, a szent evangéliumban rád merek nézni és közeledni merek hozzád. Nem nehéz elhinnem, hogy a gyermeked vagyok, mert azt látom, hogy halandó vagy és úgy szenvedsz, mint én.”

A kötet szerzője, ismertetve a rózsafüzér történetét, különböző fajtáit, felhívja a figyelmünket: „A Szűzanyához való fordulás nem térít el Jézustól, éppen ellenkezőleg. Minél jobban követjük őt, annál inkább közelebb kerülünk Fiához. A rózsafüzér imádság a Szent Szűz iránti helyes tiszteletre oktat, a fohászokban őhozzá fordulunk.”

Grignon Szent Lajos írta: „Ahhoz, hogy Istenhez felemelkedjünk és vele egyesüljünk, ugyanazt az eszközt kell használnunk, melyet ő választott, hogy hozzánk leszálljon, emberré legyen és velünk kegyelmeit eszközölje. Ez az eszköz a Szent Szűz tökéletes tisztelete.”

Egyed Bernadett Rita OP: A rózsafüzérről mindenkinek
Új Ember Kiadványok – Magyar Kurír

Egyed Bernadett Rita OP A rózsafüzérről mindenkinek című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Szerző: Bodnár Dániel

Magyar Kurír

A Szent Rózsafüzér imájának hatalma van az egész föld felett. Imádkozzunk, hogy megmentsük a világot a veszteségtől. Uram, segíts rajtunk!

OKTÓBERBEN ÍGY KÖSZÖNTLEK DRÁGA ÉDES SZŰZ ANYÁMRÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZVA HOZZÁD SZÓL AZ ÉN IMÁMHOZZÁD REPES AZ ÉN LELKEM SZERETLEK DRÁGA MÁRIÁMARRA KÉRLEK TÉGED SZÉPEN HALLGASD MEG AZ IMÁM :O MÁRIA ÉDESANYÁNK ELJÖTT MÁR A TE ÓRÁD CSAK EGY SZÓT SZÓLJ SZENT FIADNÁL S MEG MENEKÜL A VILÁG RÓZSAFÜZÉRKIRÁLYNŐJE LÉGY A VILÁG MEG MENTŐJE AJÁNLJ MINKET SZENT FIADNAK FATIMAI SZŰZANYA ÁMEN

Pozsonyi Ágnes: Ima Rózsafüzér Királynéjához

Rózsafüzér Királynéja,sajgó szívek gyógyítójamost hozzád imádkozunk -Légy Fiadnál szószólónk!Szentolvasó minden szemereményünknek igazgyöngye!Te megértő vagy Szent Anyánk,palástodat borítsd ránk!Kölcsönözd hű lelkületed,alázatod, szelídséged!Szent Jegyesed küldjed el!Jó Atyánkkal békíts meg!Ámen

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!🤗

Ma a Világosság szentolvasó titkait imádkozzuk közösen!

Az első három Üdvözlégyben:
1. Aki megtisztítson minket
2. Aki lelkünk békéjét megőrizze
3. Aki a Szentségekben megerősítsen

1.Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánitotta isteni erejét.
3. Aki meghírdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát

Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében 

Hiszek Egy Istenben, mindenható Atyában,mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
a halottak közül; fölment a mennybe,ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;onnan jön el ítélni élőket és holtakat.Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus
Anyaszentegyházat; a szentek közösségét,a bűnök bocsánatát; a holtak feltámadását és az örök életet. 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved;jöjjön el a te országod;legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;és ne vígy minket kísértésbe,de szabadíts meg a gonosztól!(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)

1. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki megtisztítson minket
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. 

2. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki lelkünk békéjét megőrizze
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. 

3. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes az Úr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus ….
Aki a Szentségekben megerősítsen
Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. 

Ó Jézusom bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket különösen azokat, akik legjobban rászorúlnak irgalmadra. 

 

 

A Rózsafüzér (Szentolvasó) imádkozásának módja

1. A keresztre (1) egy Hiszekegy-et kell imádkozni.
 

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében, 
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; 
ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; 
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették; 
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; 
onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 
Hiszek Szentlélekben. 
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; 
a szentek közösségét, 
a bűnök bocsánatát; 
a test feltámadását 
és az örök életet. 

2. A nagy, különálló (öreg) szemekre (2,5,8,11,14,17) egy-egy Miatyánk következik.

Mi Atyánk, aki a Mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod;
legyen meg a Te akaratod,
amint a Mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól. 

3. A kisebb, csoportos (tábla) szemekre (3,6,9,12,15,18) imádkozzuk az Üdvözlégyeket.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
(titok)
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. 

4. Minden tized után (4,7,11,13,16,19) következik egy-egy Dicsőség és Fatimai fohász

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől! Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokét, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Az Üdvözlégyek között titkokat mondunk

Ö R V E N D E T E S

( hétfőn és szombaton imádkozzuk)
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki hitünket növelje, 
2. aki reményünket erősítse, 
3. aki szeretetünket tökéletesítse. 
 
A tizedekre: 
1. akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál; 
2. akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál; 
3. akit te, Szent Szűz a világra szültél; 
4. akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál; 
5. akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

F Á J D A L M A S

( kedden és pénteken imádkozzuk )
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki értelmünket megvilágosítsa, 
2. aki emlékezetünket megerősítse, 
3. aki akaratunkat tökéletesítse. 
 
A tizedekre: 
1. aki érettünk vérrel verejtékezett; 
2. akit érettünk megostoroztak; 
3. akit érettünk tövissel koronáztak; 
4. aki érettünk a keresztet hordozta; 
5. akit érettünk keresztre feszítettek.

D I C S Ő S É G E S

( szerdán és vasárnap imádkozzuk )
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki gondolatainkat irányítsa, 
2. aki szavainkat vezérelje, 
3. aki cselekedeteinket kormányozza. 

A tizedekre: 
1. aki a halálból feltámadott; 
2. aki a mennybe fölment; 
3. aki nekünk a Szentlelket elküldte; 
4. aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett; 
5. aki téged, Szent Szűz, a mennyben megkoronázott.

V I L Á G O S S Á G

( csütörtökön imádkozzuk )
A bevezető három Üdvözlégyre: 
1. aki elménket megvilágosítsa,
2. aki vágyainkat megtisztítsa
3. aki életünket megszentelje.

A tizedekre:

1. aki értünk a Jordánban megkeresztelkedett;
2. aki nekünk a Kánai menyegzőn kijelentette önmagát;
3. aki Isten országának a meghirdetésekor meghívott minket a megtérésre;
4. aki tanítványai előtt színében elváltozott;
5. aki nekünk az eukarisztiát elrendelte.

rózsafűzér képe

 

Hogyan imádkozzuk a rózsafüzért? – Tíz tanács II. János Pál pápától

2018. október 6., szombat | 19:31

II. János Pál pápa 2002. október 16-i keltezéssel adta ki Rosarium Virginis Mariae kezdetű, a rózsafüzérről szóló apostoli levelét. Ebben konkrét, gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg a rózsafüzér imádkozásának módjával kapcsolatban.

1. A rózsafüzér célja: Krisztus arcának szemlélése

„Krisztus arcára szegezni a tekintetet, fölismerni a misztériumot […] Krisztus minden tanítványának feladata, tehát a miénk is. Miközben ezt az arcot szemléljük, kitárulunk a szentháromságos élet misztériumának befogadására, hogy mindig újra megtapasztaljuk az Atya szeretetét, és örvendjünk a Szentlélek örömével.” (9)
„… a rózsafüzér a feszületre irányul: tőle indul és hozzá érkezik, mint maga az imádkozás is. Hiszen Krisztusban összpontosul a hívők élete és imádsága. Minden belőle indul ki, minden feléje irányul, minden általa jut el a Szentlélekben az Atyához.” (36)

2. Jézus neve

„Az Üdvözlégy súlypontja, mintegy fordulópont a két rész között: Jézus neve. Olykor, ha sietve imádkozzuk, ez a súlypont eltűnik, s vele együtt elvész a kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával, amelyikről éppen elmélkedünk. […] Jézus nevét – az egyetlen nevet, amelyben az üdvösség reménye nekünk adatott (vö. ApCsel 4,12) – a Szentséges Anya nevével együtt ismételgetni, s mintegy engedni, hogy Mária sugallja nekünk ez a nevet, a hasonulásnak olyan útja, mely egyre mélyebbre bevezet Krisztus életében.” (33)

3. A rózsafüzér megértése

„A rózsafüzér megértéséhez el kell mélyülni a szeretet sajátos lelki dinamikájában.” (26)

4. A csend

„Az odahallgatás és az elmélkedés a csendből táplálkozik. Jó, ha a titok kimondása és a Szentírás szavai után megfelelő időre megállunk, hogy tekintetünket a szemlélendő titokra szegezzük, mielőtt elkezdjük a szóbeli imát. A csend értékének újrafölfedezése az egyik titka az elmélkedés és a szemlélődés gyakorlásának.” (31)

5. Rózsafüzér és Szentírás

„… a rózsafüzér nem helyettesíti a lelki olvasmányt (lectio divina), épp ellenkezőleg, föltételezi és elősegíti azt. […] A rózsafüzérben szemlélt titkok […] által a lélek könnyen utakat találhat az egész evangéliumhoz, főként ha a rózsafüzért a tartós összeszedettség különleges állapotában imádkozzák. […] Annak érdekében, hogy az elmélkedés szentírási alapot kapjon és mélyebb lehessen, hasznos, ha a titok kimondása után fölolvasnak egy, a körülményeknek megfelelő rövidebb-hosszabb szentírási részt. Az egyéb emberi szavak ugyanis soha nem érik el a sugalmazott szavak sajátos hatékonyságát. Ezeket ugyanis azzal a bizonyossággal hallgatjuk, hogy Isten szava, mely a ma számára, az »én számomra« hangzik el.” (29–30)

6. Hogyan imádkozzuk a rózsafüzér titkait?

„Az örvendetes titkokról való elmélkedés a keresztény öröm végső indítékaival és mélységes tartalmával való találkozás.” (20)
„A világosság titkainak mindegyike a Jézus személyében immár elérkezett Ország kinyilatkoztatása. […] Kánában Mária ajkán hangzik föl és egy nagy anyai intelemmé válik, melyet minden idők Egyházához intéz: »Tegyétek meg, amit nektek mond!« (Jn 2,4) Ez az intelem jól bevezeti Krisztus nyilvános élete során mondott szavait és jeleit, és a világosság minden titka számára máriás hátteret ad.” (21)
„A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje Jézus halálát – ott állva a kereszt alatt Mária mellett –, s hogy vele együtt merüljön el Isten ember iránti szeretetének mélységében, s érezze meg e szeretet egész újjáteremtő erejét.” (22)
A dicsőséges titkok „a hívőt arra késztetik, hogy lépjen túl a passió sötétségén, és tekintetét a föltámadásban és a mennybemenetelben szegezze Krisztus dicsőségére. Miközben a keresztény lélek a Föltámadottat szemléli, fölfedezi hitének indokait (1Kor 15,14).” (23)

7. Miatyánk, Dicsőség

„A Miatyánk mintegy alapja az Üdvözlégyek ismételgetése által kibontakozó krisztologikus-máriás elmélkedésnek, és a titokról való elmélkedést egyházi tapasztalattá teszi akkor is, ha egyedül végzik.” (32)
„Fontos, hogy a Dicsőség mint a szemlélődés csúcspontja tudatos legyen a rózsafüzérben. Nyilvános imádkozás esetén énekelni is lehetne, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon ez a minden keresztény imádságra jellemző távlat.” (34)

8. A rózsafüzér befejezése

„A rózsafüzér végén a pápa szándékára imádkozunk, hogy az imádkozó lélek tekintete kitáguljon az egész Egyház szükségleteire.” 
„… a lélek szükségét érzi, hogy a rózsafüzér végéhez, melynek során annyira érezte Mária anyai segítségét, a Szent Szűz dicséretét fűzze, akár a Salve Reginát, akár a loretói litániát. A belső út megkoronázása ez, melyen a hívő eleven kapcsolatba került Krisztus és az ő Szentséges Anyja titkával.” (37)

9. Időbeli eloszlás

„… a heti beosztás lelki sajátosságot ad az egyes napoknak, a liturgiához hasonlóan, mely az év egyes szakaszait tudja megszínezni. A mai gyakorlat szerint a hétfő és a csütörtök az örvendetes titkok napja, a kedd és a péntek a fájdalmas titkoké, a szerda, a szombat és a vasárnap a dicsőséges titkoké. Hova lehetne beilleszteni a világosság titkait? […] a szombat hagyományosan a Mária-tisztelet napja, tanácsolhatónak látszik, hogy csütörtökről kerüljenek át az örvendetes titkok szombatra, s az így szabaddá vált csütörtök lehetne a világosság titkainak napja.”
„… arra kell ügyelni, hogy a rózsafüzért mindig szemlélődésnek tekintsék és ekként végezzék. Ezáltal, mintegy a liturgia kiegészítéseként, a keresztény hét – melynek sarkpontja a vasárnap, a feltámadás napja – a Krisztus élete titkain keresztül vezető úttá válik, s maga Krisztus az idő és történelem Uraként jelenik meg tanítványai életében.” (38)

10. „Bízd az Úrra minden gondodat”

„… a Megváltó szent emberségével való találkozásba vigyük magunkkal gondjainkat, bajainkat, munkánkat, terveinket, mindazt, ami az életünket jelenti. »Bízd az Úrra minden gondodat, és Ő gondoskodni fog rólad« (Zsolt 55,23). A rózsafüzérrel elmélkedni azt jelenti, hogy gondjainkat rábízzuk Krisztus és az Ő Anyja irgalmas szívére.” (25)


+1 tanács Boldog VI. Pál pápától

„A rózsafüzér mondása természete szerint nyugodt, szinte késleltetetten lassú ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumairól, melyeket annak szívén keresztül lát, aki a legközelebb állt az Úrhoz, s melyekből elmondhatatlan gazdagság fakad.” (12)

„A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége (…). Ugyanis az Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemeink előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei. […] s eleven közösségbe kapcsolnak Jézussal – mondhatnánk – az Ő Anyjának szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az Egyház és az emberiség életét alkotja. Az egyéni gondokat, a felebarát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb állók gondjait. Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet ritmusát.” 
                                                                                          (Szent II. János Pál pápa)

Forrás
II. János Pál: Rosarium Virginis Mariae

Magyar Kurír

MINDENNAPI IMÁDSÁGOK: AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJÁN…Csütörtök
ISTENI ÍRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE – Rózsafűzér utáni Imák..
Ima kezdetekor: klikk az imára: Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek Nevében..
„Jézus bocsáss meg Nekem, mert vétkeztem.
A Keresztes Imahadjárat 26. imája:A Szent Rózsafüzér Szűz Máriához
Irgalmasság Rózsafüzére
2011. május 10. – Mindennap mondjátok el ezt az imát, az után, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében:
Olyan fontos ez az ima, hogy a Keresztes Imahadjárat egyik önálló imája kell, hogy legyen.
„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek. Ámen”
(2012. február 5. vasárnap, 13.15.)
Soha ne feledjétek, hogy milyen fontos az Én Legszentebb Rózsafüzérem; mert ha azt minden nap imádkozzátok, segíthettek saját nemzetetek megmentésében.
Nektek el kell most kezdenetek a felkészülést. Kezdjétek Szent Rózsafüzérem imádkozásával.
Könyörögjünk!
Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük.
***************************************************************
Menjetek gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, Szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett meg mindnyájatokat. Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra.
Egyikötök sincs kevésbé szeretve mint a másik. Éppen ezért egyetlen egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet sem. Kérlek továbbra is imádkozzátok minden nap.
ISTENI IRGALMASSÁGOM RÓZSAFŰZÉRÉT..
Egy napon majd meg fogjátok érteni. hogy miért szükséges ez a megtisztulás.Szerető Mennyei Atyátok: A Legmagasságosabb Isten.
Urunk ígéretei:
”Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el…” (Napló 48)
„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján. “ (Napló 754)
„Azokat a lelkeket, akik irgalmass4gom tiszteletét terjesztik. egész életükben megoltalmazom. mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek. “ (Napló 1075)
Ez a rózsafüzér az Isteni Irgalmasság tiszteletének egyik megengedett formája. Az Úr Jézus ígéretei teljesülnek általa, Ennek feltétele az Isten iránti bizalom, a felebarát irgalmas szeretete, s annak óhajtása, hogy mindenben az Isten akarata teljesüljön.
“Ez nemcsak még egy ájtatosság, ez nem még egy imakönyv és kép. A senkivel és semmivel sem összehasonlítható Isteni Irgalmasság tisztelete dönt a világ sorsáról, az emberiség sorsáról. Semmilyen diplomácia, semmilyen politika, semmilyen emberi megfontoltság és tudás nem mentheti meg azt, ami úgy tűnik, veszni indult az ember miatt, amit nemcsak egy ember, de az egész emberiség elvesztett — egyedül a Megváltó Jézus, akit keresztre feszítettek és feltámadt. És mondom: Márián keresztül.”
Franciszek Macharski bíboros, nyugalmazott krakkói érsek

                     

              

KEZDETRE ÉS A VÉGÉRE: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíved ellen elkövetnek.IMASZÁNDÉKUNK:kegyelmes Uraunk, Szeretett Jézusunk, Kérlek/kérünk tedd éhessé gyenge szívünket Igédre, Mária Jézus Egyszívben egyesült eleven szívszereted befogadására…Üdvözlégy Királynő Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai.Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.Ezért tehát, szószóló jó Anyánk, sugaraidkönyörületes szemednek fordítsad felénk!Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteireAz örvendetes olvasó titkai (hétfőn és szombaton)1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Alázat)2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)

KEZDETRE ÉS A VÉGÉRE: Úr Jézus, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, és a megbántások engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíved ellen elkövetnek.IMASZÁNDÉKUNK:kegyelmes Uraunk, Szeretett Jézusunk, Kérlek/kérünk tedd éhessé gyenge szívünket Igédre, Mária Jézus Egyszívben egyesült eleven szívszereted befogadására…Üdvözlégy Királynő Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai.Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.Ezért tehát, szószóló jó Anyánk, sugaraidkönyörületes szemednek fordítsad felénk!Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet,és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteireAz örvendetes olvasó titkai (hétfőn és szombaton)1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Alázat)2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Szeretet)3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Szegénység)4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Engedelmesség)5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Jámborság)