Imák

Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.

Vigyázz a lépteikre és lelküket Te védd!

Ha támad a Sátán, hogy megrostálja néped:

nevüket átszegzett kezeidbe véssed.

Tartsd őket szorosan és örökre kezedben.

Karom ha lehanyatlik, bízom a tiedben.

Ha csábító utakra elhajlanak Tőled,

éljék át visszavonzó, hű mentő erődet!

Hogy minden szenvedés, baj kerülje őket el,

nem kérem Tőled, tudva: keresztünk vinni kell.

De légy számukra fény, ha rájuk borul az árny,

ha félelem riaszt és borzongat nagy magány.

Szövetséged ígérted, tartsd őket benne mind.

Ha elidegenednek, kegyelmed újra int,

hogy gyorsan visszatérve siessenek Feléd,

– Szívedre helyezem ma gyermekeim nevét.

Siklós József

Csak szeretni akartam és szeretve lenni,

Tövisek nélkül szebb jövőt remélni.

Szerelem fényében vígan tündökölni,

Ölelő karodban nyugalomra lelni.

Csak szeretni akartam, örömben létezni,

Boldogság sugarát messzire hinteni.

Szomorú szíveket rózsává színezni,

Megsebzett lelkeket szívből gyógyítani.

Csak szeretni akartam, szebb világban élni,

Harcok nélkül békét s nyugalmat remélni.

Végtelen csatákat messzire kerülni,

Isten karjaiban némán megpihenni…

Stella🌹-még ezt sem engedték…mindent s mindenkit elvettek, mindentől megfosztottak…az igazi szeretetet is irigylik…

Jézus azzal kezdte a szolgálatát, hogy éhezett, mégis Ő az Élet Kenyere, és azzal fejezte be a földi életét, hogy szomjazott, mégis Ő az élő víz. Elkínzott volt, mégis Ő a mi nyugalmunk. Megfizette az adót, mégis Ő a mi királyunk. Démontól megszállottsággal vádolták, mégis Ő űzi ki a démonokat. Sírt, mégis Ő törli le a könnyeinket. Harminc ezüstpénzért eladták, mégis Ő fizetett a világ bűnéért. Úgy vitték a vesztőhelyre, mint levágásra szánt bárányt, mégis Ő a Jó Pásztor. Meghalt, mégis a halálával Ő győzte le a halál erejét!

Nazianzi Gergely

IMA SZENT JÓZSEFHEZ!🙏♥️➕👏🐑

Ó Szent József,

légy házunk ura,

kis családunk patrónusa!

Egyetértés, hű szeretet

egyesítse szíveinket!

Az ég felé mutass utat,

bátorítsd az ellankadtat!

Küzdelmünkben légy vezérünk,

erényekben példaképünk!

Átadjuk a ház kulcsait,

oltalmazd és védd lakóit!

Zárd ki mindazt, ami káros,

ami üdvünkre hátrányos!

Engedd be az Isten-áldást,

minden jóban gyarapodást!

Ajánlj minket Jézusodnak,

Szeplőtelen Szűz Anyánknak,

hogy családunk kicsi háza,

Názáretnek legyen mása!

VASÁRNAPI IMA

Uram,köszönöm ezt a napot, ezt az oly drága vasárnapot.
A múló éjt és
a felkelő napot,a neked szentelt vasárnapot.
A napfényt,az áhítatot,hogy ma elédbe járulhatok.
Ősi hangok hívó szavát
a templomunk nyitott ajtaját.
A csendet és az éneket,hogy kitárhatom a szívemet.
Zengve a hálát,a dicséretet,hogy védtél és óvtál engemet.
Bár sokszor vétettem ellened,mégsem vontad meg
kegyelmedet.
Köszönöm,hogy imádkozhatok és azt te meg is hallgatod.
Köszönöm,hogy szól igéd az üzenet s ,hogy általad üdvözülhetek.
Kitartást és erőt is adsz nekem,ha hű leszek hozzád
Istenem!

Reményik SándorKereszt

Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe.

Nem birom már! – sóhajtva csüggedezve.

De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,

Hogy a keresztre miért volt szükséged.

Vándor roskad le az útszél kövére.

Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!

De nem megy tovább! Hogyan érje el,

Ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor elindult, erős volt és boldog.

Azóta annyi minden összeomlott.

Magára maradt. Szép napoknak vége.

Keserves, árva lesz az öregsége.

Szivében ott a kérdés szüntelen:

Miért lett ilyen az út, én Istenem?!

Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,

és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e

ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?

Magasba emeli tekintetét.

Ott majd megérti, amit itt nem ért.

Fogja botját, és indul vánszorogva,

Mintha a domboldalon kunyhó volna!

Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.

Elég volt már a vándorlásból estig.

Soká eltöpreng még bajon, hiányon.

míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,

útban a távol mennyei hazába.

A mennyei város ragyog feléje.

Oda igyekszik, siet, hogy elérje.

Kezében vándorbot, vállán keresztje.

Vállára azt maga Isten helyezte.

Siet örömmel. Föl! Előre! Föl!

A messzi cél, mint csillag tündököl.

Hőség tikkasztja.. Keresztje teher.

Útközben néha pihennie kell.

Kedves ház kínál pihenést neki.

Súlyos keresztjét ott leteheti.

S ahogy tovább indulna, mit vesz észre?

Tekintete ráesik egy fűrészre.

„Olyan súlyos keresztet cipelek.

Jobb ha belőle lefűrészelek”

mondja magában.

„De jó, hogy megtettem!

Sokkal könnyebb!”

sóhajt elégedetten.

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,

S eléri a ragyogó gyöngykaput.

Ó, már csak egy patak választja el!

Jön-megy a partján, hídra mégse lel:

De hirtelen eszébe jut keresztje:

A túlsó partra az most híd lehetne.

Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:

hiányzik a lefűrészelt darabja.

„Mit tettem!” – kiált kétségbeesetten.

„Most a cél közelében kell elvesznem,

mert keresztemet nehéznek találtam!”

S ott áll a parton keserű önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,

s mert keresztjéből nem hiányzik semmi,

mint a hídon boldogan indulhat rajta,

hogy átjusson békén a túlsó partra.

„Rálépek én is!” Reménykedni kezd:

az ismeretlen, idegen kereszt

hátha átsegíti. Rálép, de reccsen

lába alatt. ” Jaj, Istenem, elvesztem!

Uram segíts!” Így sikolt, és felébred.

Még a földön van. Előtte az élet.

Csak álom volt a kín a döbbenet

„Megváltó Uram, köszönöm Neked!

Keresztemet Te adtad, ó ne engedd,

hogy egy darabot is lefűrészeljek!

Amilyennek adtad, olyan legyen!

Te vezetsz át a szenvedéseken.

A Te kereszted szerzett üdvösséget,

de mivel az enyémet is kimérted,

Te adj erőt és kegyelmet nekem,

hordozni mindhalálig csendesen!”

Imát kérünk Véghné Ilikéért, felgyógyulásáért

Dsida JenőAz én kérésem

A jó Isten tán nékem is meghallja

Egek felé kiáltó hangomat,

Midőn Teérted fordulok Hozzája

Hiszen nem kérek Tőle én sokat:

Kérésem csupán egy rövidke mondat

És minden, minden belefér:

Az élet szürke, csapkodó sarában

Lelked maradjon mindig hófehér!

Ha járva-kelve hallom a világot,

Hazugság minden második szava,-

A szivem fáj és vágy ébred fel bennem,

Hogy fülem inkább mitsem hallana,

Egy oly világon vágynék akkor élni,

Mely mindig-mindig igazat beszél:-

E csúnya, piszkos, e hazug világban,

Lelked maradjon mindig hófehér!

Ha ketten, hárman néha összejönnek,

Miről is folyhat köztük a szó-beszéd?

Egy másik ember lesz az áldozatjuk,

Kinozzák, szúrják, gyilkolják szegényt.

Midőn ezt hallod, fuss, szaladj el onnan,

A szó mielőtt még lelkedhez ér: –

Rágalmat szóró, pletykázó világban,

Lelked maradjon mindig hófehér!

Lehet, hogy egy kép erről: virág

„Ha nem ilyen lenne a feleségem…”, „Ha a szüleim nem ilyenek lennének…”, „Ha más lett volna az előző férjem…” A lista végtelen. Könnyű mindig mást vádolni a problémáidért, és azt képzelni, hogy sokkal jobban lennél, ha nem azok az emberek lettek volna körülötted. Tudod, hogy a csalódottságod és a fájdalmad az ő hibájuk. Szükséges hangsúlyozni a következőt: soha egyetlen férfi, nő vagy gyermek sem tud elmozdítani téged Isten akaratából. Senki más nem tartja kezében a sorsodat, csak Isten. (…) egyetlen halandó ember sem tudja meghiúsítani Istennek az életedre vonatkozó tervét. Ha megragadod ezt az igazságot, az szabaddá fog tenni téged.

Bármilyen sérelmek is értek, tudnod kell, hogy még mindig Isten kezében vagy.

Aranyosi Ervin Az én hiszekegyem

Hiszek a mesében,

hiszek a jóságban,

hiszek egy létező,

igaz valóságban.

Hiszem, hogy az ember

eleve bűntelen,

s hiszem kárhozottak,

akikben bűn terem.

Hiszek a végtelen

isteni csodában,

hiszek az emberben,

hiszek fűben, fában!

Hiszem, e világra

mind okkal születtünk,

s minden perc egy csoda,

amikor szerettünk!

Hiszek önmagamban,

s hiszek minden lényben,

s hiszek a világot

átölelő fényben!

Hiszem, hogy azért van,

hogy lelkünkkel lássunk,

feléledjen bennünk

elveszett tudásunk!

Hiszek a reményben,

hiszek én a hitben,

hiszem, jót akarva

bennem él az Isten!

Hiszem, okkal jöttem,

s keresem az okot,

és a sötétségből

lassan kiragyogok!

Uram !

Annyi mindenért kell köszönetet mondanom,

bár sok ezernyi imával még mindig tartozom Neked.

Őszinte lelkemet úgy is csak te ismered,

nem is kell, hogy elmondjam neked.

Csak tudd, mégis!..

Köszönöm az életem, amit

egyszerűen, de mégis élhetek.

Köszönöm hogy láttatod velem

mindazt a szépet, mi köröttünk terem,

és engeded nekem, hogy mindig ott legyek,

ahol szükség van rám és segíthetek.

Köszönöm Neked a szenvedéseket,

a bánatot, a fájó könnyeket,

Hisz mindig tudod, mit miért teszel.

Valamit biztosan most is tervezel,

mert látod, ahogy lassan s csendesen,

lelkem bús köpönyegét magamról levetem.

Látod, hogy örülni tudok fűnek, fának, minden virágnak,

és hálásan köszönöm, hogy átadhatom magamat még ezernyi újabb csodának!

Teréz anya imája

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,

mégis szeresd őket!

Ha jót teszel, megvádolnak,

hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,

mégis tégy jót!

Ha sikeres vagy,

hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel,

mégis érj célt!

A jó, amit ma teszel,

holnap már feledésbe megy,

mégis tedd a jót!

A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,

mégis légy becsületes és nyílt!

Amit évek alatt felépítesz,

lerombolhatják egy nap alatt,

mégis építs!

Az embereknek szükségük van segítségedre,

de ha segítesz, támadás érhet,

mégis segíts!

A legjobbat add a világnak, amid csak van,

s ha verést kapsz cserébe,

mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

A lélek sóhaja

Drága Istenem csak egy dologra kérlek,

ha egyszer engem is elérnek a kínok, betegségek,

őrizd meg tudatom, őrizd meg az elmém.

Feledékenységre sose ítéltessél.

Mert ha elfeledem családom, elfeledem vérem,

e földi élet is csak nyűglődés lesz nékem,

hiszen nem élhetek többé teljes életet,

ha legdrágább kincseim már nem ismerem meg.

Tudom, hogy az öregség fájdalommal jár,

s hogy minden újabb nap megméretés vár,

de elfogadom Uram, és elviselem mindezt,

ám elbutult tudattal élni sose engedj.

Talán nem nagy óhaj, talán segítesz is nékem,

hogy meghallgatást nyerjen ez az egy kérésem,

s majdan úgy engeded leélni kiszabott időm,

hogy nem kell szégyenkeznem családom előtt.

Lelkem kérő sóhaja most feléd száll Uram,

add hát reá áldásod ott fenn a magasban,

és ép tudattal, ép lélekkel engedd nekem azt,

hogy családomtól, s e világtól elbúcsúzhassak.

Kun Magdolna

Sima István: Fohász a hun királyhoz, Atillához

Atilla! Hunok királya!

Hozzád szól néped imája

Szálljon közénk sólyom lelked,

Világunkban tegyél rendet!

Már másfélezer év is eltelt

De nyughelyedre senki nem lelt

Pedig szükség lenne arra,

Hogy megkerüljön Isten kardja

És a kő és arany táblák,

Mert üzeneted sokan várják

Táltosaid rájuk vésték

Az ősök tudását, törvényét

Szétszaggatva él ma néped

Kikezdte már az enyészet

Csak pislákoló lélekfények

Őrzik tovább az emléked

Nincs összhang az Ég Urával

Sem a földdel, sem a fákkal,

Sem a vízzel, sem egymással

Ma kufár harcol a kufárral

Erkölcstelen, csúf világ van,

Mint egykor Rómában, s Bizáncban

Pénzen vett a kéj, a mámor

Az emberiség szennyben gázol

E fertőtől mentsd meg népünk!

Tőled ősi áldást kérünk,

Vedd kezedbe Isten kardját,

S hirdesd a szeretet hatalmát!

„Isten! Mentsd meg a gyermekeimet,

Mentsd meg értelmüket,

Hogy romlásom ne ronthassa meg őket,

Mentsd meg életüket,

Hogy a másra fogott fegyver ne őket érje,

Szüleiknél jobbak lehessenek,

Hogy majd felépíthessék saját világuk,

Szép, tiszta, méltányos, jót akaró világot,

Hol béke és szeretet uralkodik

Örökké.”

SZENT-GYÖRGYI ALBERT

Mária iskolája, október imádsága: a rózsafüzér

KULTÚRA – 2022. október 1., szombat | 20:021

Ismét itt az október, a Szűzanya és a rózsafüzér hónapja. Egyházunk közössége hosszú századok óta imádkozza ezt az egyszerű, mégis kimeríthetetlenül mély, Krisztus szemlélésére irányuló imádságot, Mária áldott füzérét, „mely Istenhez láncol minket”.

A rózsafüzér, más néven olvasó vagy szentolvasó (latinul: rosarium) egyrészt imádság, másrészt az imádság eszköze. Elnevezése onnan származik, hogy a hagyomány szerint az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból készítette – rózsakoszorúnak a Szűzanya számára.

A mai rózsafüzér a középkor jámborságában folyamatosan alakult ki. Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok számlálására. Remete Szent Pálról jegyezték föl, hogy a Miatyánk számlálására magokat vagy kavicsokat használt. A hagyomány egy másik ága szerint a rózsafüzért örmény keresztények használtak először, valószínűleg a Jézus-ima imádkozására. Amikor a muszlimok meghódították az örményeket, átvették tőlük a rózsafüzér gyakorlatát Allah nevének és dicsőségének ismételgetésére. Európában a 11. században az 50, 100, 150 Miatyánk térdhajtásokkal kísért imádkozása vált gyakorivá. A 12–13. században a Miatyánk helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a két formát egyesítették. Henrich von Kalkar OCarth (†1408) alakította a rózsafüzért úgy, hogy minden tíz Üdvözlégy elé Miatyánkot tett.

„A rózsafüzér, ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező, evangéliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes eleme is – az Üdvözlégyek litániaszerű ismétlése – Krisztus dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a Keresztelő anyjának köszöntése szól: »Áldott a te méhednek gyümölcse« (Lk 1,42). Sőt, többet mondunk: az Üdvözlégyek ismételgetése a háttér, melyben a titkokat szemléljük: Jézus, akit minden Üdvözlégyben megnevezünk, ugyanaz, mint akit a titkok egymás után szemünk elé állítanak mint Isten Fiát és a Szűzanya fiát.” 

(VI. Pál pápa)

A rózsafüzér elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat. Szent Domonkos az albigensek ellen segítséget kért a Szűzanyától, aki mint új és hathatós fegyvert adta át neki a rózsafüzért.

14. századi feljegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a tíz Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. Alanus de Rupe osztotta örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafüzért. 

„A rózsafüzér – jóllehet jellegzetesen máriás imádság – lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnificatja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.”

(II. János Pál pápa)

A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, az egész Egyházban a 16. század második felében terjedt el. A törökök felett Lepantónál aratott győzelmet (1571. október 7.) az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa, Szent V. Piusz is a rózsafüzért imádkozta, mikor zajlott a harc. 

Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta

– írja II. János Pál pápa, aki a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő időszakot a rózsafüzér évének nyilvánította, s kiadta a Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelet. Ebben hirdette meg a hagyományos örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkok mellé a világosság rózsafüzérének öt titkát. A szentatya szavai szerint „a rózsafüzér mondása nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával”; „a rózsafüzér a maga egyszerűségében és mélységében […] jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje”.

Ferenc pápa is a rózsafüzér imádkozására hívott 2018 októberében is – hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben.

Szűz Máriát mint a Rózsafüzér Királynőjét október 7-én köszöntjük. Az ünnepről és történetéről ITT olvashatnak.

„Ó, Mária, áldott rózsafüzére, édes lánc, mely Istenhez láncolsz minket, szeretet köteléke, mely az angyalokkal egyesítesz, az üdvösség tornya a pokol szakadékában, biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el soha többé.”

(Részlet Boldog Bartolo Longo könyörgéséből)

A rózsafüzér imádkozásának módjáról és a titkokról ITT találunk részletes leírást.

Forrás
Magyar katolikus lexikon
II. János Pál: Rosarium Virginis Mariae

Magyar Kurír

„Ne rettenj meg soha ellenségedtől!

Légy bátor s erényes, hogy szeressen Isten!

Az igazat mond mindig, ha életeddel fizetsz is érte!

Védd meg az elesetteket, s légy igazságos!

Ez a te esküd !!”

Templomosok

Az én Miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád soha senkise,

Mikor sötét felhő borul életedre,

Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe:

Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba – reményteljesen,

S fohászkodj: Mi atyánk, Ki vagy a mennyekben.

Mikor a magányod ijesztően rád szakad,

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,

Mikor körülvesz a durva szók özöne,

Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne roppanj bele!

Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:

Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

Mikor mindenfelől forrong a „nagyvilág”,

Mikor elnyomásban szenved az igazság,

Mikor szabadul a Pokol a Földre,

Népek homlokára Káin bélyege van sütve,

Ó „Lélek”, ne csüggedj! Ne törjél bele!

Nézz fel a magasba, – hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod a hasznát,

Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve…

Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, hajtsd meg a homlokod…

S mond: Uram! Legyen meg a Te akaratod!

Mikor a kisember fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegekben táncol,

Mikor a „gazdagság” milliót költ, hogy éljen,

Ó, „Lélek”, nem csüggedj! Ne roskadj bele!

Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed,

S kérd: Uram! Add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,

Mikor hited gyöngül, sőt ellen támadsz,

Mikor lázad benned, hogy tagadd meg „Őt”…

Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet:

Uram! Segíts, s bocsásd meg vétkeimet!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magadat,

S később rádöbbentél, hogy kihasználtak…

Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, sírd el teremtődnek:

Uram! Megbocsátok az ellenem vétkezőknek…

Mikor a „nagyhatalmak” a békét megtárgyalják,

Mikor a BÉKE sehol – csak egymást gyilkolják!

Azt kérded: Miért tűröd ezt?! Istenem! MIATYÁNK!

Ó, „Lélek”, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:

Lelkünket kikérte a „Rossz”, támad, tombol!

Uram! Ments meg a kísértéstől! Ments meg a „Gonosztól”

UTÓHANG

S akkor szólt a Mester, kemény szelíden:

Távozz, Sátán! Szűnj vihar! Béke, csend legyen!

Miért féltek ti, kicsinyhitűek?

Bízzatok! Hiszen Én megígértem nektek,

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!…

Hűséges kis nyájam, Én Pásztorotok vagyok,

S a végső időkig Veletek maradok!

Tánczos Katalin verse

Kányádi Sándor-

Piszkosul kezdünk fáradni, de ki kell tartani. Mielőtt feladnád, gondold végig, miket tettél meg, hogy életed ebbe a szakaszába érj. Bármennyire nehéznek érzed, ki kell tartani. Minden elmúlik egyszer. A mögötted lévő út elég hosszú, hogy visszafordulj. Az előtted lévő pedig ahhoz hosszú, hogy egy helyben maradj. Ha kell, akkor vonszold magad. Ne állj meg, maximum csak annyi időre, hogy feltöltődj, kipihend magad. Még várnak rád virágokkal tarkított utak.

Add meg uram nékem,

Hogy szívemben a remény,

S a fény mindig égjen.

Adj erőt, türelmet, s hitet,

Hogy minden nehéz pillanat

Még szép is lehet.

Adj uram szívembe soha

El nem múló szeretetet.

Adj uram nevetést, jókedvet,

Hogy a bánatot azzal szelidíthessem meg.

Adj nekem fényt a borús napokra,

Hogy érezzem sorsom jóra

Fordulhat ma.

Leborulok nagyságod előtt.

Életemet kezedbe teszem.

Kinyitom szemem, s a fülem.

Hogy tudjam, érezzem, lássam,

Mikor hozzám szólsz a

Mennyországból.

Add meg nekem amire vágyom.

Add meg, hogy megvalósulhasson álmom.

Cserébe mindent megteszek,

Hogy megdolgozzam magam,

S hittel, szeretettel töltsem be szívem,

Szüntelenül a jóságodban hiszek.

Mert tudom, hogy szereted gyermekedet.

Veres Edit

Szeretettel ❤️

Áldottak legyenek azok, akik csendben érkeznek életünkbe, könnyű léptekkel, hogy ne ébresszék fájdalmainkat, ne ébresszék fel a szellemeinket, ne keltsék fel félelmeinket.
Áldottak legyenek azok, akik könnyedén, kedvességgel közelednek hozzánk, beszélik a béke nyelvét, hogy ne ijesszék meg lelkünket.
Áldottak legyenek azok, akik szeretettel megérintik szívünket, tisztelettel tekintenek ránk, és minden hibával és tökéletlenségével egészben elfogadnak minket.
Áldott legyen az, aki bármi lehet az életünkben, válassz adományt.
Áldottak legyenek azok a felvilágosult lények, akik angyalként érkeznek hozzánk, mint virág vagy madár, akik szárnyat adnak álmainknak, és szabadságuk van választani, hogy maradjanak és fészkük legyenek.

 • Edna Frigato –

Uram!

E drága bolygót adtad nekünk lakóhelyül,

Rejtett, titkos kincsekkel tele,

Képessé tettél művedet megérteni.

(…)

Uram! Legyünk társak az alkotásban

Dolgozzunk tovább műved nyomán,

Hogy bolygónk a bőség, a boldogság

És az összhang erős otthona legyen.

(Szent-Györgyi Albert)

MAG LÉLEK, SZAKRALITÁS

Szeretet

Istentudás

Bátorság

Önzetlenség

Alázat

Szerénység

Igazság

Elfogadás

Őszinteség

Erkölcs

Hűség

Nemesség

Tartás

Ősiség

Küldetés

Kevesség

Odaadás

Emelés

Megbocsájtás

Teremtés

Tisztaság

Bizalom

Vezettetés

Jóság

Harmónia

Életigenlés

Szerelem

Boldogság

Öröm

Vidámság

Egység

Szívtudatosság

Lelki-szellemi-testi Egy-s-ég

Áldás Áldás Áldás 💖💖💖🙏🙏🙏

Harcos Katalin:

Fohász

Uram segíts! Most olyan nehéz élnem!

Alig maradt erőm tovább remélnem…

ha felkelek reggel, mégis hálát adok,

hogy új nap vár, és munkába indulok.

Uram adj erőt, hogy maradjon hitem,

nehézségeimet leküzdenem,

családomnak lehessek támasza,

bajban segítsége, búban vigasza!

Uram engedd, hogy elcsendesedjek,

félelmeimet ne szítsa a világ,

templomod csendjében megpihenjek,

S lelkemben nyíljon új reményvirág!

Kérd az Istent, szeressen téged, fogadjon és tanítson folyamatosan. Azért, hogy át tudd adni a tudást és a szeretetet, amit kapsz tőle, mivel, mind továbbkészülsz adni. Tanítsd meg az embereket, a hálára, és arra, hogy tiszteljék is egymást. A tudást, kinek-kinek mérték szerint osztja ki az Isten. A képességeket is. Ezért kell egymást szeretni, mert mind egy helyről jön, Vagyis mindenki egytől kapja. Senki nem nagyobb a másiknál. Aki nagyobb akar lenni, az valóban tegyen a többiért többet. – részlet

Nem tudhatod, hogy utólag mi lesz az eredménye, ha meg sem próbálod. „Feladni könnyű, ahhoz kell hit, hogy végigcsináld”, mondja Joyce Meyer. Feladni annyi, mint nem adni esélyt magadnak. Nem adni esélyt Istennek.

Lehet, hogy néhány régi álmot el kell engedni, de kapsz helyettük újakat, amelyekért érdemes lesz újra küzdened. Általában akkor adjuk fel, amikor már közelebb van a fordulat, mint amennyi ideje tart a nehéz élethelyzet. Mielőtt a dolgok jobbra fordulnának, akkor tűnik a legrosszabbnak minden. Pedig akkor már nagyon közel van a vége. Pontosabban valami új KEZDETE.

Adj esélyt Istennek, hogy adhasson neked egy újabb esélyt, hogy talán másként, talán figyelmesebben, talán lassabban, talán letisztultabban, de valami újban lehessen részed.

Hálaadó imádság

Uram hálás szívvel állok meg most lélekben előtted,

És megköszönöm, hogy újra erőt meríthetek belőled, Megköszönöm azt is, hogy kereshetlek Téged,

És bármi jöjjön reám, várhatom a segítséged.

Köszönöm Istenem, hogy tart még a kegyelem,

És köszönöm, hogy kezedben lehet az életem,

Mert valahányszor imádságban szólok hozzád,

Mintha közelebb jönne hozzám a mennyország,

És mintha megnyílna egy láthatatlan csatorna,

Melyen át féltő szereteted a szívemig hatolna.

Köszönöm hát mindazt amit Tőled testiekben kaptam,

És azt is amivel az elmúlt héten lelkiekben gazdagodtam.

Köszönöm az új reggelt és köszönöm a szeretteim,

Köszönöm a hitvestársam és köszönöm a gyermekeim.

Köszönöm az életemet és köszönöm az egészségemet,

Köszönöm a benned naponta megújuló reménységemet.

Köszönöm az ételt – italt amit naponként kirendelsz számomra,

És köszönöm mindazt, amit még megadsz nekem gazdagodásomra.

Uram lehet nem sikerül, hogy most mindent felsoroljak,

De tudom, hogy te úgy is értesz, ha nincsenek szavak.

Ezért mindent összegezve csak egy nagy köszönömöt mondok,

Hogy kegyelmedből elkerültek a bajok, betegségek, gondok.

S tudom, hogy ha meg is próbálsz engem időről időre,

Nálad bátran kopoghatok ha szükségem lenne erőre.

Ezért sorsom és életem újra szent kezedbe helyezem,

És hálás szívvel megköszönöm, hogy tart még a kegyelem.

Kérlek, hogy karold fel az özvegyeket s árvákat,

És mindazokat akik Tőled segítséget várnának.

Kérlek drága jó Atyám, hogy vedd füledbe kérésüket,

És Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg könyörgésüket.

Hallgass meg engem is drága jó Atyám,

És végtelen szereteted áraszd ki reám.

Áldás.

Aki énekel, kétszeresen imádkozik…

Pihenjetek meg!

Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” (Mk 6,31)

Sokan mostanában veszik ki nyári szabadságukat, és próbálnak valahol egy kicsit pihenni. Vannak, akik legszívesebben mindig szabadságon lennének, de vannak, akik nem mernek jó lelkiismerettel kikapcsolódni. Pedig Jézus azt tanítja, hogy a pihenés nem fényűzés, hanem a jó minőségű munka egyik feltétele. Persze nem munka helyett, hanem munka után helyes gyakorolni. Megállás nélkül nem lehet jól dolgozni, s itt olvassuk, hogy a tanítványoknak néha enni sem volt idejük.

Hogyan pihenjen egy keresztény ember?

A tanítványok Jézussal mentek el pihenni. Igazi felüdülést a vele való közösség ad. Munka közben is, de néha úgy, hogy csak rá figyelünk. Olyan jellemző, hogy ki mit visz magával évi szabadságára vagy egy-egy szabadnapra. Van, aki fáradtabban jön haza, mint ahogy elment. Tervezzük meg a pihenést, s legyen fontos az Úrral való közösség!

Egy lakatlan helyre viszi Jézus az övéit. Nagy szükségünk van a csendre. Ez önmagában is gyógyít, de Jézus halk és szelíd szavát is jobban értjük így. S csak a tanítványait hívta most. Nem kell ahhoz nagy társaság, hogy felüdüljön az ember, de a legközelebbiekkel fontos ápolni a közösséget. (Ugyanakkor éppen a szabadságunk alatt több lehetőség van meglátogatni olyanokat, akik mindig egyedül, a puszta csendjében élnek.)

Itt a tanítványok végre kibeszélhették magukat Jézusnak. Néha nagyon rövidre szabjuk a vele töltött időt. Szánjunk most többet arra, hogy egészen megnyíljunk előtte!

S végül: egy kissé akarja megpihentetni őket. Mert az élet nem pihenésből áll, a pihenés célja az erőgyűjtés a szolgálatra. De a csendben sokszor jobban látja az ember, mi is valóban a feladata, melyek a jellemző hibái, kiaknázatlan lehetőségei, ki ő és ki az ő Ura. Ezért szükséges munka közben is elvonulni néha a csendbe. Ahogyan Jézus is tette.

Add Uram

Segíts, hogy napjaimat egyszerűen éljem,

Ne vakítson el dac, harag, vagy érdem!

Ne azt nézzem, ki miért jött hozzám,

Támaszt tudjak adni, ha szükség van rám!

Ne érdekeljen haszon, pénz, hatalom,

Ne vakítson el fényűző siker, és vagyon.

Adj erőt önzetlenségem bátorságára,

Legyen bennem a szeretet jósága.

S méltósága, a búnak, ha vesztek,

Szomorúságaimban árva ne legyek.

Taníts meg az újrakezdés művészetére,

Az apró kis csodáknak észrevételére.

Engedd, hogy adjak, adjak mindenhová,

Higgyem el, az utak visznek valahová.

S hogy hová? Azt meg sose kérdezzem,

Sorsomnak küldetését meg ne kérdőjelezzem…

Döntéseimet vezesse a tiszta szeretet,

Mellőzni tudjam hiú vágyaim, az érdeket!

Vezess, hogy ledobjam az önzés ruhát,

Boruljon rá testemre alázat kabát!

Add, hogy szigorú ne legyek magamhoz,

Lelkem maradjon hűséges a dalhoz.

Hiszen egy kirakó az élet, kacagó játék,

Ne felejtsem hinni, minden nap ajándék.

Türelmetlenségem gőgje tűnjön el!

Kis lépésekért a szívem lobogjon fel!

Csillogó szemekkel tekintsek az égre,

Legyek én uram a béke menedéke!

Kerner Mariann;

Szívembe látsz, Uram,

És ismered minden titkomat,

Ismered a lelkemet is,

Kérlek, add rám áldásodat.

Te tudod, mire van szükségem,

Kérlek, add meg nékem azt,

A szívem felmagasztal téged,

Mert te adod nékem a támaszt.

Hiszek benned és remélek,

Mert te vagy nékem a vigaszom,

Mert végtelenül jóságos vagy,

Akit szeretek nagyon.

A hitem töretlen, köszönöm,

Hogy meghaltál értem,

Köszönöm végtelen szeretetedet,

Én soha el nem hagylak téged.

KÖSZÖNÖM végtelen irgalmadat,

Hogy nem hagyod el néped,

Légy mellettem mindig,

S boldog leszek véled.

Add reám áldásodat,

S boldog lesz a lelkem,

A mindennapi küzdelemben

Segíts meg, Istenem.

ÉN URAM, ISTENEM, VIGYÁZZ RÁNK!

Ne hagyd elveszni a Hazát!

Esdekelve kérünk,

Irgalmazz nekünk!

Emeld fel magadhoz Nemzetünk!

Szeretet fénye ég bennünk,

Míg élünk hiszünk, és remélünk!

Vigyázz ránk, nyújtsd kezed,

Oltalmazd népedet,

Az ősi Magyar Nemzetet!

Szűzanyánk szeplőtlen Mária,

Hozzád száll sok magyar sóhaja.

Kérd értünk Fiadat,

Megváltó Urunkat,

Védje s őrizze Országunkat!

Míg igaz Magyar él a Földön,

Nem hagyjuk, hogy a rossz győzzön!

Bármi volt, bármi lesz,

A magyar – Magyar lesz,

Így éled újjá a Nemzet!

Ismeretlen szerző

Áldd meg a szemem, hogy szeretettel láthassak,

Áldd meg a fülem, hogy szeretettel hallgathassak,

Áldd meg ajkam, hogy szeretettel szólhassak,

Áldd meg a szívem, hogy szeretetet adhassak és kaphassak,

Áldd meg a kezem, hogy mindaz, amit megérintek, szeretettel teli legyen,

Áldd meg lábaimat, hogy járásom ima lehessen a Földanyán. „

/Grace Alvarez Sesma/

Reggeli üdvözlet

„Áldjon meg az Úr,

És töltse meg a te szívedet

Békével és melegséggel,

Elmédet bölcsességgel,

Kezeidet gyengédséggel,

Karjaidat erővel,

Lépteidet lendülettel,

És egész lényedet jó egészséggel.”

Ima a keresztények egységéért

„Ó Jézus Krisztus, Urunk és Szabadítónk,

Te azt ígérted, hogy mindenkor velünk lakozol.

Te valóban meghívtál minden keresztényt,

hogy közeledjen Hozzád,

és részesüljön Testedből és Véredből.

De bűneink megosztottak minket,

és már nincs elég erőnk,

hogy együtt részesüljünk Oltáriszentségedből.

Megvalljuk, hogy ez a mi bűnünk.

Kérünk Téged,

bocsáss meg és segíts,

hogy akaratod szerint

szolgáljuk a kiengesztelődést.

Gyújtsd lángra szívünket

a Szentlélek tüzével!

Add meg nekünk a bölcsesség és a hit lelkét,

a bátorság és a türelem lelkét,

az alázat és az állhatatosság lelkét,

a szeretet és a bűnbánat lelkét

a Boldogságos Istenszülő

és minden szent imája által!”

Keresztes Imahadjárat 8. imája

A gyónás

”Ezt az imát esedezve kell elmondani a bűnök bocsánatának kegyelméért, a Nagyfigyelmeztetés alatt és után.”

Drága Jézus, bocsánatot kérek minden bűnömért, és azért a megbántásért és sértésért, amit másoknak okoztam. Alázattal imádkozom azokért a kegyelmekért, melyekkel elkerülhetem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy Legszentebb Akaratodnak megfelelően a vezeklést felajánljam Neked.

Esedezem minden jövőbeli vétek megbocsátásáért, melynek talán részese leszek, és amely fájdalmat és szenvedést fog okozni Számodra. Vigyél magaddal engem az új Béke Korszakába, hogy családodnak tagja lehessek az örökkévalóságban. Szeretlek, Jézus. Szükségem van Rád. Tisztellek Téged és mindent, amit képviselsz. Segíts nekem, Jézus, hogy méltó legyek belépni Királyságodba.

URAM, Jézus, járj előttem!

Ha lankadok, állj mögöttem!

Pajzsomként lebegj fölöttem,

Jobbról, balról segíts engem!

Mindig Téged keresselek,

Mindig találkozzam Veled.

Minden léptemben szüntelen

Te, csak Te jöjj szembe velem!

Te légy szavam a nyelvemen,

Más szavával Te szólj nekem,

Minden egyes pillantásom,

Mindenkiben Téged lásson.

Te légy utam az utamban,

Utam végén a jutalmam.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: FOHÁSZ

Talita Admin | 2013. június 26.

“Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!”

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

LÉGY VELEM

Ha gyötörnek a földi kínok,

S ha szenvedés az életem,

Kínjaimat könnyebben bírom,

Óh, Uram, csak Te légy velem.

Légy velem a hosszú éjszakákon,

Vigasztalj, hogyha csüggedek,

Lelkemnek égő sebeivel

Uram, Elédbe térdelek.

Nem félek a sötét éjszakától,

Ellenségtől sem reszketek,

Mert felettem őrködve állnak

Az örökké vigyázó szemek.

S ha majd egyszer eljön az óra,

Örök álomra lezárom szemem,

Könnyebben hajtom fejem nyugovóra,

Ó, Uram, csak Te légy velem.

Nézd…Máté Rózsika

Nézd meg, a világon milyen sok az árva,

S nincsen aki őket két karjába zárja.

Nézd, ahogy a koldusok is az utcákon laknak,

De ők szeretetet senkitől sem kapnak.

Nézd meg a vakot, nincsen szeme fénye,

De soha el nem tűnik utolsó reménye.

Ő már a felkelő napot meg nem látja,

És szívét mégis soha, semmi meg nem bántja.

Nézd meg a beteget, ki évek óta fekszik,

S számára a csoda az, hogy még lélegzik.

S minden egyes napon fájdalmait tűri,

S szerető családját mindentől kíméli.

Nézd meg a süketet, ki nem hallhatja hangod,

S könnybe lábadt szemmel nézegeti arcod.

Ő már meg nem hallja családja vitáit,

De Isten meghallgatja minden nap imáit.

Nézd most meg a némát, kinek nincsen hangja,

S bár nehéz az élete, de soha fel nem adja.

Ő már nem fog soha senkivel beszélni,

De Isten megtanítja őszintén remélni.

Nézd meg a világon milyen sok a szegény,

S nincsen a házukban étellel telt edény.

Nem számít, hogy piszkosak és szakadt a ruhájuk,

Mert Istennél már biztos gondmentes hazájuk.

Mindezeket látván nézz fel az égre,

S mondj csak el egy imát hálás szívvel végre.

Ha néha meg úgy érzed, hogy senki sem felelne,

Tudd, hogy feletted van Istennek kegyelme.

HÉTKEZDŐ IMÁK.

Istenem, te mindent tudsz, engem is jobban ismersz, mint sajátmagam.

Ismered gyöngeségeimet és hibáimat, harcaimat és elbukásaimat, de tudod azt is, hogy szeretlek, és törekszem a jóra.

Tudod, hogy hajlamos vagyok hibáim szépítésére, az önigazolásra és a mentegetőzésre, de tudod azt is, mennyire szeretnék eljutni hozzád.

Amikor magamat vizsgálom, hogy összeszedhessem hibáimat és feladataimat, mindig mintha sötétben tapogatóznék: csak homályos ás bizonytalan arcképet tudok rajzolni magamról, s elmosódnak általad belém írt jövendő arcom körvonalai is.

Világíts meg, Uram! Vezess előre a hozzád vezető úton!

Taníts meg akaratodra, mutasd meg, hogy elgondolásod szerint itt és most mit kell tennem. Adj erőt, hogy elfogadjam váratlannak látszó kívánságaidat is. Adj erőt, hogy gyöngeségeim ellenére is higgyek a te erődben, és rábízzam magam irányításodra.

Rendelkezz velem, Uram, tetszésed szerint. Segíts, hogy hűséges gyermeked és tanítványod legyek: egyre világosabban fölismerjem, és egyre hűségesebben kövessem akaratodat.

Árasszon el kegyelmed fénye, hogy mindinkább úgy nézhessem magam, amint te látsz engem, s úgy láthassalak, ahogyan megmutatkoztál előttünk Fiadban, Jézus Krisztusban.

Wass Albert: Magyar Miatyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Tarts meg minket szeretetben,

Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,

Akkor se, ha méltatlanul szólunk.

Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,

Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.

Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,

Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,

A bölcsőinktől a sírunkig Teveled

Igaz magyar hitben megmaradjunk,

Magyar voltunk mellett hitet valljunk,

Ne foghasson rajtunk, mi idegen,

Áruló közöttünk sohase legyen.

Hű gyermekként kövessünk Téged,

És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,

Legyen velünk atyai jóságod,

Minden magyar szerte e világban,

Térdre hulljon hálaadó imában!

Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,

Kopogtató testvért ki ne zárjuk.

Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,

Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Legyen meg a Te akaratod,

Harangok hirdessék diadalod,

Jóság lakjék magyar szíveinkben,

Örömöd teljék gyermekeinkben.

Add, közülünk egy is el ne vesszen,

Minden útjuk Tehozzád vezessen.

Magyar honban, idegen világban,

Tartsd meg őket örök magyarságban.

Add meg a mindennapi kenyerünket.

Lágy eső öntözze földjeinket,

Éltető Nap arany napsugára

Áldást hozzon a magyar hazára!

Szőlőt roskadjon minden hegyhát,

Virág nyíljék, merre csak szem lát.

Legyen bőség halakban, vadakban,

Gyermekáldás a magyar falvakban.

Bocsásd meg a bűneinket,

Kínzó súlyuk régen gyötör minket,

Szent Orcádat fordítsd felénk végre,

Engeszteljen népünk szenvedése.

Tisza táján nagy hontalanságban,

Fényes Erdélyben és Vajdaságban.

Simogasd meg fájdalmas orcánkat,

Őrizd, védjed magyar hazánkat.

Ne hagyj minket a kísértésben,

Zárj bennünket jóságos Szívedbe,

Adjál nékünk édes békességet,

Barátunknak minden nemzetséget.

Add, hogy minden népek világában

Gyarapodjunk javakban és számban.

Magyarságban legyünk bátrak, hűek,

Bajban sohse legyünk kishitűek.

Tied az ország, a hatalom, a dicsőség,

Mindenható hatalmas istenség,

Kérünk, hallgasd meg esdeklő szavunk,

Lássad, milyen nagy szükségben vagyunk,

Széttépett honunkban népünk zokog,

Megkínzott arcunk könnyektől ragyog.

Hallgasd meg bús, könyörgő imánkat,

Óh, add vissza nagy magyar hazánkat!

———————————

KÉP: a világhálóról való

A rovásírásos felirat olvasata: MAGYARORSZÁG

🌹🙏🌹 II. Rákóczi Ferenc imája

A Te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyílával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat…….

FATIMA HARMADIK ÉS UTOLSÓ JÓSLATA – LÉGY TUDATÁBAN

(Lucia nővér)

„Amikor a világ békét és biztonságot kér, és megbánja mindazt a rosszat, amit elkövetett, elérkezett az új Armageddon hirtelen pusztulása, és mindenki szenvedni fog.”

Ezek voltak a fatimai Szűz próféciái, amikor 1917-ben megjelent a három gyermeknek, és azt mondta, hogy ezen a napon 2025 véget ér.

Lucia mindössze 10 éves volt, amikor a jelenések megtörténtek, amelyek 1917. május 13-án kezdődtek. Lucia és két unokatestvére hat hónapon át látták Szűz Máriát egy magyaltölgyben.

Lúcia do Imaculado Coração karmelita apáca, annak a három gyermeknek az utolsó túlélője, akik gondoskodtak arról, hogy láthassák Szűz Máriát a portugáliai Fátima városában, 97 éves korában, 2005. február 14-én halt meg. A coimbrai karmel kolostorban halt meg, ahol 1948 óta él.

Ezt az üzenetet olvasta fel II. János Pál pápa, aki úgy döntött, hogy nem fedi fel ezt a titkot, mert úgy gondolta, hogy ezzel pánikot és kétségbeesést hozna a világba. Most ennek az üzenetnek egy másik része is napvilágra kerül.

NEM PÁNIKBÓL, HANEM MERT AZ EMBEREK MÁR TUDNIUK KELL

Lucia először II. János Pál pápának adta át az üzenetet, aki miután elolvasta, nagyon remegett, és úgy döntött, nem hozza nyilvánosságra, mert félt a reakciótól.

A szűz azt mondta Luciának:

„Ne félj, kedvesem. Én vagyok az Ég Anyja, beszélek hozzád, és arra kérlek, tedd nyilvánossá ezt az üzenetet az egész világ számára. Akkor erős ellenállásba ütközöl.”

„Figyelj, és figyeld meg, amit mondok: Az emberek bűneit engesztelni kell. Alázatos könyörgéssel bocsánatot kell kérniük az általuk elkövetett és elkövethetett bűneikért. Azt akarod, hogy adjak neked egy jelet, hogy mindenki elfogadja a szavaimat, amelyeket rajtad keresztül mondok az emberiségnek. Látták a Nap csodájának csodáját, minden hívő, nem hívő, földműves, polgár, tudós, újságíró, világi ember, pap, mindenki látta.”

„Nagy büntetés éri az egész emberiséget, nem ma, nem holnap, hanem a 21. század második felében . Melániának és Massimino-nak már kinyilatkoztattam a „La Salette”-t, és ma megismétlem, miért vétkezett az emberiség, és miért taposta el Isten ajándékát. Sehol a világon nem lesz rend, és a Sátán uralkodik a dolgok alapjait meghatározó legmagasabb fokon, mert az embereket az ördög vezeti, gyűlöletet és bosszút vetve mindenhová.”

„A férfiak halálos fegyvereket készítenek , amelyek percek alatt elpusztítják a világot.”

„Az emberiség fele szörnyen elpusztulhat.”

„Konfliktusok lesznek a vallási rendek között.”

„Isten megengedi, hogy minden természeti jelenség, mint a füst, jégeső, hideg, víz, tűz, áradások, földrengések, vírusok, zord időjárás, szörnyű katasztrófák és a mostanihoz hasonló rendkívül hideg telek apránként kiirtsák a földet.”

„Lesznek betegségek gyógymód nélkül , az emberek kigúnyolják a szenteket és az egyházat.”

„Lesznek ellenőrizetlen gyilkosságok , az emberek megölik egymást, sok ember fog szenvedni.”

„Néhány természeti jelenség 2025 előtt fog bekövetkezni, majd nagyobb intenzitással és nagyobb pusztítással folytatódik, az éghajlat hirtelen szélsőséges időjárási viszonyokra változik.”

„Nem maradnak életben, hiányzik belőlük a felebaráti szeretet, és nem úgy szeretik egymást, ahogy a Fiam, Jézus szerette őket.”

„Sokan szeretnének a halottak között lenni, mert emberek milliói veszítik életüket néhány másodperc alatt, mások pedig túl sokat fognak szenvedni, új életformák jönnek és járulnak hozzá a pusztuláshoz, hogy nagyobb hatalmat adva nekik, és ennek következtében szaporodjanak. , ez egy verseny .”

” Elképzelhetetlenek azok a büntetések , amelyek a Földön várnak ránk, de biztosan eljönnek.”

„Isten megsegíti a világot, de aki nem tesz bizonyságot Isten Fiához, Jézus Krisztushoz való hűségéről, az elpusztul, mert sokan hátat fordítanak neki, és ő nem tehet ellene.”

A Fátimában lakó Agostino atya felhatalmazást kapott VI. Pál pápától, hogy meglátogassa Lucia nővért. Agostino atya elmondja, hogy nagyon gyengén, könnyes szemmel fogadta, és azt mondta neki:

„Atyám, Szűz Mária nagyon szomorú, mert senkit sem érdekel az 1917-es próféciája, az emberek nem akarnak tudni erről a próféciáról.”

„Így míg a jóknak keskeny ösvényen kell járniuk; a gonoszok széles ösvényen járnak, amely egyenesen a pusztulásba viszi őket, és higgyétek el, Atyám, hogy a büntetés nagyon hamar eljön 2020 óta, és szilárd erővel fog eljönni.”

„Sok lélek elveszhet, és sok nemzet és állam eltűnik a Földről; a világ örökre elveszhet.”

„Eljött az idő, hogy mindenki átadja Szűz Mária üzenetét családjának, barátainak és az egész világnak.”

„Az utolsó pillanathoz közeledünk, az utolsó naphoz, és közeleg a katasztrófa.”

(FIGYELEM) MIRE VÁR?

Békéről és biztonságról beszélnek mindenhol, de jön a büntetés anélkül, hogy bármi megállíthatná.

A VAD HÁBORÚ Atompusztítást HOZ.

Ez a háború mindent elpusztíthat, bármit, katasztrófa lesz.

A sötétség ezután 72 órára (3 napra) ránk borul, és a harmadik félre, aki túléli ezt a 72 órás sötétséget és hivatalosat; egy ÚJ KORSZAKBAN kezd majd élni .

Egy nagyon hideg éjszakán éjfél előtt tíz perccel (portugál idő szerint) NAGY FÖLDrengés fogja megrázni a földet nyolc órán keresztül.

A jóknak, akik a fatimai Szűz próféciáját hirdetik, NE FÉLJENEK , de mások elszenvedik ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyásának következményeit, a földrengés a föld nagy részének pusztulását okozza, egyes részek szétválnak és okoznak. nagy katasztrófák!

MIT KELL TENNI? …

Lucia nővér azt mondja, amit a Szűz mondott:

„Ne hagyja el a házát, és ne engedjen be idegeneket, lesznek új és ismeretlen emberek, akik elég beszédesnek tűnnek, és azt mondják, hogy csatlakozzanak hozzájuk, az új fajuk és életmódjuk, ezt nem fogadjuk el! „

Ezek az új „emberek” részesülni fognak a világban (földön) bekövetkező katasztrófából…

Lucia nővér folytatja a számára kinyilatkoztatottakat:

„Hogy felkészülhessetek és életben maradjatok, mint gyermekeim, akik szintén komolyan veszik ezt a figyelmeztetést, a következő jeleket adom:

„ Nagyon hideg éjszaka lesz . Erős szélben lesz …”

„Kínok lesznek, és hamarosan elkezdődik a földrengés , amitől erősen megremeg a föld…”

„Csukd be otthon az ajtókat és ablakokat, és ne beszélj azokkal, akik nincsenek bent…”

„Ne nézz kifelé, ne kíváncsiskodj, mert ez lesz az Úr haragja …”

” Gyújts áldott gyertyákat , három napig más fény nem világíthat…”

„A mozgás olyan heves lesz, hogy a Földet 23⁰ fokkal elmozdítja, majd visszatér normál helyzetébe…”

„Akkor teljes sötétség lesz, amely beborítja az egész Földet. Minden gonosz szellem feloldódik és elszabadul, nagy kárt okozva azokban a lelkekben, akik nem akarták meghallani ezt az üzenetet, és azokat, akik nem akarnak megtérni…”

„Minden sötét lesz, és egy nagy misztikus kereszt jelenik meg a mennyben, hogy emlékeztessen minket arra az árra, amelyet Isten Fia, Jézus Krisztus fizetett a megváltásunkért.”

Lucia nővér továbbra is utal arra, amit a Szűz rábízott:

A következőképpen imádkozunk:

„Istenem, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vigyél a mennybe minden lelket, különösen azokat, akiknek leginkább szüksége van irgalmadra.”

„Azok, akik hisznek abban az üzenetben, amit Isten küld, és elvisszük az üzenetet másoknak, semmitől sem félniük kell az Úr Nagy Napján…”

„Akik most hallgatnak, azok lesznek felelősek ezért a tudatlanságba veszett lélekszámért…”

„Amikor a föld már nem reng, borzalmasan meghalnak azok, akik még mindig nem hisznek a mi Urunkban…”

„A szél gázt, vírusokat és vizet hoz mindenhová…”

„Akkor újra felkel a nap…”

„Sokan élhetnek ezek után a katasztrófák után… ha már elkezdődtek, semmilyen okból nem nézhetnek ki a házon kívülre, mert Isten nem akarja, hogy gyermekei közül bármelyik lássa, amikor megbünteti ezeket a bűnösöket, hogyan szenvednek, és nem akarja, hogy lássák a fájdalmat. ő okozza ezeket a gonosz embereket.”

Meg kell értenünk, hogy Isten engedi mindezt, és meg kell értenünk, hogy Isten meg fogja büntetni mindazokat, akik nem hallgatták meg, amit ez a szöveg mond, ezért volt akkora pánik, mert Isten szabadjára engedi fékezhetetlen haragját, és mindent megtalál. akik megbántották és elpusztították a világot…

Ne feledje, hogy Isten szava nem fenyegetés, hanem jó hír.

Talán Isten megengedi, hogy így legyen, mert mindenkit meg akar menteni neki.

Ha elolvasod, mondj valamit.

Azt mondják, hogy a szívünk minden dobbanása Isten azt mondja, hogy szeret minket.

Elgondolkodtál már azon, hogy hányszor mondta ezt ma?

Ha szereted Istent, mondj egy áment, és oszd meg hét csoportban a Facebookon. Ha szégyelled Istent, figyelj…

Ne feledjétek, Isten azt mondta: „Ha megtagadtok engem az emberek között, én megtagadlak titeket az Atya előtt.”

Hálás vagyok az életemért …

Hálás vagyok a családomért …

Hálás vagyok a sok jóért és hálás vagyok a rosszért is mert tanítás volt számomra …

Hálás vagyok mindenért amit tőled kapok …

Hálás vagyok, hogy Te meghallgatsz

és a legjobbat akarod nekem …

Kívánok Neked:

Mosolyokat,amikor bánatos vagy.

Szivárványt,hogy felhőkben járhass.

Nevetést,ami ajkad simogatja.

Gyengéd ölelést,amikor lelked elhagyatott.

Barátokat,akik felvidítanak.

Szépséget szemeid sokat lássanak.

Önbizalmat,ha kétségek gyötörnek.

Hitet,melyben teljes az élet.

Bátorságot,hogy megismerd magad.

Türelmet,hogy a világot elfogadd.

És SZERETETET,

hogy megoszthasd másokkal…

Az Angyalok fénye rád ragyog, álmaidba békét hoz.

Őrangyalod ágyadhoz áll, nyugalmadra így vigyáz.

Megáld téged fényével, az angyalok végtelen szeretetével.

Hozzon álmod gyógyulást, bajaidra békés megoldást.

Mire eljön a reggel, lelkedben a remény sugara fénylik fel.

Légy hálás mindenért 💕

Somogyi Imre: ÉGI TŰZBEN, ZÚGÓ SZÉLBEN…

Égi tűzben, zúgó szélben

Jött el egykor Isten Lelke,

Hogy a Krisztus kis seregét

A szent harcra elvezesse.

Lángra gyúltak hívő szívek

És megnyíltak bezárt ajkak, –

Fénye lobbant, öröme kélt

A győzelmi virradatnak!

Boldogságtól repdesett a

Tanítványok árva lelke,

A szerető Mester karja

Valamennyit átölelte…

Heteken át imádkozva,

Szent egységben várva-vártak, –

Pünkösd napján a remények

Ímé mind valóra váltak.

A krisztusi gondviselés

Vigasztalót adott nékik,

Hisz a válás perceitől

Fájó szívük most is vérzik…

De mit a Mester ígért:

Vigaszt, erőt, mindent nyernek,

Mert nagy hatalma van

Az isteni szeretetnek!

Apostolok, hős férfiak

Lángoszlopok gyanánt járnak,

A mennyei üzenetet

Elviszik a nagy világnak.

Szentléleknek erejében

Békét, áldást, üdvöt visznek

És egyre nő a tábora

A krisztusi igaz hitnek.

Égi tűzzel, zúgó széllel

Ma is eljön Isten Lelke,

Szent harcunkat: Krisztus ügyét

Vele visszük győzelemre…

Ha ránk fúj a mennyei szél:

Ma is tüzet fog a lelkünk,

Ma is veszünk ajándékot.

Ha az Úrhoz hittel esdünk!

Ó, Szentlélek, áldj meg minket,

Add erődet bő mértékben,

Küzdő zarándokok kérnek

Sok bajban és kísértésben.

Keskeny úton a cél felé

Törtet a mi fáradt lábunk, –

Segíts, hogy a célhoz érjünk

S feleúton meg ne álljunk!

Istenben bízó és őt magasztaló imádság

Uram hálát adok neked, hogy hozzád könyöröghetek.

És hogy a te karjaidban mindig békére lelhetek.

Szükségem van rád a világ vad tengerén evezve,

Téged drága Istenemet megmentőmnek nevezve,

mert vannak napok, amikor nélküled én biztos elsüllyedek,

amikor körülvesznek a gondok, félelmek, rossz emberek.

Köszönöm, hogy amikor süllyedni látsz az élet vad tengerén,

Odajössz hozzám s én megkapaszkodhatok a hit mentőövén.

Köszönöm, hogy sokszor mentettél meg már életemben,

Amikor a bajban csak sírni tudtam és kétségbe estem.

Köszönöm, hogy Te nemcsak engem akarsz megmenteni,

Hanem minden egyes lelket magadhoz akarsz felemelni.

Áldd meg Atyám azokat, akik most velem együtt hozzád imádkoznak,

Akik nemcsak a jóban de a rosszban is hozzád ragaszkodnak.

Áldd meg családom, áldd meg barátaim, és a körűlöttem élőket,

Karold fel az özvegyeket, az árvákat és minden bajban lévőket.

Köszönöm, azokat akik velem együtt téged magasztalnak,

Akik életüknek napjaiban neked mindig hálát adnak.

Áldd meg Uram azokat akik ezt az imádságot tovább adják,

Hogy velünk együtt sokan mások szent nevedet magasztalják.

Uram,
tégy a béke eszközévé.
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van.

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek;
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,
mert amikor adunk – kapunk,
amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk

Az ember mindenért felelős, ami vele történik. A bölcs ennek tudatában van, és nem veti el többé a szenvedés magvait. Inkább az öröm magvait veti el. Előbb-utóbb mindent le kell aratnod, amit elvetettél. Ezt jelenti a menny fogalma: a bölcs elveti az üdvösség, a szeretet, a könyörületesség magvait, melyek egy napon kertté fejlődnek. (…) Ha egyre csak az öröm, a szépség, a tánc, a dal, a meditáció, az ima magjait hinted szét, akkor hamarosan létrehozol egy várkertet az igazság virágaiból – létrehozod a Paradicsomot.

(Osho)

Adj Uram kitartást

Uram, adj nekem kitartást a mindennapokhoz,

ne érezzem, bárkinél is kevesebb vagyok,

mert egyedül már nincs erőm a sorssal küzdenem,

kell, hogy védj és óvj, ha lelkem védtelen.

Sok időt megéltem, sok könnyet hullattam,

de bátran elviseltem, ha alulmaradtam,

mert volt hozzá akarat és kellő méltóság,

hogy hinni tudjam azt, több vagyok, mint más.

Sokszor szembenéztem a világ erejével,

akkor is, ha arcul csapott élet-tenyerével,

mert hittem, ha mellettem állsz minden bírható,

és nem lesz olyan veszély, mely át nem hágható.

Hozzád fohászkodom Uram, ahogy eddig mindig,

ne hagyj el, ha létem bűn-lángokban izzik,

te legyél majd, ki felemel egyszer,

hogy magasabbra szárnyalhassak

mint a többi ember,

s te legyél majd az is, ki otthonába fogad,

ha elgyengült testemre súlyos kereszt szakad,

mert általad válunk azzá, akik voltunk,

azok a test nélküli lelkek,

kiket hozzád fűz a sorsunk.

Istenben bízó és őt magasztaló imádság

Uram hálát adok neked, hogy hozzád könyöröghetek.

És hogy a te karjaidban mindig békére lelhetek.

Szükségem van rád a világ vad tengerén evezve,

Téged drága Istenemet megmentőmnek nevezve,

mert vannak napok, amikor nélküled én biztos elsüllyedek,

amikor körülvesznek a gondok, félelmek, rossz emberek.

Köszönöm, hogy amikor süllyedni látsz az élet vad tengerén,

Odajössz hozzám s én megkapaszkodhatok a hit mentőövén.

Köszönöm, hogy sokszor mentettél meg már életemben,

Amikor a bajban csak sírni tudtam és kétségbe estem.

Köszönöm, hogy Te nemcsak engem akarsz megmenteni,

Hanem minden egyes lelket magadhoz akarsz felemelni.

Áldd meg Atyám azokat, akik most velem együtt hozzád imádkoznak,

Akik nemcsak a jóban de a rosszban is hozzád ragaszkodnak.

Áldd meg családom, áldd meg barátaim, és a körűlöttem élőket,

Karold fel az özvegyeket, az árvákat és minden bajban lévőket.

Köszönöm, azokat akik velem együtt téged magasztalnak,

Akik életüknek napjaiban neked mindig hálát adnak.

Áldd meg Uram azokat akik ezt az imádságot tovább adják,

Hogy velünk együtt sokan mások szent nevedet magasztalják.

Ima földünkért

Mindenható Isten, te az egész világmindenségben, de legkisebb teremtményedben is jelen vagy, és gyengéd szeretettel veszed körül mindazt, mi létezik. Öntsd belénk szereteted erejét, hogy óvjuk az életet és a szépséget, tölts el minket békével, hogy fivérként és nővérként éljünk, és ne ártsunk senkinek! Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat, akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek, de akik oly értékesek szemedben! Gyógyítsd meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói, a szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé! Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára! Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel végtelen világosságod felé vezető utunkon! Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy! Kérünk, légy segítésünkre az igazságosságért, a szeretetért és a békéért folytatott küzdelmünkben!

 

A Föld napja himnusza

Örömteli örömmel imádjuk a Földünket minden csodálatában
A természet egyszerű ajándékai, amelyek egy paradicsomhoz csatlakoznak
Most el kell döntenünk, hogy megvédjük őt
Minden alkalommal mutasd meg a szeretetünket
A szelíd kéz és az érintés
Otthonunk újszülött világnak
Most el kell döntenünk, hogy megvédjük őt
Minden alkalommal mutasd meg a szeretetünket
A szelíd kéz és az érintés
Otthonunk újszülött világnak

IMA HÉTVÉGÉN!

ISTENEM!

Köszönöm Neked az elmúlt hetet minden kihívásával és örömével!

Köszönöm, hogy megint két nap pihenés, élmények, lehetőségek várnak rám!

Add, hogy minél több időt fordíthassak magamra, testi és lelki felfrissülésemre!

Áldd meg a családommal, barátaimmal töltött időt!

Segíts, hogy fel tudjam állítani a megfelelő fontossági sorrendet, és Te legyél az első.

Örömöt és békét kérek Tőled, Istenem, hiszen Te vigyázol rám, a Te Szentlelked járja át életem.

Szeretném a kezedbe ajánlani a következő napokat és egész életemet, hogy tetszésed szerint cselekedjek.

Adj erőt a hétvége fáradságos feladataihoz is, türelmet és kitartást a nehéz helyzetekhez, határozottságot a megfelelő döntésekhez.

Kérlek, hogy a vasárnapot az Úr napjához méltón töltsem el.

Áldd meg mindazokat, akik ilyenkor is dolgoznak, akik hosszabb időt töltenek a családjuktól távol, akiknek nem lesz lehetőségük pihenni, kikapcsolódni, akik betegségben szenvednek.

Légy velünk, vigyázz ránk út közben és otthon, és add, hogy a következő hetet is Benned megújulva kezdjük.

Az Isteni Irgalmasság litániája

             Fausztina nővér naplójának kifejezéseiből a lelkiatya összeállította az Isteni Irgalom litániáját, amelyet magánimaként bárki használhat, mert sok nyelven megjelent már egyházi jóváhagyással.

Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!Krisztus, hallgass meg minket!
  
Mennybéli Atya Isten,Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiú Isten,Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen,Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten,Irgalmazz nekünk!
  
Isteni Irgalom, a Teremtő fenséges tulajdonsága,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Szentháromság felfoghatatlan titka,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a Magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremésében,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a semmiből hívsz létre minket,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki átöleled a világegyetemet,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megigazulttá teszel minket a Megtestesült Igében,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kitörsz Jézus Szentséges Szívéből,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az Irgalom Anyját adtad nekünk,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes Egyház megalapításában,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit a szentségek elrendelése magában foglal,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és bűnbánat szentségében,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, akit ajándékul kaptunk az Oltáriszentségben és az egyházi rend szentségében,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki beteljesülsz a szentéletűek tökéletesítésében,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, az aggódó szívek vigasza,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a haldoklók békéje,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, minden szentnek koronája,Bízunk benned!
Isteni Irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása,Bízunk benned!
  
Isten Báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.Kegyelmez nekünk!
Isten Báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szentmisében.Hallgass meg minket!
Isten Báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.Irgalmazz nekünk!
  
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!Uram, irgalmazz!

P. Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.

H. Mindörökké énekelem majd az Úr irgalmát.

Könyörögjünk!

            Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvét-kincsei kimerít hetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te Szent Akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Urunk Jézus Krisztus, az Irgalom Királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas. Amen.

REGGELI IMA.

Istenem! Köszönöm a reggelt, a Melletted való csendet, a Tőled érkező szeretetet és ezt a napot, ami Tőled való, ami legyen csodálatos az én szememben, hogy örömmel és vigadva tudjam annak minden percét fogadni. Olyan örömmel emlékszem arra, hogy amikor Lelkednek erejét éreztem, és küldetést bíztál rám, akkor más emberré is lehettem.

Köszönöm, hogy ezt nem mástól vártam, hanem én akartam erre készen lenni úgy, hogy a Tőled jövő erőre támaszkodtam. Hiszem, hogy ma is egy Melletted eltölthető, boldog nap előtt állok, amit alázattal és szelíden szeretnék fogadni.

Legyél a szavamban, a tekintetemben, az örömömben, a boldogságomban és minden ölelésemben!

Vedd körül szereteteddel és áld meg azokat is akik ugyan így éreznek!

Áldás

Nehéz utakon, kétségek között

ragyogtassa rád arcát az erős Isten.

Mélységeidből kiutat kutatva

ragyogtassa rád arcát a magasságos Isten.

Bűnök kötelében, bocsánatra várva

ragyogtassa rád arcát a kegyelmes Isten.

A teremtés csodáin ámulva

ragyogtassa rád arcát a szépséges Isten.

A szeretet tiszta mozdulataiban

ragyogtassa rád arcát az örvendező Isten.

Az igaz emberségben

ragyogtassa rád arcát a földre jött Isten.

Magányban, megértő társra várva

ragyogtassa rád arcát a barátságos Isten.

Álmatlan éjszakáidon

ragyogtassa rád arcát a fölötted virrasztó Isten.

Búcsúzás idején, halál közelében

ragyogtassa rád arcát az élet Istene.

Egy anya imája gyermekeiért.

Imádkozom Hozzád, Mindenható Isten,

áldd meg gyermekeimet.

Áldd meg őket, Uram, amikor reggel felébrednek.

Védd meg elméjüket, testüket és lelküket, vezesd őket mindenhová, vigyázz rájuk.

Áldd meg, Uram, a helyeket, ahol élnek, tanulnak és dolgoznak.

Áldd meg az utakat, amelyeken gyermekeim járnak, és azokat, akik velük járnak.

Tanítsd meg őket, Uram, megbocsátani és szeretni felebarátjukat, mint önmagukat. amikor gyermekem megbotlik, Uram, segítsd meg őt.

Ádd meg gyermekeinket határtalan szereteteddel. vezesd és irányítsd őket az élet helyes útján. Szereteted, Uram, soha nem szűnik meg, isteni áldásod csodákat tesz, kezedben és szárnyaid árnyékában gyermekeink biztonságban vannak. áldd meg gyermekeimet és unokáimat, Uram, mert Te jobban szereted őket, mint én.

Mert az én életem az én gyermekeim.

Meghajlok a Te lábaid előtt, Uram. Könnyeimmel megmosnám lábadat.

Tartsd meg őket egész életükben.

IMA A MEGVÁLTÓ JÉZUSHOZ

Jézusom, egész Egyházaddal együtt hiszem, hogy valóban az Isten Fia vagy, aki emberré lett, meghalt és feltámadott. Befogadlak szívembe és életembe mint Uramat és Istenemet. Azt ígérted, hogy más Vigasztalót küldesz nekünk, Védelmezőt. És én tudom, hogy már megkaptam Őt, a Szentlelket.

A Te nagy irgalmadban bizakodva kegyelmedet és segítségedet kérem a sötétség hatalmai ellen. Te ismered bűneimet, ismered gyöngeségeimet és főleg látod, hogy elfogadom a szeretetedben és megváltó kereszthalálodban, Szent, Isteni Véred árán nyert szabadítást. Hallgasd meg segélykiáltásomat, jöjj segítségemre!

Uram, Jézus, Te vagy a Feltámadás és az Élet. Te értem szenvedtél, értem haltál meg a kereszten, azért támadtál fel, hogy nekem életem legyen, s hogy ártalmatlanná tedd a gonosz hatalmakat. Jézusom, az Atya egyetlen Fia, Isten Báránya, aki magadra véve elveszed a világ bűneit, szabadíts meg minden gonosztól!

Te tudod, milyen körülmények segítették a Gonoszt abban, hogy a lelkembe hatoljon. Te, aki kereszted által legyőzted a halált, jöjj, világítsd meg dicsőségeddel ezeknek a homályban lévő körülményeknek a mélységeit, és szabadíts meg a Gonosszal való minden kapcsolattól, minden együttműködéstől! Szabadíts meg a gonosz lelkek mindenfajta befolyásától! Gyógyíts meg minden bajtól, amivel ezek sújthatták akár a lelkem, akár a testem!

A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, Édesanyád és az én Édesanyám közbenjárására tedd most teljessé szabadításod művét, Jézusom, hogy én is tanúságot tudjak tenni arról, hogy Te vagy az Út, az Igazság és az Élet.

ITT A SZENTHELY ITT IMÁDLAK..

Itt a szenthely , itt imádlak ,

Oltári drága szentség !

Itt vagy jelen , csodaképpen ,

Óh isteni nagy felség

Térdre omlok , leborulok,

Adj áldást rám,

Istenem, édes Atyám !

Irgalomért esedezem,

Hallgass meg kegyes Atya !

tehozzád tér és szívből kér

Íme most a por fia .

Engeszteljen , békéltessen

Ez áldozat,

Melyet a pap bemutat .

Nagy dicsőség néked Atya,

Áldott Fiú és Szentlélek !

Hőn dicsérlek , míg itt élek ,

Míg tehozzád nem érek .

Oh, nagy szentség , szent vendégség!

Áldatassál ,

Örökké imádtassál .

Hiszem , hogy itt e szentségben,

Van Jézus teste és vére ;

E szent test s vér lőn kegyes bér

Váltságunknak nagy bére.

Oh, Jézusom, szent orvosom !

E hitemben, Boldogíts életemben.

Édes Atyám , jó Teremtőm !

Előtted az áldozat ,

Buzgó szívvel .élő ő hittel

Melyet szolgáld bemutat

. Magas mennyből , szent székedből

Nézz le rája ,

Egek dicső királya !

E kenyeret és e szín bort

Bűneimért oh fogadd

;Mert ezekben leplezetlen

Magát adja szent fiad.

Irgalmadba, jó voltodba,

Kegyes Isten !

Ez áldozat segítsen.

.Szent vagy Jézus, én Megváltom !

Ezt éneklem szívemből

;szentnek vallak, magasztallak ,

Míg ajkam meg nem hűl

Sőt ha lelkem részt vesz mennyben

Ott is zengem:

Szent vagy édes Istenem.

PÉNTEKI IMA..

Urunk, Istenünk,

egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta,

hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben.

Hallgasd meg jóságosan könyörgéseinket

betegségben sínylődő testvéreinkért.

Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör,

érezzék át, hogy azok közé tartoznak,

akiket az Evangélium boldognak hirdet,

és tudják meg, hogy együtt szenvednek

a világ üdvéért szenvedő Krisztussal.

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Isten mindörökkön-örökké.

HÉTKEZDŐ IMA

Mennyei Szent Isten, gondviselő jó Atyám

Ez új hét kezdetén kérlek vigyázz énreám.

Add hogy a gondok és próbák elkerüljenek,

Add hogy a munkáim, a terveim sikerüljenek.

Add hogy a borús napok ellenére

Szívembe öröm költözzön és béke.

Adj türelmet az emberekhez s a napokhoz,

És minden kihíváshoz mit ez új hét hoz.

Adj erőt és jó kedvet a hét minden napján,

Hogy végéhez érve dicsérjelek annak Vasárnapján!

Őrizz meg engem és az én szeretteimet

Azokat, akik szeretettel fogadnak engemet.

De őrizd meg kérlek minden ellenségemet,

Akik támadásaik által jellememben erősítenek.

Adj örömteli perceket, sikerekben gazdag órákat,

Hogy mindig örömmel végezhessem a munkámat.

Segíts, hogy megfeleljek a világi felsőbbségeknek

De legfőképpen neked, gondviselő Istenemnek.

Így áldj meg és tarts meg engem e hétnek kezdetén,

Hogy szívemben munkáljon a hit, szeretet és remény.

ESTE MIKKOR LENYUGSZIK A NAP,

Téged Uram megszólítallak,

Égi Atyám hála néked,

dicsérlek és áldalak Téged !

Az én családom mindig Te védjed,

lakjon köztünk szent békességed,

égi atyám hála néked,

dicsérlek és áldalak Téged !

És amikor új nap jő,

Tőled Uram, jöjjön az erő,

égi Atyám hála néked,

dicsérlek és áldlak Téged.

Szent József ima

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.

Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.

Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.

Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.

Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.

Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.

Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.

Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak, hogy

családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.

Wass Albert: A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATA

Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül.

Ha fölismerjük a veszedelmet, é…s él bennünk az akarat, hogy segítsünk magunkon, az Úr is velünk lesz! S ha már egyebet vénségemnél fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egyformán vonatkozik, de különösképpen a magyarra.

És elnevezhetem ezt a törvényt A MAGYAR NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK:

1. Tiszteld és szeresd a te Uradat, Istenedet, teljes szívedből, minden erődből, és rajta kívül más istened ne legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet embert és nemzetet egyaránt.

2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd, ápold, add át fiaidnak, mert csak addig marad rajtatok az Úr szeme, míg e nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.

3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember, bármely nyelvet beszéljen is.

4. Szeress minden magyart, mert testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy megcsalja azt: önmagát rövidíti meg ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás magját veti el: romlást arat.

5. Ki bántja a magyart: téged is üt. Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást. Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.

6. Légy becsületes, tisztességes és igaz! Ezek azok az emberi értékek, melyeken nemzeteknek, országoknak épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos az eső. A becsületesség olyan, mint a sziklakő: kemény és maradandó. Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövendő az igazaké. Haladj csak bátran a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.

7. Legyetek bátrak és hűségesek egymáshoz és a magyar nemzethez, mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az igazság útjain járnak.

Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz!

Forrás: A Magyarok Tudása

Mindig tedd azt, amit érzel, és mondd ki, amit gondolsz, mindig, amíg van rá alkalom. Hiszen, ha tudnád, hogy menned kell, mennyire másként tennél mindent. Mennyire nem számítana a kisded játszma, ami ma némaságra biztat. Mennyire fontos lenne elmondani, hogy szeretünk, hogy büszkék vagyunk… Ha tudnánk, hogy menni kell, milyen emberfeletti erővel mondanánk, ölelnénk, csókolnánk, bocsánatot kérnénk, és megbocsátanánk. Mennyire nem számítana a harag, a bosszúság, az ellentét. Ha tudnánk, hogy hamarosan véget ér a játék, mennyire másként szeretnénk. Csak a szó, az érintés lenne fontos, az utolsó, amit adhatunk, amit kaphatunk. Ha tudnánk…”

(Todorovits Rea)

AZ IMÁDKOZÓ KEZEK…

Az imádkozó kezek, rosszat nem követnek;

Az ima fölfele száll, s átszeli az eget!

Az imádkozó kezek, Istenhez beszélnek,

Az Úrba kapaszkodva hisznek és remélnek!

Az imádkozó kezek, békét, erőt kapnak,

Fényben vannak, s javukból másoknak is adnak.

Az imádkozó kéz, nincsen elvárással,

Csak szívbéli, szerető, halk szavú adással.

Az imádkozó kezek, simogatni tudnak,

Vigaszt, békességet, szeretetet nyújtanak.

Az imádkozó kéz, Istenhez vezet,

Bátorító, jóságos, segítőkész, szeret.

Az imádkozó kéz, legyőz bajt, szenvedélyt,

Az imádkozó kéz, tenni tud másokért.

Az imádkozó kéz, békében megpihen,

Mert munkáját elvégzi, s hálát ad szüntelen.

Küzdeni s győzni tud mindenek felett,

Mert megáldja az Isten az imádkozó kezet!

Teréz anya gondolatai

Ima

Adj időt a gondolatnak

Erőd forrása ez.

Adj időt az imának

A legnagyobb erő a Földön ez.

Adj időt a mosolynak

A lélek zenéje ez.

Adj időt a játéknak

Az örök ifjúság titka ez.

Adj időt a szeretetnek

s légy szeretett

Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak

Önzésre nem juthat idő.

Adj időt az olvasásnak

A bölcsesség kútja ez.

Adj időt a barátságnak

A boldogság útja ez.

Adj időt a munkának

A siker ára ez.

Adj időt a szeretetnek

A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.

Az ima gyümölcse a hit.

A hit gyümölcse a szeretet.

A szeretet gyümölcse a béke.

ÜDVÖZLÉGY OLTÁRISZENTSÉG !

Csodálatos szent Istenség !

Téged szívből mind imádunk,

Oltárodnál tŕónján áldunk.

Üdvözlégy, Szent Szakramentom !

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom !

Ha szenteknek nagy Szívével,

Angyaloknak lángnyelvével

Köszönthetne minden lélek,

Méltón úgy sem dicsérnének.

Üdvözlégy, Szent Szakramentom !

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom !

Öntsd szívembe olajodat,

Égesd benne világodat;

Nagy Szentség !

ó térj be hozzám,

Mert szívem csak téged kíván,

Üdvözlégy, Szent Szakramentom !

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom !

Életünknek végóráján,

Hogy ne ártson meg a Sátán,

Te légy erős én gyámolom,

Mert csak nálad az oltalom.

Üdvözlégy, Szent Szakramentum !

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom !

Mindenki lelkében létezik egy ima,

Mit nem kell könyvből tanulnia.

Elég ha a csendben némán elmerül

S a szavak előtörnek oly rendületlenül.

Mik aztán maguktól mondatokká válnak,

Részesei lesznek egy szív dobbanásnak.

S lassan átjárják az egész lényed,

Érzed ugye, ahogy megroggyan a térded?

A kezed is önkénytelen összekulcsolod,

Ne bánd ha imádat némán ordítod.

S ha könnyes már a szemed, mivel nézel az égre,

Esendő vagy Ember, nincs, kinek nincs vétke.

Imádkozz hát a magad Istenéhez,

Bűneid bocsánatára, tán ez is elég lesz.

S a hited, ne veszítsd el soha,

Egy életed van, bár a sors néha mostoha.

Cipeld hát, még ha nehéz is kereszted,

Utad végén megtudod, miért kellett így tenned.

Addig imádkozz, mert létezik egy ima,

Mit a léleknek nem kell, könyvből tanulnia.”

Miért is vannak ezen az oldalon?Azért mert az Ő áldozatos , fáradtságot nem ismerő mentésüket valóban

az egész világon nyomon követték, napi, óra, perc szinten milliók imádkoztak Értük, hogy mentéseik sikeresek legyenek.Bizonyos, hogy közületek is , velem együtt, szüntelenül fohászkodtunk a Mennyei Atyához, Angyalaihoz, erőért, bátorságért, egészségért, hogy ŐK csodálatos „eszközei”, tanúbizonyság tevői lehessenek Isten végtelen kegyelmének, gondviselésének, irgalmának, Szeretetének. Ettől hatalmasabb CSODA Isten részéről, a ma emberének, nem lehet!

Akikért egy világ imádkozott: Hazaérkeztek.

A Rescue24 tagjai:

 • Dr. Szilágyi Béla, a BSZ elnöke
 • Pavelcze László BSZA veszélyhelyzet kezelési igazgató, a HUBA Rescue24 csoport parancsnoka
 • Vincellér Tibor mentőkutyavezető, technikai mentő és Lángos kutyája
 • Dr. Papp István főorvos, technikai mentő
 • Balogh Zsolt technikai mentő

Kelet-Magyarországi Speciális Mentők Nyíregyháza

 • Sitkei Zoltán technikai mentő, ADRA Alapítvány
 • Szabó Gábor mentőkutyavezető és Gogó kutyája
 • Dr. Mezősi Tamás mentőkutyavezető és Trafi kutyája
 • Mező Marcel mentőkutyavezető és Black kutyája

Kutyákkal az életért Alapítvány

 • Pinkóczi Dia mentőkutyavezető és Kevlár kutyája

Mancs a kézben Egyesület

 • Dr. Löcher Zsuzsanna orvos, mentőkutyavezető és Scotty kutyája
 • Kröpfl Erzsébet mentőkutyavezető és Szolka kutyája
 • Kiss Ágnes mentőkutyavezető és Dáma kutyája

Kutyák határok nélkül Alapítvány

 • Szabó Márk Rescue koordinátor
 • Borbély János biztonsági tiszt, technikai mentő
 • Orbán János technikai mentő
 • Klupács Péter mentőtechnikus, technikai mentő
 • Siklósi Gábor mentőszakápoló

Dr. Mezősi Tamás, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola vezetője és kutyája, Trafi szintén a csapat tagja.

Aleppo

Vatican News 

Mutasd meg, hogy anya vagy! Az élet folytatódik, a rengés ellenére is…

Mutasd meg, hogy anya vagy! – kértem a múlt éjjel leírt imámban, nem is tudva, hogy már a kérés előtt teljesült a kívánság, mert …

…kedden délelőtt emelték ki a török határ menti szíriai Jandairis város egyik összeomlott épületéből azt az újszülöttet, akit alig korábban szült meg az édesanyja. Mikor rátaláltak, még a köldökzsinór összekötötte őket. Az újszülöttet azonnal a közeli Afrin klinikájára szállították, ahol a szülész szakorvos szerint állapota jó, a baba egészséges.

Tragikus módon az újszülött egész családja, a szülők és a testvérek is a romok közt maradtak.

Közeli rokonuk Khalil Sawadi kutattatott a négyemeletes ház összedőlt romja közt. Óriási markológép segítette a lázas kereső munkát, amikor Khalil sírást hallott. Megállt a munka, megtalálták a hang forrását és szerencsére hozzá is fértek a gyereksírás „gazdájához”, egy újszülötthöz. Még egyek voltak a köldökzsinór kapcsolatában, aztán gyorsan cselekedni kellett…

Khalil elmondja, hogy ott a romok alatt fekszenek egymás mellett a szülők és a csecsemő három nővére és egy kicsi bátyja és még az apának a húga is. Az anyaszült meztelen pici babát pokrócba burkolták és így vitte az egyik nagybácsi a kórházba, ahol inkubátorba helyezték és infúzióra kapcsolták. „A hidegtől zsibbadt végtagokkal hozták be, vérnyomása alacsony volt. Még nem is szopott az életében…” – mondta Dr. Hani Maarouf szülész.

Mózesre, a nevére gondolok: „Úgymond a vízből kimentett” – mondja az ősi héber szó. „Úgymond a törmelékből megmentett” – lehetne arabul mondani a jandairisi újszülöttről.

Az életadó anyára gondolva, ősi latin mondás jut eszembe: „Mors mea vita tua – az én halálom a te életed”.

Szűzanyánk, vedd a köntösöd alá először a kisbabát, aztán angyalok kenjék fel Fiad szent malasztjával az „Úgymond a törmelékből megmentett” szüleit, testvéreit és nagynénjét.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy Anya vagy!

„SZÍVSZORÍTÓ AZ, AHOGYAN A HELYSZÍNEN FOLYAMATOSAN KÉRIK A KUTYÁS MENTŐCSAPATUNK SEGÍTSÉGÉT, MERT NAGYON KEVÉS MENTŐKUTYA VAN KINT A TEREPEN.

Eddig Általuk MENTETT ÉLETEK:

33 ember, 1, kutya, 1 macska

Éjjel és nappal imádkozzunk a Magyar Mentőcsapatokért és HŐS kutyáikért

a Törökországi földrengésben a Székesegyház romokban hever…

„„Az iskenderuni székesegyház teljesen összeomlott. Hála Istennek nincsenek halottak” – Paolo Bizzeti, Anatólia, Törökország ázsiai régiójának apostoli helynöke számolt be a SIR olasz hírügynökségnek a térségben történtekről a február 6-i földrengés után.

„Az iskenderuni székesegyház (Angyali üdvözlet bazilika – a szerk.) teljesen összeomlott. A püspöki hivatal teljesen használhatatlan, de hála Istennek nincsenek halálos esetek. „-részlet.

Magyar Kurir

„A Mária szobor az iskenderuni Angyali üdvözlet székesegyházban volt, amely az anatóliai apostoli vikariátus legnagyobb temploma.” https://vasarnap.hu/…/minden-osszedolt-csak-a-maria…/

DE a Mária szobor sértetlenül áll…

Fohász Atillához

Atilla! Hunok királya! 🇭🇺

Hozzád szól néped imája.

Szálljon közénk sólyom lelked,

Világunkban tegyél rendet!

Már másfélezer év is eltelt,

De nyughelyedre senki nem lelt.

Pedig szükség lenne arra,

Hogy megkerüljön Isten kardja.

És a kő és arany táblák,

Mert üzeneted sokan várják.

Táltosaid rájuk vésték

Az ősök tudását, törvényét.

Szétszaggatva él ma néped,

Kikezdte már az enyészet.

Csak pislákoló lélekfények

Őrzik tovább az emléked.

Nincs összhang az Ég Urával,

Sem a földdel, sem a fákkal,

Sem a vízzel, sem egymással.

Ma kufár harcol a kufárral,

Erkölcstelen, csúf világ van,

Mint egykor Rómában, s Bizáncban.

Pénzen vett a kéj, a mámor,

Az emberiség szennyben gázol.

E fertőtől mentsd meg népünk!

Tőled ősi áldást kérünk!

Vedd kezedbe Isten kardját,

S hirdesd a szeretet hatalmát!

Ébredj Atilla népe!

Miért köszönöd meg háromszor?

1. Először is, mert a hála a szeretet legnagyobb kifejezése, az élet nagy szorzója, és mert igazi egészségbiztosítás.

2. Másodszor, mert a 3-as szám azt jelenti, hogy egy egésznek látszanak.. például:

– Holisztikus egy integrál lény: test, elme és szellem.

– Az idő dimenziói 3: múlt, jelen, jövő.

– A víz állapota 3: szilárd, folyékony és gázos.

– Az Univerzumnak 3 megnyilvánulási terve van: fizikai, szellemi és éteri.

Tehát amikor azt mondom, hogy HÁLÁT gondolok vagy írok 3x, akkor ezt teszem:

HÁLA mindazért, ami vagyok

HÁLA mindazért amim van

HÁLA minden jóért, ami felém árad

Hála, köszönet, hála

Csak még egyszer fogd meg kezem Istenem,

Mikor úgy érzem, havas utakon szembe fúj a szél.

Menny felé emelt két kezem lassan elfárad,

Ne várass tovább, ölelj át kegyelmedért.

Emelj magadhoz, mert egyedül olyan béna vagyok,

Néha talán érzem, de kimondani már nem tudom, hogy mit akarok.

Csak még egyszer melegítsd fel szívemet, Hadd, lehessek pislákoló fáklya,

Hogy ne érezzem e világ sötét fagyát, és a körülöttem levők se fagyjanak halálra.

Csak még egyszer jussak el a Golgotáig, Csak még egyszer erősíts meg engemet,

Hogy góliátok ne gyalázzák néped, Benned bízó Dávid hadd legyek.

Nemes harcom megharcolva, futásomat elvégezve,

Hadd tudhassam, hogy végre Hozzád érkezem.

Isten telefonszámai!

A nap 24 órájában hívható, nincs reggeli, ebéd vagy vacsora szünet és bármikor hívható. A telefonnál mindig van aki felvegye a kagylót a mi Urunk Jézus Krisztus! Hívd bátran, Ő a mi FŐPÁSZTORUNK!!!

„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így hangzana: „köszönöm”, az is elegendő lenne”

(Eckhart von Hochheim)

Hol vagyok most, és hová tartok…?…

♥ ÚJÉVI IMA ;♥

Jóságos Istenem megköszönöm Neked,

Hogy ismét egy új évbe átvitt a kegyelmed.

Mindig velem voltál, fogtad a keresztem,

Engedd, ez évet is csak Veled töltenem.

Segíts meg; mindig a szűk úton járni,

Minden kis dologban csak a szépet látni.

Ments meg üldözéstől, a rágalmazó nyelvtől,

Tisztítsd meg szívünket a sötét gyűlölettől.

Add, hogy keresztünket békével hordozzuk,

Embertársunk hibáit szívből megbocsájtsuk,

Szálljon bő áldásod; gazdagra, szegényre,

Vigyázzál jó Atyánk minden teremtményre.

Legyünk kitartóak; hitben és imában,

Jobbak,az egyre szürkülő világban!

Távozzon; a gyűlölet, s háborúság lelke!

Taníts meg jó Urunk igaz szeretetre.

Egyedül Te tudod csak, a jövő titkát!

Vezess, hogy járjuk az igazság útját.

Gyújtsál szeretetet az emberek szívében

Ne vond el áldásod senkitől Istenem!

Jóságos Istenem megköszönöm Neked,

Hogy ismét egy új évbe átvitt a kegyelmed.

Mindig velem voltál, fogtad a keresztem,

Engedd, ez évet is csak Veled töltenem.

Segits meg; mindig a szűk úton járni,

Minden kis dologban csak a szépet látni.

Ments meg üldözéstől, a rágalmazó nyelvtől,

Tisztítsd meg szívünket a sötét gyűlölettől.

Add, hogy keresztünket békével hordozzuk,

Embertársunk hibáit szívből megbocsájtsuk,

Szálljon bő áldásod; gazdagra, szegényre,

Vigyázzál jó Atyánk minden teremtményre.

Legyünk kitartóak; hitben és imában,

Jobbak,az egyre szürkülő világban!

Távozzon; a gyűlölet, s háborúság lelke!

Taníts meg jó Urunk igaz szeretetre.

Egyedül Te tudod csak, a jövő titkát!

Vezess, hogy járjuk az igazság útját.

Gyújtsál szeretetet az emberek szívében

Ne vond el áldásod senkitől Istenem!

IMÁDKOZZUNK A SZENT CSALÁDHOZ CSALÁDJAINKÉRT!

Ó irgalmas Szent Család, oltalmazd meg a családjainkat és adj nekünk erőt, hitet, hogy könnyedén vegyünk minden akadályt. Újítsd meg bennük a családi élet szépségét, türelemmel legyünk egymás iránt.

Kérünk téged, jó Urunk hallgass meg minket!

Ó irgalmas Szent Család, taníts meg a családunkat, hogy mindig Isten akaratának engedelmeskedjünk, mert nekünk Ő az első az életünkben.

Adj kitartást, hogy meg tudjunk küzdeni az élet nehézségein.

Kérünk téged,jó Urunk hallgass meg minket!

Ó irgalmas Szent Család, növeld bennünk a keresztény hitünket és a Hozzád való hűségünket, hogy soha ne keljen bennünk csalódnod.

Adj nekünk elegendő szeretet, hogy mindenkor egymás támaszai legyünk és adj áldozatot, hogy elfogadjuk a Te írányitásodat.

Kérünk téged, jó Urunk hallgass meg minket!

Ima a Hazáért

Én Uram, Istenem, vigyázz ránk! Ne hagyjad elveszni a hazát! Sírva kér két szemünk, Irgalmazz minekünk! Emeld föl magadhoz Nemzetünk!

Szeretet fénye ég bennünk! Míg élünk hiszünk és remélünk! Vigyázz ránk nyújtsd kezed, Oltalmazd népedet, Az ősi Magyar Nemzetet!

Szűz Anyánk, szeplőtlen Mária! Hozzád száll sok magyar sóhaja. Kérd értünk Fiadat, Megváltó Urunkat, Védje, s őrizze Országunkat.

Míg igaz magyar él a földön, Nem hagyjuk, hogy a rossz legyőzzön! Bármi volt, bármi lesz, A magyar, magyar lesz. Így éled újjá a Nemzet

Esti hála

Köszönöm Istenem, hogy egész nap

velem voltál, megtartottál, erőt adtál.

Hálás vagyok, hogy érezhettem jelenléted

mikor kértem segítettél !

Hálás vagyok, gyerekeimért, páromért,

szüleimért, érezhettem szeretetüket,

szerethettem őket ma is !

Vigyáztál óvtad őket is hálás vagyok Istenem !

Hálás vagyok mindenért amim van, köszönöm

az életem Istenem !

Wass Albert: Magyar karácsony az égben

 "Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti harangok, odafönt a Mennyeknek Országában a legeslegfiatalabb angyalka megráz egy fényes aranycsengőt. Erre a jelre a mennyei palota nagy szárnyas kapui maguktól megnyílnak, s a mennyország összes népe illő sorban betódul a hatalmas kupolaterembe, ahol várja már őket Jézus Király karácsonyfája. Mikor mindenki együtt van már, akkor az Úr Jézus megadja a jelt, s a kiválasztott szentek sorjában meggyújtják a mennyezetig érő karácsonyfán az emlékezés gyertyáit. 
 Nagy tiszteltetés ám a gyertyagyújtók sorába kerülni s fontos hivatal. Mert ezen múlik, hogy kikről emlékezik meg a mennyország népe azon a karácsonyon. Mikor aztán a gyertyák már mind égnek, akkor az Úr Jézus intésére sorra járulnak az ég lakói a karácsonyfához, s ki-ki ráaggatja a maga imádságát. Ezeket az imádságokat aztán az Úr Jézus megáldja, s szorgos angyalok nyomban aláindulnak velük a földre, hogy szétosszák azok között, akiknek szólnak. Ezek a soha nem hiábavaló, de mindig beteljesülő imádságok a mennyek lakóinak ajándékai a földi emberek számára. Így ünnepelnek odafönt karácsonyt azok, akik közülünk eltávoztak, tudja azt mindenki. 
 De ebben az esztendőben szokatlan dolog történt odafönt az égben. Már egy héttel karácsony előtt hírvivő angyalok járták sorra a mennyország lakóit s tudatták velük, hogy Jézus Úr parancsára ebben az évben magyar karácsony lesz odafönt. 
 Ilyesmi még nem történt amióta világ a világ, hogy egyetlen nép javára tartsák az ünnepet s méghozzá egy olyan kicsike, maroknyi nemzetet tiszteljenek meg ezzel, mint a magyar. De Jézus Úr így látta illőnek s helyesnek, s így is történt. 
 Mikor aztán megszólaltak odalent a földön ma este a karácsonyi harangok, egy szeplős arcú, vézna kis angyalka, aki még egészen új volt odafönt, rendelkezés szerint kezébe vette a fényes aranycsengőt, hogy megadja vele a jelt. Azonban olyan ijedt és elfogódott volt szegényke a nagy megtiszteltetéstől, hogy nyomban el is ejtette a csengőt, amiből aztán egy kis bonyodalom származott. Padlót érve a csengő ugyanis élesen felcsengett egyszer, amitől a szárnyas kapuk nyomban nyílani is kezdtek. Mivel azonban a csengő nyomban el is hallgatott, a kapuk is abbahagyták a nyílást, és a kint várakozók számára csupán egy szűk kis rést hagytak, melyen keresztül csak a soványabbja tudott beférni, a kövérebbje nem. Az újdonsült kis angyalka pedig úgy megszeppent a maga ügyetlenségétől, hogy szégyenében nyomban elszaladt, s elrejtőzött a karácsonyfa lehajló ágai alá. 
 Az Úr Jézus, látva a bonyodalmat, maga vette föl a csengőt s megrázta jó erősen, amitől nyomban szélesre tárultak a kapuk, s a nép betódulhatott az égi kupolaterembe. Jézus parancsára széles kört hagytak szabadon a karácsonyfa körül az égi magyarok számára, akik utolsónak vonultak be, ünnepélyes elfogódottsággal, hogy elfoglalják a megtisztelő helyet. Mikor aztán mindenki együtt volt, az Úr Jézus megadja a jelt: gyúljanak hát ki az emlékezésnek lángjai a magyar karácsonyfán! 
 Elsőnek az ősz István király lépett a fához s néma méltósággal gyújtotta rajta az első gyertyát. Sorra követték az Árpád-ház tagjai, Hunyadiak, Zrínyiek, Rákócziak s a többiek mind, hosszú, hosszú sorban. "Pro libertate", suttogta a nagyságos fejedelem, s Petőfi Sándor keze reszketett, amikor kinyúlt a márciusi ifjak emlékének gyertyája felé. S rendbe kigyúlt az egész magyar történelem, s ott ragyogott pazar fényben a mennyei palota közepén, egész világ csodálatára. S mikor már minden gyertya égett a karácsonyfán, előlépett öreg Csikay Gyuri, esett vállú hajdani kolozsvári cigányprímás, állához emelte kopott hegedűjét, s felsírt a húrokon a magyar "Mennyből az angyal..." De olyan szépen, olyan szívfájdítóan, hogy még az Úr Jézusnak is megkönnyesedett tőle a szeme, s ártatlan kicsi angyalkák a háttérben csupa gyönggyel sírták tele a padlót. 
 Majd az Úr Jézus jelt adott megint, s rangsor szerint István király lépett oda elsőnek a fához, hogy felaggassa rá a maga ajándékát, földi magyaroknak. Aranytekercsre írott áldásos imádság volt, súlya majd földig húzta le a gyönge ágat. Szent László vitézi erejét, Zrínyi Miklós bölcs megfontoltságát, Rákóczi Ferenc lelkes hitét s Petőfi Sándor lángoló szívét aggatta fára. Úgy megtelt rendre minden ág magyaroknak szóló magyar imádsággal, hogy mire a más nemzetségből valók sorra kerülhettek, már csak úgy roskadozott a fa a tehertől. 
 Sok-sok időbe került, míg a mennyeknek minden lakója odajárulhatott a karácsonyfa elé a maga ajándékával. Nemzet még ennyi imádságot nem kapott, amióta világ a világ! Mikor aztán az utolsó imádság is rajta csüngött a fán, az Úr Jézus megáldotta valamennyit, s míg a sok nép vonulni kezdett újra kifelé a szárnyas kapukon, szorgos kis angyalok nyomban hozzáfogtak, hogy batyuba kössék a sok égi kincset, s alászálljanak vele kicsi Magyar honba. 
 Végül aztán már csak az égi magyarok álltak ott még mindig a magyar karácsonyfa körül, imába mélyülten. Az angyalok elhordták már az utolsó ajándékot is, s a gyertyák is kezdtek csonkig égni, amikor az Úr Jézus szeme hirtelen megakadt valami fehéren, a roppant karácsonyfa alsó ágai között. Jobban odanézett s hát bizony egy kis angyalka köntösének a csücske volt az. Az újdonsült szeplős kis angyalka, aki elejtette az aranycsengőt, kuksolt ott még mindig nagy ijedten. Az Úr Jézus félrehajtotta az ágakat, s kézen fogva elővezette onnan a szeplős kis angyalt. "Hát te minek bújtál oda?" - kérdezte tőle mosolyogva. "Restellem magamat" - vallotta be a szeplős. - "Elfelejtettem volt azt a csengőt, lássa." "Oh, hát te voltál az!" - nevetett az Úr. "Ne búsulj semmit, megtörténik az ilyesmi mással is. De téged még nem láttalak itt eddig. Mi a neved? Honnan jöttél s mikor?" "Katika a nevem s Budapestről jöttem - felelte a vézna, szeplős kicsi angyal - november negyedikén, Uram. 
 Néhány pillanatig mély-mély csönd volt a nagy kupolateremben. Az égi magyarok mind a vézna kicsi angyalkát nézték, s valamennyinek könnyes volt a szeme. Aztán Jézus szelíd hangja törte meg a csendet. "Isten hozott, Katika" - mondta jóságosan, s keze gyöngéden megsimogatta a kis szöszke fejet. "Aztán küldtél-e te is ajándékot Budapestre a tieidnek?" "Küldtem, Uram" - felelte Katika, s elpirult a szeplői alatt. "Aztán mit küldtél?" - kíváncsiskodott az Úr Jézus. "Szép ünnepi imádságot szüleidnek, kis testvérkéidnek?" A kicsi angyal képe még pirosabbra gyúlt. "Nem imádságot küldtem" - vallotta be szégyenkezve. Az Úr Jézus igen nagyon elcsodálkozott. "Nem-e? Hát mi egyebet lehet küldeni innen?" "Kenyeret" - felelte szepegve Katika. "Szép fehér égi kenyeret. Minden nap félretettem, amit nekem adtak itt. Hiszen én kapok még máskor is" - tette hozzá bizalmasan. "S ha nem, hát az se baj. De odalent Budapesten nincsen fehér kenyér, régóta már..." 
 Mély, döbbent csönd volt, szentek, angyalok pisszenni se mertek. Hiszen ilyesmi még nem történt emlékezet óta, hogy valaki kegyes imádság helyett kenyeret küldött volna alá a mennyországból. 
 Aztán az Úr Jézus lehajolt s homlokon csókolta a kislányt. "Jól tetted, Katika", mondta halkan s lopva kitörölt egy tolakodó könnycseppet a szeméből, "sokszor a kenyér a legszebb imádság. Én is azt adtam egyszer az én népemnek, amikor lent jártam a Földön. Kenyeret." 
 Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg nagymamából kitört az elfojtott zokogás. Katika kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két vézna karjával átölelte. "Ne sírj, nagymama!" - kiáltotta hangos, csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot - "Apuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!" 
 Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: kisütött a nap Magyarország fölött!"

„Csendesedj el mikor zajos az életed, csendesedj el, ha fájdalom éri lelkedet.

Csendesedj el, hallgasd a csend hangját, csendesedj el, megtaláld lelked nyugalmát.

Csendesedj el, gondolj arra ki igazán szeret, csendesedj el, éld át a közös perceket…

Csendesedj el, adj hálát az életért, csendesedj el, mondj imát mindenkiért!”

Mi az az ima?

Az imádság nem csak akkor történik, amikor letérdelünk vagy összetesszük a kezünket, és Isten dolgaira összpontosítva várunk.

Gondolkodj pozitívan és kívánj jót másoknak. Ez egy ima.

Amikor megölelsz egy barátot. Ez egy ima.

Amikor főzöl valamit, hogy megetesd a családodat és a barátaidat. Ez egy ima.

Amikor azt mondjuk a közeli és kedves hozzátartozóinknak, hogy „légy óvatos” vagy „vigyázz magadra”. Ez egy ima.

Amikor segítesz valakinek, akinek szüksége van rá, időt és energiát szánsz rá. Ez egy ima.

– Amikor szívből megbocsátasz valakinek Ez is egy ima.

Az ima az …

– egy hangulat

– egy érzés

– egy gondolat

– a szeretet

– a barátság

– a valódi kapcsolatok hangja

– az ima a csendes éned kifejezése

Imádkozzatok mindig …

Béke és fény legyen veletek!

A TUDATOSSÁG FELÉBRESZTÉSE!

„Mindenható bírája a földnek, aki elé csodálattal és imádattal omlok, engedj olyan eredményességre és tökéletességre érlelődnöm, amilyenre ember bűneivel és tomboló szenvedélyeivel a világon csak élhet! Ajándékozz nekem a lélek belső vigaszát és csendes nyugalmát. Tisztítsd meg lelkemet előítéletektől és töltsd meg szívemet határtalan gyengédséggel, szeretettel az egész emberiség iránt.”

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN

DRÁGA JÓ ISTENÜNK !

Add, hogy legyen együtt minden Család.

Félelem helyett, reményt,

betegség helyett, egészséget,

szomorúság helyett, örömöt,

könnyek helyet, mosolyt

reményt és hitet

és sok-sok szeretetet

hozzon a December mindenkinek !

Krisztus mondja:

– Éheztem: nemcsak kenyérre, hanem arra a nyugalomra is, amely a tiszta szívből sugárzik;

– Szomjaztam: nemcsak vízre, hanem arra a békére is, amely kioltja a háború iránti szenvedélyt;

Meztelen voltam: nemcsak ruhára vágytam, hanem arra a csodálatos méltóságra is, amely minden férfi és nő sajátja.

– Hajléktalan voltam: nemcsak egy téglából épített menedék hiányzott, hanem egy szív is, amely megértene, megbocsátana és szeretne.

Próbáljunk meg ilyenek lenni!

Krisztusért, aki itt él felebarátaink között.

Teréz anya

A NAGY FOHÁSZ

A Fényforrásból, mely Isten elméjében él

Áradjon fény az emberi elmékbe.

Szálljon Világosság a Földre.

A Szeretetből, mely Isten szívében él

Sugározzon szeretet az emberek szívébe.

Térjen Krisztus vissza a Földre.

A központból, ahol Isten Akaratát ismerik,

Cél vezérelje a kis emberi akaratokat –

A cél, amit Mesterek ismernek és szolgálnak.

A központ, melyet emberfajnak hívunk

A Fény, s Szeretet Tervét teljesítse be,

S gonoszság lakának ajtaját zárja le.

A Fény, Szeretet és Erő állítsa helyre a Tervet e Földön.

“A fenti fohász vagy invokáció nem egyetlen személyé vagy csoporté, hanem az egész emberiségé. Ennek a könyörgésnek a szépsége és ereje az egyszerűségben rejlik és abban, hogy bizonyos sarkalatos igazságokat fejez ki, amelyeket minden ember természetesen és ösztönösen elfogad. Egy alapvető Intelligencia létezésének igazságát, akinek történetesen az Isten nevet adtuk; az igazságot, hogy egy nagy Személyiség jött a Földre, akit a keresztények Krisztusnak hívnak és úgy testesítette meg a szeretetet, hogy megérthessük; az igazságot, hogy mind a szeretet, mind a tudás annak a megnyilvánulása amit mi Isten Akaratának nevezünk; és végezetül azt a magától értetődő igazságot, hogy az Isteni Terv csak az emberiségen keresztül tud megnyilvánulni.”

Alice A. Bailey

FOHÁSZ A CSALÁDOMÉRT

Atyám, őrizd óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek.

Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom. Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket.

Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te dicsőségedbe vonja lelküket. Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben.

Engedd, hogy szép legyen életük: áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és szeretetedben.

Élvezzék a földi boldogságot, melyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.

ÜDVÖZLÉGY, SZENT JÓZSEF,

a Szent Család feje és őre,

az Isten Anyjának szűzi jegyese,

Jézus Krisztus nevelőatyja !

Vedd oltalmadba és hathatós pártfogásba

a keresztény családok alapját, az atyai tekintélyt,

s adj példás férfiakat, vallásos szellemmel áhitatott férjeket és apákat családjainknak !

Szent József, a Szent Család gondviselője

és kötelesség teljesítés eseményképe !

Neveld családunkban a munka szeretetét,

és esd ki számunkra mindennapra

a becsületes munkával megszerzet kenyeret !

Szent József, Te annyi aggodalommal szolgáltatad szeplőtelen jegyesedet,

a Boldogságos Szüzet, s védted isteni neveltedet, Jézust, az Isten Fiát !

Oltalmazd családunkat minden visszontagságban testi és lelki bajtól !

Szent József , a betegek vigasztalója és orvosa !

Taníts keresztény türelemre a betegségben,

és fordítsd üdvösségünkre szenvedéseinket !

– Szent József, A szegénység kedvelője !

Ne engedj zugolódnunk a nélkülözésben,

s őrizd meg lelkünk békéjét a megpróbáltatás napjaiban.

– Szent József, a haldoklók pártfogója !

Légy mellettünk életünk utolsó óráján,

segíts küzdenünk a gonosz lélek kísértései ellen,

s vezérelj az örök életre !

– Szent József, neked annyi bánatot okozott

az emberek részvétlensége, amikor

Betlehemben szállást kerestél Jegyesednek

és a Testet öltött Istenfiának.

Fogadd szívünket Szent Családodnak szállásául.

Éljen bennünk a Szent Család szelleme :

a Te tisztaságod és a bensőséges áhítat,

mellyel tiszteljük Szűz Máriát,

és követjük

Jézust, a világ Üdvözítőjét !

IMA BÉKÉÉRT

Kérjük a Mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a Földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl.
Kérjük a Mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól.
Kérjük a Mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül, békében elfogadjuk egymást.
Kérjük a Mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket,
hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját.
Kérjük a Mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fátylat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat.
Kérjük a Mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat.

AZ ÉN MIATYÁNKOM

Mikor a szíved már csordultig tele,

Mikor nem csönget rád, soha senki se,

Mikor sötét felhő borul életedre,

Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.

Ó, ‘Lélek’, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba, -reményteljesen,

S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben!

Mikor a magányod ijesztõen rádszakad,

Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,

Mikor körülvesz a durva szók özöne,

Átkozódik a ‘Rossz’,- erre van Istene!

Ó, ‘Lélek’, ne csüggedj! Ne roppanj bele!

Nézz fel a magasba, -és hittel rebegd,

Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

Mikor mindenfelől forrong a ‘nagyvilág’,

Mikor elnyomásban szenved az igazság,

Mikor szabadul a Pokol a Földre,

Népek homlokára Káin bélyege van sütve,

Ó, ‘Lélek’,ne csüggedj! Ne törjél bele!

Nézz fel a magasba, -hol örök fény ragyog,

S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!

Mikor belédsajdul a rideg valóság,

Mikor életednek nem látod a hasznát,

Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,

Hisz bajban nincs barát, ki veled törõdne…!

Ó, ‘Lélek’, ne csüggedj! ne keseredj bele!

Nézz fel a magasba, -Hajtsd meg homlokod,

S mond: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mikor a ‘kisember’ fillérekben számol,

Mikor a drágaság az idegekben táncol,

Mikor a ‘gazdagság’ milliót költ, hogy éljen,

S millió szegény a ‘nincstől’ hal éhen,

Ó, ‘Lélek’, ne csüggedj! Ne roskadj bele!

Nézz fel a magasba, -tedd össze két kezedet,

S kérd: Uram! -Add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,

Mikor hited gyöngül,- sőt – ellen támadsz,

Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,

Minden lázad benned, hogy – tagadd meg ‘Őt’!…

Ó, ‘Lélek’, ne csüggedj! Ne egyezz bele!

Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!

Uram!- Segíts! -S bocsásd meg vétkeimet!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,

Munkád elismerik, lakást is szereznek,

Mikor verítékig hajszoltad magad,

Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,…!

Ó, ‘Lélek’, ne csüggedj! Ne ess kétségbe!

Nézz fel a magasba, sírd el Teremtõdnek:

Uram!- Megbocsátok az ellenem vétőknek…

Mikor a ‘nagyhatalmak’, a békét tárgyalják,

Mikor a BÉKE sehol!- Csak egymást gyilkolják!…

Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,

S kérded: Miért tűröd ezt?

Istenem MIATYÁNK!

Ó, ‘Lélek’, ne csüggedj! Ne pusztulj bele!

Nézz fel a magasba,- s könyörögve szólj!

Lelkünket kikérte a ‘Rossz’, támad, tombol!

Uram! Ments meg a kísértéstől!

Ments meg a gonosztól!!!

ÁMEN

UTÓHANG

S akkor szólt a Mester, keményen szelíden,

Távozz Sátán, SZŰNJ vihar! Béke, csend legyen!

Miért féltek ti, kicsinyhitűek?…

Bízzatok! Hiszen én megígértem nektek,

Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!…

Hűséges kis nyájam, én pásztorod vagyok,

S a végső időkig, – veletek maradok!!!

Egy nyugdíjas, hajléktalan tanítónéni Tánczos Katalin (1942-2017) írta ezt a verset. A vers széles körben elterjedt tévesen Dr.Papp Lajos ill. Kányádi Sándor költeményeként is .

A szeretet nélküli felelősség figyelmetlen,

A szeretet nélküli igazság kemény,

A szeretet nélküli okosság gőgös,

A szeretet nélküli barátság hűvös,

A szeretet nélküli rend kicsinyes,

A szeretet nélküli hatalom kíméletlen,

A szeretet nélküli birtoklás fösvény,

A szeretet nélküli adakozás képmutató,

A szeretet nélküli vallásosság bigott,

A szeretet nélküli hit vakbuzgó,

A szeretet nélküli remény fanatikus,

A szeretet nélküli élet értelmetlen.

A szeretetben élők mélyre látnak,

a reménységben élők messze látnak,

a hitben élők mindent másképp látnak.

(Barsi Balázs)

Az Úr legyen előtted,

hogy a jó utat mutassa neked.

Az Úr legyen melletted,

hogy téged karjába zárjon

és megvédjen a veszedelmektől.

Az Úr legyen mögötted,

hogy megvédjen a gonosz cselekvésétől.

Az Úr legyen alattad,

hogy felfogjon, ha leesel.

Az Úr legyen tebenned,

hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.

Az Úr legyen körülötted,

hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.

Az Úr legyen fölötted,

hogy megáldjon téged!

Így áldjon meg téged a jóságos Isten,

ma, holnap és minden időben

Aranyosi Ervin
Áldd meg, Isten…
Áldd meg, Isten, a magyart mosollyal, vígsággal,
béküljön meg végre már ezzel a világgal!
Töltse el a büszkeség, hiszen megérdemli,
nem kellene már tovább szolganépnek lenni!
Áldd meg, Isten, a hazát, s add vissza a népnek,
gazdagítsa azokat, kik e földön élnek!
Ne mihaszna léhűtők arassák le kincsét,
s ne alkotót, teremtőt nyomasszon az ínség!

Segítsd élni a magyart, ne éljen hiába!
Ne vigye a tudását, ne fusson el lába!
Itthon tegye a dolgát, s békességben éljen,
önmagáért dolgozzon, s holnaptól ne féljen!
Árulóktól mentesen virágozzon földünk,
legyen szebb az életünk, amit együtt töltünk!
Fogjon össze a magyar, legyünk újra nemzet,
áldj meg, Isten, s vállunkról vedd le a keresztet!

Nincsen okunk bűnhődni, hisz tiszta a lelkünk,
ne bánkódjunk a múlton, most kell ünnepelnünk,
s teremtenünk új jövőt nemzetnek, hazának,
végre érvényt szereznünk népünk igazának!
Isten, áldd meg a magyart! Erőt adj a népnek!
Adj értelmet, tiszta célt, hozzá egészséget!

Ne legyen több háború, legyen béke végre,
hálás szívvel nézhessen a magyar az égre!

Rendezd el Istenem, minden dolgomat
Csak Benned találjam megnyugvásomat,
Te intézd földi és örök sorsomat,
Add nekem Istenem önnön magadat!

Rendezd el Istenem szívem dolgait,
Pirkadó fényeit, hunyó árnyait,
Égesd ki belőle múltam romjait,
Építsd fel templomod élő falait.
Rendezd el Istenem szétszórtságomat,
Értelmem ne lásson mást csak arcodat,
Meglássam mindenben alkotásodat
Meghalljam mindenkor hívó hangodat.

Rendezd el Istenem akaratomat,
Sohase keressem máshol utamat,
Örök szent Akarat , vezesd jobbomat,
Tebenned nyerjem el boldogságomat.

Emlékezetemet vezesd Istenem,
Múltamból okuljon jelen életem,
Sohase feledjem ki vagy énnekem,
Szívem szent Királya Te vagy mindenem.

Gondolataimban Te légy napfényem,
Igazság forrása taníts ítélnem.
Mi az , mi elmúlik, azt én ne féltsem,
Mi az, mi megmarad, —azt add elérnem!

Rendezd el Istenem , minden szavamat,
Soha meg ne sértsem embertársamat,
Magasztalásodra nyisd meg ajkamat.
Ebben hadd tölthessem boldog vágyamat!

Rendezd el Istenem minden tettemet,
Irányítsd napközben dolgos kezemet,

Pihenésemben is áldjam Nevedet,
Éjjel is hirdessem dicsőségedet.
Rendezd el Istenem az én hitemet,
Életem Tebenned nyerjen gyökeret,

Teremtő jó Atyám, fogadd szívemet,
Hitemből sarjazd ki üdvösségemet.
Rendezd el Istenem, reménységemet,
Sohse hagyj kétségbe, töltsd be lelkemet,

Irgalmad végtelen, bűnt, bajt, eltemet,
Istenem erősítsd szent reményemet.
Rendezd el Istenem szeretetemet,
Oly sokszor imbolygó belső tüzemet,

Szent csipkebokorként hordjam képedet,
Senkit sem égetve hintsem fényedet.
Szentlélek Úristen jöjj el szállj le ránk,
Rendezd el sorsunkat , Hallgasd meg imánk,

Alkoss új emberré csodás égi láng,
Építs templomoddá, Te légy koronánk.

Egyházunk szent Anyja , üdvünk hajnala,
Te vagy a Szentlélek legszebb temploma,
Belőled született Isten szent Fia,
Krisztussá Születnünk , segíts Mária!

Kovács Sándor – Imádkozzunk

Esténként imába
Foglalok neveket,
Azért mert élek és
Sok embert szeretek.

Imába foglalom
Este a családom,
Fohászt mondok érted
Drága jó barátom.

Az ima lényege
Mindig a szeretet,
Imára kulcsolom
Két fáradt kezemet.

Mikor a szó elszáll,
Marad a szeretet,
Gondolatban itt vagy,
Nyújtod a kezedet.

Az imába foglalt
Hatalmas szeretet,
Összeköt veletek
Halandó emberek.

Összeköt az ima,
Szétszór a távolság,
Imádkozás nélkül
Nincs igaz boldogság

HISZEK BENNED ÉS REMÉLEK

Mert te vagy nékem a vigaszom.

Mert végtelenül jóságos vagy, szeretlek nagyon.

Köszönöm, hogy meghaltál értem, köszönöm

végtelen irgalmadat,s hogy nem hagyod el néped!

Légy mellettem mindig, s boldog leszek véled.

Add reám áldásodat, s boldog lesz a lelkem,

a mindennapi küzdelemben segíts meg, Istenem.

HÉTKEZDŐ IMA..

Mennyei Szent Isten,

gondviselő jó Atyám

Ez új hét kezdetén

kérlek vigyázz most is reám.

Add hogy a gondok

és próbák messze elkerüljenek,

Add hogy a munkáim,

a terveim mind sikerüljenek.

Add hogy a nehéz napok ellenére

Szívembe öröm költözzön és béke.

Adj türelmet az emberekhez

s a napok nehézségeihez.

És minden kihíváshoz

amit ez új hét hoz nekem.

Adj erőt és jó kedvet

a hét minden napja vidám legyen.

Hogy végéhez érve megköszönöm Neked és

dicsérjelek annak utólsó napján.

Őrizz meg engem és

az én szeretteimet

Azokat, akik szeretettel

fogadnak engemet.

De őrizd meg kérlek

minden ellenségemet,

Akik támadásaik által

jellememben megerősítenek.

Adj örömteli perceket,szép pillanatokat és

sikerekben gazdag órákat,

Hogy mindig örömmel és jó kedvel, szívemben szeretettel

végezhessem el a munkámat.

Segíts, hogy megfeleljek

a világi felsőbbségeknek

De legfőképpen neked,

gondviselő Istenemnek.

Így áldj meg és tarts meg

engem e hétnek kezdetén,

Hogy szívemben munkálkodjon

a hit, szeretet és a remény.

HITVALLÁSUNK

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában,

mennynek és földnek, minden láthatónak és

láthatatlannak teremtőjében.

Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban,

Isten egyszülött Fiában: aki az Atyától született

az idő kezdete előtt, Isten az Istentől -,

világosság a világosságtól, valóságos Isten

a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény:

az Atyával egylényegű, és minden általa lett.

Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott

a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből

Szűz Máriától, és emberré lett.

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,

kínhalált szenvedett és eltemették.

Harmadnapra feltámadott az írások szerint,

fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,

de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat,

és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, aki az Atyától és a Fiútól

származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk,

mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli

Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget

a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását

és az eljövendő örök életet.

IMA HÉTVÉGÉRE..

DRÁGA ISTENEM !

Köszönöm Neked az elmúlt hetet minden kihívásával és örömével!

Köszönöm, hogy megint két nap pihenés, élmények, lehetőségek várnak rám!

Add, hogy minél több időt fordíthassak magamra, testi és lelki felfrissülésemre!

Áldd meg a családommal, barátaimmal töltött időt!

Segíts, hogy fel tudjam állítani a megfelelő fontossági sorrendet, és Te legyél az első.

Örömöt és békét kérek Tőled, Istenem, hiszen Te vigyázol rám, a Te Szentlelked járja át életem.

Szeretném a kezedbe ajánlani a következő napokat és egész életemet, hogy tetszésed szerint cselekedjek.

Adj erőt a hétvége fáradságos feladataihoz is, türelmet és kitartást a nehéz helyzetekhez, határozottságot a megfelelő döntésekhez.

Kérlek, hogy a vasárnapot az Úr napjához méltón töltsem el.

Áldd meg mindazokat, akik ilyenkor is dolgoznak, akik hosszabb időt töltenek a családjuktól távol, akiknek nem lesz lehetőségük pihenni, kikapcsolódni, akik betegségben szenvednek.

Légy velünk, vigyázz ránk út közben és otthon, és add, hogy a következő hetet is Benned megújulva kezdjük.

Hálaadó imádság

Uram hálás szívvel állok meg most lélekben előtted,

És megköszönöm, hogy újra erőt meríthetek belőled, Megköszönöm azt is, hogy kereshetlek Téged,

És bármi jöjjön reám, várhatom a segítséged.

Köszönöm Istenem, hogy tart még a kegyelem,

És köszönöm, hogy kezedben lehet az életem,

Mert valahányszor imádságban szólok hozzád,

Mintha közelebb jönne hozzám a mennyország,

És mintha megnyílna egy láthatatlan csatorna,

Melyen át féltő szereteted a szívemig hatolna.

Köszönöm hát mindazt amit Tőled testiekben kaptam,

És azt is amivel az elmúlt héten lelkiekben gazdagodtam.

Köszönöm az új reggelt és köszönöm a szeretteim,

Köszönöm a hitvestársam és köszönöm a gyermekeim.

Köszönöm az életemet és köszönöm az egészségemet,

Köszönöm a benned naponta megújuló reménységemet.

Köszönöm az ételt – italt amit naponként kirendelsz számomra,

És köszönöm mindazt, amit még megadsz nekem gazdagodásomra.

Uram lehet nem sikerül, hogy most mindent felsoroljak,

De tudom, hogy te úgy is értesz, ha nincsenek szavak.

Ezért mindent összegezve csak egy nagy köszönömöt mondok,

Hogy kegyelmedből elkerültek a bajok, betegségek, gondok.

S tudom, hogy ha meg is próbálsz engem időről időre,

Nálad bátran kopoghatok ha szükségem lenne erőre.

Ezért sorsom és életem újra szent kezedbe helyezem,

És hálás szívvel megköszönöm, hogy tart még a kegyelem.

Kérlek, hogy karold fel az özvegyeket s árvákat,

És mindazokat akik Tőled segítséget várnának.

Kérlek drága jó Atyám, hogy vedd füledbe kérésüket,

És Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg könyörgésüket.

Hallgass meg engem is drága jó Atyám,

És végtelen szereteted áraszd ki reám.

Régi szép imádság!

Édes jó Istenem, mindnyájunknak Atyja,

Te vagy az én lelkem minden gondolatja.

Mikor a fejemet álomra lehajtom,

nyugvó párnámon is nevedet sóhajtom.

Mikor az ég alján kél a piros hajnal,

Téged hívlak, Atyám hálaadó szóval.

Téged hívlak Atyám mindig segítségül,

nálad nélkül minden csak homokra épül.

Gyönge a mi munkánk, erőd nélkül elvész,

ha Te meg nem áldod, elfújja a szélvész.

Mindenütt erődnek őrködő hatalma,

a Napot, a Holdat a Te kezed tartja.

Gondviselője vagy az egész világnak,

Mennyei jó Atyám, a porban imádlak.

ELSŐPÉNTEK

Világ, borulj térdre Megváltód előtt! Kenyér, s bor színében Jézus közénk jött. Ő Urunk és Mesterünk, Barátunk és táplálónk, Orvosunk és békességünk. Ízleld és lásd Krisztus Testét! Ízleld és lásd Krisztus Vérét! Áldott Jézus! Minden élet forrása, Üdvösségünk záloga, Te vagy világ Megváltója!

2. Jézus az oltáron így szól hozzátok: Jertek hozzám mind, kik elfáradtatok. Vedd magadra igámat, Tanulj tőlem irgalmat, S lelked talál nyugodalmat. Ízleld és lásd…

3. Nem vagyok méltó, hogy hozzád járulok, Csak egy szóval mondd és meggyógyulhatok. Élő víznek forrása, Bűneinknek váltsága, Egész világ drága díja. Ízleld és lásd…

4. Nemzetek Királya, adj nekünk békét. Tartsd meg magyar népünk hitét, reményét! Vállalom a keresztem, Te vagy Uram, reményem, Ne hagyj soha szégyent érnem! Ízleld és lásd…

Üdvözlégy, Oltáriszentség!

Csodálatos, szent Istenség!

Téged szívemből imádlak,

Oltárodnak trónján áldlak:

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Ha szenteknek nagy szívével,

Angyaloknak lángnyelvével

Köszönthetne minden lélek,

Méltón úgy sem dícsérnének.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Öntsd szívembe olajodat,

Égesd benne világodat;

Nagy Szentség! ó, térj be hozzám,

Mert szívem csak Téged kíván.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom!

Életemnek végóráján

Hogy ne ejtsen meg a Sátán,

Te légy erős én gyámolom,

Mert csak nálad az oltalom.

Üdvözlégy, szent Szakramentom!

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,

Teríts asztalt, teríts szegénynek s árvának!

Nyújtsd ki, Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret!

Ételben, italban legyen bőven részünk,

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk!

———————

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve

Szívből hálát adunk, kezünk összetéve.

Áldd meg ezt a házat s ennek a gazdáját!

Fordítsd vissza néki a vendéglátását!

Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,

S a benned bízóknak viseld mindig gondját!

Székely asztali áldás

SZOMBAT NAPJA A SZŰZANYA NAPJA..

SZŰZ SZÜLŐJE ISTENEK

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

Anyám benned bízom és remélek,
Anyám te utánad epedek,
Anyám te jóságos kegyelmezz,
Anyám te hatalmas védelmezz!
Anyám ó jöjj, segíts imádkozni,
Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,
Anyám ó jöjj, segíts szenvedni,
Anyám ó jöjj, ne hagyj elveszni!

Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas,
Akarsz is segíteni, ó irgalmas,
Kell is segítened, ó hűséges,
Fogsz is segíteni, ó kegyelmes!
Anyám te vagy a kegyelmek anyja,
Szomorúak vigasztalója,
Bűnösök oltalma és menedéke,
Földnek reménysége, s mennynek ékessége!

Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott tőled meghallgatatlanul?
Azért bizton mondom, minden szenvedésben,
Mária mindig segít, minden időben!
Biztosan állítom életben, s halálban,
Mária mindig segít, minden balsorsban!
Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben,
Hogy veled leszek Jó Anyám, fenn az égben!!

Szűz szülője Istennek!
Engedd, hogy tied legyek!
Tied élet s halálban,
Tied jó és balsorsban,
Tied küzdve, szenvedve,
Tied most és örökre!
Szűz szülője Istennek,
Engedd, hogy tied legyek!

A KÁRMELHEGYI SKAPULÁRÉ IMÁJA..

Boldogságos Szűz Mária Kármelhegy ékessége és fénye!

Ki különösen kegyes szemmel tekintesz arra, aki áldott ruhádat viseli.

Tekints reám is kegyesen, és fogadj a te szerető Édesanyai oltalmad palástja alá.

Erősíts meg, hogy gyarlóságomat leküzdhessem

és gyarapítsd bennem a hitet, reményt és a szeretetet.

Ékesítsd fel lelkemet kegyelmeiddel és erényekkel,

hogy Isteni Fiadnak mindenkor kedve teljék bennem.

Állj mellettem életemben, vigasztalj halálomban édes jelenléteddel,

hogy a mennyben mint a te gyereked áldhassam a Szentháromságot

most és mindörökké.

„S ezért Uram, a mai napon csak arra kérünk Téged: siettesd e világnak népeit, hogy fölismerjék hamar mindannyian a Te törvényedet, mely szerint a békességnek dolgát nem tárgyalótermekben, hanem külön-külön minden ember a maga lelkében kell elrendezze, kipusztítván onnan az irigysége, a gyűlöletet, az önzést, és megnyitván azt a szeretet számára.

Mert nem az az igazi békesség, amit zöld asztalok mellett papírosra írnak, hanem ami az emberiség lelkéből árad, külön-külön minden ember lelkéből a maga békessége s ez a sok kis békesség összeforrván meghozza az áldást a világra.

De siess, Uram, az emberek megjavításával, mert lásd, őszbe vegyül már lassan a hajunk, s gyermekeink mellől otthontalanul múlik el a gyermekség ideje, s mi lesz az olyan lélekből, amelyiket már bimbó korában befagyasztott az élet sivársága, s mely örömtelenül sorvad e kietlen emberi sivatagban, aminek hontalanság a neve…”

Wass Albert – Valaki tévedett

Engesztelő ima

Áldott legyen az Isten!

Áldott legyen szent neve!

Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember!

Áldott legyen Jézus neve!

Áldott legyen szentséges Szíve!

Áldott legyen drága szent Vére!

Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben!

Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek!

Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária!

Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása! Áldott legyen dicsőséges mennybevétele!

Áldott legyen Szűz Mária szent neve!

Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese!

Áldott legyen Isten az ő angyalaiban és szentjeiben!

Drága Mennyei Atyám!

Hálát adok Neked ezért az új hétért! Hálát adok Neked a rengeteg lehetőségért, melyekkel ismét a Te országodat építhetem! Uram, Te látod az előttem álló nehézségeket, Te látod a félelmeimet. Ne hagyd, hogy az aggodalmaskodás úrrá legyen rajtam, hanem tudjak szüntelenül a Te hatalmadban bízni! Kérlek áldd meg azokat, akikkel ma reggel együtt utaztam be a munkába. Azt is, aki idegesen meglökött a tömegben, azt is, aki rám dudált, kérlek segíts rajtuk, hogy az a sok harag és fájdalom, ami megkeseríti az életüket, elmúljon a te szerető érintésedre! Kérlek adj nekem is türelmet embertársaimhoz, hogy ne rögtön a rosszat lássam bennük, hanem megértően elfogadjam a hibáikat és gyengeségeiket, hiszen nekem is számtalan bűnöm van.

Uram, kérlek legyél velem ezen a héten is, Nélküled hiábavaló lenne minden küzdelmem.

Felkelt a nap itt a reggel,

köszöntelek szeretettel!

Két karomat össze fűzted,

imámat a mennybe vitted .

Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen :

Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen.

Továbbá mosogasd bűntől én szívemet

Kegyes kézzel gyógyítsd sebekből lelkemet

Bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom

Mik miatt nem lehet semmi vígasságom.

Vétkeim lelkemet mint a kígyók marják

Szüntelen mellemet ássák és furdalják

Hová fussak szinedtől, fegyveres kezedtől

Utánam fegyverid futnak hegyes tőrid.

Egyedül csak néked Istenem vétkeztem

Te szent színed előtt gonoszt cselekedtem

Oh kegyelmes úr Isten, mi hasznod estemen

Irgalmazz könyörülj én bűnös lelkemen.

Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni

Számtalan bűnömnek jutalmát megadni

El kell veszni fejemnek kárhozni lelkemnek

Mert több sokasága fövénynél bűnömnek.

Még anyám méhében a halál tőrébe estem

És vettettem ördög tömlöczébe

Ah kemény nyomorúság pokolbéli rabság

Mint fojt mint szorongat ördögi csalárdság.

Ne vizsgáld annyira immár vétkeimet

Ne ítéld oly soká én szegény fejemet

Törüld el kegyelmesen én sok vétkeimet

A te szent lelkeddel adj ismét örömet.

Reménylem lelkemet még megvigasztalod

Elmúlt napjaimat ismét visszahozod

Akkor örvend én szívem és megtelik mellem

Csontjaim vígadnak ereim újulnak.

Fordítsd el szemedet undok rútságimról

Elhervadt már orczám sok kínlódásodtól

Ne vess számat én velem mert elborít vétkem

Melynek sokasága túlhaladja fejem.

Ne vess el színedtől kegyelmességedtől

Meg ne fossz Istenem a te szent lelkedtől

Ki nélkül elájulok szörnyű halált halok

Mert bűn tengerében már torkig úszkálok.

Szabadíts ki immár a halál gyomrából

És sok bűneimnek kemény rabságából

Hogy csak tenéked éljek és el ne vesszek

Te hozzád siessek téged kövesselek.

Nyisd meg ajakimat szent dicséretedre

Ébreszd szemeimet színed nézésére

Csak téged kívánjalak téged óhajtsalak

Téged akarjalak téged kiáltsalak.

Tudom töredelmes szíveket látogatsz

Kiket ostoroddal gyakorta sújtogatsz

Azok nálad kedvesek tudom s érdemesek

Add uram Istenem közülök lehessenek.

Kedvesebb előtted sok ajándékoknál

A töredelmes szív más áldozatoknál

Keserves óhajtások aranynál ezüstnél

Nálad többet érnek drága sok gyöngyöknél.

Vigasztald meg uram a te seregedet

Köztük töredelmes és bűnös lelkemet

Építsed meg falait te szent egyházadnak

Igazsággal néked miért áldozzanak.

Dicséret dicsőség a szent háromságnak

Atya, fiú és mi szent vigasztalónknak

A töredelmes szívek bátorítójának

Egy állatú teljes örök uraságnak. Ámen.

(Az 50. Zsoltárból)

Köszöntelek drága Anya,

csodálatos Szűz Mária!

Lábad elé leborulok,

mindenért ma hálát adok.

Kérem a segítséged,

Vidd fiadhoz kérésemet!

Betegekért fohászkodom,

gyógyulásért imádkozom.

Vírustól a nagy veszélytől ,

bűntől és a gonosztól .

Ments meg minket arra kérlek,

Adj erőt egészséget!

Nyitottam a Bibliámat,

olvastam a tanításodat .

Innen tudom mit kell tenni ,

hogy is kéne jónak lenni!

Köszönettel hálát adok,

hogy imámat meghallgatod!

Lelkemből szólt ez ima:

HÁLA NEKED SZŰZ MÁRIA!

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én szívemet.

Jézus Szentséges szíve, oltalmazd az én lelkemet.

Jézus Szentséges szíve, légy az én mesterem.

Jézus Szentséges szíve, légy az én eledelem.

Jézus Szentséges szíve, neked ajánlom életem.

Jézus Szentséges szíve, Te mindig szeretsz engem.

Jézus Szentséges szíve, imádkozz én értem.

Jézus Szentséges szíve, lakozz mindig én bennem.

Jézus Szentséges szíve, védelmezd az emberiséget.

Jézus Szentséges szíve, bocsásd meg a bűneinket.

Jézus Szentséges szíve, gyere jöjj el közénk.

Jézus Szentséges szíve, Te mi értünk élsz.

Jézus Szentséges szíve, gyógyítsd meg a betegeket.

Jézus Szentséges szíve, ne hagyj el a nehéz időkben minket.

Jézus Szentséges szíve, áldd meg a haldoklókat,

akik a mennyben örök boldogságot kapnak.

Emlékezzél meg ó legkegyesebb Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit gyámolítás nélkül magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte és pártfogásért Hozzád folyamodott. Hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád ó Szüzek Szüze, Angyalok Királynéja, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott Édesanyja! Hozzád tekintek fel ó tenger csillaga. Én nyomorult bűnös, sírva és zokogva lábadhoz borulok. Ne vesd meg könyörgésemet, ó, Hatalmas Asszonya a világnak, és Anyja az örök Igének, hanem fordítsd rám figyelmedet és hallgasd meg kérésemet e siralom völgyében, most és főképp hálálom óráján, ó irgalmas, ó kegyes, ó, édes Szűz Mária.

Uram! Adjál nekem

Erőt és egészséget,

Hogy a megfáradt lábak

Még elbírjanak engem.

Adj a lelkemnek erőt,

Hogy minden terhet viseljek,

Táplálj édes testeddel,

Hogy veled egyesüljek.

Amikor szomjazom,

A Te kutadból iszom,

Te lettél az életem,

Kegyes, Drága Jézusom.

Szeretetre éhezőt,

Úgy fohászkodom hozzád,

Fordítsd felém, Jézusom,

A Te édes orcád.

Házad nékem otthonom,

Mert ahol Te vagy, Uram,

Én lélekben ott lakom.

Te lettél a vezetőm,

Édes Drága Jézusom,

Áraszd reám kegyelmed,

Hogy végig menjek utamon.

Áradjon Rád az Áldás:

ISTEN gazdagsága és hűsége

ISTEN ereje és vigasztalása

ISTEN öröme és irgalmassága!

Áradjon Rád az Áldás:

hogy azzá légy, akinek Ő szeretne látni Téged,

hogy teljesíthesd azt, amit küldetésként Rád bízott

és ISTEN öröméből élj!

Járjon Veled a kegyelem,

ma és életed minden napján

és töltse be szívedet

ISTEN nagy békességével!

JÖJJ EL SZENTLÉLEK

Fájó emberszívbe, mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe, mint hódító dallam,
zokogó sírásra, mint öröm harangja,
életnek, tavasznak hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge női szívbe, mint az erő lángja,
kereső lélekbe, mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének,
ártatlan lélekbe, mint a vidám élet,
ezüstkacagással, angyalseregekkel,
atyai mosollyal, igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája,

 • békesség, boldogság borulván így rája, –
  magas palotáknak fényes nagytermébe,
  kicsi házikóknak virágos csendjébe
  Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez, mint a remény napja,
éhező árvákhoz, mint az árvák atyja,
könnyek törlésére, orvosság-adásra,
testvéri szent csókra és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében hánykodó habokra,
minden nemzetekre, kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával, Jézus szerelmével,
az örök Atyának örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

HISZEK SZENTLÉLEKBEN

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől,

megváltoztatja szokásaimat,

legyőzi közömbösségemet.

Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet,

Megállít a rossz elkövetése előtt,

Felbátorít a jóra.

Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat,

Szeretettel tölt be Isten Igéje által.

Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet,

Megerősít szenvedésemben.

Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

(Karl Rahner katolikus teológus imája, 1904-1984)

Hol az Úr Jézus jár, a gonosz meghátrál, beteg gyógyul, talpra állván, hol az Úr Jézus jár.

Ahol Ö a gazda, senkinek sincs gondja, javait nagy bőven osztja, ahol Ö a gazda.

Aki hisz Ö benne, követi mindenbe, vele együtt lesz a mennybe, aki hisz Ö benne.

Volnék én bárányka száz közt egy nyájban. Volnék én, bár a pásztor, tudom rám találna.

Mindenütt nyomában mennék. Merre menjek? Ha elfáradnék is, két karjába venne.

Megtalált a pásztor, körül vett a nyája, mendegél előttünk, ballagok utána.

Megtalált a pásztor, vagyok báránykája, vezet élő víznek, örök forrására.

IMÁDKOZZUNK CSALÁDJAINKÉRT!

Ó Szent Család, vedd oltalmadba keresztény családjainkat és ápold bennük a családi élet erényeit! – Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, taníts meg Isten akaratát keresve megküzdeni nehézségeinkkel!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, növeld a keresztény házastársak hűségét, szeretetét és áldozatos lelkületét!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta szeretettel és komoly felelősségtudattal készüljön házastársi és szülői hivatására!
Kérünk téged, hallgass meg minket!
Ó Szent Család, segítsd a nagyszülőket, hogy felismerjék és teljesíteni is tudják azt a nagy feladatot, ami gyermekeik és unokáik nevelésében még
mindig rájuk vár!
Kérünk téged, hallgass meg minket!

Oltalmazó Anyánk odafent az Égen,
Vigyázó két szemed óvjon, mint régen!
Esthajnalcsillagod szórja ránk Fényedet,
Kérünk, segítsd meg eltévedt népedet!
Az Élet Fájából faragták ki trónod,
Szarvasként, Hazánkat hétszeresen óvod.
Szívünkben hordozzuk dicső képedet,
Vezesd a Tudással, elárvult népedet!
Sólyom vagy Te a riadt istenek között,
Titkok Nagyasszonya, ki Napba öltözött.
Aranyló szárnyad beragyogja az Eget,
Ne hagyd elveszni magyar népedet!
Boldogasszonyunk, őrizzük nevedet,
Imáinkba foglaljuk áldó két kezedet.
Nap Atyánk Fénye kísérje léptedet,
Ne feledd el soha a Te hű népedet! 🙏💕🇭🇺

Ó.J.

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.Taníts meg a kis lépések művészetére!Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!Segíts engem a helyes időbeosztásban!Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!Taníts meg a kis lépések művészetére!

Áldjad lelkem

Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!Hálaének drága illata az, ha szívedből fakad.

Refrén: Minden reggel, délben, vagy ha jő az est, szálljon hálaáldozat.

Áldjad lelkem, áldjad életem, mindig áldjad az Urat!

Krisztus Jézus, Isten Szent Fia elhagyta dicső honát,És mint bárány, mert úgy szeretett, értünk adta önmagát.

Irgalmas és kegyelmes az Úr, vétkeinkre nem tekint.Nem cselekszik és nem is fizet Ő a bűneink szerint.

Ismer minket és emlékezik, tudja, hogy porból vagyunk,Ám előtte bűnbánó szívvel mindig leborulhatunk.

Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk! Elhagyta-e az úr valaha is azokat, akik őbenne bíztak, akik az ő törvényei szerint éltek, akik az ő parancsolatait követték? Soha! Az Úr nem hagyta el az ő magyarjait! A magyarok hagyták el az Urat! Térjetek vissza hozzá, s Ő megvédelmez benneteket, magosra emel, de tudjátok is ezt, lássátok magatok előtt a boldogságos szép jövendőt, amit az Úr számotokra készített, lássátok, magyarok, mert ahol nincs látomás, ott elpusztul a lélek s a lélekkel együtt pusztul a nép.

– Tiszteld a te Uradat, Istenedet és rajta kívül más isteneid ne legyenek! Minden bajodnak Ő az orvosa és minden harcodban az Ő pajzsa védelmez és az Ő ereje győzedelmeskedik benned!

Az Úr erejében, szeretetében és védelmében sohase kételkedj. Minden erőd Tőle való és minden cselekedeted Őt kell szolgálja.

Tiszteld Őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és hazát.

Légy hűséges hazádhoz és nemzetedhez, mert csak a hűségeseket védelmezi az Úr.

– Szeress minden magyart, akárcsak önmagadat, és légy jóindulattal másokkal szemben is.

Légy becsületes, tisztességes és igaz, mert csak így nyered el az Úr szeretetét.

– Soha el ne feledd, egy pillanatra sem, hogy saját képére alkotott az Úr. Ameddig őt tükrözöd tettedben és gondolataidban, az Ő ereje lakozik benned. Ha elhagyod Őt, Ő is elhagy téged.- Ha nem csak hiszed, de tudod is az Istent, az Isten ereje benned van, és hegyeket tudsz mozgatni vele!”Wass Albert: Hagyaték (részlet)

https://www.facebook.com/100007949160063/videos/956304628356245/

Uram!! Tudom hogy előre megmondtad hogy a háborúnak, éhségnek, járványoknak el kell jönnie. De úgy érzem mégsem könnyű nem állunk készen de azt is mondtad hogy ne féljünk mert ez még nem a vég. Ha lehet múljon el ez az egész. Adj még lehetőséget Atyám!! Ha vannak vágyakozó szívűek hadd mehessenek hozzád akik úgy érzik hogy szeretnének megváltozni akkor adj még esélyt .Várunk vissza győztes Király! Hisz a tieid vagyunk. Áld meg azokat akik ezt olvassák és hisznek benned, jó reményseggel szólítanak meg. ❤️🙏🏽

Imádság

Drága jó Istenem, segitsd tiszta lelkem,

Kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen.

Engedd, hogy a hitünk, mint a mag kikeljen,

Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen.

Engedd szines álmunk valósággá válni,A béke madarát a vállunkra szállni.

Az emberek lelke tisztuljon meg szépen,Ragyogjon a jóság az emberek szivében.

Szeretetet szórjunk az éhező világra

Szivünk hangolódjon köszönő imára!

Add Uram, hogy kapjak: hitet, bátorságot!

Szeretettel teremts egy boldogabb világot!

TARTSATOK KI TOVÁBBRA IS IMÁBAN.

ÜZENET AZOKNAK, AKIK SZERINT FELESLEGES A BÉKÉÉRT IMÁDKOZNI

Többen is gúnyolódva fordultak hozzánk, azt követően hogy az imaláncunk elindítását követően Oroszország megtámadta Ukrajnát. Mi azonban máshogy gondoljuk: nincsen kárba veszett vagy feleslegesen elmondott ima. Hisszük, hogy a lehető legtöbbet tesszük, amikor fohászra és böjtölésre buzdítunk minden jószándékú embert. Sokan kérdezik Tőlünk ezekben a órákban, hogy miért gondoljuk, hogy az imának hatása van. Nyilvánvalóan annak, aki egyáltalán nem hisz Istenben szinte lehetetlen elmagyarázni, hogy miért érdemes imádkozni ilyen nehéz helyzetben. Hiszen az alapvető kiindulópontunk, hogy Isten létezik – és ő teremtette az embert. Ha ez pedig így van, akkor azt jelenti, hogy Isten ismeri a legjobban az embert. Ha pedig Ő ismeri legjobban, akkor ő tud rá a legnagyobb hatással lenni. Amikor az ember imádkozik, akkor a Teremtőjéhez fordul, aki megálmodta, megtervezte és létrehozta. Ezek a pillanatok pótolhatatlanok és megismételhetetlenek, éppen ezért nem lehet kárba veszett imáról beszélni, még ha most azt is gondolhatják sokan, hogy teljesen hasztalan volt: imádkoztak, mégis kitört a háború. Pedig ezzel szemben az történt, hogy sok ezer ember este elcsendesedett és Istenhez fordult, vannak olyanok, akik hosszú évek után először, sőt, akik életük során először. Sokan most Istent okolják más emberek bűneiért, mások pedig azt kérdezik tőlünk, hogy mi értelme volt sok ezer embert imára hívni? Megfordítanám a kérdést: mit veszítettünk azzal, hogy elcsendesedünk és Istenhez fordulunk, a halottakra és sebesültekre gondolunk? Semmit sem veszíthetünk, de ha tényleg igazunk van, és Isten létezik, akkor rengeteget nyerhetünk. Lehet, hogy egy földi háborút nem tudtunk megakadályozni, de sok ember életét megváltoztathatjuk és jobbá tehetjük – ez pedig nem kis eredmény. Azoknak az embereknek az életét is akár, akik most még rossz vagy jó szándékkal, de értetlenül kérdezik tőlünk, hogy a fegyverek ellen hogyan lehet békével harcolni. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik nem hívőként egy ilyen üzenet hatására kinyitják a Bibliát és megtalálják benne ezt a mondatot: “Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak. Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok.” Ne zárjuk ki annak a lehetőségét – sőt, legyünk tisztában vele -, hogy igenis képes egy “imahadjárat” változást hozni, csodát tenni, mert ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Az ima gyógyít – nem csak azt gyógyítja, akiért imádkoznak, hanem azt is, aki fohászkodik. Nincsen vesztenivalónk, a hitünk vezet előre bennünket és az a bizonyosság, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Megértjük, hogy ez sokaknak furcsa lehet, akik nem hisznek vagy bizonytalanok – de nekik is csak azt ajánljuk, hogy csatlakozzanak hozzánk és minden este 20 órakor csendesedjenek el. Elfogadjuk a kételyeiket, de azt is meg kell érteniük, hogy először ki kell nyitniuk a szívüket ahhoz, hogy megérthessék, miért tesszük ezt. És akkor ők is megtapasztalhatják azt a kegyelmet, amely semmihez nem hasonlítható.Semmit nem veszíthetünk, de rengeteget nyerhetünk.#legyenbékeMartí ZoltánAz imalánc hivatalos oldala ide kattintva elérhető.⤵️https://777blog.hu/…/uzenet-azoknak-akik-szerint…/

„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben.

Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat.

Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, s egyedül a te békéd világít. […]

Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden civódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf álarcát, s színét vesztve elpárolog.[…]

ne vedd el tőlem, ne vedd el tőlünk a kérés nélküli imádságot.

A kérés nélküli imában nemcsak én, de az egész mindenség hallgat, s hallgatnak azok is, akik – egy szinttel még mélyebben – torzsalkodnak, harcolnak, lázonganak és ítélkeznek.

A nem kérő imádságban azonban, imádkozza bárki is, az egész világ térden áll a »teremtés egyességében«.”(Pilinszky János: Imádságért, részlet)

Egyedüli reményem, ó Isten csak te vagy…!

Uram,a nyomorultat,

A gyöngét el ne hagyd,

Az árvát, elhagyottat

Gyámolítsd te magad!

A szegényt, ki remélve,

Csak reád néz az égre:

Úr Isten,el ne hagyd!..

Adj békét, Istenünk!

Szentgyörgyi Albert imája

„Uram, mentsd meg gyermekeinket.

Mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.

Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk,

ne őket pusztíthassák,

hogy jobbak lehessenek szüleiknél,

hogy építhessék önnön világukat,

a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát.

Melyet a béke és a szeretet kormányoz Mindörökké.”

(( Wass Albert -Miatyánk

Ki vagy a mennyekben. Emberfölötti roppant magasságban. Szenteltessék meg a Te neved ebben az elvadult világban! Jöjjön el a Te országod újra magyarok földjén, s legyen meg a Te akaratod, mint a mennyekben-úgy odahaza is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk, Uram, de ne feledkezz meg éhező véreinkről sem Erdély meggyötört földjén.Bocsásd meg a mi vétkeinket, megszenvedtünk értök. De míg népünket kínozzák odahaza, ne kívánd, Uram, hogy megbocsássunk a kínzóinknak! Idegen ország jólétében ne vígy bennünket a kísértésbe, se minket se a gyermekeinket, se az unokáinkat, hogy magyar voltunkról megfeledkezve hűtlenek legyünk a szenvedőkhöz.De szabadíts meg, Uram, a gonosztól! Hogy Tied lehessen újra magyarok földjén az ország, a hatalom meg a dicsőség, örökkön örökké. De ha lehet, még holnap, mert gyöngül már bennünk a honvágyba belefáradt élet, s ha nem igyekszel, Uram, maholnap idegen földbe temetik csontjainkat, s bús lelkünknek nehezére lesz majd meglelnie a szörnyű távolságon át a régi otthon helyét, ahova emlékeink sokasága már régen hazavár.

szám.A kereszt, amit adtál, Nehéz.Te tudod, hogy nem panaszképp…A vágy, amit belém oltottál,A magány, amit társul adtál…Én tudom, hogy nem adsz nehezebbetMint amit elbírni képesek az emberek.Azt is tudom, hogy amit kaptam,Azt nem tarthatom magamban.Fáklya vagyok, de kérlek Uram,Ha túl nehéz lenne az utamÜlj le mellém, bár nem érdemlem,És fogd meg kérlek akkor kezemÖlelj át kérlek csendesen,Hadd sírjam ki magam a szíveden,Hadd mondjam el milyen nehéz,Hogy milyen sok a szenvedés,Ne szólj semmit, csak ölelj szorosanÜljünk ott ketten, könnyesen, porosan,Mert Te alkottál engem,A Te lelked van bennemÉrtesz akkor is, ha néma a számHatalmas Istenem nézz most le rám,Hozd el nekem a békét kérlek,Én nagyon nagyon Szeretlek Téged Istenem!❤❤

Amiről sokan nem tudnak: ilyen hatással van a „Miatyánk” imádság az emberi testre!

A gyűlölet és a féltékenység a félelemből ered. És a félelemből számtalan rossz dolog születik, amelyek károsan befolyásolják az életünket. A félelem legjobb ellenszere a szeretet, a hit, a megértés, amelyek kivezetnek minket a sötétségből, és megszabadítják testünket a dühtől, amely az egész lényünket megmérgezi. Ennek véget kell vetni, mert különben többféle betegséggel fogjuk szembe találni magunkat.

Minden atom saját energiával rendelkezik, amelyek kölcsönhatásban vannak a Univerzum összes atomjával. A fizikai és lelki megtisztulás azért fontos, mert így sokkal több ideig tudunk egészségesek maradni.

Edgar Cayce szerint az endokrin mirigyeknek nagyon nagy szerepük van az egészség megőrzésében, ezért különösen oda kell figyelni erre a területre. A félelem, a düh, az irigység mind-mind olyan negatív érzelem, amely a sejtjeinkre, belső elválasztású mirigyeinkre, sőt szinte az összes szervünk működésére is károsan hatnak.

Cayce úgy tartja, hogy az agyalapi mirigy működése szorosan kapcsolódik a fényhez, és leginkább csendben képes fejlődni. A tobozmirigy szabályozza a fogantatást, a pajzsmirigyek akkor válnak aktívvá, mikor fontos döntést kell meghozni. A csecsemőmirigy a szívműködéssel kapcsolatos. A mellékvesék az érzelmi központunkat jelképezik. A Leydig-sejtek a férfi-nő kapcsolat egyensúlyára vonatkoznak.

A gyógyulást akkor érhetjük el, ha a csakrákat tisztító, pozitív energia áramlik át. Ezt rendszerint meditációval és/vagy imádkozással érhetjük el.

Miatyánk!
Cayce tanulmányaiban kifejtette, hogy a Miatyánk imádság mondása közben egyes szavak gyógyító mantrákként hatnak, tehát a rezgésszámuk megegyezik az előbb felsorolt mirigyek, sejtek rezgésszámával, így tisztulást, jobbulást idézve elő a szervezetben.

E szerint a:
„Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved”, a toboz mirigyre van jó hatással.
A „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”, a pajzsmirigyekre hat.
A „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, ez a hormonális és szex csakrákra érvényes.
„És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, a mellékvesékre, azaz érzelmi központunkra van pozitív hatással.
„És ne vígy minket kísértésbe”, ez a Leydig-sejtekre vonatkozik.
„De szabadíts meg a gonosztól”, a mondat a csecsemőmirigyet érinti.
Végül a „Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké ámen” zárómondat a pajzsmirigyek, az agyalapi mirigy és a toboz mirigy tisztulását segíti elő.

Az imádkozás megváltoztatja az imádkozó mentális és fizikai testét. Cayce sok esetben az alternatív terápiákat javasolja, mint gyógyulási út, így beszél a fitoterápiáról, diétás terápiáról, agyagkezelésről, beöntésről, masszázsról, kristályterápiáról, színterápiáról, zeneterápiáról, aromaterápiáról és a hangterápiáról.
https://funland.hu/gyogyito-ima-mondd-el-ezt-az-imat-minden-nap-es-meggyogyulsz-testileg-es-a-lelkileg/

ESTI IMA📿

Köszönöm Istenem a mai napot neked, hogy átölelt áldásod, fényed és kegyelmed. Hálás szívvel megköszönöm jóságod, hogy ezen a napon is megőriztél engem. Ma is megmutattad segítő kezedet, meghajtom előtted fejemet. Hálatelt szívvel kérlek Uram, segíts emlékeznem szent igaz valómra, hogy tisztán ráláthassak a ma véghez vitt dolgaimra. Ha hibáztam segíts, hogy kijavítsam. Ha nyugovóra is tért a napod világa, Te maradj velem a sötét éjszakába.Vedd gondjaidba testemet, lelkemet, ne hagyd gonosz kézre jutni életemet. Most kérlek az est beköszöntével, továbbra is vigyázz rám, családomra és minden emberre kik a Világban élnek, és a betegekre mielőbbi gyógyulást kérek!… KÖSZÖNÖM!!!🙏….S ha a reggel majd újra ébred, áhítattal zengem a Te dicsőséged!

Fohász Atillához Atilla! Hunok királya! 🇭🇺

Hozzád szól néped imája.

Szálljon közénk sólyom lelked,

Világunkban tegyél rendet!

Már másfélezer év is eltelt,

De nyughelyedre senki nem lelt.

Pedig szükség lenne arra,Hogy megkerüljön Isten kardja.

És a kő és arany táblák,

Mert üzeneted sokan várják.

Táltosaid rájuk vésték Az ősök tudását, törvényét.

Szétszaggatva él ma néped,

Kikezdte már az enyészet.

Csak pislákoló lélekfények Őrzik tovább az emléked.

Nincs összhang az Ég Urával,Sem a földdel, sem a fákkal,Sem a vízzel, sem egymással.

Ma kufár harcol a kufárral,

Erkölcstelen, csúf világ van,Mint egykor Rómában, s Bizáncban.

Pénzen vett a kéj, a mámor,

Az emberiség szennyben gázol.

E fertőtől mentsd meg népünk!

Tőled ősi áldást kérünk!

Vedd kezedbe Isten kardját,S hirdesd a szeretet hatalmát!

Ébredj Atilla népe!

F. Váradi Hun György

Magyarságnak vére,tekints fel az Égre!

Reménységnek éke,jövő üdvössége

gyermeki lélekkel áhítozz a Fényre!

Szíved csodálata

minden nemzetségre árassza erejét –az Emberiségre!

Népünknek Szent Anyját és Krisztust is kérve:

Sorsunkat betöltve áldozhassunk Érte!

Uram kérlek

Uram kérlek! Segíts meg engem!

Oly sok dolgom van idelent!

Ne engedd azt, hogy le győzzön kórság,s szétszaggassa a testemet.

Még annyi mindent szeretnék tenni azokért, kiket szeretek,

hadd láthassam, hogy boldogok lesznek, mielőtt végleg elmegyek.

Szívemben annyi kétség gyűlt fel, olyan sok féltés, szeretet,

ki fogja őket védelmezni amikor én már nem leszek?

Uram! Hallgass meg, kérve kérlek!

Hadd legyen még a gyermeked kicsit boldog e földi létben,hol olyan kevés a szeretet.

Minden feltörő fénysugár csak Terólad árad énekem,

melynek fényeit arra öntöm,aki oly kedves énnekem.

Uram. Kérlek, most ments meg engem!

S oly hálás leszek teneked minden percért, mit kapok tőled,

s áldalak, míg csak megleszek.

Meggyesi Éva

CSODASZÉP IMA…,

“Hatalmas Isten! Nézz le rám.Te akkor is értesz, ha néma a szám.A kereszt, amit adtál, Nehéz.Te tudod, hogy nem panaszképp…A vágy, amit belém oltottál,A magány, amit társul adtál…Én tudom, hogy nem adsz nehezebbet Mint amit elbírni képesek az emberek.Azt is tudom, hogy amit kaptam,Azt nem tarthatom magamban.Fáklya vagyok, de kérlek Uram,Ha túl nehéz lenne az utam Ülj le mellém, bár nem érdemlem,És fogd meg kérlek akkor kezem Ölelj át kérlek csendesen,Hadd sírjam ki magam a szíveden,Hadd mondjam el milyen nehéz,Hogy milyen sok a szenvedés,Ne szólj semmit, csak ölelj szorosan Üljünk ott ketten, könnyesen, porosan,Mert Te alkottál engem,A Te lelked van bennem Értesz akkor is, ha néma a szám Hatalmas Istenem nézz most le rám,Hozd el nekem a békét kérlek.én nagyon-nagyon szeretlek Téged Istenem!”

Családok imakönyve 7.0

KULTÚRA – 2022. január 27., csütörtök | 10:33

Az imádság ereje megsokszorozódik, ha együtt, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár hetedik alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

„A családban akkor lehet őszinte közösséget megtapasztalni, amikor a család az ima otthona” – hangzott el Ferenc pápa 2020. december 27-i beszédében, melyben meghirdette a családnak szentelt évet. Ebben a különleges évben a Családok imakönyve 7. kiadása is hozzájárulhat keresztény létünk, Istennel folytatott párbeszédünk elmélyítéséhez. Örömmel ajánlom a kiadványt minden családnak, mert ahogy Szent II. János Pál pápa is megfogalmazta a Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításában, a keresztény család mint családi egyház csak úgy tudja megvalósítani méltóságát és feladatát, ha szüntelenül élvezi Isten segítségét, melyet kétségtelenül el is nyer, ha alázatos és hívő imádságban kéri (FC 59.).

Örömben, bánatban, reményben és szomorúságban, kétségek és elhatározások idején is imádkozzunk és adjunk hálát az Úrnak a családunkért!”

Marton Zsolt,
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
családreferens püspöke


A kiadvány a család apraja-nagyjának szól, közös, tartalmas együttlétre hív. Figyeljünk oda egymásra, nyissunk egymás felé, imádkozzunk szeretteinkért együtt és egyénileg is. Az imádság ereje megsokszorozódik, ha közösen, közösségben végezzük, és együtt éljük át, tapasztaljuk meg örömeit, pozitív hozadékait. Ebben lehet segítségünkre a Családok imakönyve című kiadvány is, amely immár 7. alkalommal jelent meg, újdonságokkal bővítve.

Kérjük Isten segítségét, hogy mutasson jó irányt mindebben. Rajtunk is múlik azonban, hogyan tudunk jót és jól tenni, hiszen ahogy a XIV. századi ima is mondja: „Krisztus a te kezeddel cselekszik – Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk.” (részlet)

Az imakönyv minden korosztálynak szól. Megtalálhatók benne a családok közös imádságai a családi békéért, a gyermekekért; a házastársak imái családi felelősségtudatért és a szeretet megmaradásáért. A különböző litániák mellett a magyar és külföldi irodalom legszebb versei közül is jó néhány színesíti a kiadványt.

A törődést és odafigyelést legkönnyebben családi berkeken belül valósíthatjuk meg. Ott, ahol a legkönnyebb szeretni, ahol a szeretet jelenléte állandó és magától értetődő. Értékeljük azt, ami a miénk, amiért már nem kell megküzdeni, hiszen szeretetkapcsolataink ápolása mindig szükséges. Innen, a családi, baráti körből aztán tovább tudjuk adni a tágabb környezetünkben élőknek is mindazt a jót, amivel feltöltődtünk. Kosztolányi Dezső versben igyekszik megfogalmazni, mit is jelent számára szeretett hitvese.

Megszoktalak, akár a levegőt,
bármerre nézek, mindenütt te vagy,
szekrényem alján, a fiókjaimban,
az agyvelőmben, és nem veszlek észre.
De múltkor este, amikor bejöttél szobámba,
s mondtál valamit nekem,
sok év után egyszerre ráocsudtam,
hogy itt vagy, és szavadra sem figyelve
ámulva néztelek. Szemem lehunytam.
Ezt hajtogattam csöndesen magamban:
„Megszoktam őt, akár a levegőt,
Ő adja nékem a lélegzetet.”

Külön fejezet készült az édesanyák és külön az édesapák számára, a gyermekek pedig testvérükért, szüleikért (anyák napján édesanyjukért) imádkozhatnak. Ezenkívül a nagyszülők, az idősek és a gyászolók (imádság elhunyt házastársért, meg nem született gyermekért) is megnyugvást találhatnak egy-egy számukra kínált imádság olvasása, imádkozása közben.

„Szeretet Istene! Te nem engeded, hogy örökre elváljunk egymástól. Hiszem, hogy ő látja szívünk szomorúságát, amellyel utána sírunk, s látja már előre az időt, amikor az örökkévalóságban ismét találkozunk. Istenem! Ő e földön is növelte boldogságomat. Mennyivel boldogabbak lehetünk majd ott? Boldog volt az a néhány év is, amelyet együtt töltöttünk. Vele az egész örökléten át együtt élni boldogan – ez az a boldogság, amelyet te készítesz a téged szeretőknek, és bizonnyal ezt készíted számomra is. Ámen.”

Régi szép imádság!

Édes jó Istenem, mindnyájunknak Atyja,

Te vagy az én lelkem minden gondolatja.

Mikor a fejemet álomra lehajtom,

nyugvó párnámon is nevedet sóhajtom.

Mikor az ég alján kél a piros hajnal,

Téged hívlak, Atyám hálaadó szóval.

Téged hívlak Atyám mindig segítségül,

nálad nélkül minden csak homokra épül.

Gyönge a mi munkánk, erőd nélkül elvész,

ha Te meg nem áldod, elfújja a szélvész.

Mindenütt erődnek őrködő hatalma,

a Napot, a Holdat a Te kezed tartja.

Gondviselője vagy az egész világnak,

Mennyei jó Atyám, a porban imádlak.

Wass Albert – Magyar Miatyánk

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben,

Tarts meg minket szeretetben,

Áldott Szemed ne vegyed le rólunk,

Akkor se, ha méltatlanul szólunk.

Tudjuk, sokszor panaszos az ajkunk,

Kereszt súlya nyomokat hagy rajtunk.

Bűneinket ne ródd fel, óh nékünk,

Rég fizetett érte, magyar népünk.

Szenteltessék meg a Te neved,

A bölcsőinktől a sírunkig Teveled

Igaz magyar hitben megmaradjunk,

Magyar voltunk mellett hitet valljunk,

Ne foghasson rajtunk, mi idegen,

Áruló közöttünk sohase legyen.

Hű gyermekként kövessünk Téged,

És örökké áldjuk Szent Nevedet.

Jöjjön el a Te országod,

Legyen velünk atyai jóságod,

Minden magyar szerte e világban,

Térdre hulljon hálaadó imában!

Add, hogy egymás kezét megtaláljuk,

Kopogtató testvért ki ne zárjuk.

Fülünk úgy figyeljen magyar szóra,

Mintha hozzánk Édesanyánk szólna.

Fohász a családomért

Vigyázd a családom drága Istenem.

Ne hagyd, hogy a mindennapjuk kínlódva teljen.

Ne hagyd, hogy szívük fájja az a bizonytalanság,mely annyi embert kísért egy emberöltőn át.

Adj nekik vigaszt, Uram, ha néha-néha nap,arcukon pár könnycsepp futva átszalad,

s ha túl nehéznek érzik azt a súlyos földi terhet,amit mások gonoszságból vállaikra tettek

.Én, óvom, védem őket, mindaddig, míg élek,de tudod, hogy az én időm is lejár egyszer végleg,

s akkor menni kell tovább hátrahagyva mindazt,amit öregedő szívem magáénak vallhat.

Ezért hát téged kérlek, Uram, legyél mellettük,ha túlságosan sebzett lenne gyermeki szívük,

s ha éreznék, hogy senki nincs, ki úgy szeretné őket,min én, aki általuk nyert értelmet a létnek.

NAPZÁRÓ IMA

Ó, édes Istenem!

Hálát rebeg lelkem,Hogy egész napon át Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,Szent Fiadnak vére,

Mossa meg kegyesenSzívemet fehérre!

Virrasszon felettemGondviselő szemed,

Kérlek, óvd az éjjel Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s Őrangyal,Legyetek énvelem,

Ha ti rám vigyáztok,Nyugodt lesz éjjelem.

Szent Ignác fohászai

Kun Magdolna

FOHÁSZ. ( Somogyi Zsolt )

Felnézek az égre minden áldott este,

Keresem az Istent, mert beszédünk lenne.

Nehéz szívvel várok csöndben a soromra,

Tudom odafönn is rengeteg a dolga.

És csak halkan mondom az ég csillagának;

Szólhatna egy jó szót az Úr angyalának,

Hogy a Jó Istennek súgja oda csendben :

Uram ! A világgal valami nincs rendben !

Hallgassa meg imám, más kérésem nincsen,

Segítsen mi rajtunk, hiszen Ő az Isten.

Ember az embernek farkasa lett régen,

Gyűlölet vert tanyát sok ember szívében.

Rengeteg a földöna hontalan, árva,

Uram, ez a világ saját sírját ássa !

Túl sok már a fájó, bús könny a szemekben.

Uram ! A világgal nincs valami rendben !

Anya a gyermekét sorsára hagyja,

Pénzért az embera lelkét is eladja.

Háborúk zajában ártatlanok halnak.

Jól tudom Uram,Te nem így akartad.

Nagyon nagy a bűnünk, amit meg kell bánnunk,

Bocsásd meg, úgy kérlek, minden gonoszságunk !

Könyörögve száll fel fohászom az égbe :

Uram ! A világnak Tenélküled vége !

Reményik Sándor:

Imádság

Uram, rövid pár évre add csak A szavak csengő színezüstjét,Vert aranyát a gondolatnak,

Képek suhanó selymét nékem,Hogy csendbe rejtsem, álomba zenéljem

Mind, mi nekem fáj s szívemen át másnak.

Tudjam: mögöttem százak, ezrek állnak,Némák, akiknek én vagyok a nyelve,Tüzes nyelv.

Kar, értük fegyverre kelve,Árvák, akik nevében én beszélek

S ha elnyelik szóm puszták, sötétségek,Tudjam: egy világ kínja kihallgatlan.

Hadd dolgozzam selyemmel, vert arannyal S ki magam itt bolyongok tépve, árván:

Hadd legyen minden sorom súlyos márvány,Márványba rótt sok-sok mély jelbetű.

A száz sziklába befalazott kincset Hadd hordjam össze egy roppant halomba,

A szerteszálló sok-sok kósza jajszót Ezer hangon búgó egy fájdalomba

,Szakadjon le az idegenség fátyla:Aki engem lát, bennem magát lássa,

S kik rongy létem ma méltó gúnnyal nézik,Az égből orzott láng, én Istenem.

Égessen be a szívök közepéig!Pár évet adj csak.

Akkor én, Uram,Kezedbe adom vissza minden vágyam,Mert mind betelt.

És nem éltem hiában.

1917

Posztós Lenke: Ima

Szülőfalum templomába jöttem imádkozni:A jó Isten kegyelméért ismét hálát adni.

Megköszönni életemet, s mindent amit adott;

Bármerre is vitt a sorsom, Isten el nem hagyott!

Harangszónál tanított meg engem jó anyám:Térden állva, alázattal mondjam el imám.

Hitet vésett a szívembe kicsinykorun, régen Azóta egy harang se szól, oly gyönyörű szépen.

Rég elhagytam én a falút, az idő elszaladt,

Kongása a vén harangnak szívemben megmaradt.

Hívogatott örömökben, de bánatban is ott volt,Mikor Isten árvasággal, könnyel próbáltatott.

Bármerre visz sorsod útja, s mint múlnak az évek;

Visszacsalnak olykor -olykor a régi szép emlékek.

Gyermekkorom, ifjúságom, úgy szívemhez tapadsz-Köszönöm, ó kongó harang, hogy haza hívogatsz!

Köszönöm, a jó Istennek, hogy itt lehettem ma;

Felüdült a lelkem, mint a folyómenti fa,

Mert szent ez a hely, mely ölébe fogadott,

Szent e templom, s e falú, mely keblén ringatott!

Áldottak legyenek azok, akik csendben érkeznek életünkbe, könnyű léptekkel, hogy ne ébresszék fájdalmainkat, ne ébresszék fel a szellemeinket, ne keltsék fel félelmeinket.

Áldottak legyenek azok, akik könnyedén, kedvességgel közelednek hozzánk, beszélik a béke nyelvét, hogy ne ijesszék meg lelkünket.

Áldottak legyenek azok, akik szeretettel megérintik szívünket, tisztelettel tekintenek ránk, és minden hibával és tökéletlenségével egészben elfogadnak minket.

Áldott legyen az, aki bármi lehet az életünkben, válassz adományt.

Áldottak legyenek azok a felvilágosult lények, akik angyalként érkeznek hozzánk, mint virág vagy madár, akik szárnyat adnak álmainknak, és szabadságuk van választani, hogy maradjanak és fészkük legyenek.”(Edna Frigato)

Adj még Uram időt

Adj még Uram erőt, hogy ne fáradjak el azon a hosszú-hosszú úton, amin menni kell,mert úgy szeretném érezni még egy kicsikét az őszbe szökött napláng langyos melegét.

Adj még Uram időt, hogy vágyott álmaim túllépjenek fájdalmamnak könnyes kínjain,s én bátran hihessem, van még annyi évem,amennyi feledteti velem minden szenvedésem.

Adj még Uram időt, pár reményteli évet,hogy boldogságban teljen ez az elröppenő élet,mert oly közelről fúj már az a sarki hideg szél,mely virágzó tavaszról többé nem mesél.

Kun Magdolna

FOHÁSZ A CSALÁDOMÉRT

Atyám, őrizd óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek. Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom.

Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket.

Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat, és azon az úton vezesd őket, amely a te dicsőségedbe vonja lelküket.

Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban. Tudjanak remélni segítő kegyelmedben.

Engedd, hogy szép legyen életük: áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és pihenés. Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és szeretetedben.Élvezzék a földi boldogságot, melyet tiszta lelkek számára juttatsz, hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.

Kun Magdolna: Hálaima

Köszönöm, Istenem, hogy megadtad nekem azt a sok-sok napot, évet, mit eddig élhettem,és köszönöm azt is, hogy megismerhettem azon kedves barátokat kikben örömöm, leltem.

Köszönöm a családom, kik úgy néznek reám,mintha én lennék számukra az egyetlen mentsvár,s mintha én volnék az-az otthont adó fészek,melyben bánatukat enyhíteni olykor hazatérnek.

Köszönöm szeretteim, kik már közeledben vannak,s kik nem éreznek többé keservet, fájdalmat,mert kegyes szíved által abba az új hazába értek,ahol csupa-csupa napfény, boldogság az élet.

Köszönöm az édesanyám, és köszönöm apám,kik kéz a kézben sétálnak most a csillagok nyomán,s kik el nem múló hálával köszönik neked,hogy kegyességed jóvoltából felnevelhettek.

Megköszönök, Uram, minden napot, évet,amivel biztosítod számomra a nyugodt öregséget,hisz te is tudod, e-földön élni csak úgy érdemes,ha vannak, akik védelmeznek, és viszont szeretnek.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,

Amikor lelkünket bú és bánat nyomja.Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,Az örök szent Isten trónja elébe.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,Amikor testünket betegség kínozza.Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,Óh, hatalmas Isten könyörülj mirajtunk.

Csak egy Miatyánkot mondjunk el naponta,Ha betegség, bánat mind jóra fordulna.

A lelkünk mélyéből fakadjon a hála,Ő hozzá ki mennynek és földnek alkotója.Örömünk, bánatunk mind Istentől vagyon,Ő tudja mit, miért, Ő tart minket számon.

Életünk hajója háborgó tengerén,Ha Ő koronázza békességbe mégyen.És ha életünk végórája jönne,Bátorítást mástól ne várjunk csak Tőle.

Nyíljon akkor ajkunk még egyszer imára,S csak Miatyánkot mondjunk utoljára.