Jézus Szíve Családok

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én szívemet.

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én lelkemet.

Jézus Szentséges szíve, légy az én mesterem.

Jézus Szentséges szíve, légy az én eledelem.

Jézus Szentséges szíve, neked ajánlom életem.

Jézus Szentséges szíve, Te mindig szeretsz engem.

Jézus Szentséges szíve, imádkozz én értem.

Jézus Szentséges szíve, lakozz mindig én bennem.

Jézus Szentséges szíve, védelmezd az emberiséget.

Jézus Szentséges szíve, bocsásd meg a bűneinket.

Jézus Szentséges szíve, gyere jöjj el közénk.

Jézus Szentséges szíve, Te mi értünk élsz.

Jézus Szentséges szíve, gyógyítsd meg a betegeket.

Jézus Szentséges szíve, ne hagyj el a nehéz időkben minket.

Jézus Szentséges szíve, áldd meg a haldoklókat,

akik a mennybe örök boldogságot kapnak.

JÉZUS SZÍVE JÖJJ EL HOZZÁNK,

Szent fényeddel mosolyogj ránk,

légy örömünk és mindenünk,

jóságodat add érettünk !

Jézus Szíve, nyisd meg fényed,

küldj a földre békességet,

légy erőnk és védővárunk,

lelki – testi boldogságunk !

Jézus Szíve, szerelmedet

áraszd reánk, kegyelmedet,

légy mellettünk joságodal

vég nélküli hatalmaddal !

Jézus Szíve, fájdalmunkban

vigasztalj meg, bánatunkban,

légy örömünk, légy mindenünk,

mindörökké maradj velünk!

Jézus Szíve, áldj meg minket,

áldd meg minden lépésünket,

községünket, országunkat,

áldj meg, szent Szív, mindnyájunkat !

IMA JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ

Jézus szívének szeretete, gyullaszd föl szívemet !

Jézus Szívének ereje erősítsd meg szívemet !

Jézus Szívének irgalmassága, bocsáss meg szívemnek !

Jézus Szívének türelme, légy oltalma szívemnek !

Jézus szívének uralma, töltsd el egész szívemet !

Jézus szívének akarata, rendelkezzél szívemmel !

Jézus szívének buzgalma, emészd föl szívemet !

Szeplőtelen Szűz Mária, kérd értünk Jézus Isteni szívét.

JÉZUSOM SZENTSÉGES SZÍVE KÉRLEK :

Szívedből áradó kegyelem, térítsen meg engem, szereteteimet és mindazokat,

akik távol vannak Tőled:

Szíved Fénye világítson, fájdalma indítson meg !

Szíved Sebe a mi menedékünk.

Véred kiált az Atyához értünk !

Szívedből kifolyó víz tisztítson,

Érdeme szenteljen !

Szíved kegyelme erősítsen,

Töviskoronája díszítsen.

Szíved szemlélése változtasson,

Öröme lelkesítsen.

Birtoklása életem teljessége.

Szívedben lüktet életem és halálom,

boldogságom s öröklétem.

Szíved irgalma karoljon,

Szíved szelleme éltessen.

Szíved tüze hevítsen, lángja gyullasson.

Szíved szeretete járjon át emeljen fel.

Szíved dicsősége legyen dicsőségem,

s Megváltásod koronája rajtam,

a Te Atyám, és az én Atyám előtt. Ámen.

Ó Jézus emlékeznin Rád,

a szívnek szent örömet ád.

De minden méznél, édesebb,

Szívünkben bírni Tégedet.

Ha keresünk, itt jársz velünk,

hát még mi vár, ha föllelünk.

Te légy ó Jézus örömünk,

Mennyekben gazdag örökünk,

Te adj az Égben koronát,

most és örök időkön át.

Jézus Szíve szeretlek én,

vezess át az élet tengerén.

Ha vihar kél fejem felett, l

legyen oltalmad szelíd Szíved.

Minden veszélyt elűz egy mosolyod,

Szívem megnyugszik ha Veled vagyok.

Jézus Szíve szeretlek én,

vezess át az élet tengerén.

KILENCED: JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ

( második nap)

A LEGJÓSÁGOSABB ATYÁNAK SZÍVE

Elmélkedés

Mindazt, amit a szerető Atya gyermekeiért megtehet, Jézus is megteszi értünk.

Jogosan mondhatjuk tehát, hogy Jézusnak atyai szíve van.

Az atyától nyerik földi létüket és életüket a gyermekek, az Atya szerzi meg nekik az ételt és italt, az Atya védi meg őket a fenyegető veszélytől, oltalmazza ellenségeitől, segít nekik nehéz ügyekben. Ha beteg, az Atya gondoskodik egészségünk viszaszerzéséről, ha nehéz gondok nyomják őket, az Atya hoz vigaszt, ha hibát követték el, az Atya vezeti vissza a jó útra.

Végül, ha az Atya meghal, minden vagyonát gyermekeinnek hagyja.

Fontold meg: nem tette – e még mindezt veled Megváltód, Jézus Krisztus ? – Kinek köszönöm a kegyelem természetfölötti életét ?

Ki tett téged Isten fogadott gyermekeivé ?

Hiszem kínszenvedésének és véres kereszthalálának köszönhetem a kegyelmet !

– Nem adta neked szent testét ételül,

drága vérét itallul ? Nem fizetette- e meg mindez óráig az örök kárhozat veszélyétől ?

És ha lelked a bűnök következtetében beteg volt, vagy éppen kihalt benned a természetfölötti élet, nem támasztott- e föl a bűnbánat szentségében új életre ? Ha szenvedést bocsát rád, hogy bűneidből felrázzon, s így az örök kárhozattól megóvjon, nem Jézus szerető Szívének atyai jóságát bizonyítja ez ? Szent Pál apostol világosan megírja:

,, Mert megfenyiti az Úr, akit szeret…”

Isten úgy bánt veletek, mint fiaival.

Melyik az a fiú, akit Atyánk meg nem fenyitene ?

( Zsid 12,6 – 😎 ÉS végül, nem adja – e neked boldogságát, hogy az örökkévalóságban örököse és társa légy ?

Lásd be tehát és ismerd el hálás örömmel:

valóban Jézus Krisztusnak Szíve atyai Szív hozzád. Járulj hozzá elébe most a Gyermek odaadó szívével és kérd őt.

Jézus Szíve litánia

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! — Irgalmazz nekünk!*

Megváltó Fiúisten!*

Szentlélek Úristen!*

Szentháromság egy Isten!*

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve — IRGALMAZZ NEKÜNK !*

Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott Szív,*

Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,*

Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív,*

Jézus Szíve, Isten szent temploma,*

Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye,*

Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,*

Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,*

Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,*

Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív,*

Jézus Szíve, minden erény mélysége,*

Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív,*

Jézus Szíve, minden szív királya és központja,*

Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,*

Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,*

Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,*

Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,*

Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága,*

Jézus Szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú Szív,*

Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,*

Jézus Szíve, az élet és szentség forrása,*

Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,*

Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív,*

Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív,*

Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív,*

Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív,*

Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje,*

Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk,*

Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk,*

Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,*

Jézus Szíve, benned remélők üdvössége,*

Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége,*

Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége. Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

Szelíd és alázatos szívű Jézus!

Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

KÖNYÖRGÉS :

Jézusom atyai Szíve !

a legnagyobb bizalommal járulék eléd, mert tudom, hogy még a leggondosabb és legodaadóbb Atya sem szereti úgy gyermekeit, mint ahogy te szerettél bennünket és még most is szeretsz.

Nélkülönözésben és szükségemben kihez fordulnék, ha nem tehozzád, aki legjobb Atya

és minden jónak forrása vagy?

Szégyenkezve ismerem el, hogy szent Szívedet bűneimmel oly sokszor megbántottam, a kötelező tiszteletet oly szokszor nem adtam meg neked

és rútul hálátlan voltam hozzád.

Beismerem, ezerszer megérdemeltem,

hogy eltávolíts magadtól és ne tekints többé gyermekednek. De tudom, habár megfeletkeztem arról, hogy gyermeked vagyok, te nem felejtettél el, hogy Atyám vagy.

Tudom, hogy végtelen türelemmel viselted

sok – sok megbántásomat, sőt határtalan jósággal jártál utánam, amikor kerültelek.

Éppen ezért remélem, hogy most sem fogsz eltaszítani magadtól, igaz bánattal siratom meg bűneimet és megfogadom, hogy inkább meghalok, mint hogy vétkeimmel újból megbántsalak.

Állj mellém, kegyelmeddel,

Jézus drága Szent Szíve, hogy jóakaratom tetté váljék, és ha e kérésem ( itt gondolj arra, amit szeretnél hogy teljesüljön ) szent akaratoddal nem ellenkezik, kérlek, add meg azt, melyért végtelen joságodhoz bizalommal esedezem.

JÉZUS SZÍVE, VÉDJ MEG ENGEM !
Jézus Szívének fénytengere, vílágosíts meg engem !
Jézus Szívének lángtengere, tüzesíts meg engem !
Jézus Szívének keresztje, erősíts meg engem !
Jézus Szívének tőviskoszorúja, sebezz meg engem !
Jézus Szívéből kifolyó víz, tisztíts meg engem !
Jézus Szívéből kiömlő vér, ihless meg engem !
Jézus Szívének sebhelye, fogadj be engem !
Hogy Benned lakjam, méltass engem
Mindvégiglen !

IMA, JÉZUS SZÍVÉHEZ

Jézus szíve eléd áll gyermeked

 • Jézus szíve fogadd el fáradt lelkemet,
 • Jézus szíve nyisd meg szívednek ajtaját,
 • Jézus szíve fogadd el lelkem imáját.
 • Jézus szíve mikor az élet oly nehéz,
 • Jézus szíve mikor úgy fáj a szenvedés,
 • Jézus szíve add nekem akkor szívedet,
 • Jézus szíve hadd pihenjek meg Tebenned.
 • Jézus szíve ne hagyd elveszni lelkemet,
 • Jézus szíve vezéreld jóra éltemet,
 • Jézus szíve vezess az élet tengerén,
 • Jézus szíve jöjj csak, feléd evezek én.
 • Jézus szíve felmosom csurgó véredet,
 • Jézus szíve Te váltottál meg engemet,
 • Jézus szíve add, hogy Tégedet kövesselek,
 • Jézus szíve mindig jobban szeresselek.
 • Jézus szíve adj szívemnek lakhelyet,
 • Jézus szíve kulcsold imára kezemet,
 • Jézus szíve örömben, gondban adj erőt,
 • Jézus szíve ne hagyd az árva szenvedőt.
 • Jézus szíve ha majd végórám közeleg,
 • Jézus szíve Te född be fáradt szememet,
 • Jézus szíve benned pihenni óhajom,
 • Jézus szíve legyen majd végső sóhajom.

ELSŐ Péntek

Új évbe indulok,

és nem tudom, mi vár rám.

Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.

Csak azt tudom: utam már kijelölted.

Mint bízó gyermek, járhatok előtted.

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,

s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy cél iránt haladjak,

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!

És ha szereteted mázsás teherrel

tenné próbára ezt a gyenge vállat –

segíts úgy vinni mázsás terhemet

a Te erőddel – mint a szalmaszálat!

Jézus szíve eléd áll gyermeked

Jézus szíve fogadd el fáradt lelkemet,

Jézus szíve nyisd meg szívednek ajtaját,

Jézus szíve fogadd el lelkem imáját.

Jézus szíve mikor az élet oly nehéz,

Jézus szíve mikor úgy fáj a szenvedés,

Jézus szíve add nekem akkor szívedet,

Jézus szíve hadd pihenjek meg Tebenned.

Jézus szíve ne hagyd elveszni lelkemet,

Jézus szíve vezéreld jóra éltemet,

Jézus szíve vezess az élet tengerén,

Jézus szíve jöjj csak, feléd evezek én.

Jézus szíve felmosom csurgó véredet,

Jézus szíve Te váltottál meg engemet,

Jézus szíve add, hogy Tégedet kövesselek,

Jézus szíve mindig jobban szeresselek.

Jézus szíve adj szívemnek lakhelyet,

Jézus szíve kulcsold imára kezemet,

Jézus szíve örömben, gondban adj erőt,

Jézus szíve ne hagyd az árva szenvedőt.

Jézus szíve ha majd végórám közeleg,

Jézus szíve Te född be fáradt szememet,

Jézus szíve benned pihenni óhajom,

Jézus szíve legyen majd végső sóhajom.

Ámen

Ha lábaidnál ülhetek, rejtőző Istenem,

Ez lelkem számára maga a mennyország,

Magadat itt ismerteted meg velem,

Add nekem szívedet, add — így szólsz édesen hozzám.

Csendes beszélgetéseink alatt Veled kettesben

Mennyei perceket élek át,

Azt mondhatom Istennek: vedd hát szívem, vedd,

És Te, a hatalmas, végtelen, örömmel nézel rá.

Szeretet, édesség járja át lelkemet,

S a Te szüntelen jelenléted,

Elragadtatás így a földi életem,

S mint egy szeráf — Hozsannát zengek.

Szerény kenyér színe rejti tested, lelked,

Elrejtetted benne istenséged,

Ez a kegyelem-forrás táplálja életem,

Minden égi örömnél többet ér a Te jelenléted.

Ha velem egyesülsz a Szentáldozásban, ó, Istenem,

Általad hatalmassá válok — érzem.

Tőled származik ez, ó, Uram, alázattal beismerem,

És segítségeddel szentté válhatok — nyomorúságom ellenére.

(Szent Fausztina nővér, Napló 1718). SZENTSÉG IMÁDÁS

JÉZUS SZÍVE SZERETLEK ÉN
( Gyönyörű szent ének)
Jézus szive, szeretlek én,
segits át az élet tengerén!
Ha vihar kél fejem felett,
legyen oltalmam szelíd Szíved!
Minden veszélyt elűz egy mosolyod.
lelkem megnyugszik, ha veled vagyok.
Jézus Szíve szeretlek én,
segíts át az élet tengerén!

Jézus Szíve, szeretlek én,
segíts át az élet tenger én!
Ölelj magadhoz engemet.
hogy mindig jobban szeresselek!
Te légy tanítóm, és jó Pásztorom
szivemet lelkemet reád bízom!
Jézus Szíve, szeretlek én,
segíts át az élet tengerén!

Jézus Szíve, szeretlek én,
segíts át az élet tengerén!
Dallal kereslek tégedet,
vígasztald meg árva lelkemet.!
Rózsákat hintek oltárod elé,
hogy szálljon illatuk az ég felé.
Jézus Szíve, szeretlek én,
segíts át az élet tengerén.!

CSALÁDFELAJÁNLÁS JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK!♥️🙏❤️‍🔥😇❤️‍🔥

Jézus Szentséges Szíve! Amikor tiszteljük végtelen szeretetedet, irántunk való jóságodat, akkor mélységes hála tölt el bennünket és viszont szeretetre ösztönöz. Eleget szeretnénk tenni annak a felszólításnak, melyet Alacoque Szent Margiton keresztül mindnyájunkhoz intéztél, hogy megvalósítsuk szeretetedet családjainkban, ezért felajánljuk neked magunkat.
A Boldogságos Szűzanya és Szent József pártfogását is kérjük ehhez. Legyen a mi családunk is, mint a názáreti Szent Család a hit, a szeretet, az ima, a becsületesség, a munka, a rend, az egyetértés és a béke otthona!
Neked ajánljuk, Jézusunk, családi életünk minden megpróbáltatását, minden örömét, minden eseményét. Bizalommal kérünk, áraszd áldásodat a család minden tagjára: az ittlévőkre, a távollévőkre és az elhunytakra! Mindnyájukat visszavonhatatlanul a te Szentséges szíved oltalmába ajánljuk. Te irányítsd cselekedeteinket és légy minden ügyünk állandó védője!
Imánkba foglaljuk a világ összes családját, és mindannyiuk számára kérjük a te Szent Szíved pártfogását!
Tartsd meg egységben és hűségben a házastársakat!
Védelmezd a gyermeküket váró édesanyákat és születendő gyermekeiket!
Oltalmazd a kisgyermekek első lépteit, az iskolás gyermekeket, az egész ifjúságot!
Légy a betegek ereje, az idős, elhagyatott emberek támasza, az özvegyek gondviselője, az árvák atyja! Őrködjél minden családban a betegek és a haldoklók mellett!
Könyörgünk, légy velünk halálunk óráján! Légy oltalmazónk, menedékünk és végső megnyugvásunk! Engedd, hogy mennyei otthonodban mindegyikünk megtalálja az egész családot és örökre együtt legyünk a te Szentséges Szívedben!

IRGALMAS JÉZUS

Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem!

Szívednek kegyelme térítsen meg engem!

Szívednek fénye világosítson meg engem!

Szívednek fájdalma indítson meg engem!

Szívednek sebe fogadjon be engem!

Szívednek vére engeszteljen ki engem!

Szívednek érdeme szenteljen meg engem!

Szívednek keresztje erősítsen engem!

Szívednek töviskoronája díszítsen engem!

Szívednek irgalma karoljon fel engem!

Szívednek szelleme éltessen engem!

Szívednek tüze hevítsen engem!

Szívednek lángja gyullasszon föl engem!

Szívednek szeretete ragadjon el engem!

Szívednek méltósága emeljen föl engem!

Szívednek dicsősége dicsőítsen meg engem!

Szívednek szemlélete változtasson meg engem!

Szívednek öröme lelkesítsen engem!

Szívednek birtoka elégítsen ki engem!

Szívedben élni-halni engedj, kérlek!

Ó, Jézusom, szeretni csakis téged!

Ó, édes Szív, hadd éljek boldogul,

E földön most s örökké majd ott túl!

💓🕊💓IMA A BÉKÉÉRT 💓🕊💓

Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással; azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak; hogy a nemzetek keressék a BÉKESSÉG útját.

Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk: megértést, mely véget vet a viszálykodásnak,
irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsátást, mely legyőzi bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy A SZERETET törvénye szerint éljenek.
💓

Liguori Szent Alfonz imája

ÁLMÉLKODJON SZEMED SZÍVEM SZÉPSÉGÉN !

Ez a nagy Áldozat Szíve.
Ez az Új Szövetség Szíve.
Ez az igazi Szőlőtő Szíve.
Ez a Szív van a legközelebb
az Atya Szívéhez.

Ez a Szív az,
amely világít a sötétben,
és amelyet nem győzhet le
a sötétség.
Ez az Ige Szíve,
amely Testé lett,
és közttetek lakott.
Ez a Szív, amely
a te szívedben akar élni !

Jézus Szent Vérének litániája

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus kegyelmezz! Krisztus kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk!

Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk!

Szentháromság egy Isten, irgalmazz nekünk!

Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék,

*drága Szent Véredért hallgass meg minket!

Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts,

Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadd,

Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsd, (háromszor!)

Hogy az istentelenséget megszüntesd és annak hordozóit megtérítsd,

Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek és viszálynak véget vess,

Hogy népünkről az evilági gondolkodást elvegyed és a Beléd vetett hit növekedését egyengesd,

Hogy a szenvedőket szívből vigasztald,

Hogy a Beléd vetett bizalom és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad,

Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felruházz,

Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet tüzével átitass,

Hogy a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,

Hogy az eltévelyedett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad,

Hogy a legméltóságosabb Oltáriszentséget méltó módon megbecsüljük, szeressük, tiszteljük és imádjuk,

Hogy a fiatalság szívében a papi és szerzetesi hivatást felébreszd,

Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsd és megtartsd,

Hogy mindnyájunknak a jó halál kegyelmét megadd,

Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédd,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram, drága szent Véredért!

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,

hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével együtt, Szűz Máriának Fájdalmas és Szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és szentjeivel egyesülten, a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és terveit megsemmisítse hazánkban és az egész világon.

URAM, JÉZUS JÁRJ ELŐTTEM..

URAM, Jézus, járj előttem!

Ha lankadok, állj mögöttem!

Pajzsomként lebegj fölöttem,

Jobbról, balról segíts engem!

Mindig Téged keresselek,

Mindig találkozzam Veled.

Minden léptemben szüntelen

Te, csak Te jöjj szembe velem!

Te légy szavam a nyelvemen,

Más szavával Te szólj nekem,

Minden egyes pillantásom,

Mindenkiben Téged lásson.

Te légy utam az utamban,

Utam végén a jutalmam.

SZENTSÉGIMÁDÁS IMÁK

Jézusom,olyan jó itt melletted lenni,

Téged egyedül,csak Téged szeretni.

Szent kegyelmed fénye a lelkembe ragyog,

Jézusom ilyenkor nagyon boldog vagyok.

Szent Szíved itt dobog és úgy megért engem,

A teremtményekhez mért tapadna lelkem.

A te hajlékodban elég egy kis sarok,

Ahonnan nézhetlek s akkor boldog vagyok.

Nincsenek terveim,semmit nem kívánok,

Csak szeretni forrón,csak szeretni vágyok.

Mint a szűzi lelkek a szentek,a nagyok,

Jézusom a vágytól nagyon boldog vagyok.

Gyenge,gyarló vagyok,a jó kevés bennem,

Taníts jó Mesterem, hogyan mit kell tennem.

Szólj,mit kívánsz tőlem, Érted mindent hagyok,

Csak Te légy az enyém, akkor boldog vagyok.

Csak Te légy mindenem,a szívem égjen,

Lángoló szerelmed csak folyton emésszen.

Végy magadhoz Jézus,hogyha majd meghalok,

Örökké mondhassam:nagyon boldog vagyok.

IRGALMAS JÉZUS

Ó, irgalmas Jézus, hallgass meg engem!

Szívednek kegyelme térítsen meg engem!

Szívednek fénye világosítson meg engem!

Szívednek fájdalma indítson meg engem!

Szívednek sebe fogadjon be engem!

Szívednek vére engeszteljen ki engem!

Szívednek érdeme szenteljen meg engem!

Szívednek keresztje erősítsen engem!

Szívednek töviskoronája díszítsen engem!

Szívednek irgalma karoljon fel engem!

Szívednek szelleme éltessen engem!

Szívednek tüze hevítsen engem!

Szívednek lángja gyullasszon föl engem!

Szívednek szeretete ragadjon el engem!

Szívednek méltósága emeljen föl engem!

Szívednek dicsősége dicsőítsen meg engem!

Szívednek szemlélete változtasson meg engem!

Szívednek öröme lelkesítsen engem!

Szívednek birtoka elégítsen ki engem!

Szívedben élni-halni engedj, kérlek!

Ó, Jézusom, szeretni csakis téged!

Ó, édes Szív, hadd éljek boldogul,

E földön most s örökké majd ott túl! Amen.

Liguori Szent Alfonz imája

JÉZUS SZÍVE JÖJJ EL HOZZÁNK,

Szent fényeddel mosolyogj ránk,

légy örömünk és mindenünk,

jóságodat add érettünk !

Jézus Szíve, nyisd meg fényed,

küldj a földre békességet,

légy erőnk és védővárunk,

lelki – testi boldogságunk !

Jézus Szíve, szerelmedet

áraszd reánk, kegyelmedet,

légy mellettünk joságodal

vég nélküli hatalmaddal !

Jézus Szíve, fájdalmunkban

vigasztalj meg, bánatunkban,

légy örömünk, légy mindenünk,

mindörökké maradj velünk!

Jézus Szíve, áldj meg minket,

áldd meg minden lépésünket,

községünket, országunkat,

áldj meg, szent Szív, mindnyájunkat !

ELSŐ PÉNTEK

Jézus szíve eléd áll gyermeked

Jézus szíve fogadd el fáradt lelkemet,

Jézus szíve nyisd meg szívednek ajtaját,

Jézus szíve fogadd el lelkem imáját.

Jézus szíve mikor az élet oly nehéz,

Jézus szíve mikor úgy fáj a szenvedés,

Jézus szíve add nekem akkor szívedet,

Jézus szíve hadd pihenjek meg Tebenned.

Jézus szíve ne hagyd elveszni lelkemet,

Jézus szíve vezéreld jóra éltemet,

Jézus szíve vezess az élet tengerén,

Jézus szíve jöjj csak, feléd evezek én.

Jézus szíve felmosom csurgó véredet,

Jézus szíve Te váltottál meg engemet,

Jézus szíve add, hogy Tégedet kövesselek,

Jézus szíve mindig jobban szeresselek.

Jézus szíve adj szívemnek lakhelyet,

Jézus szíve kulcsold imára kezemet,

Jézus szíve örömben, gondban adj erőt,

Jézus szíve ne hagyd az árva szenvedőt.

Jézus szíve ha majd végórám közeleg,

Jézus szíve Te född be fáradt szememet,

Jézus szíve benned pihenni óhajom,

Jézus szíve legyen majd végső sóhajom.

Ámen

Ha lábaidnál ülhetek, rejtőző Istenem,

Ez lelkem számára maga a mennyország,

Magadat itt ismerteted meg velem,

Add nekem szívedet, add — így szólsz édesen hozzám.

Csendes beszélgetéseink alatt Veled kettesben

Mennyei perceket élek át,

Azt mondhatom Istennek: vedd hát szívem, vedd,

És Te, a hatalmas, végtelen, örömmel nézel rá.

Szeretet, édesség járja át lelkemet,

S a Te szüntelen jelenléted,

Elragadtatás így a földi életem,

S mint egy szeráf — Hozsannát zengek.

Szerény kenyér színe rejti tested, lelked,

Elrejtetted benne istenséged,

Ez a kegyelem-forrás táplálja életem,

Minden égi örömnél többet ér a Te jelenléted.

Ha velem egyesülsz a Szentáldozásban, ó, Istenem,

Általad hatalmassá válok — érzem.

Tőled származik ez, ó, Uram, alázattal beismerem,

És segítségeddel szentté válhatok — nyomorúságom ellenére.

(Szent Fausztina nővér, Napló 1718). SZENTSÉG IMÁDÁS

Óh Jézusom ,bocsásd meg bűneinket ,ments meg minket a pokol tűzétől és vidd a mennybe a lelkeket,különösen azokat,akik legjobban rá szorulnak irgalmadra! 😇🙏❤️

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE..

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én szívemet.
Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én lelkemet.
Jézus Szentséges szíve, légy az én mesterem.
Jézus Szentséges szíve, légy az én eledelem.

Jézus Szentséges szíve, neked ajánlom életem.
Jézus Szentséges szíve, Te mindig szeretsz engem.
Jézus Szentséges szíve, imádkozz én értem.
Jézus Szentséges szíve, lakozz mindig én bennem.

Jézus Szentséges szíve, védelmezd az emberiséget.
Jézus Szentséges szíve, bocsásd meg a bűneinket.
Jézus Szentséges szíve, gyere jöjj el közénk.
Jézus Szentséges szíve, Te mi értünk élsz.

Jézus Szentséges szíve, gyógyítsd meg a betegeket.
Jézus Szentséges szíve, ne hagyj el a nehéz időkben minket.
Jézus Szentséges szíve, áldd meg a haldoklókat,
akik a mennyben örök boldogságot kapnak.

Jézus szíve  

Elsőpéntek – a Jézus Szíve tisztelet napja

Alacoque Szent Margit vizitációs nővér a XVII. században felszólítást kapott Jézustól, hogy terjessze Jézus Szíve tiszteletét, és elsőpénteken járuljon szentáldozáshoz. Akik kilenc egymást követő elsőpénteken gyónással, áldozással megtartanak, Jézus ígérete szerint sokféle kegyelmet kapnak Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egyházban és a Jézus Szíve tisztelet legelterjedtebb formája lett.Mit ígért Jézus azoknak, akik megtartják az elsőpénteki nagykilencedet, vagyis kilenc egymást követő hónap első péntekén meggyónnak és megáldoznak? Jézus ígéreteit 12 pontban foglalhatjuk össze, ezek a következők:1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyelmeket.2. Családjaiknak megadom a békét.3. Minden bánatukban megvígasztalom őket.4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek.5. Minden vállalkozásukat megáldom.6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és vég nélküli tengerét.7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek.8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak.9. Megáldom a házakat, ahol Szíven képét kifüggesztik.10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és onnan soha ki nem törlöm.12. Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az elsőpénteki nagykilencedet elvégzőknek a következő: Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak meg kegyelem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.Az „Ellenállhatatlan Kilenced”________________________________________Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.Imádkozásának módja:Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét.________________________________________A Kilenced:1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.”Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:…Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.2. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:…Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.3. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:…Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!Szent József, Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!(mi hozzátehetjük: Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat!)