Szűz Mária

SZŰZANYÁM

Anyám, te, aki fent vagy az égben,Vigyázz reánk a sok nehézségben.Te megtehetsz mindent, mit tőled kérünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!Te vagy az asszony, kit Isten választott,Az Ő egyetlen Fia benned fogantatott.Megszülted Őt, hogy életét adja nékünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!Vigyázz azokra, kik betegek, félők,Mert ők is csak Téged szeretők.Ne hagyd el azokat sem, akik szegények,Mert a szívükben őriznek, Szűzanyám, Téged.Legyek az életben szegény, vagy gazdag,De ígérem, Téged soha el nem hagylak.Te sem hagytál cserben, bármit is kértem,Mindig velem voltál, segítettél nékem.Téged dicsőít a Föld és az Ég,Téged tisztel minden nemzedék.Mert Te vagy az Asszony, hazánk reményeEzért kér szívből a világ népe,Soha ne hagyj el minket, légy velünk,Magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Fohász a Szűzanyához a magyar családokért ….

Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják e nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Szólítsd meg azokat az anyákat, akikben megfogant az új élet, hogy példádat követve hordják ki és hozzák világra a Teremtő ajándékát. Kérünk, tudatosítsd a magyar anyákban, hogy a legdrágább kincs a gyermek, s érezzék meg, hogy méhükben van nemzetünk jövője. Oltalmazd, és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermekeikből a szülőföldjükhöz, és anyanyelvükhöz hűséges igaz embereket neveljenek. Mérhetetlen szereteteddel járulj hozzá népünk gyarapodásához, terjeszd ki anyai oltalmadat a Kárpát-haza ifjúságára, hogy utódaink váltsák valóra azt a sok szép reményt, amelyek megvalósulását tőlük várjuk.

Kérünk Téged, hogy mennyei hatalmad által oszlasd el a népek közötti viszályokat, és légy a Béke Királynője!

Magyarok Nagyasszonya, nemzetünk Királynője!Alázattal kérünk, vigyázz a Kárpát-hazára,hegyekre, folyókra, fákra, és angyali szép Koronánkra!Küld el nekünk angyali sereged Szent Mihály vezérletével, hogy védjék meg édes Magyar hazánkat!Téged kérünk, mint Megváltónk Anyját: Ne hagyd elveszni Szent István országát!

IMA

Oltalmazó Anyánk, odafent az égen,Vigyázó két szemed óvjon, mint régen!Esthajnalcsillagod szórja ránk fényedet,Kérünk, segítsd meg eltévedt népedet!Az Élet Fájából faragták ki trónod,Szarvasként, hazánkat hétszeresen óvod.Szívünkben hordozzuk dicső képedet,Vezesd a Tudással, elárvult népedet!Sólyom vagy Te a riadt istenek között,Titkok Nagyasszonya, ki Napba öltözött.Aranyló szárnyad beragyogja az eget.Ne hagyd elveszni magyar népedet!Boldogasszonyunk, őrizzük nevedet,Imáinkba foglaljuk áldó két kezedet.Nap Atyánk Fénye kísérje léptedet!Ne feledd el soha a Te hű népedet!Ó.J. 2020. november 15.

Áldás

István királyunk a Nap- borút meglátván,felhők csipke-szélén és szeme látomásán.Kérte a teremtőt, hogy a szívébe nézzen…S amit ott lát, áldassa jövendölésben.Szent Korona képében a viruló országot,Szűz Máriának ajánlva Magyarországot,hogy gondozza, mintha gyermeke volna.Mintha minden tava a lelkében zubogna.Legyen rá figyelme, jósága e nemzetre.Apostoli szent áldás szálljon a keresztre.Büszkeség fényében dicsőség ragyogjon,és a magyar népnek békés otthont adjon !2019.08.18. Florans Matias

Augusztus 15 Nagyboldogasszony Napja alkalmából

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.

Június

Ha nagyon fáj az élet terhe,Ha sok csapás hull reám,Elmegyek mindig a templombaS Hozzád fordulok Szűzanyám.Elsuttogom, feléd tárom,Szívem legbensőbb rejtekét,Ó szenvedések királynéja,Rád gondolok, Hozzád megyek én.Szűzanyám tudod, hogy gyermeked vagyok,Ó, jöjj gyógyíts, nagyon beteg vagyok.Anyám, gyermeked sír, sokat szenved,Ugye megszán Szeplőtelen Szíved.Anyám tudod harcosod vagyok,Ha kell, érted még ma is meghalok.Milyen jó lesz Téged a mennyben látni,Veled az édes Istent imádni.Anyám csodállak, Anyám szeretlek,És Te hívogatsz, hogy el ne essek.Most göröngyös az út és sok a veszély,Ó, bátoríts, s mondd gyermekem ne félj.Ha itt gyűlölnek, ha itt megvetnek,S kiket szeretek, azok sebeznek.Töröld le könnyem s fájó szívem,És mondd légy jó gyermekem.Szűzanyám ne hagyj el, segíts továbbra is.Szűzanyám Tiéd legyen mindenem,Múltam, jövőm s jelenem.És ha buzgón imádkozom,Könnyem lassan megered,Érzem Anyám, hogy leszálltál hozzám,S megvigasztaltad lelkemet.

Ó, Mária, kinyílt virág, Kit áldásul nyert a világ,Mennyországnak ajtaja, boldogságos szűzanya,Százezerszer üdvözlégy,Százezerszer áldott légy,Minket kegyelmedbe végy!Bűnösöknek pártfogója, híveid vigasztalója,Megtérők segítsége, Légy szívünk reménységeCsodálkozott ég s föld rajtad, Midőn szülted Megváltónkat,Hogy Isten Anyja lettél, akitől teremtettél.Egek drága ékessége, angyalok gyönyörűsége,Lelkünk áldva magasztal, mert teljes vagy malaszttal.Téged hódolva tisztelnek, égben, s földön minden szentek,Bár oly tiszták lehetnénk, hogy méltán dicsérhetnénk.Dicsérünk a szent atyákkal, akik lelkes buzgósággal,Hirdetői valának, Jézus tanításának.Mennyországnak királynéja, Szűz Mária, Krisztus anyja,Atyaisten leánya, a magyarok szószólója.Általad megtért lélek Mennyekben koronát leltek.Légy nekünk is oltalmunk, Hogy egekbe juthassunk.

Drága Szent Szűz, oltalmazd a családomat!Esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem.Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét, védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket. Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj. Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy.Oh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget, Angyalokkal hadd dicsérjük mindörökké Szent Neved. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💞💞

Felajánló ima Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Ó, Mária legtisztább Szíve,jósággal teljes,mutasd meg nekünk szeretetedet.Minden emberre szálljonSzíved szeretetlángja,ó Mária.Végtelenül szeretünk Téged!Oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet,hogy igazán vágyódjunk utánad.Add, hogy a Te tiszta édesanyai Szívedlelkünk minden fájdalmátólmeggyógyítson bennünket.Ó Mária jóságos és alázatos Szívekönyörögj érettünk,ha vétkeztünk.Hiszen Te tudod, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk.Ó add,hogy anyai Szíved jóságátmegláthassuk,hogy Szent Szíved szeretetlángja általmegtérjünk.

Ó, Mária, kinyílt virág, Kit áldásul nyert a világ,Mennyországnak ajtaja, boldogságos szűzanya,Százezerszer üdvözlégy,Százezerszer áldott légy,Minket kegyelmedbe végy!Bűnösöknek pártfogója, híveid vigasztalója,Megtérők segítsége, Légy szívünk reménységeCsodálkozott ég s föld rajtad, Midőn szülted Megváltónkat,Hogy Isten Anyja lettél, akitől teremtettél.Egek drága ékessége, angyalok gyönyörűsége,Lelkünk áldva magasztal, mert teljes vagy malaszttal.Téged hódolva tisztelnek, égben, s földön minden szentek,Bár oly tiszták lehetnénk, hogy méltán dicsérhetnénk.Dicsérünk a szent atyákkal, akik lelkes buzgósággal,Hirdetői valának, Jézus tanításának.Mennyországnak királynéja, Szűz Mária, Krisztus anyja,Atyaisten leánya, a magyarok szószólója.Általad megtért lélek Mennyekben koronát leltek.Légy nekünk is oltalmunk, Hogy egekbe juthassunk.

Drága Szent Szűz, oltalmazd a családomat!Esdve kérlek, áldj meg segíts, légy velem.Add, hogy mindig hőn szeretve megszenteljem életem.Drága Szent Szűz áldd meg kérlek szeretteim életét, védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedők hitét.Áldj meg minden kis családot, hitvest, szülőt, gyermeket. Engeszteld ki egymás iránt a háborgó népeket.Drága Szent Szűz kérve kérlek végórámban el ne hagyj. Vigaszom és reménységem Isten után csak Te vagy.Oh, vezess el Szent Fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget, Angyalokkal hadd dicsérjük mindörökké Szent Neved.

MÁJUS

SZÜLŐK KÖNYÖRGÉSE A SZŰZANYÁHOZ GYERMEKEIÉRT-Gyermeknap alkalmából

Boldogasszony Édesanyánk, Tehozzád eljöttünk,Szűz Mária, sírva kérünk, hallgasd meg kérésünk.Hitetlen lett a világ népe, hallgatunk a bűnre,könyörögj a bűnösökért egek ékessége.Nem kell mostan az imádság, sem az Isten háza,gyermekeink oly keveset járnak a templomába.A gyerekek nem értik meg a szülők imáját,kinevetik a szülőket, ha imádkozni látják.Gyermekeink nagyon eltévedtek, nem is hiszik,nem szeretik mostan a jó Istent.Nem akarnak imádkozni, se templomba járni.Gyermekeink nem akarnak a jóra hallgatni.Nem szeretik, nem tisztelik szívből a szülőket,szomorúságot, bánatot adnak a gyermekek.Fájó szívvel, könnyes szemmel a szülők így kérnek:Mentsd meg gyermekeink lelkét, Boldogasszony édes!Megtört szülők zokogva jönnek hozzád, Mária, oltárodnál könnyeik hullanak az eltévedt gyermekekért, most így imádkoznak: Szűzanyánk a jó útra vezesd őket vissza.Most már tudjuk, Édesanyánk, miért sírsz, könnyezel,jó Szűzanyánk, ne könnyezzél, nincs elveszve minden. Gyermekeink megjavulnak, fognak imádkozni,vasárnap is újra fognak a templomba járni.Ha Te közben imádkozol Szent Fiadnál értük,biztosan meghallgatja kérésedet!

Május hónap szép virága dicsérjétek Máriát! Zengjen ajkam ,mondjon nyelvem Máriának hő imát! Ajkam szava, lelkem dala s szívem jámbor érzése, Téged dicsér Szűz Mária mennyország ékessége!!Lenge szellő röpke szárnya,vigye hozzád hő imám, vedd kedvesen gyermekedtől ó én édes Szűzanyám! Kérd szent Fiad, hogy szeretetem Tehozzád örök legyen.Öröm ha ér, bánat ha sújt uralkodjál lelkemen!! Amen

Májusi Lorettói Litánia

Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!
Istennek szent anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze – Könyörögj érettünk!
Krisztusnak szent anyja – Könyörögj érettünk!
Az Egyház anyja – Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya – Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűzanya – Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya – Könyörögj érettünk!
Szűz virág szent anya – Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya – Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya – Könyörögj érettünk!
Jótanács anyja – Könyörögj érettünk!
Teremtőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Üdvözítőnk anyja – Könyörögj érettünk!
Nagy okosságú Szűz – Könyörögj érettünk!
Tisztelendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Dicsérendő Szűz – Könyörögj érettünk!
Nagy hatalmú Szűz – Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szűz – Könyörögj érettünk!
Hűséges Szűz – Könyörögj érettünk!
Igazság tükre – Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke – Könyörögj érettünk!
Örömünk oka – Könyörögj érettünk!
Lelki edény – Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény – Könyörögj érettünk!
Ájtatosság jeles edénye – Könyörögj érettünk!
Titkos értelmű rózsa – Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya – Könyörögj érettünk!
Elefántcsont torony – Könyörögj érettünk!
Mária aranyház – Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye – Könyörögj érettünk!
Mennyország ajtaja – Könyörögj érettünk!
Hajnali csillag – Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója – Könyörögj érettünk!
Bűnösök menedéke – Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk!
Angyalok királynője – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynője – Könyörögj érettünk!
Próféták királynője – Könyörögj érettünk!
Apostolok királynője – Könyörögj érettünk!
Vértanúk Hitvallók királynője – Könyörögj érettünk!
Szüzek királynője – Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynője – Könyörögj érettünk!
Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő – Könyörögj érettünk!
Mennybe felvett királynő – Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér királynője – Könyörögj érettünk!
Családok királynője – Könyörögj érettünk!
Béke királynője – Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya – Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk!
Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szűz Máriának dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk.
Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.

https://www.facebook.com/1218518853/videos/10222403367132520/

Május 13. Fatimai Engesztelő Imaest

1. Hódolattal szól az ének, neked édes Szűzanyánk,Magasztalva áldunk téged, kegyes égi patrónánk.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

2. Fatimából jöttél hozzánk, Fölemelted trónusodMíg csak élünk, meg nem szűnünk dicsérni jóvoltodat.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

a3. Ó Szűzanyánk kérve kérünk, Tárd ki nékünk SzívedetTrónusodról, nézd kegyesen, Benned bízó népedetTéged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

4. Szeplőtelen Szíved nékünk, Menedékünk, támaszunkTiéd legyen egész éltünk, Örömünk és bánatunk.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai Szűzanya

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga, Édes reménységünk kegyes Szűzanya. Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén. Átragyogsz minden bú és baj fellegén.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, ha tűrve és Istenben bízva szenvednénk.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária És ha elközelgett éltünk alkonya, Te vagy vigasz-teljes esti csillaga.Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária

Szűz Mária égi anyám, ó hallgasd meg az én imám,hozzád szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza.Sok bánat a földi életem, segíts nekem elviselnem.Nyújtsd ki mennyből Szent kezedet, segíts vinni keresztemet.Kérjed értem Szent fiadat,tudom jól, hogy terád hallgat.Hogy majd az ő Szent nevében köszönthetlek fönt az égben.Ó hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem Szent nevedet.És fogadd el az én imám, Szűz Mária édes anyám.Ámen.

Angyaloknak Királynéja

Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Apostolok királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Vértanúknak királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Hitvallóknak királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk!Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

A szüzeknek királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Mindenszentek királynéja tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál, hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Békességnek királynéja, tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Magyarország Nagyasszonya tiszta Szűz!Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.Ékes virágszál hozzád esdeklünkSzép Szűz Mária Könyörögj értünk!

Szűzanyánk, add nekünk az összetartó szeretet erejét, hatalmát és tüzét. Áraszd szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen

Örök Mennyei Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus öt szent sebét, azokból kifolyó drága Szent Vérét és azok érdemét engesztelésül az egész világ bűneiért.Szeplőtelenül fogantatott szent Szűz! Zárd a te tiszta és irgalmas anyai Szívedbe az egész emberiséget, de különösen azokat a lelkeket, akik Istentől és az Egyházból elszakadtak és súlyos bűneikben megátalkodtak. Szerezd meg nekik a bűnbánat kegyelmét s jó mennyei Atyám irgalmát. Amen

Százezerszer üdvözlégy Szűz Mária!Mennyországnak gyöngye és koronája.Ártatlanságnak szép lilioma,százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Fönn az égben angyalok énekelnek,a szent Szűznek dicséretet zengenek.Mi is szívünkből énekeljük ma.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Siess bűnös a szent Szüzet tisztelni,olvasóból szép koszorút köss neki.Leveleire föl legyen írva.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Jertek árvák, nyomorultak, betegek!Itt a szent Szűz meggyógyítja szívetek.Csak hőn kérjétek, szívetek mondja.Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!Messze földről kegyhelyedre eljöttünk,hogy általad lelki üdvöt nyerhessünk.Add ránk áldásod, Jézus szent Anyja!Százszor üdvözlégy, szép Szűz Mária!Ha majd eljő a halálunk éjjele,e szavakkal köszönthessünk az égbe.Köszöntünk téged, Jézus szent Anyja!Százszor üdvözlégy szép Szűz Mária!

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sietsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabadítója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyítója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek segítsége, te minden ember öröme, és a mennyeknek kulcsa vagy: Ó légy, kérlek, nekem is Isten után mindenem. Ámen.

CSALÁDUNKÉRT IMÁDKOZUNK

Családokat oltalmazó kegyes Szűzanya!Családok védőszentje Szent József!Családok védőszentje Szent Anna!Családokat oltalmazó Szent Angyalok!Imáinkban ma Hozzátok imádkozunk családjainkért.Kérjük segítsetek a családi szeretet megőrzésében.Kérjük segítsetek a családokban a béke megtartásában.Az igaz keresztény értékek szerint való családokért!Isten áldását kérve a családokra! Amen.

CSALÁD MEGÁLDÁSA

Kérünk, Urunk, Istenünk, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd meg ezt a családot, amely teljes szívvel rád hagyatkozik, és neked ajánlja fel magát. Kérünk, védd meg őket minden ellenséges cselvetéstől és minden bajtól. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

Boldogságos Szűz Mária! Égi Édesanyánk!Hozzád fohászkodunk imáinkban,bízva abban, hogy meghallgatsz minket!Segíts bennünket az élet rögös útján,Benned bízva és Benned remélve,Imádságos szeretettel járni!Kérünk oltalmazz és vezess bennünket,Oltalmazd családjainkat és gyermekeinket,Hozz békét a világnak és hozz szeretetet.Hozzád imádkozunk egészségünkért,Hozzád imádkozunk betegeinkért,Hozzád imádkozunk gyermeki hitünkkel!Kérünk ne hagyj el bennünket, és népünket!Kérünk vezess Szent Fiad útján,Kérünk vezess bennünket a szeretet útján!Benned bízunk és Benned remélünk,Sohasem kifogyva reménykedő imáinkból,Ajkunk Hozzád fohászkodik Égi Anyánk ! Ámen !

A szentolvasó Királynéjához

Ó, Mária, szegények reménye, bűnösök menedéke, elhagyottak sietsége, a tengeren hajózók biztos kikötője, a földnek vigasza, a fogságba esettek megszabadítója. Te az árvák támasza, a betegek gyógyítója, te a szerzetesek erőssége, a világban élők biztonsága, te a szüzek öröme, a megtérőknek segítsége, te minden ember öröme, és a mennyeknek kulcsa vagy: Ó légy, kérlek, nekem is Isten után mindenem. Ámen.

BIBLIAI LITÁNIA A SZŰZANYA TISZTELETÉRE

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!Szent Szűz, Sion leánya Könyörögj érettünk!Mária, Ábrahámank ivadéka Könyörögj érettünk!Mária, Jeruzsálemnek dicsősége Könyörögj érettünk!Mária, Izrael öröme Könyörögj érettünk!Mária, népünk ékessége Könyörögj érettünk!Mária, a Szövetség szekrénye Könyörögj érettünk!Mária, a Magasságbelinek sátra Könyörögj érettünk!Mária, a Názáreti szent Szűz Könyörögj érettünk!Mária, a munkás Szent József jegyese Könyörögj érettünk!Mária, kegyelemmel teljes Szűz Könyörögj érettünk!Mária, az igaz ember mátkája Könyörögj érettünk!Mária, a Magasságbeli Fiának anyja Könyörögj érettünk!Mária, Dávid Fiának szülője Könyörögj érettünk!Mária, Izrael Királyának anyja Könyörögj érettünk!Mária, a Szentlélek erejéből lett édesanya Könyörögj érettünk!Mária, az Úr szolgáló leánya Könyörögj érettünk!Mária, áldott az asszonyok között Könyörögj érettünk!Mária, Urunk édesanyja Könyörögj érettünk!Mária, Üdvözítőnk édesanyja Könyörögj érettünk!Mária, ki mindent szívedben őriztél Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust a Templomban bemutattad Könyörögj érettünk!Mária, kit a Gyermekkel köszöntöttek a bölcsek Könyörögj érettünk!Mária, kivel József Egyiptomba menekült Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust három napon át kerested Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézusra a Templomban rátaláltál Könyörögj érettünk!Mária, kinek Jézus engedelmeskedett Könyörögj érettünk!Mária, ki Jézust első csodájára késztetted Kánában Könyörögj érettünk!Mária, ki a legjobb részt választottad Könyörögj érettünk!Mária, ki Isten szavára hallgattál Könyörögj érettünk!Mária, ki Isten Igéje szerint éltél Könyörögj érettünk!Mária, ki Fiad keresztje mellett álltál Könyörögj érettünk!Mária, ki együtt imádkoztál az apostolokkal Könyörögj érettünk!Mária, a napba öltözött Asszony Könyörögj érettünk!Mária, a tizenkét csillaggal koronázott Könyörögj érettünk!Mária, az Egyház fájdalmas Anyja Könyörögj érettünk!Mária, az égi Jeruzsálem előképe Könyörögj érettünk!Mária, aki Gyermekeddel legyőzted a kígyót Könyörögj érettünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!Könyörögjünk!Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a boldogságos, mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szűz Mária Szíve, béke példaképe,Fiad szent Szívénél közbenjárónk légy Te!Békét adj szívünknek, békét családjainknak,békét nemzetünknek, békét a világnak!

Mária, Mária, szép virágszál

Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!Nézd, önzésünk mély, sötét börtönbe zár,A hűtlenség kígyója szívünkre vár.Erőtlen gyermeked Hozzád kiált,Ne hagyj el, jöjj, segíts már!Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!A szeretet hűsége szívedben ég,Mint hajnali verőfény, oly tiszta, szép.Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk,Utunkon előttünk járj.Mária, Mária, szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,Könyörögj érettünk Anyánk!Mária, Mária szép virágszál,Mária, szikrázó Nap.Védelmezz magyarok Nagyasszonya!Imádkozz érettünk Anyánk!

Üdvözlégy Mária kegyelmek Anyja az úr van teveled áldott vagy te az Asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus : Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért ,most és halálunk óráján.Ámen.Mi Atyánk aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved jöjjön el a te országod legyen meg Uram Szentakaratod amint a mennyben úgy a földön is minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket,miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindörökké Ámen.

Most segíts meg Mária Ó Irgalmas Szűz Anya ,keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad.Hol már ember nem segíthet a te erőd nem törik meg ,hő imáját gyermekednek nem te soha nem veted meg ,hol a szükség kínja nagy mutasd meg hogy Anyánk vagy most segíts meg Mária Ó irgalmas Szűz Anya. Ámen.

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője könyörgéseinket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz mi Asszonyunk mi közbejárónk és szószólónk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat Ajánlj minket Szent Fiadnak ,mutass be minket Szent Fiadnak .Ámen.