Angyalok

„Az angyalok vegyenek körül isteni fényükkel és békéjükkel. Vezessenek és oltalmazzák meg, bölcsességgel és szeretettel világítsák meg utadat. Sötétség idején jelenlétük vigaszt és erőt adjon neked, a béke pillanataiban pedig erősítsék fel örömödet és derűt. Fogadd el áldásukat, és engedd, hogy szíved tele legyen nyugalommal és reménnyel.”

„Az angyalok burkoljanak be gyengéd szárnyaikkal, fényt hozva lelkedbe és békét elmédbe. Vigyázzanak rátok, mennyei bölcsességükkel irányítsák lépteiteket. A bizonytalanság pillanataiban jelenlétük legyen a tisztaság és a nyugalom jelzőfénye. Áldásaik töltsék be napjaitokat harmóniával, éjszakáitokat pedig pihentető nyugalommal.”

Kedves őrangyalok

Meghívom jelenlétedet és áldásodat az életembe. Vegyél körül engem isteni fényeddel és szereteteddel. Adj bölcsességet, hogy fenntartsam a harmóniát gondolataimban, szavaimban és tetteimben. Segíts, hogy békét és nyugalmat öleljek fel magamban és a másokkal való kapcsolatomban.

Vezess a belső egyensúly és öröm útjára. Mennyei befolyásod hozzon boldogságot szívembe és lelkembe. Védj meg a negativitástól, és töltsd fel az életemet pozitív energiával és áldásokkal.

Köszönöm a folyamatos útmutatást és védelmet. Hálás vagyok isteni támogatásodért és szeretetedért.”

Szent Michel Arkangyal, minden angyal angyala, megidézlek a mennyei rangok vezetőjévé.

Légy a pajzsom, légy az őrzőm, hogy ne essen bajom.

Jöjj könyörgöm, óvd meg életem, te hatalmas angyal, győzd le a gonoszt kardoddal.

Könyörgöm, dorgáld meg a lázadó szellemeket, akik ártani akarnak nekem.

Válaszolj a szorongásomra azzal, hogy építs egy gátat minden veszély ellen.

Védve vagyok, a védelmed alatt állok, a mennyei sereged segít rajtam.

felülről kapom a magas energiákat, amik visszaadják az erőmet

Hívom nevedet, Szent Mihály arkangyal, te, aki olyanok vagy, mint Isten.

Érzem a jelenléted, ott vagy, hogy megvédj.

Ó, Michel arkangyal, köszönöm.

Minden hálámmal.

Az angyalokról egy kicsit másként…

Tudnunk kell, hogy az „ Angyal” szó tisztességet jelent és nem természetet.

A mennyei hazának ők a szellemi lényei!

Ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehetnek angyalok-nak nevezni őket.

VALÓJÁBAN CSAK AKKOR „Angyalok”, vagyis

KÜLDÖTTEK, AMIKOR VALAMILYEN ISTENI ÜZENETNEK KÖZVETÍTŐI.

AZOKAT, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, azokat nevezzük angyaloknak.

Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, ARKANGYALOKNAK hívjuk.

EZÉRT van az, Hogy Boldogságos Szűz Máriához nem akármilyen angyalt küldtek, hanem Gábor Arkangyalt küldte Isten erre a szolgálatra, arkangyalnak kellett jönnie, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta.

Az Arkangyaloknak ezért van külön – külön nevük, mert a szavak jelentése ugyanis feltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk.

Abban a szent országban, a MINDENHATÓ ISTEN a mindent tudó-és látó, tökéletessé teszi a tudást.

Tehát ott ki-ki nem azért kapott saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismert a személye, hanem azért, mert akkor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselik.

Ezért az egyikük neve MIHÁLY, „ ki olyan, mint Isten „.

A másik Gábor, „ Isten ereje”.

A harmadik pedig Rafael, „ Isten gyógyít”.

Valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést.

LÉPTEN-NYOMON találkozunk az istentől jövő tanítással, csak nyitott szívvel, befogadó olvasó, hallgató hallja meg vagy érzékeli bármely formában.

Természetesen a kinyilatkoztatás az angyalokkal kapcsolatosan is

FOKOZATOSAN? LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE HALADVA BONTAKOZIK KI, VAGY VÁLIK EGYRE ÉRZÉKELHETŐVÉ!!!!!!

Ennek a magyarázata abban rejlik, hogy Isten állandóan figyelembe veszi az általa teremtett ember befogadóképességét, és a közölt igazságokkal nem megfélemlíteni akarja, hanem magához vonzani az embereket.

Tehát ha te nem érzékelsz még annyi mindent…..NINCS BAJ EZZEL!!!!

Mert mindenkit a maga ütemében fejlesztenek…

Gondolom így már egy picit érthetőbb, tehát:

Mihály = ki olyan, mint Isten,

Gábor = Isten hírnöke,

Rafael = Isten gyógyít.

Kiemelkedő feladataikból eredően ők az arkangyalok, és ahhoz a 7 angyalhoz tartoznak

„AKIK MINDIG KÉSZEN ÁLLNAK ARRA, hogy AZ ÚR FÖLSÉGES SZÍNE ELÉ LÉPJENEK”

A kicsinyek angyalai = szüntelenül látják Istent, mert ők még tanulnak odafönt…Úgy is mondhatnám ők a csecsemő angyalok.

Az angyalok az ISTEN ÁLTAL TEREMTETT, CSAK LAKI LÉNYEK, NINCS TESTÜK.

ELSŐ HALLÁSRA NEKÜNK EZ HIÁNYOSNAK TŰNHET, MERT NEKÜNK A SZELLEMIHEZ LELKÜNKHÖZ, MÉG TEST IS JÁR.

AZ EMBERI TEST VISZONT ÖNMAGÁBAN MEGLEHETŐSEN TÖKÉLETLEN: SZŰK, VÉGES, ESENDŐ, SZIGORÚ Törvények FOGLYA ÉS A HOMÁLYBAN BOTORKÁL.

AZ ANGYALOKNAK NINCS UGYAN TESTÜK, DE FÉNYES ÉRTELMÜK ÉS ERŐS SZABAD AKARATUK VAN.

AZ ANGYALOK TESTI ALAKBAN JELENNEK MEG, EZ MÉG NEM JELENTI AZT, HOGY EZ A LÁTHATÓ FORMA TERMÉSZETÜKHÖZ TARTOZIK.

AZ ÉRZÉKELHETŐ JELEK CSAK ARRA SZOLGÁLNAK, HOGY KINYILATKOZTASSA MAGÁT AZ EMBEREKNEK, HISZEN AZ EMBERI MEGISMERÉS AZ ÉRZÉKEKEN KERESZTÜL TÖRTÉNIK.

AMINT TELJESÍTETTÉK A KÜLDETÉSÜKET AZ ANGYALOK, SZERTEFOSZLIK, EZT HÍVJUK „ LÁTSZAT TESTNEK”.

Az angyalok tisztán lelkek, nincsenek az anyaghoz rendelve, míg velünk szembeállítva az ember testből és lélekből áll.

Az emberek lelke- legalábbis földi élete során- a testhez, az anyagi valóság egy meghatározott részéhez van kötve, vele együtt bontakozik ki, él és cselekszik.

Az angyalok szellemi voltából tehát az következik, hogy nem függenek a tér és idő dimenzióitól.

Az angyalok szellemi természetében benne foglaltatik értelmük és akaratuk, amelyek az emberi értelmet és akaratot felülmúlják.

Az angyalok tudják mi a jó és a rossz.

Az angyalok lényegesen többet látnak át értelmükkel, mint az emberek.

Az emberek gondolatvilága ennek ellenére nem nyitott előttük, abba csak Isten engedélyével pillanthatnak be.

Isten az ember szabadságát és önállóságát az angyalokkal szemben is óvja. Ugyancsak nem ismerik az emberek a jövőben meghozandó döntéseit és végezendő cselekedeteit.

Az angyali társadalom rendezettsége, a teremtett világ minden emberi elképzelést felülmúló.

Az angyaloknak 9 kara van!

A kilenc kar lentről –felfelé haladva:

Angyalok, arkangyalok, fejedelemségek, erősségek, hatalmasságok, uralmak, trónusok, kerubok, szeráfok.

A 9 angyali rend 3 rendbe tagolódik:

1.rend: Angyalok-arkangyalok- fejedelmek = A világ kormányzását látja el.

2.rend: Erősségek-hatalmasságok-uralmak = A gondviselés terveit formába öntve alkotó tevékenységet végez.

3.rend: Trónusok-Kerubok- Fejedelmek = Istent szemlélik, és segítik az Isteni terv megvalósulását.

Isten azt akarja, hogy az emberek a földi életen át jussanak el az örök boldogságra.

Az emberek gyengék és állhatatlanok, az angyalok viszont a boldogság állapotában vannak.

Fölöttébb célszerű, hogy erős támogassa a gyengét, ezért az Isten angyalokat küldött az emberek mellé, hogy segítsék a törekvéseikben a végső cél elérésében.

Ezért minden embert külön angyal vigyázzon a születésétől a földi élet haláláig.

Ez kivétel nélkül minden emberre vonatkozik, mert mindannyian veszedelmes úton haladunk az örök, ha felé vándorolva.

A veszedelmes útra pedig vezetőt szoktak adni a vándor mellé.

Isten így tesz az emberekkel.

AZ ŐRANGYALUNKNAK NEM AZ A KÜLDETÉSE, HOGY HELYETTÜNK KÜZDJÖN, NEKÜNK MAGUNKNAK KELL HELYTÁLLNUNK, Ő CSAK SEGÍT ÉS TANÁCSOT AD.

„ŐRANGYALOM SZÍVBŐL KÉRLEK,

BŰNTŐL, BAJTÓL ŐRIZZÉL MEG.

ÉLETEMBEN LÉGY VEZÉREM.”

Minél jobban foglalkozunk, az angyalokkal annál élénkebben tesszük fel a kérdést, hogy MIT LÁTNAK BENNÜNK AZ ANGYALOK, HOGY ANNYI JÓSÁGGAL GONDOSKODNAK RÓLUNK?

„ MINDENEKELŐTT AZ ISTEN KÉPMÁSÁT LÁTJÁK BENNÜNK.

EZT A HASONLÓSÁGUNKAT CSODÁLJÁK MEG ÚJRA ÉS ÚJRA SZÁMUNKRA FELFOGHATATLAN MÓDON.

AZ ANGYALOK KERESIK AZ ALKALMAT, HOGY EGYÜTT DOLGOZZANAK AZ EMBERREL, AZ EMBERMENTÉSBEN,LÉLEKMENTÉSBEN ÉS AZ ÖRDÖG ELLENI KÜZDELEMBEN.

PÉLDÁK: REGGELRE:

„KÉRLEK ADD ISTEN AZ ÁLDÁSODAT AZ EGÉSZ NAPOMRA.

ŐRANGYALOM KÉRLEK IMÁDKOZZ VELEM ÉS javítsd KI AMI A TÖKÉLETES IMÁHOZ HIÁNYZIK.”

Ha szétszórt vagyok, légy 2x összeszedettebb, és engem figyelmeztess.

Isten áldását kérem az őrangyalomra, és mindazokra, akikkel együtt élek, vagy akikkel aznap dolgom volt.

na röviden ennyi, ölelés nektek Hajni

(Hajnalka Andrea Veress)

Szent Michel arkangyal, neked szentelem magam.

Erős védelmed alá helyezem magam, a családomat és mindent, ami hozzám tartozik.

Növekedj a szívemben, és ne feledd, hogy ettől a naptól a védelmed alatt állok.

Szerezz tőlem kegyelmet, hogy teljes szívemből szeress: Istenem, Atyám, Jézus, az én megváltóm, a Szentlélek, az én szentelőm, és Mária, az én édes anyám.

Van nekem egy őrangyalom,
álmomban is vigyáz rám.
Odafigyel, figyelmeztet,
rám szól, ha elhibáznám
lépteimet, tetteimet,
– s akarja, hogy jó legyek!
Megmutatja mit, hogyan kell,
hogy jó példát, hogy vegyek.

Van nekem egy őrangyalom,
türelme nagy, el nem hagy,
csodálom a kitartását,
hogy ilyennek elfogad.
Nem könnyű a feladata,
de tudom, nagyon szeret,
ő a legjobb a világon,
óvja, védi lelkemet!

Az én jó és hűséges őrangyalom

Te, aki mellettem maradsz

Folyamatosan vigyázok a lelkemre

Te, aki fehér szárnyaiddal takarsz be engem

Te, aki megmentettél a veszélytől

Köszönöm a sok kegyelmet amit eddig adtál nekem

Isten áldjon meg téged, Atyánk

És mindenek felett őrizz meg egészségesen

És az Atya fényében.

Ima a négy Arkangyalhoz….

Mihály arkangyal tisztelettel kérlek

Jöjj most ide hozzám a Tűz erejével

Ragyogjon tisztára, védelmezzen engem

Legyen harmónia a Szent Tűz és köztem!

Gábriel arkangyal tisztelettel kérlek

Jöjj most ide hozzám a Víz erejével

Mosson most tisztára, töltsön el úgy engem

Legyen harmónia a Szent Víz és köztem!

Uriel arkangyal tisztelettel kérlek

Jöjj most ide hozzám a Föld erejével

Gyógyító erővel töltsön fel úgy engem

Legyen harmónia a Szent Föld és köztem!

Rafael arkangyal tisztelettel kérlek

Jöjj most ide hozzám Levegő erőddel

Lazítson fel mindent, járjon át úgy engem

Legyen harmónia Levegő és köztem!

Őselemek, kérlek, Jézus Szent Nevében

Engem minden síkon, minden létezésben.

” Miközben te dicséred Istent,

Ő harcol érted.

Miközben magasztalod az Úr nevét, az Ő angyalai oltalmaznak téged.

Áldott légy, Szent Angyal,
mióta az irántam érzett szerelme,
Isten téged választott, hogy vigyázz az életemre,
te, aki létezésem első pillanatától fogva,
sosem mondott le rólam,
akik éjjel-nappal segítenek nekem, hogy elűzzenek a gonosztól,
és segíts, hogy jót tegyek.
Köszönöm, amit már értem tettél,
És arra kérlek, továbbra is védj meg engem.
Légy a segítségem a szükségemben,
a vigaszom a bánatomban,
a támogatásom az elbátortalanításban,
védj meg az én üdvösségem ellenségeitől,
Tartsd távol tőlem a bűn lehetőségeit,
Szerezd meg nekem a kegyelmet, hogy hűséges és engedelmes legyek.
De mindenek felett védj meg halálom óráján,
és ne hagyj el, amíg el nem vezettél az Úrhoz.
Ó, én őrangyalom, mivel az Ő szeretetében,
az Úr rátok bízott engem,
Világosíts fel, vezess engem,
tarts meg és uralkodj felettem.

Magyarország Őrangyala Gábriel Arkangyal. Gábriel, akinek neve azt jelenti: Isten az én erősségem.
Üzenet ez most mindannyiunknak: Isteni védelem alatt állunk, de a szabad akarat törvénye szerint Magyarország Őrangyalát kérnünk kell, hogy segítsen meg most minket:
Gábriel Arkangyal tárd ki a szárnyad, hogy ebben az időben óvjad, védjed hazánkat.
Burkoljon be fényed, védelmezzen minket, hogy a hitünk ereje oltsa ki félelmeinket és a sötétséget.
Magyarország Őrangyala, állj oda most minden házhoz. Kérlek, hozz nekünk kegyelmet, hogy újra boldogan éljünk egy szebb világot.
Gábriel Arkangyal köszönjük a Fényed, mellyel újra visszahozod szívünkbe a reménységet.
Hozd el nekünk az isteni kegyelmet, óvd meg szeretett földünket és szeretteinket.
Adj erőt most azoknak, akik értünk munkálkodnak.
Segíts meg bennünket, hogy vége legyen minden rossznak.
Erősítsd szívünkben a szeretet és összefogás erejét, hogy mindenki emlékezzen most, hogy egymást átsegíthetjük minden bajon.
Gábriel Arkangyal tárd ki sugárzó szárnyad, s isteni fénnyel óvd, védd szeretett Hazámat!

IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ
Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,
amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!
Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is
az Ő jelenlétében élnem!
Kérlek, mutass utat kísértés idején!
Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem
bajos ügyeimben!
Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,
hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!
Hála tenéked!

Őrangyalom, világítsd meg fényeddel életemet és családomat. Tárd ki szárnyaidat felettem, és védd meg mindazokat az embereket, akiket a szívemben hordozok.

IMÁDSÁG a 7 arkangyalokhoz⚜

Mennyei Atya, Isten Anya, isteni akarat szerint,

Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek kegyelméből,

Kérem, hogy védelmezzetek, világosság fényével borítsatok be engem, vezessetek utamon a fénybe, szívem teljen meg a szeretetet erejével.

Michael arkangyal, védj meg engem

Gábriel arkangyal, tisztíts meg engem

Rafalel arkangyal, gyógyíts meg engem

Uriel arkangyal, világosíts meg engem

Jofiel arkangyal, adj bölcsességet és szellemi világosságot nékem

Chamuel arkangyal, tölts meg szeretet fényével.

Zadkiel arkangyal távolítsd el a múlt negatív emlékeit és érzéseit tőlem

Hét sugár angyalai kérek Benneteket

segítsetek nekem..…… (ide illeszd be a személyes kérésed).

Így Legyen

Mik azok a megtestesült angyalok?
Az angyalok nagyrészt más evolúciós úton járnak, mint az emberiség, és megint csak a legtöbb… A Földön való születés és életvitel nem része az angyalok normális inkarnációs ciklusának.
Azonban…
Az érdekes idők miatt, amelyekben élünk, néhány angyal több okból inkarnálódott a Földön. Egy fény és egy éjszaka… Ez teljesen logikus, ha figyelembe vesszük, hogy angyalokról beszélünk, akik a kontraszt és a kettősség 3D-s világába inkarnálódnak, igaz?
Bukott angyalok
Sok vita folyik arról, hogy a bukott angyalok valódiak-e… Sokan jobban érzik magukat, ha azt gondolják, hogy nem igaziak… Az angyalok mindig is az emberiség szolgálatára állnak, és az Isteni Akarat szerint a legmagasabb fényben és szeretetben lesznek.
Egyesek azt mondják, hogy az angyaloknak nincs szabad akaratuk… És ez többnyire igaz.
De valójában inkább az ő szabad akaratuk teljesen más módon működik, mint a bölcsészettudomány.
Az angyaloknak szabad akaratuk van, hogy vagy kövessék az isteni akaratot, vagy sem.
Ha nem… Ha az angyalok úgy döntenek, hogy felhagynak az isteni akarattal tökéletes összhangban létezni. Ez egy végleges választás.
Ha nem… Ez a „bukott angyalok” forrása. Angyalok, akik úgy döntöttek, hogy kivetik őket a mennyből, mert nem akarnak többé az isteni akarat szerint szolgálni.
Szabad akarattal döntöttek úgy, hogy különválnak.
Történelmileg két külön beszámoló született a bukott angyalokról.
Az egyik beszámoló található Énok könyvében (a Biblia olyan könyve, amely ellentmondásosan kívül esik a kanonikus Szentíráson), ahol nagy bukást jegyeztek fel. Ahol angyalok csoportja esett le a mennyből a női emberek utáni vágy miatt. Ezek az angyalok megtestesültek, embernőket vettek feleségül, és gyermekeik születtek (akikről óriások születtek, amikor megszülettek)… És ennek eredményeként egy egész dráma játszódik le. Azt mondják, hogy ez a bukás valójában a gonosz eredete a Földön.
Ha többet szeretnél megtudni erről… Nézz bele Énok könyvébe…
Elizabeth Clair Prophetnek van egy könyve, amely belemerül ebbe a beszámolóba kanonikus bibliai hivatkozásokkal, valamint kivonatokkal Énoch könyvéből. Egy másik Enoch könyve tanulmányi társa Joseph Lumpkin.
Önkéntes lelkek
Válaszul a bolygón lévő gonoszságra…
Vannak olyan angyalok, akik az isteni akarattal összhangban szolgáló, magasan fejlett lelkek csoportjába tartoznak, akik azért inkarnálódtak a bolygón, hogy szolgálatot tegyenek az emberiség kiszabadításában a manipuláció, az irányítás és a félelem alapú programozás szorításából, amelyet az elesettek állítottak fel. angyalok. (Azt mondják, hogy a cabal és az illuminátusok modern ismert csoportjai a bukott angyalok ősei), és mert végleg ki vannak zárva Isten feloldozásából… Úgy döntöttek, hogy szándékosan okoznak rosszindulatot az „Isten fiainak” életében. vagy emberek a felemelkedés útján
A csodálatos és gyönyörű hír az, hogy nagyon sok csillagmag, fénymunkás, megtestesült angyal, magasan fejlett spirituális lény és felemelkedett mester van, akik úgy döntöttek, hogy önkéntes lélekként inkarnálódnak a Föld bolygón…
Itt azért, hogy változást hozzunk, emeljük a bolygó rezgését, és segítsünk az emberiség felszabadításában a gonosz minden forrásának irányítása és manipulálása alól…
Ez a felemelkedési folyamat része, és igen, most is megtörténik.
https://www.ask-angels.com/spiritual-guidance/incarnated-angels/

Vízkereszt napja

Áldassék otthonod és benne minden családtagod . Költözzön közétek védelmező Szent Angyal, aki megóv minden békétlenségtől, félelemtől. Védelme árasszon otthonodban szeretetet, melegséget, egészséget, tisztaságot, és a Mennyei Birodalmak Szent nyugalmát.

Legyen így!

2023 minden pillanatában veled voltunk, vigyáztunk rád, és veled leszünk 2024-ben is. Az év minden egyes napján ott leszünk melletted, szeretetet küldünk neked, támogatunk, segítünk, gyógyítunk, vezetünk és védelmezünk téged.

Angyal, az én gyönyörű angyalom

Vigyázz rám, amikor felébredek

És amikor elalszom

Tarts meg fehér szárnyaid alatt

Adj hitet és örömöt a szívemben

Őrizd meg az egészségemet

És hozd el imáimat Istenhez, az Atyához.

Angyal😇

Van egy Angyal, ki vigyáz reám. Sok dolga van velem.

Sokszor nem is találom, hiába keresem.

Beleveszek a mindennapok gondjaiba, s észre sem veszem,

Hogy életem nagyon gyorsan elmúlik felettem.

Kételkedem létében, ha a segítség várat magára,

Szaladok előtte sebesen, s rohanok a halálba.

Türelmetlenül szidom, nem értem, hol marad?

Pedig Ő oly gyorsan repülni képtelen, időnként lemarad.

De csodákra képes értem, ha igazán szükség van rá,

Akkor hívni sem kell, tudja, hol várok reá.

Repül, mint a szélvész, s hirtelen előkerül,

Minden erejét összeszedi, talán nincs is egyedül.

Egy pillanat, s szárnyát fölém teríti,

Megóv a bajtól. Sorsát türelmesen viseli.

Egy Angyal, ki névtelenül, látatlanul felettem repül.

Angyal, ne hagyj egyedül!

(Ismeretlen)

Tóth Endre: Valaki véd

Valaki véd mindig engem,
mióta csak megszülettem.
Köröttem jár láthatatlan,
újra más és más alakban.

Vigyázott rám ezer bajban,
pedig néha majd meghaltam.
Ha üldöztek, jól elrejtett,
s jelezte a csapdát, vermet.

Mikor álltam bírák előtt,
ő adott szavamnak erőt.
Ha nehéz volt munkám, dolgom,
ő segített ezer módon,

s nem engedte semmiképpen,
hogy gyalázat, szégyen érjen.
Valaki véd, szeret engem,
pedig talán nem érdemlem.

AZ ANGYALOK „TÍPUSAI”

Az angyaloknak három „típusa” létezik:

 • Őrangyalok
 • Arkangyalok
 • „Speciális” angyalok

Őrangyalok:

Mindenkinek van két vagy több őrangyala, akik születésétől fogva mellette vannak. Ezeknek az angyaloknak az a feladatuk, hogy személyesen vigyázzanak ránk, és mindig tudják, mi a legjobb nekünk. Jobban ismernek bennünket, mint mi saját magunkat, egész életünkben követték növekedésünket és fejlődésünket. Az ő küldetésük az, hogy felhasználják kivételes tudásukat rólunk arra, hogy alapvető támogatást és útmutatást nyújtsanak nekünk az egészséges, sikeres élethez.

Amikor az őrangyalokról beszélek előadásaimon (írja Doreen Virtue), valaki mindig megkérdezi: „És mi a helyzet a gonosz emberekkel? Nekik is vannak őrangyalaik?” Ez a kérdés azt feltételezi, hogy el kell nyernünk a kiváltságot, hogy őrangyalunk lehessen. Ez így nem igaz. Isten mindannyiunk mellé küld őrangyalokat születésünkkor, és ők soha nem hagynak el bennünket, nem számít mennyi hibát követünk el. Azok az emberek, akiket gonosznak tartunk, egyszerűen elzárják magukat őrangyalaik tanácsai elől, de az angyalok attól még ott vannak.

Amikor komoly krízisen mész keresztül, és úgy érzed az átlagosnál több égi segítségre van szükséged, akkor „speciális” angyalokat is hívhatsz segítségül (lentebb olvashatsz ezekről az angyalokról).

Arkangyalok:

Az arkangyalok a „vezető-irányítók”, akik a többi angyal munkáját felügyelik. Könnyen felismerhetők, mert magasabbak és nagyobbak, mint a többi angyal, megjelenésük opálosabb és kissé színesebb. Míg a többi angyal általában fehéresen ragyog, addig az arkangyalokat ékes színű fényudvar veszi körül.

„Speciális” angyalok:

Mint az emberek, az angyalok is különféle szakterületekre specializálódnak, hogy jobban tudják segíteni az embereket céljaik elérésében az élet kulcsfontosságú területein. Ilyenek például a romantika angyalai, a munka angyalai, az álmok angyalai, a pénz angyalai, a zene angyalai, az egészség angyalai, a lakás-kereső angyalok, a mechanikai tárgyak angyalai, az utazás angyalai, a biztonság angyalai, a barátságok angyalai, azok az angyalok, akiknek fő feladata a segítségünkre lenni legdrágább céljaink elérésében, és még sokan mások – egy-egy csoport, akik életünk minden területén, minden erőfeszítésünkben segítenek bennünket.

Gyakran már abból tudom (írja Doreen Virtue), hogy egy emberrel mi történik, hogy milyen angyalok veszik körül. Ha valakit a szerelem és romantika angyalai kísérnek, akkor az illető valószínűleg lélektársi kapcsolatot keres. Akit a pénz angyali vesznek körül, az lehet, hogy pénzügyi krízissel küzd, vagy éppen egy milliót nyer a tőzsdén.

Forrás: Dr. Doreen Virtue: Angyali útmutatás

http://angyalokuzenetei.blogspot.com/…/az-angyalok…

A Földet megszálló (átváltozni, emberi alakot felvenni képes) hüllők, reptiliánok vezérén (sátán) arat győzelmet Szent Mihály.

A Biblia szerint Ő lesz az, aki az összes gonoszt kirángatja majd elszámoltatásra (ma is lakott) földalatti bunkereikből.

Amint Jézus Élő személy, úgy Szent Mihály is valós, létező Arkangyal.

A történelem során folyamatosan ábrázolásra kerültek a hüllők.

lásd pl. épületeken, oszlopokon, kutaknál, …

Budapesten a Kossuth tér szomszédságában, a Vértanúk terén is, ma felújított állapotban.

Utolsó kép: Szent Mihály hegy piramisai: Börzsöny, Dunakanyar

Fohászunkkal kérjük Szent Mihályt a Föld felszabadítására, az összes elfajzott teremtmény letaszítására.

Szent Mihály arkangyal!

Védelmezz minket a küzdelemben,

A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!

Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten!

Te pedig, mennyei seregek vezére,

A sátánt és a többi gonosz szellemet

akik a Lelkek vesztére körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!

Úgy legyen!

Te egy angyal vagy, embernek álcázva ✨✨✨

„Mérhetetlenül szeretve vagytok”, és ez a különleges szeretet, amit éreztek, a ti Fényetek…

Emeld magasra!

Nem szabad megengedned – SOHA – , hogy egy másik ember a legkisebb mértékben is lekicsinyítsen téged, mert a te Fényed hiteles!

A változások az életedben akkor kezdenek megnyilvánulni, amikor közelebb kerülsz a belső angyalodhoz, ahhoz az energiához, amit magadban hordozol.

Ez a belső angyal sokakat megijeszt, mert „nagy hatalma van”.

Azok az emberek, akik ellenállnak az új energiádnak, furcsának, másnak és különösnek tekinthetnek téged.

Nem fogják megérteni, hogyan sikerült ilyen mélyreható változást elérned.

Ez nem számít!

Vigyétek a Fényt olyan magasra, amennyire csak tudjátok!

Ne hagyd, hogy bármi is hátráltasson ebben!

Amikor a belső angyalodhoz fordulsz, olyan spirituális szenvedély keletkezik az életedben, amely örökre megváltoztat téged.

És, amikor megmutatkoznak a szándékod és a teremtő képességed eredményei, akkor már nem fogod tudni elhagyni ezt az erődet.

Ekkor alakul ki a szenvedélyed az igazi spirituális küldetésed iránt.

Ez az önbizalom ereje!

Az önbecsülés ráébreszt arra, hogy ki vagy valójában.

Ráébreszt az értékre, ami benned van, a Fényre, ami a szívedben van, és a lelked végtelen bölcsességére.

Soha ne legyünk áldozatai annak, amit „egy ember”, a társadalom, a kultúra vagy maga a rendszer tartogat számunkra nap mint nap! Szándékosan közvetítenek félelmet felénk, mely nem valódi.

A fényedet magasra tarthatod, és azt mondhatod magadnak:

„Én az Egész része vagyok, ezért Szeretet vagyok és Tökéletes vagyok.”

Ez a legigazabb kép, amit magadról alkothatsz, az egyetlen igaz kép!

Kezded már megérteni azt, hogy az isteni angyal, aki a lelked, miért van ott a szívedben?

Ez az angyal viseli az arcodat és a nevedet!

Tudod és érted, hogy mit olvasol?

Te egy angyal vagy emberi lénynek álcázva!

Ismétlem… Ez az angyal a te arcodat és nevedet viseli, EZ TE VAGY!

Képes vagy már megérteni azt, hogy az élet, ahogyan nap mint nap éljük, „egy bohózat, amely arra vár, hogy felfedezzük”?

Amikor IGAZ SZERETETET érzel magad iránt, megváltozik az életed, megjelenik a belső örömfaktor, „békességben vagy, mert megérdemled”, és mindez attól függetlenül történik meg, hogy éppen milyen problémád van.

Legyen önbizalmad!

Így működik a Lélek a szívedben és az elmédben.

Jaquelin Esparza Sanchez

Fordítás: Gábor Kati

Szent Mihály, Szent Gábriel és Szent Rafael főangyalok

KULTÚRA – 2023. szeptember 29., péntek | 6:00

A Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én. Egyikük neve Mihály (Mikaél), vagyis: „Ki olyan, mint az Isten?”; a másiké Gábriel (Gábriél): „Isten embere”, „az Isten erősnek bizonyult”; a harmadiké Rafael (Rafaél): „Isten orvossága”.

Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Történetük a teremtéssel kezdődött. Kegyelembe öltöztek, és próbára lett téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett.

Oggiono: A három arkangyal

* * *

Szent Mihály

Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a mennyből (Jel 12,7–9). Mihály az ószövetségi választott nép védőangyala lett, és Isten újszövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük.

Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34,5–7), nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a sátánnal, védve Mózes testét (Júd 1,4–10). Ő az az angyal is, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról (Dán 10,21–11,1; Dán 12,1–4). 

492-ben megjelent Dél-Itáliában, Apuliában. Gargano hegyén kegytemplomot építettek a tiszteletére.

Nagy Szent Gergely pápának Hadrianus császár mauzóleuma felett jelent meg a bűnbánati körmenet közben 590-ben, jelezve a nagy pestisjárvány végét. Ennek emlékét őrzi az Angyalvár tetején látható szobra.

Beccafumi: Szent Mihály megjelenik az Angyalvár tetején

Szintén híres búcsújáróhely a normandiai Mont-Saint-Michel. A legenda szerint az arkangyal 708-ban Avranches püspökének álmában háromszor megjelent, és kérte, hogy építsen tiszteletére egy óceáni sziklaszigeten kápolnát.

Szeptember 29. a római Szent Mihály-bazilika fölszentelésének emléknapja. Ez a nap vált Nyugaton Szent Mihály ünnepévé.

Mihály képét hadseregek hímezték zászlaikra (például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején hadba szállók), és az egyház is segítségül hívja a főangyalt a gonosz elleni küzdelemben.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

(XIII. Leó pápa imája)

A főangyalt fiatal férfiként ábrázolják, általában szárnyakkal, fején diadém vagy sisak, ruházata tunika, páncél, köpeny, kezében kardot, mérleget tart, lábával eltapossa a gonoszt.

Szent Mihály a világ végén harcolni fog minden hívő lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatalmából. A haldoklókat is az ő oltalmára bízzák. Mihály teszi mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait. Eszerint ítél majd az Úr üdvösségre vagy örök kárhozatra.  A magyar néphagyomány szerint a halottakat a „Szent Mihály lován” (fából készült halottszállító saroglya) viszik a sírhoz.

A főangyal szobra a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna oltárán

Mihály vezeti tehát a halottak lelkét a mennyekbe, az égi dicsőségbe. „Ő tiszti az – olvasható az Érdy-kódexben –, hogy mikoron ez világi emberek kimúlnak, mindennek megméri jó és gonosz téteményét az isteni igazságnak mértékében. Az jókat viszi Istennek eleiben, félbe valókat purgatóriumba, a gonoszokat az erek tűzre, kinek kezdeti akkoron vagyon, de vége soha nincsen… Minden lelköt ő vészen ki testéből halálának idején…”

Szent István magának és királyi házának örök üdvösségére Mihálynak szentelte a veszprémi székesegyházat (1009). A főangyal a patrónusa a váci és az erdélyi, valamint társpatrónusa az egri egyházmegyének is.

Gyulafehérvár székesegyházának titulusa legrégibb Mihály-dedikációink közé tartozik. A választást a keleti egyház közelsége, esetleg jelenléte, másfelől pedig Erdély akkori gyepűjellege, fenyegetett határhelyzete is magyarázza.

A vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna hazánk egyetlen halászkápolnája. A domb, melyen áll, valamikor a Balaton szigete volt. A kápolnát, mely a 17. században már állt, a hagyomány szerint negyven, a jeges Balatonból megmenekült halász építette újjá 1729-ben. Ugyancsak a 18. században remeték élhettek a kápolna körül.

* * *

Szent Gábriel

A Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób 12,15; Lk 1,19). Szerepüket hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz: Isten világosságát terjesztik a történelem szentélyében. Jelképezik a Szentlélek hét ajándékát vagy a hét szentséget is.

Gábriel vitte hírül a hívatottaknak Isten terveit. Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta neki az üdvtörténet fejlődését, a nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a Messiás eljövendő országát; megmagyarázta látomásai értelmét (Dán 8,16–26; Dán 9,21–27). 

Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét (Lk 1,11–20). Magáról ekkor mondta: „Én Gábriel vagyok, s az Úr színe előtt állok.”

Fra Angelico: Szent Gábriel angyal 

Názáretben Mária számára a megtestesülés hírét vitte Gábriel angyal. Szavait idézzük minden Üdvözlégy imádságban (Lk 1,26–45).

Ünnepe a II. vatikáni zsinatig március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony vigíliáján volt. A három főangyal ünnepét a zsinat helyezte egy napra.

* * *

Szent Rafael

Egyike a hét angyalnak. Ő az, „aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen”. A Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel, az ifjú Tóbiás kísérőjeként (Tób 12,15).

Gozzoli: Rafael és Tóbiás

Nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó egyház védelmezője.

A II. vatikáni zsinat előtt október 24-én emlékeztek meg róla.

Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

* * *

Szent Mihály napja a gazdasági év nevezetes őszi fordulója. Ekkor hajtották be a Szent Györgykor kieresztett jószágot a legelőkről. A pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja volt a nap, mulatságokat, bálokat rendeztek. Országszerte emlékezetesek voltak a Szent Mihály-napi vásárok is.

Szent Mihálykor kezdődött a kisfarsang, a lakodalmazás őszi, Katalin-napjával záruló időszaka.

Az Ormánságban a nap táján mutatkozó derűs, napsütéses időszakot „Szent Mihály nyarának” nevezték.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.

Magyar Kurír

„Csillagok útján repülünk, téged azon vezetünk. Emelkedj, légy boldog velünk.”

Szent Mihály aforizma

Mihály arkangyal, köszönöm oltalmadat és kegyelmedet,

A megingathatatlan jelenlétedért minden időben és helyen.

Áldásod záporozzon rám, mint arany fény,

Minden nap és minden este végigvezet engem.

Mindannyiunk életében ott az angyal. Talán nem úgy látod, mint ahogyan gyermekként képzelted, de ott van. Sokszor fáradtan, és emberibben, mint bárki más, de angyal. Angyal, aki nem hagyja, hogy elvessz, hogy elmerülj, aki kitart melletted, amikor senki más. Angyal, aki ha nem bírod, előre tol, és a füledbe súgja, ne add fel. Mert Ő tudja, hogy van tovább, hogy a jó, a szép még csak ezután érkezik. Mert érkezik. Mert általa vagy túl ezer akadályon, és leszel túl még millión. Mert a tiéd, mert kézen fog és nem hagy cserben. Angyal, aki benned él, és érted él. Angyal, a Te akaratod, a tiéd és senki másé. Az akarat, ami súgja, mit súgja, üvölti, hogy megcsinálod, bármi az ár, mert képes vagy rá, mert ha megálmodni sikerült, valóra is válthatod.

(Todorovits Rea)

Amikor 10 éves lehettem egyik nap megkérdezte tőlem a szentéletű dédanagyapám!

 • Kisunokám, szoktál te imádkozni a
  Védőszentedhez és az Őrangyalodhoz?
 • Nem! -válaszoltam!
 • Akkor , hogy fognak téged majd megismerni, ha nem beszélgettél velük? (ezt az egyszerű, de óriási hite sugallta! )
  Ekkor a kezembe adott egy imakönyvet, amiben benne volt ez a kettő imádság.
  Attól kezdve hosszú ideig együtt imádkoztunk esténként és imáink között ott voltak ezek az imádságok is!
  Nagy szeretettel ajánlom ezen imákat, hogy az Őrangyalotok és Védőszentetek majd „megismerjen „”Titeket! Ima az Őrangyalhoz!
  Ó szent Őrangyalom, gondviselésedre bízta Isten nagy jóvoltából életemet. Te minden szükségemben mellettem állsz.
  Nyomorúságomban vigasztalsz, csüggedésemben bátorítasz, és Istentől újabb és újabb kegyelmeket szerzel. Gyermeki szívvel adok hálát eddigi jótéteményeidért és kérlek, szerető Gondviselőm, folytasd továbbra is jóságos őrködésedet szegény lelkem felett.
  Őrizz meg ellenségeimtől, óvj meg a bűnre vivő alkalomtól. Ó add, sugallataidra mindig hallgassak Légy velem testem és lelkem Istentől adott őrzője az élet útján. Légy velem mindig, de főleg halálom óráján és vezess be az örök hazába!
 • Ima a Védőszenthez!
 • Istennek dicső szolgája Védőszentem! Tündöklő égi házadból nézz reám, aki nevemmel a Te életed erényeit akarom követni .Add, hogy ne veszítsem el figyelmemből soha azt az Istennek tetsző életet, amit a Te csodálatos példáidban látok. Mily sokan néznek feléd a múltból és a jelenben is.
 • Azok is Téged kerestek, akik nevedet, mint az ő nevüket porladó fejfákon mutatják. Gyermeki lelkünk első megismerése is Atyánk után Te voltál Istennek szentje Védőszentem!
 • Ó hallgass azért sok-sok kérésemre és menj Jézusom trónusához, könyörögj érettem!

A hét napjainak arkangyalai – HÉTFŐ – Gábriel Arkangyal

Hétfő: Gábriel arkangyal a hét arkangyal egyike. Segíti az új dolgok születését, valami újnak a létrehozását, a kreatív ötletek megvalósulásáta, az érzések művészet útján való kifejezését. Ő az új hírek, jó hírek hozója, ezért különösen figyelj ma az ismétlődő üzenetekre, visszatérő ötletekre, mert ma valami új dologba kezdhetsz, valami újat indíthatsz el. Gábriel színe az okker sárga, ha segítséget szeretnél kérni tőle, gyújts napszínű gyertyát, és kérd őt, hogy vezessen, védelmezzen utadon.

A hét minden napjához kapcsolódik egy arkangyal, aki segít Téged.

A hét napjainak arkangyalai – PÉNTEK – HANIEL Arkangyal

A hét minden napjához kapcsolódik egy arkangyal, aki segít Téged.

Péntek:Haniel a világos észlelésen alapuló isteni kommunikáció arkangyala. Érzelmi szabadságot, önbizalmat és belső erőt hoz. Egyfajta természetes nyugtatóként hat az idegeidre. Csillapítja háborgó érzelmeidet, lecsendesít, ha izgatott vagy feszült vagy, enyhíti a pánik érzését. Ápolja az emberekkel való viszonyodat, elősegíti a szívből jövő kommunikációt. Kiszélesíti a spirituális horizontodat, hogy átsegítsen az élet nehézségein. Ha szeretnél vele kapcsolatba kerülni, akkor a türkiz színt hívd segítségül, ez ugyanis a védelmezés színe.

IMA GYERMEKEM ŐRANGYALÁHOZ

Őrző Angyal, kit Isten rendelt gyermekem oltalmazójául,

köszönöm, hogy mindig és most is vele vagy.

Add, hogy gyermekem minden időben és helyzetben

tudatosíthassa segítő jelenlétedet,

és belőle erőt meríthessen.

Őrizzed lépteit,

védelmezd testét és lelkét,

hogy szívével és elméjével, imáival és cselekedeteivel

szüntelenül részt vehessen Isten művének kiteljesedésében.

Küldetése végeztével pedig segíts

a jóságos, szerető és irgalmas Isten színe elé állnia,

és országába jutnia.

Isten gyermeke vagy, csoda, kinek lépteit angyalok vigyázzák.Azért vagy a földön, hogy életed és munkád által felragyogjon a végtelen Isten ereje, bölcsessége, jósága, irgalma, szeretete.

SZENT MIHÁLY – ima

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a Sátán gonosz kisértései ellen légy oltalmunk

Esedezve kérjük :

,, PARANCSOLJON NEKI AZ ISTEN !”

Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére !

AZ ÉLŐLÉNYEK LELKI KÜLDETÉSE

.

🐕 A KUTYÁK: négylábú fizikai testű angyalok, energikus és érzelmi terapeuták.⁣⁣

.

🐈 A MACSKÁK: ők védik bolygónkat a legalacsonyabb energiáktól.⁣⁣

.

🦅 A MADARAK: azért vannak itt, hogy tanítsanak, imádnivaló tanárok, akik megmutatják, hogyan legyünk szabadok és boldogok.⁣⁣

.

🦋 A LEPKÉK: mindannyiunkat arra tanítanak, hogy a halál nem más, mint átalakulás, a fizikai testből az anyagcsomag továbbfejlesztett változatává válik.⁣⁣

.

🐋 A BÁLNÁK: maximális fényben és tudatosságban tartják fenn az óceánok frekvenciáját, auramezőikben hordozzák a fénykulcsokat és a tiszta szeretet kódjait.⁣⁣

.

🌳 A FÁK: ők a világegyetem őrzői és ennek a nagyszerű anyatermészetnek a tüdeje.⁣⁣

.

🕷️ A PÓKOK: összefonják a hálózatot, és neurológiai pontokat fejlesztenek, amelyek energiaörvényeket és portálokat generálnak a földön.⁣

.

🐝 A MÉHEK: fenntartják a bolygó életét.⁣⁣

.

🐬 A DELFINEK: harmóniában és szeretetben tartják fenn az egész bolygó keresztény tudatát, mesterei a telepátiának, a rádiófrekvenciának és a Föld éteri hálózatának hangrezgéseinek.⁣⁣

.

Imádkozz a világért, köszönj meg, ismerj fel és áldj meg minden teremtményt, aki szolgálatot tesz emberiségünknek…

A SZERETET A KULCS!

2021. február 7.  · 

⚜IMÁDSÁG a 7 arkangyalokhoz⚜

Mennyei Atya, Isten Anya, isteni akarat szerint,

Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek kegyelméből,

Kérem, hogy védelmezzetek, világosság fényével borítsatok be engem, vezessetek utamon a fénybe, szívem teljen meg a szeretetet erejével.

Michael arkangyal, védj meg engem

Gábriel arkangyal, tisztíts meg engem

Rafalel arkangyal, gyógyíts meg engem

Uriel arkangyal, világosíts meg engem

Jofiel arkangyal, adj bölcsességet és szellemi világosságot nékem

Chamuel arkangyal, tölts meg szeretet fényével.

Zadkiel arkangyal távolítsd el a múlt negatív emlékeit és érzéseit tőlem

Hét sugár angyalai kérek Benneteket

segítsetek nekem…….. (ide illeszd be a személyes kérésed).

Így Legyen

IMA MIHÁLY ARKANGYALHOZ! „Mihály Arkangyal, kérlek látogass el hozzám segítőiddel. Kérlek vágj el és engedj el mindent, ami elszívja az energiámat. Segíts helyreállítani természetes energia szintemet és életerőmet”! Az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében! Áldás és Fény minden létezőre!

Hinni az isteni vezetésben

Nem véletlen, ha nem indul be, ha nem arra visz, ha nem akkor történik meg, ha nem keres, ha nincs egyetértés, ha máshogy alakul, ha mást tanít.

Épp azt tanuljuk, hogy higgyünk egy nálunknál magasabb isteni rendezőelvben, ha úgy tetszik, isteni tervben, ami oda vezet bennünket, ahol lennünk kell, és nem oda, ahol lenni akarunk.

Sok idő, sok tanítás, sok tapasztalat, mire megérti az ember, hogy nem biztos, hogy hosszútávon rossz neki, ha nem úgy alakulnak a dolgai – kapcsolatai – élethelyzetei, ahogy eltervezte, ahogy eredetileg akarta. Elengedni az irányítást, az akaratot, a kapaszkodást fontos, sokszor ezek csak az egónkat táplálják és olyan választásokba sodornak, melyekről hamar kiderül, hogy nem rólunk szólnak.

Hinni abban, hogy minden a lehető legjobban alakul, nem kis dolog, de csak így érdemes.

(Szántó Brigitta)

Angyalok a Földön

„Sok angyal van közöttünk, aki nem csupán álruhát öltött, de a születése pillanatában odafenn hagyta az angyal-múltjára való emlékezetét is. Ő maga sem tudja, hogy angyal. Nem emlékszik rá. Csak érzékenyebb. Finomabb. S bármilyen sötét és mélyre süllyedt gengsztervilágban élünk, ő úgy érzi, hogy mégsem tehet meg mindent. Neki nem szabad. Mindenki lop, neki nem lehet. Mindenki megbízhatatlan, link, ő nem lehet az. Mindenki gátlástalanul hazudik, ő elpirul. Nem engedi hazudni a „származása”.

Egyszerű, romlatlan Lelkű emberek; jók, tiszták és becsületesek. Rengetegen vannak. Ezekre mondjuk, hogy rendes emberek. „Nem idevalók.” Emlékeznek még egy Erkölcsre, amit ma már régóta nem tanítanak. Hozzák magukkal. Bár nem tanulták, nem is tapasztalhatták sehol – a vérükbe van írva.

Tudják, hogy másokhoz jónak kell lenni, s bár roppant hátrányos manapság: tisztességesnek kell maradni. (Hogy Országunk nem omlott még össze, csakis miattuk van.)

Hogy angyallal beszélsz, azt onnan tudod megállapítani, hogy felelősséget érez érted. Nem prófétálni kezd, hanem vállal Téged – mert el kell számolnia Veled. Fontos vagy neki. Akkor is, ha egyszer lát az életében. S azt szeretné, ha ő is fontos lenne neked – akárcsak egy futó pillanatig.”

Írta: Müller Péter

Szuchánszki Aranka: Karácsonyi angyalok

Karácsony angyalai elindultak a Földre,

hogy az emberek között rátaláljanak a csöndre.

Létezik-e a szívekben a hallgatag szeretet,

mely nem vár csillogást, sem villogó díszeket.

Érkezik az első angyal december elején,

hogy mikulás jöjjön Szent Miklós ünnepén.

Erősíteni a gyermekek szívében a hitet,

bármit legyőzhet, olyan erős a szeretet.

A következő vendégek a remény angyalai,

hogy ránk találjanak a bizalom napjai.

Képesek legyünk a jövendőben bízni,

az elmúlt rossz napokat bölcsen elfeledni.

Advent első lángjától a harmadik héten,

öröm angyalai közelednek a fényben.

Jó hírt hoztak nekünk több mint kétezer éve,

Megszülethet a Megváltó földi életébe.

Aztán majd elérjük a negyedik hetet,

a következő angyalok hozzák a szeretetet.

Teljen meg vele minden ember szíve,

Ne maradjon senkinek üres a lelke.

A gyertyák fénye mellett ha lelked felemeled,

már messziről ragyog majd a szereteted.

Az angyal megérint, lelked ünneplőbe öltözik,

az emberek szemébe ragyogás költözik.

Forrás: Poet.hu

Ha én angyal volnék,

a földre eljönnék.

Minden embernek egy nagy

karácsonyfát vinnék.

Tennék rá minden jót,

diót és mogyorót.

Az emberek szívébe,

tágra nyílt nagy ajtót.

Fényesség ragyogna

az egész világra.

A szívekben minden nap

igaz szeretet dalolna.

Hozzád is elmennék,

fájó sebeidre

örömport hintenék.

Nem lenne a világon,

se síró, se kesergő,

boldog lenne a földön

minden árva és esendő.

Nem csak Karácsonykor

nyílnának meg a szívek.

Az év minden napján,

nagy lenne a szeretet.

Őszinte szemekből,

ragyognának a fények.

Kaput nyitnának

gazdagnak, szegénynek.

Jutna a sok jóból

minden embernek,

árvának, elesettnek.

Karácsonyfa tetején,

csillagként ragyogna

minden nap a béke,

hit, szeretet, remény.

Megszűnne a szomorúság,

nem lenne több bánat.

Ha én angyal volnék,

boldogság költözne

az egész világra.

Tordai Mihályné – Karácsonyi Angyal

Az első vasárnap angyala

Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

A második vasárnapi angyala

A második adventi vasárnapon piros palástba öltözött angyal száll le a mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny, finom szövésű ez a serleg, a Nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a mennybe. Mindazok. akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt készítenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.


A harmadik vasárnap angyala
 

Advent harmadik vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése. 

A negyedik vasárnap angyala 

A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön. 

Az első vasárnap angyala:

💙💙 Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal, kék köpönyegbe öltözve, leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, túlságosan el van foglalva mással. De, azok, akik jól figyelnek, meghallhatják a hangját. „Figyeljetek! Isten nagy örömöt készít nektek. Isten fia eljön a Földre, hogy új erőt adjon az embereknek, hogy fényt és szeretetet hozzon minden ember szívébe. Készüljetek a fogadására”. – Ma van a napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

A Karácsony meséje

„….Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem. Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borítottak a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtől. „Minek kínlódsz ezzel a fával? – kérdezte meg az angyal.- Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.”

„Jaj, lelkem, nem tehetem én azt – felelte az ember. – Asszonyom s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.” Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a

sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt.

Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében,

mert jóságot talált abban.

„Édesanyám, éhes vagyok…” – nyöszörögte a gyermek, s az asszony benyúlt a rongyai köze, elővett egy darab száraz kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek. „Mért nem eszed meg magad a többit? – kérdezte az angyal. – Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz.” „Az nem baj, ha én meghalok – felelte az asszony -, csak legyen mit egyék a kicsi fiam.” S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.

A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán megszólalt:

„Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat a szomszédból ők is éhesek, s nincs tűz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret meg a helyet a tűznél!” Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz és a kenyérhez.

S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet,csak hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak.

S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek, pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendő alatt, és

amikor eljön a legrövidebb nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévő jó miatt a bennük lévő rosszat.

– Ez a karácsony igazi meséje – fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsony estén…”

/Wass Albert/

SZENT ŐRZŐANGYALOK

Szent Őrzőangyalok, akiket Isten arra rendelt, hogy a halhatatlan lelkek üdve fölött őrködjetek; nézzétek, mily számtalan sok lélek kínlódik a tűzben vigasz nélkül! Ki tudná számba venni hozzátok küldött sóhajaik számát! Ó halljátok meg jajkiáltásaikat! Isten színe elé járulva, kérjétek őt buzgón, állhatatosan, hogy rövidítse meg szenvedéseiket és sietve szálljatok le hozzájuk s vigyétek le nekik szabadulásuk örömhírét!

„Akiket igazán szeretünk, azok haláluk után sem hagynak magunkra minket. Ők az elsők, akik segítségünkre sietnek életünk nehéz pillanataiban.”

(Joanne Kathleen Rowling)

A Nyolc angyali erény-nekünk is…

 1. Hit
 2. Alázat
 3. Engedelmesség
 4. Tisztaság
 5. Szolgálat
 6. Erényesség
 7. Tisztelet
 8. Állhatatosság

Isten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom. Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon!

Október 2. Az őrangyalok ünnepe

Október másodika az őrangyalok ünnepe. Kezdetben szeptember első vasárnapján ünnepelték, hazánkban még a századfordulón is akkor. Később X. Pius intézkedésére Mihály arkangyal nyolcadába, mai helyére került. Az őrangyalokhoz számos jámbor hiedelem fűződik. Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen elföldeléséig a koporsó tetején ül, hogy a gonoszok ne ragadhassák el. Ha valakinek a jobb füle csendül, ezt mondja: édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon. Ezzel az angyal elhárítja a szerencsétlenséget, amelyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése már előre jelez. Sármellék faluban állítólag az utcán az őrangyalnak jobb felől helyet hagynak.

Október 2. – Az Őrangyalok napja 😇

Ma csak légy hálás mindazért, ami van, azokért, akik Veled, Melletted vannak. 🙏

Állj meg egy kicsit és gondolj szeretettel azokra, akik mindig ott vannak Veled, az Őrangyalaidra. 🥰😇

Mondj köszöntetet Nekik, hogy itt vannak és vezetnek, még ha sokszor nem is könnyű az. 🙈😃😍

Köszönd meg most szíved szeretetével Nekik, hogy védelmeznek, kísérnek az utadon minden pillanatban.
Akkor is mikor épp nehéznek érzed a léted és nem érzed…
Ők akkor is ott vannak, tartanak Téged, visznek hátukon. 🙏

Gyújts ma egy gyertyát értük, és mondj el egy imát, áldást feltétlen szeretetükért, hogy a szeretet energiája, érzése ezáltal is beragyogja a végtelen teret és időt, hogy aztán újra visszaérkezhessen hozzád is.

Köszönet Nekik a belső vezetésért, a végtelen támogatásért és feltételek nélküli szeretetért! 😘 😇 💖

Minden pillanatban áldásban, biztonságban, szeretetben vagyunk.

Ők azok, akik segítenek a belső békét, egyensúlyt, nyugalmat megteremteni magunkban. 🙏

Köszönjük! Áldás. 💖

Szent Mihály Arkangyal : Te, égi seregek fejedelme, a pokoli sárkány legyőzője, Istentől kaptad az erőt és a hatalmat, hogy az emberiség számára megsemmisítsd a sötétségé fejedelem. Kitartóan kérünk benneteket, hogy szerezzétek meg Istentől a szív valódi alázatát, megingathatatlan hűséget Isten akaratának folyamatos teljesítéséhez és nagy erőt a szenvedésben és a szenvedéseinkben. Isten udvara elé állással segíts, hogy ne kudarcot valljunk!

Szent Gábriel arkangyal : Te, a megtestesülés angyala, Isten hűséges hírnöke, nyisd ki fülünket, hogy ők is megkapják a legkedvesebb javaslatokat és kegyelmi hívásokat, amik kapják a legkedvesebb javaslatokat és kegyelmi hívásokat. Kérünk benneteket, legyetek közel hozzánk, hogy jól megértsük azt az igét, amit Isten akar tőlünk. Gondoskodjunk arról, hogy mindig elérhetőek legyünk és éberek legyünk, hogy az Úr, amikor visszatér, ne találjon bennünket alva.

Szent Rafael arkangyal : Te, aki az isteni szeretet lándzsája és balzsamja vagy, kérünk, üsd meg szívünket, és helyezd el benne az Isten iránti lelkes szeretetet. to szeretet módja. Nyerjünk a szerelemért!

Erős angyalok és szent testvéreink, akiket Isten trónja előtt szolgálsz, jöj segítségünkre.

Védj meg minket önmagunktól, gyávaságunktól és langyosságunktól, önzésünktől és becsvágyunktól, irigységünktől és önbizalomhiányunktól, a bőség, az ut kunkáslétós. Szabadíts meg minket a bűntől és a földi dolgokhoz való ragaszkodástól. Távolítsuk el a szemünkről azt a szemkötőt, amelyet magunknak húztunk fel, és nem mondjuk el, hogy lássuk barátaink szükségleteit, környezetünk nyomorúságát, mert bezulébezégát.

Illesszük szívünkbe az Isten iránti szent aggodalom tövisét, mert nem szűnünk meg őt keresni, lelkesedéssel, bűnbánattal és szeretettel.

Szemléljétek az Úr vérét, melyet érettünk ontottak ki.

Szemléld meg királynőjének könnyeit, amit a kedvünkért ontottak.

Szemléld bennünk a bűneink által eltorzított Isten képmását, amelyet szeretetből nyomott lelkünkbe.

Segíts nekünk felismerni Istent, imádni őt, szeretni és szolgálni.

Segíts a körülvevő és sújtó sötétség hatalma elleni küzdelemben.

Segíts, hogy egyikünk se vesszen el, így egy napon mindannyian újra találkozhatunk, örömtelien, örök boldogságban.

Szent Mihály, segít minket szent angyalaiddal, segíts és imádkozz érettünk!

Szent Gábriel, segít minket szent angyalaiddal, segíts és imádkozz érettünk!

Szent Rafael, segít minket szent angyalaiddal, segít és imádkozz érettünk!

Ó, Isten, aki csodálatosan megszervezi az angyalok és az emberek szolgálatát, hadd oltalmazzon meg minket in Földön, aki in mennyben szolgál. A mi Urunk Jézus Krisztusért, a te Fiadért, a Szentlélek egységében.

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok
KULTÚRA – 2022. szeptember 29., csütörtök | 6:00
11
A Szentírásból név szerint ismert három főangyalt ünnepeljük szeptember 29-én. Egyikük neve Mihály (Mikaél), vagyis: ’Ki olyan, mint az Isten?’; a másiké Gábor (Gábriél): ’Isten embere’, ’az Isten erősnek bizonyult’; a harmadiké Rafael (Rafaél): ’Isten orvossága’.
hirdetés
Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok. Történetük a teremtéssel kezdődött. Kegyelembe öltöztek, és próbára lett téve hűségük. Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást. A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett.

Oggiono: A három arkangyal


Szent Mihály

Mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok közül. A lázadó angyalok elleni harc vezére volt az égben, mely harc során a bukott angyalok letaszíttattak a mennyből (Jel 12,7–9). Mihály az ószövetségi választott nép védőangyala lett, és Isten újszövetségi népe védelmezőjeként is tiszteljük.

Mózes testét halála után angyalok temették el ismeretlen helyre (MTörv 34,5–7), nehogy a zsidók bálványként tisztelhessék. Mihály főangyal volt az, aki viaskodott a sátánnal, védve Mózes testét (Júd 1,4–10). Ő az az angyal is, aki Dánielnek megviszi a hírt a szabadulásról és az óvásról (Dán 10,21–11,1; Dán 12,1–4).

492-ben megjelent Dél-Itáliában, Apuliában. Gargano hegyén kegytemplomot építettek a tiszteletére.

Nagy Szent Gergely pápának Hadrianus császár mauzóleuma felett jelent meg a bűnbánati körmenet közben 590-ben, jelezve a nagy pestisjárvány végét. Ennek emlékét őrzi az Angyalvár tetején látható szobra.

Beccafumi: Szent Mihály megjelenik az Angyalvár tetején

Szintén híres búcsújáróhely a normandiai Mont-Saint-Michel. A legenda szerint az arkangyal 708-ban Avranches püspökének álmában háromszor megjelent, és kérte, hogy építsen tiszteletére egy óceáni sziklaszigeten kápolnát.

Szeptember 29. a római Szent Mihály-bazilika fölszentelésének emléknapja. Ez a nap vált Nyugaton Szent Mihály ünnepévé.

Mihály képét hadseregek hímezték zászlaikra (például 955-ben a magyarok ellen Lech mezején hadba szállók), és az egyház is segítségül hívja a főangyalt a gonosz elleni küzdelemben.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

(XIII. Leó pápa imája)

A főangyalt fiatal férfiként ábrázolják, általában szárnyakkal, fején diadém vagy sisak, ruházata tunika, páncél, köpeny, kezében kardot, mérleget tart, lábával eltapossa a gonoszt.

Szent Mihály a világ végén harcolni fog minden hívő lélekért, hogy kiragadja őket a sátán hatalmából. A haldoklókat is az ő oltalmára bízzák. Mihály teszi mérlegre az ember jócselekedeteit és gonoszságait. Eszerint ítél majd az Úr üdvösségre vagy örök kárhozatra. A magyar néphagyomány szerint a halottakat a „Szent Mihály lován” (fából készült halottszállító saroglya) viszik a sírhoz.

A főangyal szobra a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna oltárán

Mihály vezeti tehát a halottak lelkét a mennyekbe, az égi dicsőségbe. „Ő tiszti az – olvasható az Érdy-kódexben –, hogy mikoron ez világi emberek kimúlnak, mindennek megméri jó és gonosz téteményét az isteni igazságnak mértékében. Az jókat viszi Istennek eleiben, félbe valókat purgatóriumba, a gonoszokat az erek tűzre, kinek kezdeti akkoron vagyon, de vége soha nincsen… Minden lelköt ő vészen ki testéből halálának idején…”

Szent István magának és királyi házának örök üdvösségére Mihálynak szentelte a veszprémi székesegyházat (1009). A főangyal a patrónusa a váci és az erdélyi, valamint társpatrónusa az egri egyházmegyének is.

Gyulafehérvár székesegyházának titulusa legrégibb Mihály-dedikációink közé tartozik. A választást a keleti egyház közelsége, esetleg jelenléte, másfelől pedig Erdély akkori gyepűjellege, fenyegetett határhelyzete is magyarázza.

A vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna hazánk egyetlen halászkápolnája. A domb, melyen áll, valamikor a Balaton szigete volt. A kápolnát, mely a 17. században már állt, a hagyomány szerint negyven, a jeges Balatonból megmenekült halász építette újjá 1729-ben. Ugyancsak a 18. században remeték élhettek a kápolna körül.


Szent Gábor

A Szentírás szavai szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike (Tób 12,15; Lk 1,19). Szerepüket hasonlítják a hétágú gyertyatartóhoz: Isten világosságát terjesztik a történelem szentélyében. Jelképezik a Szentlélek hét ajándékát vagy a hét szentséget is.

Gábor vitte hírül a hívatottaknak Isten terveit. Dánielnek megjelent a fogság idején, s megmutatta neki az üdvtörténet fejlődését, a nagy birodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a Messiás eljövendő országát; megmagyarázta látomásai értelmét (Dán 8,16–26; Dán 9,21–27).

Zakariásnak megjelenve a jeruzsálemi templomban hírül adta Keresztelő Szent János születését és a megváltás elérkeztét (Lk 1,11–20). Magáról ekkor mondta: „Én Gábor vagyok, s az Úr színe előtt állok.”

Fra Angelico: Szent Gábor angyal

Názáretben Mária számára a megtestesülés hírét vitte Gábor angyal. Szavait idézzük minden Üdvözlégy imádságban (Lk 1,26–45).

Ünnepe a II. vatikáni zsinatig március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony vigíliáján volt. A három főangyal ünnepét a zsinat helyezte egy napra.


Szent Rafael

Egyike a hét angyalnak. Ő az, „aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen”. A Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel, az ifjú Tóbiás kísérőjeként (Tób 12,15).

Gozzoli: Rafael és Tóbiás

Nehéz helyzetekben segít, gyógyít, ártalmatlanná teszi a démont. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó egyház védelmezője.

A II. vatikáni zsinat előtt október 24-én emlékeztek meg róla.

Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


Szent Mihály napja a gazdasági év nevezetes őszi fordulója. Ekkor hajtották be a Szent Györgykor kieresztett jószágot a legelőkről. A pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja volt a nap, mulatságokat, bálokat rendeztek. Országszerte emlékezetesek voltak a Szent Mihály-napi vásárok is.

Szent Mihálykor kezdődött a kisfarsang, a lakodalmazás őszi, Katalin-napjával záruló időszaka.

Az Ormánságban a nap táján mutatkozó derűs, napsütéses időszakot „Szent Mihály nyarának” nevezték.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.

Magyar Kurír

Hogyan néznek ki az angyalok a valóságban?
Az angyalok fény és szeretet megtestesülései. Bár ők maguk a tiszta szellem, mégis számtalan formában megjelenhetnek, de van néhány közös jellemzőjük…
Ragyogó fény
Ahogy fentebb említettem, az angyalok természete éppen az, hogy fény- és szeretetlények. Mivel ez az alaptermészetük, gyakran tiszta fényként jelennek meg.
Előfordulhat, hogy angyalokat látsz magad körül, fénygömbökként, enyhe csillogásként a levegőben, fénycsíkokként vagy -villanásként, akár színes fényként, ami mintha beáramlana, csak levegőben lógna, vagy a semmiből jelenne meg.
Bármilyen formát is öltsenek az angyalok, általában fényes minőséget mutatnak, mintha belülről ragyogó fényben tündökölnének… mert azok is!
Fényt sugárzó, áttetsző lényekként is megjelenhetnek, vagy egyszerűen csak színes fényből álló energiablokkok gömbjeiként, vagy forgó, fénnyel teli geometriai alakzatok és szimbólumok formájában, amelyek feltétel nélküli szeretettel és kedvességgel ragyognak.
Néha az angyalok fénye olyan fényesen és sugárzóan ragyog, hogy ezt lehetetlen eltéveszteni.
Szárnyak
Az angyaloknak nincs szükségük szárnyakra a repüléshez, de gyakran jelennek meg szárnyakkal, különösen akkor, ha úgy gondolod, hogy elvileg szárnyakkal kell rendelkezniük.
Az angyalok azért jelennek meg szárnyakkal, mert a szárnyak szimbolikusan az isteni akarat végrehajtására való képességet jelképezik.
Ugyan vannak szárnyaik, de nem csapkodnak velük, mint a madarak, hogy repüljenek… Inkább egyszerűen csak lebegnek
Az angyalok szárnyainak tényleges megjelenése nagymértékben változhat, és jelentéssel bírhat arra vonatkozóan, hogy milyen céllal vannak itt, hogy segítsenek neked.
Más szóval, egy harcos angyalnak élesebb, hegyesebbnek tűnő szárnyai lehetnek, míg a szeretet angyalának szárnyai lágyabbak, kerekebbek és áramlóbbak. Ez természetesen nem egy kőbevésett szabály, csak egy emlékeztető, hogy figyelj oda, mert az angyalaid megjelenése figyelmeztet téged, hogy milyen energiával támogatnak téged.
Férfias vagy nőies
Az angyalok fénylények, hatalmas szeretetrezgéssel. Más szóval, nem férfiasak vagy nőiesek… Hanem tökéletesen kiegyensúlyozzák a férfias és a nőies energiákat.
Bár az angyalok határozottan nem emberek, megjelenhetnek neked nagyon is emberinek tűnve, hogy tudj velük azonosulni, ez magában foglalja a nemi megjelenést is.
Az angyalok megjelenhetnek neked bármelyik nemként attól függően, hogy milyen módon szimpatikus számodra a kinézetük, vagy attól függően, hogy milyen tulajdonságokat akarnak neked megmutatni.
Például, ha őrangyalod nőneműként jelenik meg neked, tudd, hogy ez azt a női energiát szimbolizálja, amellyel támogatnak téged. Az isteni női energia az isteni kegyelem, az elegancia, a gondoskodás és a tér megtartásának tulajdonságait sugározza. Amikor az angyalok férfiasan jelennek meg, akkor az a cselekvés, a teremtés, a megnyilvánulás és az erő férfiasabb tulajdonságai révén támogatnak téged.
Kortalanok
Az életkor egy kifejezetten emberi fogalom. Az angyalok időtlenek. Ezért ők határozottan nem öregszenek. És mégis, amikor úgy döntenek, hogy emberhez hasonló formában jelennek meg előttetek, tudatosan választják meg, hogyan jelennek meg.
Minden, ami a megjelenésükkel kapcsolatos, jelentést hordoz, beleértve a korukat is. Tapasztalataim szerint általában úgy jelentek meg, mint akik teljesen érettek, anélkül, hogy az öregedés bármilyen jelét mutatták volna.
Alternatívaként az angyalok megjelenhetnek az öregedés enyhe jeleivel, hogy bölcsességet mutassanak, vagy megint csak azért, hogy könnyebben tudj velük kapcsolatot teremteni.
Lágy, áramló ruházat
Mivel az angyalok természetesen bármilyen formát felvehetnek… Természetesen öltözködhetnek úgy, ahogyan csak akarnak, és a ruházatuk is változhat!
Úgy tűnik, hogy a puha, áramló ruhadarabokat kedvelik, amelyek könnyedén mozognak velük és tökéletesen illeszkednek. Díszíthetik őket drágakövekkel, virágokkal, vagy csak szikrázó fénnyel…
Egy dolog biztos… Bármit is viselnek angyalaid, nagyszerűen fognak kinézni benne, és ragyogni fognak! Ez azért van így, mert külső megjelenésük mindig tükrözi valódi természetüket, ami az, hogy ők a feltétel nélküli szeretet és fény lényei.
Valódi emberek formájában
Fentebb említettem, hogy az angyalok általában nem emberként inkarnálódnak. Ezt azért szeretném tisztázni, mert bár nem emberek… Időről időre az angyalok felveszik az emberi forma megjelenését és tulajdonságait.
Más ritka esetekben az angyalok itt a földön, emberként születhetnek, más néven inkarnált angyalokként, hogy betöltsék a céljukat.
Ez azonban ritka, és a legtöbbször az angyalok inkább szellemi, mint fizikai formában jelennek meg.
Hogyan láthatod őket?
A blokkolások és szűrők eltávolításával, valamint a csakráid megnyitásával képes vagy megemelni a rezgésedet és megnyitni a lelki szemeteket, hogy ti is láthassátok az őket.
Ha meg akarod tanulni látni az angyalaidat, próbáld meg elengedni az elvárásokat azzal kapcsolatban, hogy az angyalod hogyan fog kinézni, csak figyeld a köztetek lévő kapcsolatot és a munkát a tisztaság, a feltétel nélküli szeretet és a fény e gyönyörű lényeivel, bármilyen formában is jelennek meg. Tapasztalataim alapján bármilyen formát is öltenek, gyönyörűek, sugárzóak és inspirálóak.
facts

GYERMEKEIM ŐRANGYALAI !!

Rátok bízom enyéimet,

mikor én már nem őrizhetem, nem vezethetem Őket.

Védjétek meg Őket ma és minden nap

minden testi és lelki bajtól,

hogy megmeneküljenek a rossztól.

Ébresszétek föl lelkiismeretüket a kísértések idején,

és erőtökből kölcsönözzetek támaszt nekik

a lankadás óráján.

Szent angyalok,

kik örökké az Úristen színe előtt jártok,

kérjétek az Istent,

hogy mindent jó végre vezessen családunkban,

hogy mi, akik összetartozunk,

majdan veletek együtt dicsérhessük és imádhassuk Őt.

Adjon Isten jó éjszakát

Küldje hozzánk szent angyalát

Bátorítsa szívünk álmát

Adjon Isten jó éjszakát

Adjon Isten jó éjszakát

Adjon Isten jó éjszakát,

küldje hozzánk őrangyalát,

terjessze ránk szent áldását,

köszöntsük a Szűz Máriát!

Köszöntsük a Szűz Máriát

Vele együtt ő Szent Fiát,

Jézus, Mária szent neve

legyen nekünk örömünkre.

Ime eltünt a fényes nap,

felkel-e még nekünk holnap?

Míg számadásom nem egész,

nem vagyok még útra kész.

Ime sötétben maradok,

Jöjjetej élő csillagok,

Ragyogjatok élő tüzek

dicsőült mennyei szentek!

Te is őrző szent angyalom,!

Míg el nem nyer a sirhalom,

míg a testem nyugosztalom,

légy mellettem oltalmazóm!

GÁRDONYI GÉZA: ALUDJÁL, ALUDJÁL

Aludjál, aludjál,

Angyallal álmodjál!

Elindult az angyal

Egy fényes csillaggal,

Egy fényes csillaggal,

Egy csengő csengővel,

Asztalra rakható

Szép arany erdővel.

Szép arany erdőben

Kis ezüst házikó,

Házikó közepén

A tündér Anikó.

Anikó szobája

Tele van virággal,

Virággal, madárral,

Cicával, babával.

A virág kinyílik,

A madár danolgat,

Cica a babával

Föl-alá táncolgat.

Ha szemed lehunyod

Sokáig-sokáig:

Meglátod Anikót,

Ő is hogy bokázik.

Tied lesz a kis ház

Az arany erdővel

A fényes csillaggal,

A csengő csengővel.

Drága Angyalok! Vigyázzatok gyermekeinkre!

Vezessétek őket szelíd szeretettel,

öleljétek körbe Égi Fényetekkel,

Ragyogjon az öröm arcukon minden nap,

egy szülő nagyobbat ettől nem kívánhat.

Gyógyítsátok szívük minden fájdalmában,

töltsétek be létük Isten áldásával.

Hálával köszönöm!🙏❤

Drága Michael Arkangyal! Kérlek vértezz fel engem bátorsággal és álhatatosságoddal, hogy felismerjem bölcsességem, erőm, szeretetem, alkotókészségem, lelki gazdagságom és egészségem isteni mivoltát. Segíts, hogy minden körülmények közt megőrizzem magabiztosságomat és nyugalmamat.

SZENT MIHÁLY

arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben;

a Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk !

Esedezve kérük:

,, PARANCSOLJON NEKI AZ ISTEN !”

Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt

és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztésre körüljárnak a világban,

Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére !

Köszönöm szépen. Hála és Szeretet érte 🙏

„Angyal, ha súg, csak a benned lévő angyalt tudja megszólítani!”

Az a „füled”, amellyel meghallod őt, angyali hallásra van hangolva. Ha nincs: nem hallod. Még akkor sem, ha az angyal üvölt súgás helyett. Minden rajtad múlik, és belül történik.

A sort folytathatom. Gyűlöleteddel a gyűlölködőt, félelmeddel a félelmetest, aljasságoddal az aljast, nagyravágyásoddal a hatalomszomjat, gyengeségeddel a gyengítőt, bánatoddal a kilátástalanságot hallod meg, de derűddel a Derűt, erőddel az Erőt, bizakodásoddal a Bizalmat hallod. Amire hangolod magad, azt az „adást” veszed, és a hangoltságod megteremti a sorsodat. Minden erő, érzés és gondolat szüntelen adásban van. Rajtad múlik, hogy mit fogadsz be.

A fertőző betegséget – így mondják a bölcs gyógyászok – nem „kapod”, hanem „veszed”! Ha nem vagy ráhangolva, nem veszed. Vagyis „nem kapod meg.” A körzeti orvosok általában kimaradnak az influenzajárványból. Nem azért, mert a bacilus tiszteli a fehér köpenyt, hanem azért, mert nem lehetnek betegek. Ez így van szinte mindennel. Azt kérded, mit tehetsz? Először is föl kell fedezned, hogy ez így van.

Jézus mondja: „Semmi kívülről való meg nem fertőzheti az embert, csak ami belőle jön ki, az…” – és itt fölsorolja, mi az a sok rossz. Ezt tudnod kell. Gondolkozz másképp, és ismerd fel, melyik az ok és melyik az okozat. Te vagy az ok!

Észre sem veszed, hogy a belső lehangoltságod magához hívja a világban lévő összes „Lehangoltság-adó” műsorát, és felerősítve az szól belőled. Így adsz hívójelet mindennek, amíg rá nem döbbensz: a vevő benned van, és annak hangolóját te magad irányítod lelkednek egy olyan helyéről, amelyet tudattalannak vélsz – mindaddig, amíg magadra nem ébredsz.

(Müller Péter)

A természeti angyalok
Bizonyára minenki tapasztalta már, milyen csodálatos érzés szabadban sétálni. A természet Angyalai, akik a növények és állatok között élnek, nagymértékben hozzájárulnak a szabad levegő terápiás hatásához. Az egyik oka annak, hogy csodálatosan érezzük magunkat növények, virágok és állatok között, az, hogy a természet telis tele van hatékony, gyógyító Angyalokkal A természet Angyalai, akiket gyakran elementáloknak neveznek, az angyali világokhoz tartoznak, és képesek gyors segítséget nyújtani mindenféle ügyben.
A természet Angyalai – az elementálok
Minden élőlénynek vannak őrangyalai, a virágoknak, növényeknek, fáknak, madaraknak, állatoknak is. Sokféle lény tartozik az elementálok, vagy természeti Angyalok birodalmába. Ide tartoznak bizonyos mitikusnak tartott teremtmények, mint a tündérek, manók, koboldok, és fatündérek.
Amikor tisztánlátásunknak teret engedünk, megtapasztaljuk e lények létezését, és nem is nehéz látni őket. Mindössze annyit kell tennünk hogy teszünk egy sétát a sűrűben, és mentálisan hívjuk őket. Fontos, hogy udvariasan szólítsuk meg őket. Az olyan embereket nagyon szeretik, akik törődnek a természet védelmével, ami az elementálok birodalmának elsődleges célja.
A tündérek azok az elementálok, akik elsősorban az emberek gyógyításával foglalatoskodnak. Virágról virágra röpködnek, és világító fehér fényükkel olyanok, mint a szentjánosbogarak. A tündérek segítenek elengedni negatív gondolatainkat, gondolatformáinkat és energiákat, amit környezetünkből, másoktól, vagy saját aggodalmaink által vettünk magunkhoz.
Amikor a természetben sétálunk, kérjük meg a tündéreket, hogy vegyenek körbe szeretetükkel és fényükkel. Röpködnek körülöttünk, és kiszedegetik belőlünk a negatívumokat, mint ahogy a méhek gyűjtögetik a virágport.
Ezek a tündérek játékosságot csepegtetnek belénk, ami nevetésre, és vidámságra ösztönöz, ez pedig kétségkívül terápiás hatású. Mindehol találhatunk tündéreket, ahol növények és állatok vannak. A legtöbb tündért virágok körül és sűrű erdőkben találunk. A virágcserepekbe ültetett virágainknak is vannak tündéreik. Ezért is nagyon egészséges egy cserepes virágot tenni az ágyunk mellé: a tündérek dolgozhatnak velünk álmunkban, és segítenek abban, hogy kipihenjük magunkat.
Forrás: Dr. Doreen Virtue: Angyalokkal gyógyítás

AZ ANGYALI SEGÍTSÉGKÉRÉS 5 LÉPÉSE

Az angyalok segítenek – ha kéred, vagy ha a Teremtő erre utasítja őket. Az angyalok ugyanis tiszteletben tartják a szabad akaratot.Az angyalok, mint nevük is mutatja, küldöttek. Mindössze ezt a pár lépést kell betartanunk, hogy segítsük az angyalokat abban, hogy ők is segíthessenek nekünk.

AZ ANGYALOKTÓL VALÓ SEGÍTSÉGKÉRÉS SORÁN ÉRDEMES ÖT LÉPÉST BETARTANI

Az öt lépés csak ajánlott, nem kötelező vagy nem írja elő spirituális törvény – viszont megkönnyíti a dolgodat.

1. MINDIG A TEREMTŐTŐL KÉRJÜNK SEGÍTSÉGET ELSŐKÉNT!

Az angyalok a Teremtő utasításait teljesítik. Képzeld el őket úgy, mint egy postást – ha levelet akarsz kapni, nem a postást kéred meg, hogy hozza már ki! Viszont amikor a küldemény megérkezik, megköszönheted a postásnak.Minden kéréssel elsődlegesen az IstenNőhöz fordulj tehát – és utána tedd hozzá, hogy “és minden jóakaratú égi hatalom“.

2. KÉRÉSED MINDIG TELJES ÁTÉLÉSSEL FOGALMAZD MEG

Az angyalok a Szabad Akarat törvénye miatt nem avatkozhatnak bele az emberek életébe a kifejezett engedélyünk nélkül. Az életveszély esetében csak az őrangyal avatkozik közbe és ő is akkor, ha még nem jött el az idő.Hogyan lehetséges akkor életveszély? Mert a valóság egy folyamatosan átalakul, szövevényes, multidimenzionális világmindenség, ahol nincsen előre eldöntve a jövő!Hogyan kérj bármit az Teremtőtől és az angyaloktól? Tiszta szívvel, teljesen rájuk összpontosítva, látva és érezve, hogy ott vannak veled. Pusztán rájuk gondolni éppen úgy kevés, mint ahogy nem készül el az ebéd sem, ha csak gondolsz rá.

3. PROBLÉMA HELYETT FELADATOT LÁSS MAGAD ELŐTT

Ahhoz, hogy az IstenNő és az angyalok segíthessenek, mindenekelőtt lásd feladatként a problémát! Amíg problémaként kezeled, addig el akarod kerülni. Ahogy feladatként tekintesz rá, máris a megoldáson töprengsz.Az Égiek pedig ugyanígy fognak hozzáállni. Miért? Mert a Te életed, a Te problémád/feladatod. Szabad akaratod van, tehát ők igazodnak ebben hozzád.

4. HIGGY AZ ÉGI SEGÍTSÉGBEN

Az IstenNő akarata az, hogy boldogok legyünk, azaz úgy éljünk, ahogy valóban élni akarunk! Ha eldöntöttük, hogy végre a saját utunkat járjuk, megadnak az Égiek minden segítséget.Ehhez viszont érdemes bízni bennük. Ha pegazust kérsz és kapsz, azt is csak akkor üld meg, ha biztos vagy a dolgodban.

5. KÖVESD AZ ÉGI IRÁNYÍTÁST!

Az Égi segítség bármilyen formában megérkezhet, de sosem tartós a lehetőség, amit kínálnak. Vagy akkor élsz vele, vagy többet nem bukkan fel. Érdemes tehát követni az Égi irányítást, meglovagolni a pegazusodat, hogy minél hamarabb és eredményesebben érj célba.Elvégre meg akarod oldani az életedben megjelenő feladatokat, igaz?

ŐRANGYALOK

Mindannyiunknak van saját, személyes őrangyala. Az őrangyal, születésünkkor rendeltetik mellénk, végig kíséri életutunkat, és segít a halálba való átmenetben is.Az emberekhez az őrangyalok vannak a legközelebb.Az őrangyalok különleges helyet foglalnak el az angyalok soraiban. Legfőbb hercegük Sandalphon. Ő felügyeli, az őrangyalok munkáját életeink során végig kísérnek bennünket és mindig faladataink szerint csoportokban dolgoznak. Rafaeliták, Urieliták, Gabrieliták, Michaeliták, Sarieliták, Raqueliták. Minden őrangyal egy arkangyal osztályhoz tartozik.Az őrangyalokra nagyon sok szabály vonatkozik, más angyalokra kevesebb.Nem szabad mögöttünk állniuk, fejünk tetejére pillantaniuk, mert megzavarhatná lelkünkre ható Isteni kapcsolat igaz és jó befolyását, mert gondolataikkal, érzéseikkel, pillantásukkal befolyásolhatnák döntéseinket akaratuk ellenére. Őrangyalok csak szemből, oldalról vagy fentről közelíthetnek meg, de Isten külön engedélyével mögöttünk is állhatnak, ha segíteni kell döntéseinkben, de ez kivételes esetre.Élet-halál kérdésben, amikor a lélek nem tud dönteni, maradjon vagy nem és mi úgy látjuk élnetek, kell, mi segítünk a döntésben. Az őrangyalok sokkal jobban ismernek bennünket, mint mi saját magunkat.Jobban szeretnek bennünket, mint a szüleink.Az őrangyalokkal érdemes sokat meditálni, ő tud rólunk a legtöbbet, így tud bennünket tanítani a különböző ezoterikus technikákra. Még abban is tud segítséget nyújtani, hogy ha van, egy problémánk melyik angyaltól kérhetünk tanácsot. Mindenki kap angyali védelmezőt, aki erre a bolygóra inkarnálódik, de nem mindenki veszi igénybe. Az emberek általában nem is tudnak arról, hogy rendelkeznek egy melléjük kirendelt segítséggel a szellemi világból. Ám az angyaloknak tilos beavatkozniuk védencük sorsába, amíg az nem jelzi, hogy igényt tart rá. Csak akkor léphetnek közbe, ha a rájuk bízott személy életveszélybe kerül, de még nincs itt az ideje a távozásának. Minden egyéb esetben tiszteletben tartják a szabad akaratot.Fordulj hát bizalommal őrangyalodhoz! Ha komoly gondod vagy beteljesületlen vágyad van, kérd meg, hogy segítsen, és hallgass a tanácsaira! Befolyásolásra, irányításra nem alkalmazhatóak, de örömükre szolgál, ha például harag, bánat, bűntudat energiáinak kitisztítására kérjük őket. Minél erősebb a hited, és minél többet relaxálsz, annál könnyebben leszel képes kapcsolatba kerülni az őrangyaloddal.Jó tanácsok őrangyaloktól:1. Ha félsz, nem élsz.
2. Csak az talál vissza, akit elengedsz.
3. A szeretet minden baj ellenszere.
4. Nem az a lényeg, ami történt veled, hanem amit tanultál belőle!
5. A kevesebb olykor több!
6. Ne csak nézz, láss!
7. Tarts magad körül rendet, és az is megtart téged!

Őrangyalom szívből kérlek, légy vezérem amíg élek.Ments meg engem bűntöl, bajtól,ne hagyj el a halálomkor.Mindig jóra figyelmeztess,úgy vezess a jó Istenhez.

https://fb.watch/apeycITN2E/

Dvihallyné Oszuskó Sarolta: Angyali jóság

Angyal szállt a földre,
az én őrangyalom,
hogy minden léptemen
egyre oltalmazzon.

Mikor baj ér, védjen,
utamon segítsen,
ha eltévelyednék,
jó útra vezessen.

Angyali jóságát
érzem a szívemben,
Jóisten áldását
egész életemen.

Müller Péter karácsonyi üzenete: „Vannak angyalok!”

Életem legszebb, megrendítő karácsonyát az „Aranyfonál” című könyvem végén írtam le.

Egy magas világból érkezett angyali szellemiség szólt hozzám és a barátaimhoz, kilenc fehér gyertya lángoló fényében, és azt mondta: „Tanuljátok a mosolyt, a Csoda mosolyát, amelyre nincs magyarázat!”

Igen, az élet: csoda!

És vannak angyalok!

Karácsonykor főleg. Teli van velük az a Föld körüli szféra, ahol mi régóta nem látunk már senkit. Szemünk az űrbe tekint, életet nem lát sehol, csak repülőket, viharfelhőket és holt csillagokat.Nem tudunk róluk. Nem is hiszünk bennük.Számunkra nem léteznek.

Elvesztettük a csodát.De nélkülük, nincs karácsony.

Angyalok nélkül nem születik a Földre gyermek, és nem születik meg a sötétségben a Világosság.

Bevásárlás után, ajándékcsomagolás után, főzés után, terítés után, zaj, zűrzavar és ricsaj után, vagy ha nincs senkid, s úgy hiszed, egyedül hagytak,

állj meg egy pillanatra,

és próbálj ne a kétkedő eszeddel, ne a szorongó lelkeddel, ne a hétköznapi, sötét vakszemüvegeden át, hanem a látó szíveddel nézni,

azzal az ösztönös, csodalátó tekintettel, amely valaha az egyszerű bibliai pásztorokat vezette, és akkor megérzed, hogy a mennyből az angyal tényleg lejött hozzád, és azokhoz, akiket szeretsz, és azokhoz is, akiket nem szeretsz, és azt üzeni, hogy menj ki a szorongás sötétségéből, a gondból és a reménytelenségből, és éld át, legalább egyetlen este éld át, hogy bármilyen bajban vagy: nincs baj!

A fényt a sötétség nem tudja legyőzni.

Az angyalok nem engedik.

A karácsony a gyerekeké.És azoké, akik nem felejtették el, hogy az Élet: csoda.Éld át! És mosolyogj ! ,,

Őrangyal😇

Ha felnézel, nem látod,ha fülelsz, nem hallod,ha figyelsz, nem érzed,ha kinyúlsz, nem érinted.

Pedig ott van melletted,mindig veled van, figyel,vigyáz reád, megvéd, ha kell,s átölel, a sötétségből kiemel.

Fehér ruhája, szárnya ragyog,mindig csak mosolyog,s ez a mosoly átölel,bátorsággal tölt el.

Aggódnod nem kell,míg veled van, figyel,ha valami rossz történne,időben figyelmeztet téged.

Míg meghallod hangját,elkerül az elutasítás,szerencse útján jársz,veled van a boldogság.

Hát ne félj, csak menj!

Éld az életed!

Semmi ne tartóztasson fel,mert őrangyalod mögötted repked!

OKTÓBER 2. ŐRANGYALOK ÜNNEPE

„Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam” (vö. Kiv 23,20–23a)

Ima az őrangyalunkhozJóságos Őrangyalom, aki a mennyei Atya színe előtt állsz és szemléled Őt; teljes szívemből hálát adok neked szeretetteljes gondoskodásodért, akire Isten életem kezdetétől fogva rábízott.Kérlek téged, védj meg engem a saját gyengeségeimtől és a gonosz lélek kísértéseitől. Világosítsd meg a szívemet és lelkemet, hogy mindig felismerjem, megtegyem Isten akaratát. Vezess engem az egyesülésre Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel.

Szent őrzőangyalok

KULTÚRA – 2021. október 2., szombat | 6:00

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) szerint: „Hitigazság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás éppoly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó Szenthagyomány.” (328)

„Szent Ágoston mondja: »Az angyal (…) hivatalt, nem természetet jelöl. Ha a természete után érdeklődöl, akkor szellem; ha a hivatala után, akkor angyal: mivolta szerint szellem, tevékenysége szerint angyal.« Az angyalok egész létük szerint Isten szolgái és hírnökei. Mivel »állandóan látják az én Atyám arcát, aki a mennyben van« (Mt 18,10), ők azok »akik teljesítik szavát, mihelyt meghallják beszédének hangját« (Zsolt 103,20). Mint tisztán szellemi teremtményeknek, értelmük és akaratuk van; személyes és halhatatlan teremtmények. Tökéletességük fölülmúlja minden látható teremtményét. Ennek bizonysága dicsőségük ragyogása.” (KEK 329–330)

Az őrzőangyalok ünneplése a 16. században alakult ki Spanyolországban, innen terjedt el Európában. A 17. században vált általánossá, a római kalendáriumban 1615-ben vezették be. V. Pál szeptember első vasárnapjára, X. Kelemen a Szent Mihály ünnepe utáni első szabadnapra helyezte az elméknapot, amely végül X. Piusz intézkedésére a 20. század elején került október 2-ára, mai helyére.

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Szabó T. Anna

Leskelődők

Langyos ködbe balzsamozva
mint az őszi csillagok
néznek – titkon sejted őket –
gyermekarcú angyalok.

Érthetetlen, hallhatatlan
csöndbe mártott dallamok –
ködbe burkolózva állig
láthatatlan angyalok.

Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen a temetésig a koporsó tetején ül, hogy a gonoszok el ne ragadják lelkét. 

Ha valakinek a jobb füle csendült, ezt mondta: „Édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon.” Ezzel az angyal elhárította a szerencsétlenséget, melyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése előre jelzett.

Sármellék zalai faluban az utcán menve jobb felől helyet hagytak az őrangyalnak.

Források
A Katolikus Egyház Katekizmusa

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
Jelesnapok.oszk.hu

Magyar Kurír
(bh)

#szentek és boldogok

Kapcsolódó fotógaléria

Bicci di Lorenzo: Angyalok (1447 körül; Szent Ferenc-bazilika, Arezzo)
Bernardino Luini: Angyal (1520–21; Brera-képtár, Milánó)

KULTÚRASzent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

🇹🇯🙏 Szent Mihály napja: Szeptember 29.A Földet megszálló (átváltozni, emberi alakot felvenni képes) hüllők, reptiliánok vezérén (sátán) arat győzelmet Szent Mihály.A Biblia szerint Ő lesz az, aki az összes gonoszt kirángatja majd elszámoltatásra (ma is lakott) földalatti bunkereikből.Amint Jézus Élő személy, úgy Szent Mihály is valós, létező Arkangyal.

Fohászunkkal kérjük Szent Mihályt a Föld felszabadítására, az összes elfajzott teremtmény letaszítására.

Szent Mihály arkangyal!Védelmezz minket a küzdelemben,A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten!Te pedig, mennyei seregek vezére,A sátánt és a többi gonosz szellemetakik a Lelkek vesztére körüljárnak a világban,Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!Úgy legyen!

Szent Mihály himnusz

Szent Mihály arkangyal, Isten bajnoka,az Úr kiválasztott erős harcosa,te vagy, kinek égi hatalmapoklok sötét hadát megrontja.Te, ki a Sátánnal bátran megvívtál,„ki olyan, mint Isten?”, így kiáltottál,urad mellett zászlót emeltél,angyalok közt első te lettél.Mi nagy bátorságos, erős vezérünk,rád bízta az Isten keresztény népünk,oltalmazd meg minden veszélytől,az ördög nagy erejétől!Bátorítsd félő, gyenge szívünket,védelmezd a harcban mi szent ügyünket,vezéreld a jóra éltünket,hogy elnyerjük üdvösségünket!

IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem!Kérlek, mutass utat kísértés idején!Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos ügyeimben!Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!Hála tenéked!

Aranyosi Ervin: Angyalok kísérnek

Bármerre is járok, bármerre is nézek,angyalokat látok, gondoskodást érzek.Körülvesznek engem, vigyázzák a léptem,lesik mit cselekszem, s mire vágyom éppen.Mostantól azt hiszem, figyelek reájuk,önmagamra öltöm szép angyalruhájuk!Én is angyal leszek, jóságos és kedves,felszárítom könnyét, kinek szeme nedves!Kinek fáj a szíve, annak gyógyírt adok,érezze, hogy én is jó, kis angyal vagyok!Lelkét melegítem, megóvom a bajban,szeretet vezérel minden pillanatban.Előbb családomban leszek kicsi angyal,ki fájó szíveket vidít, megvigasztal.Ha már ők boldogok, jönnek a barátok,s mindenkin segítek, ha búsulót látok.Telecsepegtetem szívét szeretettel,legyen vidám, boldog, mától minden ember!Így majd mindenkiből angyalt varázsolok,szeretettel telve, nem nehéz dolog.Ha mindenki jó lesz, s már mindenki boldog,megfogják érteni, hogy miért mosolygok.Bármerre is járok, bármerre is nézek,örül az én szívem, mert angyalok kísérnek.

Találjon Rád Isten áldása minden új napon!Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz!A menny világossága ragyogjon Rád,és töltse meg dallal szívedet!Találjon Rád Isten áldása minden új napon!

Angyalok tábora

„Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket”Zsolt 34,8

Nem látjuk az angyalokat, de elég, ha ők látnak minket. Nem látjuk a szövetség hatalmas Angyalát, az Üdvözítőt sem, mégis szeretjük Őt, és tudjuk, hogy szeme éjjel és nappal ügyel ránk. Angyalok serege szolgál az Úrnak, őrködnek választottai fölött és megőrzik őket minden bajtól. Míg az ördög csak vesztünkre tör, az angyalok segítségünkre jönnek. Figyeljük meg a megfogalmazást: az Úr angyala nemcsak futó látogatásokat tesz nálunk, hanem őrt áll mellettünk. Az ég angyalainak főhadiszállása ott van, ahol Istenben igazán bízó emberek élnek. Így egy angyal-tábor veszi körül a hívőket, és semmilyen oldalról sem érheti őket támadás. Erős védelmünk van, szüntelenül vigyáznak ránk. Isten követeivel körülvéve nem kell sem hirtelen támadástól, sem az ellenség túlerejétől tartanunk. Ez az igehely szabadulást ígér – üdvösségünk vezérének szabadítását. Ezt a szabadítást mindig újra és újra megtapasztaljuk mindaddig, amíg egyszer vége lesz küzdelmünknek, és a harcmezőről az örök otthon nyugalmába költözhetünk át.

😇 Őrangyali üzenet: Itt Vagyok Veled! Szólíts engem, kérj és figyelj! Azért vagyok melletted, hogy segítselek, óvjalak, védelmezzelek. Most is tudom, hogy mi van veled, mi zajlik benned, mert ismerlek. Működj együtt, kérj felvilágosítást tőlem és hidd el, hogy minden a legnagyobb rendben lesz. ❤😇

Kálmán Ilona :ŐRANGYAL..

.Melletted vagyok de előtted járok.Az élet országútján rád várok.Reménységeid virágait öntözőm.Ne ártson nekik a mélabú a közöny.Előre tudom mi vár rád.Látom lelked összes álmát.Árnyékod vagyok mindenhová követlek.Mégsem vagy szoros védő őrizetben.Boldogságod örömét keresem.Ha kell a világot is érte tűvé teszem.Elűzőm bánatod sötét fellegét.Tőle lelkem erős szeretete véd.Álmaidat lelkemben őrzőm.Mégsem érzed azt sose, hogy börtön.Ha rossz úton jársz, jó útra vezetlek.Megmutatom neked de, nem kényszeríthetlek.Csalódás sötét démonait mellőled elkergetem.Lelkedet szívvel lélekkel szeretem.

„Az angyalok észrevétlenül melléd lépnek,egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe.A legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten.A jóságot, a szeretet és a békességet.”/Wass Albert/

Őrangyalotok veletek van, amióta megszülettetek és végigkísér titeket egész életeteken. Védelmez, bátorít és szíveteken keresztül útmutatással lát el benneteket. Segít nektek kihozni minden helyzetből a legjobbat, hagyatkozzatok rá nyugodtan. Köszönjétek meg a Teremtőnek ezt a csodálatos segítséget, hálából a fényvirágok egyikével ajándékozzátok meg.❤️🙏❤️

A PITYPANG LEGENDÁJA 🌼Isten küldött egy angyalt, hogy megkérdezze a növényeket, hogy nézzenek ki.Mindegyikük szép, piros vagy fehér, nagy virág akart lenni, úgy virítani, mint egy nyári álom vagy kék, mint a tiszta ég …csak a pitypang nem tudta, milyen szeretne igazán lenni…így az angyal még egy napot adott neki a gondolkodásra .Imádkozva próbált dönteni…és látta a napot majd úgy döntött, olyan szeretne lenni, mint a NAP sárga és gyönyörű. Aztán meglátta a holdat, és meggondolta magát. Olyan szeretett volna lenni, mint a HOLD, fehér, kerek..áttetsző.Aztán felfigyelt a CSILLAGOKRA, és nagyon megkedvelték őket is.Amikor az angyal eljött, nem tudta, mit mondjon neki: Úgy lennék olyan mint a NAP mint a HOLD és mint a CSILLAGOK Nem tudok dönteni…sóhajtotta szomorúan…Így a Teremtő teljesítette minden vágyát. Ezért a pitypang eleinte sárga, mint a NAP, majd fehér és kerék mint a HOLD , és mikor ráfújsz, akkor úgy szóródik szét mint a CSILLAGOK….Yeshua Paolo Gioiello / Krol SandynoGyógyító ereje is ezért ilyen erős mert összeadódik benne a NAP a HOLD és aCSILLAGOK ereje ☀️🌙🌟

Szeretett Mihály Arkangyal!Hass át Isten szeretetének izzó, tisztító lángjával, hogy a gonosz erőitől megszabaduljak.Védj meg engem és a szeretetteimet, fényes kardod erejével és égi hatalmaddal.Köszönöm.

Oltalmazlak az alantas energiáktól, és vigyázok rád, a szeretteidre és az otthonodra.Engedd el aggodalmadat, hiszen a szeretet mindent elsöprő fényével védelmezlek téged, a szeretteidet, az otthonodat és a javaidat. Ez a fény taszítja a negatív energiákat, és vonzza a pozitívakat. A félelem helyett e fényre és szeretetre összpontosíts, mert azt vonzod magadhoz, ami a szemed előtt lebeg. Ha az elmédből kiűzöd a félelmet, a felszabadult időt és energiát annak szentelheted, amire születtél. Szabad vagy, ha nincs benned félelem. Tudd, hogy mindig tökéletes biztonságban vagy a védőszárnyaim alatt. Mihály Arkangyal

Mindennapi ima az Őrangyalunkhoz!

Csodálatos Védőangyalaim,köszönöm nektek, hogy mindig itt vagytok mellettem.Vegyétek le szívemről (bármilyen nehéz érzést mondj ki) érzését.Töltsetek fel nyugalommal, szeretettel.Álljatok körém, mint egy védőpajzs,ami megvéd a negatív energiáktól.Adjatok egyértelmű jelzéseket jelenlétetekről,vezessetek a szeretet útján az életfeladatom felvállalásában.Tudom, hogy mindig szerettek, támogattok, vigyáztok rám feltétel nélkül.Köszönöm, hogy vagytok, szeretlek Benneteket!

Az angyal olyan észrevétlen, hogy nem is tudod, hogy veled van. Csak onnan veszed észre, hogy hirtelen jó kedved lesz, eloszlanak a félelmeid, világos gondolatod támad. Vagy erőt érzel magadban. Fáradt voltál, és egyszerre bizsereg valami benned, feltöltődtél, erős lettél, és megjött a kedved, nem tudod, miért. „Mi történt velem? Az előbb még szomorú voltam, s egyszer csak jött egy gondolatom, nem is emlékszem mi, és fenemód vidám lettem!”Amikor kisüt a Nap benned, amikor megjön az életkedved, amikor a legnagyobb bajod sem baj – ez mind angyali segítség! Nem ő adja, kívülről, hanem felhozza belőled, mert ismer. És tudja, hogy lelked legmélyén mindig derű van. S ezt felhozza! Lelked mélyén zene szól, csak nem hallod! Az angyalod hallja s ráhangol, hogy táncolj – akkor is, ha, ha kívül semmi okod rá. Müller Péter

Angyal szálljon házad felett,vigyen békét szeretetet!Adjon egészséget gazdagságot, áldja meg otthonod,családod.

” Találjon Rád Isten áldása minden új napon!Angyalok őrizzenek utadon, bármerre jársz!A menny világossága ragyogjon Rád,és töltse meg dallal szívedet!Találjon Rád Isten áldása minden új napon! „ÁLDÁS

Angyalok kísérnekBármerre is járok, bármerre is nézek,angyalokat látok, gondoskodást érzek.Körülvesznek engem, vigyázzák a léptem,lesik mit cselekszem, s mire vágyom éppen.Mostantól azt hiszem, figyelek reájuk,önmagamra öltöm szép angyalruhájuk!Én is angyal leszek, jóságos és kedves,felszárítom könnyét, kinek szeme nedves!Kinek fáj a szíve, annak gyógyírt adok,érezze, hogy én is jó, kis angyal vagyok!Lelkét melegítem, megóvom a bajban,szeretet vezérel minden pillanatban.Előbb családomban leszek kicsi angyal,ki fájó szíveket vidít, megvigasztal.Ha már ők boldogok, jönnek a barátok,s mindenkin segítek, ha búsulót látok.Telecsepegtetem szívét szeretettel,legyen vidám, boldog, mától minden ember!Így majd mindenkiből angyalt varázsolok,szeretettel telve, nem lesz nehéz dolog.Ha mindenki jó lesz, s már mindenki boldog,megfogják érteni, hogy miért mosolygok.Bármerre is járok, bármerre is nézek,örül az én szívem, mert angyalok kísérnek.Aranyosi Ervin

Nem késő még – mondta az Angyal.Akkor sem, ha most minden zavaros.Akkor sem, ha nem vagy már olyan fiatal.Akkor sem, ha követtél el hibákat és most félsz.Még nem késő…És aztán az Angyal szemével kezdtem látni a világot.Láttam a színeket, amelyeket megfesthetek,A hidakat, melyeket megépíthetek,Életet, melyet örömmel élhetek,Álmokat, melyek beteljesedhetnek,És ekkor világossá vált számomra:Nem késő még...

(Ron Atchison)

2020 minden pillanatában veled voltunk, vigyáztunk rád, és veled leszünk 2021-ben is. Az év minden egyes napján ott leszünk melletted, szeretetet küldünk neked, támogatunk, segítünk, gyógyítunk, vezetünk és védelmezünk téged.

Mihály arkangyal üzenete újév napján

Mihály arkangyal üzenete újév napján:

„Egész évben vigyázok rád és támogatlak téged Isten Szeretett gyermeke! Az év minden napján melletted vannak az angyalaid, és mindenben segítenek, vezetnek és vigyáznak rád. Mindig arra biztatunk, hogy vedd észre: Isten Szeretett gyermeke vagy. Ott van benned az Isteni szeretet fényszála, amely összekapcsol Forrásoddal, az Univerzummal, Istennel, a Szeretettel, nevezd, ahogy akarod. Arra biztatlak, hogy már ma tudatosítsd magadban ezt az összekapcsolódást. Arra biztatlak, hogy már ma tudatosítsd magadban, hogy Isten, a Forrásod, az Univerzum, a Szeretet nem hagyott el, nem mondott le rólad, nem haragszik rád, nem vert meg téged, nem büntetett téged, nem akar rosszat neked. Sőt! Most, ebben a pillanatban is egy energiaszál kapcsol össze téged Vele. Következésképpen sohasem hagytad el Őt. Most is a része vagy, most is a gyermeke vagy, és most is szeret téged.
Arra biztatlak, hogy tudatosítsd magadban, hogy Isten, a Forrásod, az Univerzum, a Szeretet itt van veled, itt van benned, megtart téged, szeret téged, segít téged, megáld téged, támogat téged és csak jót akar neked. Ezért elküldte hozzád angyalait, elküldött hozzád bennünket, hogy vigyázzunk rád, és minden emberre, hisz mind Isten gyermekei vagytok (még ha néha ezt nem is vagytok hajlandók meglátni egymásban) és az otthonaitokra.
Ma segítek neked újra felfedezni, megélni ezt az isteni összeköttetést, segítek neked megmártózni Isten gyógyító Szeretetében, és újra csatlakozni ahhoz a támogató, gyógyító bőségenergiához, amely folyamatos áramlásával létrehozza, felépíti és gyógyítja a világot.
Mi, angyalok vigyázzuk otthonodat, de nemcsak a kőből és téglából készült házadat, hanem a valódi otthonodat, az egész teremtett világodat is.”

Ma érdemes megkérned Mihály arkangyalt, hogy öleljen körül védelmező angyali szeretettel téged, ölelje körül az otthonodat é az egész teremtett világodat.

Új év első napján.

Új év első napján azt kívánomváljon valóra sok dédelgetett álmunklegyen erőnk egészségünk egész évbenaz Isteni gondviselés védelmében..Új év első napján azt kívánoma Béke őrangyala szálljon végig a világoncsalódás keserűség ,fájdalom ,bánatkerüljön el nagy ívbe minden házat.Új év első napján kívánom legyen szerencsénklegyen minden úgy ahogy szeretnénkmással önmagunkkal is megbékélvetiszta szívvel lélekkel éljünk az új évben!

Esti ima

Óh, édes Istenem hálát rebeg lelkem,mert egész napon át úgy szerettél engem.Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre.Virrasszon felettem gondviselő szemed,Kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet!Szűzanyám, Őrangyal legyetek énvelem,ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem.Amen

„Köszönöm Angyalok, hogy én és a szeretteim is biztonságban vannak, és semmiben nem szenvednek hiányt. Hálásan és méltósággal elfogadom az égi segítséget, mert tudom, hogy ez a magam és mások javára válik.” Így legyen! ❤

„Nem késő még… mondta az Angyal.
Akkor sem, ha most minden zavaros…
Akkor sem, ha nem vagy már olyan fiatal…
Akkor sem, ha követtél el hibákat és most félsz…
Még nem késő…
És aztán az Angyal szemével kezdtem látni a világot…
Láttam a színeket, amelyeket megfesthetek,
A hidakat, melyeket megépíthetek,
Életet, melyet örömmel élhetek,
Álmokat, melyek beteljesedhetnek,
És ekkor világossá vált számomra…
Nem késő még.”

Ron Atchison

„Itt vagyok, érted vagyok, az Őrangyalod vagyok.Ismerjük egymást már a kezdetek óta.Gyakran nem hallasz engem, de én minden pillanatban suttogok Neked, vigyázok Rád, és határtalan szeretetemmel borítalak be.Ne félj soha, hogy nem vagy méltó a szeretetemre, mert Te vagy a mindenem.Ha elképzelsz, úgy képzelj el, hogy olyan nagy vagyok, amilyen nagy a Te szíved.Mindig látom a lelkedet, amely csodálatos, millió kis fényben ragyog.Én ott élek a szívedben. Hagyd, hogy a fényem szétáradjon és beragyoghassa örömmel olykor szomorú arcod.Az Isten küldött engem, hogy megvédjelek, oltalmazzalak és vezesselek a harmónia felé.Szeretlek, Kedves Barátom!”A Te Őrangyalod

Wass Albert : Az Angyalok Tisztása…

Amikor az erdőre kimégy, figyelve lépj, és lábujjhegyen.Mihelyt a fák alá belépsz, és felrebben előtted az első rigó:akkor már tudnod kell, hogy az erdő észrevett.Ha megállsz egy pillanatra, hallani fogod a szellőt,ahogy a fák között tovaoson.Te már tudod, hogy ezt a szellőtaz angyal rázta elő, köpenye ráncaiból.Ha jól figyelsz, a manókat is hallhatod:surrannak, matatnak itt-ott a sűrűben.Sok dolguk van, igyekezniök kell.A virágokat is láthatod majd,és minden virág kelyhéből egy tündérke les rád.Figyelik, hogy rontó-ember vagy-e? Azoktól félnek.De te látó-ember leszel, és a tündérek ezt hamar felismerik.Kiülnek a virágok szirmaira, és kedvesen reád kacagnak.De akkor a patakot is meghallod, ahogy neked mesél,csodálatos meséket az erdőről. . .Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve, céltalanul,s egyszerre csak kilépsz az Angyalok Tisztására.Nem is tudod, hogy ez az, mivel az angyalokatnem láthatja a szemed.Csak annyit látsz, csak annyit érzel, hogy csodálatosan szép.És megállasz. És abban a pillanatban megnyílik a szívedés az angyalok észrevétlenül melléd lépnek,egyenként, lábujjhegyen, és belerakják kincseiket a szívedbe.A legnagyobb kincseket, amiketember számára megteremtett az Isten.A jóságot, a szeretet és a békességet.Te minderről semmit sem tudsz akkor.Csak annyit hallasz, hogy a madaraknagyon szépen énekelnek körülötted,és a patak nagyon szépen mesél.Csak annyit látsz, hogy nagyon szép az erdő.A fák, a virágok, a fű, a moha,a magas kék ég és rajta az a nagy, csillogóan fehér felhő,amelyiken a Jóisten ül, bárányfelhőket pöfékel nagy kékpipájából, és jóságosan mosolyog.Csak, amikor visszatérsz újra az emberek közé,a rontó-emberek és a gyűjtő-emberek közé,és hiába gonoszak hozzád,te mégis jóval viszonozod gonoszságukat,szeretettel vagy mindenki iránt,és az élet legsúlyosabb perceiben isderű és békesség van a homlokodon:csak akkor látják meg rajtad,hogy az Angyalok tisztásán jártál, kedvesem.

A negyedik vasárnap angyala
A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön.

Az első vasárnap angyala
Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.

Egy őrangyalhoz

Ha meglepnél mégis e csendes ünnepen,az ajándék ne a fenyő alatt legyen!Szállj le homlokomra, mint lenge fuvallat,szülj tiszta hangot egy kétség írta dalnak.Bezárult lelkemet nyisd meg igaz szóval,szakadjon testemből minden tiltott sóhaj.Béleld reménnyel két összezárt tenyerem,mutasd ég-föld között talpalatnyi helyem.Ha majd a harangok elnémulnak végleg,add, hogy örüljek az égi gyertyafénynek.Erdei B. Ágnes

Eljött az Angyal és letérdelt mellém,kezébe vette reszkető elmém,mézvirág illata töltött el akkor,reggeli áhitat, mely felemel a porból.Ölelése maga volt a selyem, a Nap,felemelt, ringatott szárnyaiban,átragyogta félelembugyraimat,s karjaiban szépnek láttam magamat.Megmosta arcomat Fénykönnyeivel,felöltöztetett égi szép erőkkel,hittel oltotta kétkedő szomjamat,reménnyel fésülte kócos hajamat.Titkot súgott fülembe, sorsod vedd a kezedbe,nem kell mást tenned, csak Istenre figyelned,eloldozta rólam egóm köteleit,betöltötte szívem tátongó sebeit.Aranyfénye áradt földi porruhámba,tükrében megcsillant az öröm varázsa,Lelkem szárnyalt szabad létezésben,eggyé váltam vele örök szerelemben.(Berta Mónika*2020.06.12.*7’12)

Szabó T. Anna – Angyalok

Puha ködbe
burkolózva
mint a téli
csillagok

néznek –
titkon sejted őket –
gyermekarcú
angyalok.

Érthetetlen,
hallhatatlan,
csöndbe mártott
dallamok –

fellegekből
leskelődő
láthatatlan
angyalok.

Arkangyalok.

Magas rangú angyalok, Isten hírvivõi. Õk a legfõbb közvetítõk a Teremtõ és az emberi fajközött. Az emberek legtöbbször – helytelenül – minden Angyalt Arkangyalnak neveznek, deaz Angyalok Hierarchiájában a normál Angyalok a legalacsonyabb, míg az Arkangyalok alegmagasabb rangúak.SarielAz Úr ellen vétkező lelkekért felel

Haniel

Az isteni,mindent átfogó szeretet őrzője..A szívcsakra őrzője.MichaelAz érzelmi vagy asztráltest őrzője.A tűz elem őrzője.A karma őrzője.A homlok-és a köldökcsakra őrzője.

Mikháel Arkangyal legtöbbször sötétkék színekben vagy vörös tűzoszlopokban, lángoló kékvagy égő vörös karddal jelenik meg, a köldök csakrájánál sárga színekkel.Az elválasztás kardját elsősorban az asztrális síkon és az energiatestekben használja. Azalacsony rezgésű asztrállények és a bukott angyalok negatív befolyásától óv minket.

RafaelRafael nevének jelentése: „Isten gyógyító hatalma, – Isten gyógyít, – Isten meggyógyít.”A név a héber rafa (gyógyítani ) szóból eredeztethető. A teljesség és az egység Arkangyala isegyben.Rafael nagyon kedves, gyöngéd, csak úgy árad belőle a szeretet. Jelenlétét a környezetünkbenészlelhető smaragdzöld fényszikrák jelzik. Az emberek szelleme felett ál, de mivel avándorok kisérője is egyben, ezért segít úticélunk megtalálásában, és vigyáz csomagjainkra isha megkérjük rá.9

ZákárielSzívünkről leveszi a neheztelés súlyát és a megbántás terheit, így segítségévelmegszabadulhatunk haragunk vagy bánatunk ördögi köréből, mely mindig visszatérítettegondolatainkat a problémára.Ezentúl ezek helyébe léphet a kegyelem, tolerancia és megbocsátás.

GábrielFeladatai többek között: az útmutatás és hogy felébresszen bennünket. Segíteni tud abban is,hogy magasabb rezgés szinten működjünk (ami életmentően időszerű).Kifejezetten a cselekvő képesség és a cselekvés Angyala.

UrielAz Uriel szó jelentése: Isten Fénye, Isteni Fény és tűz.Nevének jelentése még: Isten Tüze, lángja, mivel rávilágít a helyzet lényegére, előrejelzéseketad életeseményeinkkel kapcsolatban, így felhívja a figyelmet különböző veszélyekre. Urielhívta fel Noé figyelmét is a közelgő veszélyre, és Ő juttatta el a Kabbalát az emberekhez.Az Akasha-krónika őrzője, az Angyal seregek vezére, fényével megszabadít a démonoktól. Alegokosabb arkangyalok egyike, éleslátó, ugyanakkor kiváló gyakorlati érzéke van, így inkábbolyan, mint egy öreg bölcs Mester és nem mint égi hatalmasság. Ha segítségét kéred, szinteészrevétlenül, egyszer csak jó ötletek pattannak ki fejedből

IMÁDSÁG, HA NEM TUDOK SZENTMISÉRE MENNI…

Őrangyalom,ó szállj oda, hol halkan szól az orgona, hallgass helyettem szentmisét, s az ég kegyét nekem kikérd! Amint felajánlás lészen, ajánlj föl engem teljesen; amim csak van, s ami vagyok, áldozati ajándékul! A legszentebb átváltozást szeráfi hévvel nézd, csodáld!Imádd megváltó Krisztusom, Ki ott jelen van, jól tudom!Imádkozz azért, aki szeret, s azért is, ki üldöz engemet! Imádkozz élőkért s holtakért, mosson tisztára a szent vér! A legfőbb jót amidőn veszed, részeltesd benne a lelkemet, s ha cseng a mise végszava, az áldást hozd nekem haza! Ámen.

Az angyalok és az egyház

NÉZŐPONT – 2020. október 31., szombat | 20:59

 1

Janka Ferenc az angyali jelenlétről írt a Vigilia októberi számában; írásának egy részletét Facebook-oldalán adta közre a folyóirat.

Az angyalok és az egyház összetartoznak az Isten dicsőségének országában. Bennük hatékonyan jelen vannak isteni erők vagy energiák, bennük felismerhetők és tiszteletre méltóak. Csak egy egyház van, ami átfogja az eget és a földet, az angyalokat és az embereket. Az angyalok ezért az egyházban is tevékenyek, mindenekelőtt a liturgiában, a szentségekben, az Istenhez felemelésben, a szentek halálában. Az egyház és az angyalok egyszersmind a hívek eszkatologikus átváltozásának ikonjai is.

Az angyalok tehát állandóan részt vesznek a földi egyház életében. Jelen vannak az összejövetelein, részt vesznek az istentiszteleteken, vezetik elöljáróit, átizzítják tagjait. Kísérik az embereket földi zarándokútjukon. Noha általában nem láthatók, a jelenlétük érezhető. A hívek velük imádkoznak, az angyalok imádságukat Isten színe elé viszik. Az angyalok a szentség példái, eleven képek, akik Krisztus isteni fényességét tükrözik.

Janka Ferenc írása teljes terjedelemben a Vigilia októberi számában olvasható.

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség Facebook-oldala

Magyar Kurír

Aranyosi Ervin: Fogynak az angyalok…

Fogynak az angyalok a földi világból,
mintha útra kelne mind, ki lelket ápol.
Mintha a jó Isten mind magához hívná,
s egy távoli síkon jobb létre tanít’ná.
Gyülekezik lassan a nagy angyalsereg,
és akit itt hagytak, értük sír, kesereg,
s nem érti, hogy miért ők mennek el korán,
s mardossa a kétség, értetlenség okán.

Fogynak az angyalok, s jönni készülődnek,
hiszem, szüksége van őrájuk a Földnek!
Újra leszületve, szebbé fogják tenni,
s tanítják a jókat őszintén szeretni.
Odafent az égen csillagok ragyognak,
figyelő szemei őrző angyaloknak,
akik értünk éltek, s ma is ránk vigyáznak,
akiket szemeink csak álmunkban látnak.

Fogynak az angyalok, s nekünk több a dolgunk,
akik e planétán sírunk, morgolódunk.
Látjuk a hibákat, s az Istentől várjuk,
hogy javítson rajtuk, többet ne találjunk!
De tán azért jöttünk, hogy többet tehessünk,
egy egész világot boldoggá szeressünk!
Jó példát mutatva, ahogy már sok angyal,
megtisztult lélekkel, jobbító szavakkal.

Fogynak az angyalok és fáj a hiányuk,
könny gyűlik szemünkben, ha gondolunk rájuk.
De talán megnyugtat minket majd a tudat,
ők fogják mutatni minekünk az utat,
melyen majd a lélek magasabb szintre lép,
egy élhetőbb világ tárul végre elénk,
amit együtt leszünk képesek megélni,
hol csak szeretni kell, s nem lesz mitől félni!

Aranyosi Ervin © 2020-02-07.

Ima az őrangyalhoz.

Álmomból ha kelt a hajnal,Mellettem van az őrangyal,Két kezemet összeteszi,Hálaimám égbe viszi.Ha napközben veszedelemKerülgetné lelkem-testem,Őrangyalom mellettem van,S megvédelmez minden bajban.Ha szememre jő az álom,angyalomhoz száll fohászom…S csöndes, nyugodt lesz éjszakám,Mert ő híven vigyáz reám.

MICHAEL ARKANGYAL NAPJA

Szeptember 29.

Michael arkangyal energiája tiszta, erőteljes, tisztító, ugyanakkor oltalmazó, beburkoló és megerősítő.Michael arkangyal vigyáz ránk és figyelemmel kíséri a fejlődésünket, hogy elegendő erőnk legyen megtenni az utat.Mivel energiája rendező és tisztázó, lehetővé teszi számunkra, hogy rendet teremtsünk, és újra rendbe hozzuk az életünket.Ha nehéz feladatot kaptunk, belebonyolódtunk valamibe mellénk áll és erőt ad.Ha túl messzire merészkedünk a sötétségbe, hogy tapasztalatot szerezzünk, elkísér és oltalmaz minket. Ha túl mélyre merülőnk az „árnyék világban”, nyitva hagyja a lélek számára a visszavezető utat.Mindegy, hogy mennyire távolodott el valaki Istentől, újra visszatérhet hozzá.Ha az ember tudatossá válik, kész tanulni, változtatni, lélekből emelkedni, akkor Michael arkangyal kiterjeszti a szeretet erő pajzsát, hogy létrejöjjön az egység, amely megszabadít az árnyaktól és a karmikus problémáktól.Michael arkangyal a karma védelmezőjének is nevezik. Képes feloldani a karmát, megszüntetni az emberek közötti karmikus bonyodalmakat.Michael arkangyal bátorságot önt belénk, hogy egyenesen és őszintén ki tudjunk állni igazunkért.Megszünteti a kétségeket és a félelmet, erősíti a tisztánlátást, az akaraterőt, az akaratot, a hitet, az önbizalmat.

Október 2.

🙏Szent őrzőangyalok😇Ma van az ünnepük.Az angyal szellemi lény, nincs teste, mint nekünk földi embereknek.Íme egy szent angyal leírása Bibliából, ilyen lehet az én őrzőangyalom is:

😇

Felemeltem szememet, és íme, egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam.A derekát színarany övezte, teste olyan volt, mint a krizolit, az arca mint a villám fénye, a szeme mint az égő tűz, a karja és a lábszára, mint a ragyogó érc, s a szavának hangja olyan, mint a sokaság hangja. … Erő nem maradt bennem, az arcom elváltozott, elbágyadtam, és minden erőm odalett. Mikor pedig szavának hangját hallottam, ennek hallatára rémülten arcra estem, és arcom a földhöz tapadt(Dán 10,5-6.8-9).

🙏

A Katolikus Katekizmus ezt mondja az őrzőangyalokról:[336] Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk.„Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.”A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából.

😇

Mindenkinek van őrzőangyala, szent szellemi testvéreink ők.Mikor együtt vagyunk a családban, iskolában, a munkahelyen, az utcán, az üzletben… mindenki mellett ott áll az angyala, hát nem csodálatos?😇Nyugodtan kérhetjük a jelenlevő őrzőangyalok segítségét.Amikor valakit köszöntünk, akkor gondolatban köszöntsük az őrzőangyalát is. Ha valakiért imádkozunk, akkor kérjük a mi és az illető személy őrzőangyalának a segítségét.Igazi csapatmunka van az angyalok közt értünk, mindig bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

🙏

„Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.”(Zsolt 91, 11-12)

😇

„Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”(Mt 18,10)

🙏

Igen, látják Istent,Aki megközelíthetetlen fényességben lakik.Így megtudják mindazt, ami rájuk és védencükre tartozik, hogy hűségésen lássák el őrző és irányító feladatukat. Az angyalok ismerik a természet erőit és törvényeit, hiszen jelen voltak a világ teremtésekor, a bukott angyalok is ismerik sajnos.

😇

De a szent angyalok Szent Mihály arkangyallal az élen letaszították a sátánt és angyalait a mennyből a földre.„Ezután nagy harc támadt a mennyben.Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt.A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot.A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.”(Jel 12, 7-9)

😇

A szent őrzőangyalok harcolnak értünk, de annyira tiszteletben van tartva a személyes szabadságunk, hogy akaratunk ellenére még az üdvösséget sem kapjuk meg az Úrtól.Isten is tiszteletben tartja a szabad akaratunkat.

😇

Az őrzőangyalok imádják a bennünk lakó Istent, és imáinkat az Úr színe elé viszik: „Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála.Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt.”(Jel 8,3)

😇

Az őrzőangyalok nem tudnak megvédeni az olyan igazságtalanságoktól, balesetektől, melyeket Isten szükségesnek tart ahhoz, hogy megtisztítson vagy próbára tegyen bennünket, vagy hogy ezáltal áldozatot hozzunk a bűnösökért.Ahol azonban az emberi gonoszság, irigység, hamisság, rosszakarat, hazugság, megtévesztés akar ártani, biztosan számíthatunk az őrzőangyalunk segítségére:„Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.”(Zsolt 91,13)Amikor meghalunk, a szent őrzőangyalunk kísér minket az háromszorosan Szent Isten trónja elé mint ügyvédünk.A mennyben nem csak rokonainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel találkozunk, hanem őrzőangyalaikkal is.Lesz ott öröm és vidámság!

🙏
😇
🙏

Őrangyalom, szívből kérlek, Légy vezérem, amíg élek, Ments meg engem bűntől, bajtól, Ne hagyj el a halálomkor. Mindig jóra figyelmeztess, Úgy vezess a jó Istenhez. Ámen

Október 2.

🙏Szent őrzőangyalok😇Ma van az ünnepük.Az angyal szellemi lény, nincs teste, mint nekünk földi embereknek.Íme egy szent angyal leírása Bibliából, ilyen lehet az én őrzőangyalom is:

😇

Felemeltem szememet, és íme, egy gyolcsruhába öltözött férfit láttam.A derekát színarany övezte, teste olyan volt, mint a krizolit, az arca mint a villám fénye, a szeme mint az égő tűz, a karja és a lábszára, mint a ragyogó érc, s a szavának hangja olyan, mint a sokaság hangja. … Erő nem maradt bennem, az arcom elváltozott, elbágyadtam, és minden erőm odalett. Mikor pedig szavának hangját hallottam, ennek hallatára rémülten arcra estem, és arcom a földhöz tapadt(Dán 10,5-6.8-9).

🙏

A Katolikus Katekizmus ezt mondja az őrzőangyalokról:[336] Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk.„Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.”A keresztény élet a hitben már itt a földön részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldog társaságából.

😇

Mindenkinek van őrzőangyala, szent szellemi testvéreink ők.Mikor együtt vagyunk a családban, iskolában, a munkahelyen, az utcán, az üzletben… mindenki mellett ott áll az angyala, hát nem csodálatos?😇Nyugodtan kérhetjük a jelenlevő őrzőangyalok segítségét.Amikor valakit köszöntünk, akkor gondolatban köszöntsük az őrzőangyalát is. Ha valakiért imádkozunk, akkor kérjük a mi és az illető személy őrzőangyalának a segítségét.Igazi csapatmunka van az angyalok közt értünk, mindig bizalommal fordulhatunk hozzájuk.

🙏

„Mert elküldi angyalait hozzád, hogy védelmezzenek minden utadon. A kezükön hordoznak majd téged, nehogy kőbe botoljék a lábad.”(Zsolt 91, 11-12)

😇

„Mondom nektek: angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”(Mt 18,10)

🙏

Igen, látják Istent,Aki megközelíthetetlen fényességben lakik.Így megtudják mindazt, ami rájuk és védencükre tartozik, hogy hűségésen lássák el őrző és irányító feladatukat. Az angyalok ismerik a természet erőit és törvényeit, hiszen jelen voltak a világ teremtésekor, a bukott angyalok is ismerik sajnos.

😇

De a szent angyalok Szent Mihály arkangyallal az élen letaszították a sátánt és angyalait a mennyből a földre.„Ezután nagy harc támadt a mennyben.Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt.A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot.A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.”(Jel 12, 7-9)

😇

A szent őrzőangyalok harcolnak értünk, de annyira tiszteletben van tartva a személyes szabadságunk, hogy akaratunk ellenére még az üdvösséget sem kapjuk meg az Úrtól.Isten is tiszteletben tartja a szabad akaratunkat.

😇

Az őrzőangyalok imádják a bennünk lakó Istent, és imáinkat az Úr színe elé viszik: „Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála.Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt.”(Jel 8,3)

😇

Az őrzőangyalok nem tudnak megvédeni az olyan igazságtalanságoktól, balesetektől, melyeket Isten szükségesnek tart ahhoz, hogy megtisztítson vagy próbára tegyen bennünket, vagy hogy ezáltal áldozatot hozzunk a bűnösökért.Ahol azonban az emberi gonoszság, irigység, hamisság, rosszakarat, hazugság, megtévesztés akar ártani, biztosan számíthatunk az őrzőangyalunk segítségére:„Oroszlánok és kígyók között lépdelsz, oroszlánkölyköt és sárkányt tiporsz el.”(Zsolt 91,13)Amikor meghalunk, a szent őrzőangyalunk kísér minket az háromszorosan Szent Isten trónja elé mint ügyvédünk.A mennyben nem csak rokonainkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, ismerőseinkkel találkozunk, hanem őrzőangyalaikkal is.Lesz ott öröm és vidámság!

🙏
😇
🙏

Őrangyalom, szívből kérlek, Légy vezérem, amíg élek, Ments meg engem bűntől, bajtól, Ne hagyj el a halálomkor. Mindig jóra figyelmeztess, Úgy vezess a jó Istenhez. Ámen

Október 2. Az Őrangyalok ünnepe, Október másodika az Őrangyalok ünnepe.

Kezdetben szeptember első vasárnapján ünnepelték, hazánkban még a századfordulón is akkor. Később X. Pius intézkedésére Mihály arkangyal nyolcadába, mai helyére került. Az őrangyalokhoz számos jámbor hiedelem fűződik. Régi szegedi hagyomány szerint a halott őrangyala egészen elföldeléséig a koporsó tetején ül, hogy a gonoszok ne ragadhassák el. Ha valakinek a jobb füle csendül, ezt mondja: édös őrzőangyalom, maradj a bal vállamon. Ezzel az angyal elhárítja a szerencsétlenséget, amelyet a szegedi néphit szerint a jobb fül csengése már előre jelez. Sármellék faluban állítólag az utcán az őrangyalnak jobb felől helyet hagynak.

VÉDELEM ALATT VAGY!

Szeretett testvérem,Ma is Isten védelmében és erejében részesülsz! Tudtad-e, hogy az angyalok mintegy Isten meghosszabbított karjai?„Nem Isten szolgálatában álló szellemek-e az angyalok, elküldve segítségül azokhoz, akik megkapják majd örökül az üdvösséget?” (Zsidók 1,14)Ha szemmel nem is láthatóak, sokan számolnak be közbelépésükről és erejükről. Mennyivel is korlátlanabb az erejük, mint a mienk!Egy nap, amint kijöttem autón egy parkolóból, egy ember megálljt intett. Azonnal meg is álltam, gondolván, hogy mondani akar valamit. Amint lefékeztem, hirtelen egy autó érkezett nagy vágtában egy emeletes ház mögül. Megdöbbenve néztem, ahogy az autó elhajtott előttem, mert egy olyan balesetet kerültem el, ami minden bizonnyal halálos lett volna. Odafordultam hát az ember felé, hogy megköszönjem, de már csak hűlt helyét találtam! Egy szempillantás alatt eltűnt!Emlékszem még rá. Magas volt, sportos, dzsekije pedig kék és kissé fénylő. Stílusra nem olyan, mint amit megszoktam a szomszédaimnál. Amikor intett, hogy álljak meg, nem láthatta az érkező autót, mert háttal állt neki. Nyoma veszett, még mielőtt megköszönhettem volna. Egyszóval minden arra vallott, hogy angyal volt ez az ember, akit Isten küldött a védelmemre.Megmutatja ez a tanúság, hogy az angyalok ott vannak mellettünk, és nagyon gyakran közbelépnek olyan helyzetekben, ahol ellenségünk már mindent latba vetett, hogy a szenvedés vagy még a halál martalékaivá is tegyen.Istené a teljhatalom, és képes arra, hogy kijuttasson a legrettenetesebb küzdelmekből is!Légy nyugodt afelől, hogy Isten megóv téged testvérem! 🤗🙏♥️Egy csoda minden nap nyomán.

Rafael arkangyal⚜️

Fizikai kihívások esetén, mint amilyen a fájdalom és a betegségek, nincs jobb gyógyító az angyali birodalmakban, mint Rafael Arkangyal. Neve annyit jelent: „Isten Gyógyít” azonnali megkönnyebbülést tud hozni a szenvedőnek. Rafael gyönyörű, sugárzó, smaragdzöld gyógyító energia veszi körül. Gyakran beburkolja a fájó testrészt ezzel a gyógyító fénnyel. A fény úgy hat, mint egy gyógyító balzsam, és azonnali, teljes gyógyításra képes.Rafael, mint a szellemvilág többi lakója is, egyszerre képes jelen lenni mindenki mellett, aki tőle kér segítséget. Az idő és a tér nem korlátozza őt. Ezért soha nem kell attól tartanunk, hogy egyéb kötelességeiben zavarnánk meg, amikor a segítségét kérjük.A gyógyító arkangyal abban a pillanatban megjelenik mellettünk, amint szólítjuk. Hívhatjuk gondolatban, vagy fennhangon „Raphael, kérlek, segíts!” Kérésünkre szeretteinknek is segítségére siet.Raphael hatalmas gyógyító ereje úgy hat, mint egy spirituális „operáció” – eltávolítja a félelmet és a sötétséget testünkből és tudatunkból. Miután segítségül hívtuk Rafaelt, legjobb, ha teljesen megnyitjuk előtte testünket, tudatunkat, és szívünket. Így lesz lehetősége beteljesíteni Istentől kapott feladatát, hogy mindent tökéletesen meggyógyítson.